Kur’an-ı Kerim – Test 4

Kur'an-ı Kerim - Test 4

1 / 50

Okuma ve yazmanın önemli olduğuna işaret eden suredir. Ancak okumanın Allah’ın adıyla başlaması gerektiği, kalemle yazmanın ise Allah tarafından öğretildiğinin
unutulmaması gerektiği ifade edilmiştir. Bu sure aşağıdakilerden hangisidir?

2 / 50

Hidayete ermek, bizi doğru yolda tutması için Allah’a dua ettiğimiz suredir. Allah’tan kendisine nimet verdiklerinin yoluna bizi de iletmesini bu sure ile dileriz.
Bu sure aşağıdakilerden hangisidir?

3 / 50

Kur’an-ı Kerim’de başlangıçları itibariyle sureler çeşitli sınıflara ayrılmaktadır. Bu sınıflardan biri de soru ile başlayan surelerdir.
Aşağıdakilerden hangisini bu sınıfa dahil edemeyiz?

Soru İle Başlayan Sûreler 6 tanedir. 1. İnsan 2. İnşirah 3. Nebe 4. Fil 5. Ğaşiye 6. Maun sureleridir. Cin suresi emir ile başlamaktadır.

4 / 50

Fatiha suresinde “Kendine nimet verilenlerin” kim olduğunun Nisa suresi 69. ayetinde açıklanması aşağıdakilerden hangisine örnek gösterilebilir?

5 / 50

İndiriliş sebebi olarak Abdullah b. Ümmü Mektum gösterilebilir. Peygamberimiz gözleri görmeyen bu sahabiyi ne zaman görse “Allah’ın kendisi sebebiyle bana kızdığı” diye takılırdı. Buna neden olarak aşağıdaki hangi surenin indirilişi gösterilebilir?

6 / 50

“Kim Allah’a ve peygambere itaat ederse işte onlar, Allah’ın kendilerine lutuflarda bulunduğu peygamberler, sıddıklar, şehidler ve sâlih kişilerle beraberdirler;
bunlar ne güzel arkadaşlardır! “ (Nisa/69)
Ayet aşağıdaki hangi sure içindeki mübhem bir ifadeyi açıklamaktadır?

Ayet, Fatiha suresi içinde geçen kendisine nimet verilenler ifadesini açıklamaktadır.

7 / 50

Kur’an-ı Kerimde geçen kıssada “ Bu gün size kınama yok, Allah sizi affetsin!” sözünü söyleyen peygamber aşağıdakilerden hangisidir?

8 / 50

Kur'an'da Allah lafzından sonra en çok kullanılan isim aşağıdakilerden hangisidir?

9 / 50

Seçeneklerden hangisi Fatiha suresinde üzerinde durulan üç temel husustan biridir? 

10 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Kur'ân-ı Kerîm'de geçen hurûf-ı mukattaa'nın özelliklerinden biri değildir?

11 / 50

Fatihayı her okuyuştan sonra neden “âmin” demekteyiz?

Fatihayı her okuyuştan sonra da “âmin” demekteyiz. Bunun değişik anlamları vardır. Ama bunlar içerisinde “Ya Rabbi benim duamı boş çevirme, duamı kabul eyle ve beni bu duanın içeriğini yerine getirenlerden kıl” demek anlamı daha uygundur. Zira aslına bakılırsa Fatihanın içeriğini bir müminin ciddi bir şekilde düşünmesi ve yerine getirmesi gerekmektedir. Âmin kelimesini ister namazda olalım ister olmayalım Fatihayı her okuyuştan sonra söylemeliyiz.

12 / 50

Fatiha suresinde geçen “iyyake na’budü” ifadesinin müfessirlere göre anlamı seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

13 / 50

Fatiha suresinin birinci ayetinde geçen "hamd" ne demektir?

Arapçada hamdın anlamları arasında en dikkati çeken husus her türlü övgü demektir.

14 / 50

Aşağıdakilerden hangisi kıyamete işaret eden bir ifadedir?

15 / 50

Aşağıdakilerden hangisi  “hurûf-ı mukattaa” ile ilgili yanlış bir bilgidir?

Tek başına harflerin bir anlamının olmadığı bilinmektedir. Bununla birlikte, tarihi süreçte bunlara 40’a yakın anlam yüklenmiştir. Fakat hiç kimse, kesin olarak “bunun anlamı şudur” dememiştir. Bunlara verilen anlamın ne Kur’ân’da ne de Sünnet’te kesin ve sahih bir delili bulunmaktadır. O nedenle bu harflere verilen manalar, tahminden öteye geçemez. Hz. Ebu Bekir’e göre bu harfler Kur’ân’ın sırrıdır.

16 / 50

Besmele için aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?

17 / 50

Aşağıda verilen bilgilerden hangisinin Fatiha ile ilgilsi yoktur?

18 / 50

Kur’an’ın iniş sırasına göre "Rabb" kelimesi ilk defa hangi surede geçmiştir?

Fatiha 1/2: "Bütün övgüler, âlemlerin Rabbi olan Allah’adır."

Rabb: Bu kelime Kur’an’ın iniş sırasına göre ilk defa bu ayette geçmektedir. “Rabb” kelimesi, terbiye eden ve yetki sahibi anlamında Arapça bir isimdir.

 

19 / 50

'Yevmü'd-dîn', kelimesinin anlamı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 

20 / 50

Fatiha suresinin değişik şekilde kaç ismi olduğu kaydedilmiştir?

21 / 50

“Size Rabbinizin ayetlerini okuyan, size bugününüzü hatırlatan elçiler gelmedi mi?” (Mülk-7) ayetiyle peygamberlerin hangi özelliğine işaret edilmektedir?

22 / 50

Aşağıdakilerden hangisi doğru yoldan sapmış anlamına gelir?

23 / 50

Besmele Fatihadan bir ayet sayılırsa buna göre Fatiha suresi kaç ayetten oluşur?

24 / 50

Aşağıdaki isimlerden hangisinin insanlara verilmesi doğru olarak kabul edilmez?

25 / 50

Fatiha suresinin tamamı kaç seferde inmiştir?

26 / 50

"Fatiha" kelimesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

27 / 50

Lokman suresi 13. ayette, Lokman tarafından oğluna verilen ilk nasihat aşağıdaki konulardan hangisi ile ilgilidir?

Lokman Suresi 13. Ayet: "Vaktiyle Lokman, oğluna nasihat ederken şöyle demişti: "Yavrum! Sakın Allah’a ortak koşma! Çünkü Allah’ın ilahlığına ortak koşmak çok büyük bir zulümdür.” Lokman’a verilen hikmetin çerçevesi çizilirken tevhid inancının başta geldiği görülmektedir. Esasen bu, şükrün de birinci şartıdır; bu sebeple Lokman, kendisi Allah’ın birliğine inandığı gibi çocuğuna da şirkten uzak durmayı öğütlemiştir.

28 / 50

Fatiha suresinde geçen ve "her durumda Allah’ın büyüklüğünü ve yüceliğini dile getirmek ve kabul etmek" anlamına gelen ifade hangisidir?

29 / 50

Besmelede yer alan “rahman ve rahim” isimleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

30 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Fatiha Suresi'nin vurguladığı bir ifadedir?

Fatiha Suresi'nin vurguladığı üç temel ifade; Allah'a inanmak, ahrete inanmak, dosdoğru olup bunun gereğini yerine getirmek üzere gayret göstermektir.

31 / 50

Aşağıdakilerden hangisi bazı Kur'an ayetlerinin başında yer alan, tek başına anlamları olmayan harfleri ifade eder?

32 / 50

Allah ismi iniş sırasına göre ilk defa hangi surede yer alır?

33 / 50

Hz. Peygamber “Fatihasız namaz olmaz” sözünü neden söylemiştir?

34 / 50

"Bunlar, her hükmünde tam isabet eden ve derin anlamlar içeren kitabın ayetleridir" ifadesindeki kitaptan kasıt aşağıdakilerden hangisidir?

35 / 50

Kur’an’dan olan tek besmele hangi surede yer alan besmeledir?

Fâtiha’nın yedi âyetli bir sûre olduğunda görüş birliği vardır. Bu yedi âyetin sayımı, besmelenin Fâtiha sûresine dahil bir âyet olup olmadığı konusundaki görüş ayrılığı sebebiyle farklı olmuştur. Mekke ve Kûfeli kıraat âlimlerine (kurrâ) göre besmele Fâtiha’ya dahil bir âyettir, “el-hamdü” ile başlayan ise ikinci âyettir. İkinci görüşe göre de besmele müstakil bir ayet olup olmadığı tartışmalıdır ve Fatiha’dan bir ayet değildir. Zira Kur’an’daki besmelelerle ilgili iki anlayış vardır. a) Kur’an’dan olan tek besmele Neml suresinde yer alan besmeledir. b) Fatiha suresi ve diğer surelerin başında bulunan besmeleler.

36 / 50

Tarihin ilk putperest toplumuna gönderilen ilk elçi aşağıdakilerden hangisidir?

37 / 50

Aşağıdakilerden hangisi iyilerden anlamına gelir?

Muhsin; iyilerden, iyilik eden, iyilik ve ihsan eden anlamına gelir.

38 / 50

“Yalnız senin birliğini kabul ederiz” ayetinde geçen sözcük aşağıdakilerden hangisidir?

39 / 50

“Yargı gününün tek hâkimidir”. (Fatiha 1/3) ayetinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

40 / 50

Fatiha suresinin 3. ayeti aşağıdakilerden hangisidir?

Fatiha suresinin anlamı ise şöyledir:

Rahmeti her şeyi kuşatan ve çok bağışlayan Allah’ın adıyla (Fatiha 1/1).  Bütün övgüler, âlemlerin Rabbi olan Allah’adır  (Fatiha 1/1).  O, rahmeti her şeyi kuşatan ve çok bağışlayandır (Fatiha 1/2). Yargı gününün tek hâkimidir (Fatiha 1/3). Yalnız Senin birliğini kabul eder ve sadece Sen’den yardım isteriz (Fatiha 1/4). Bizi dosdoğru yola ilet (Fatiha 1/5). Nimet verdiklerinin yoluna (Fatiha 1/6). Gazabına uğrayan ve sapıtanlarınkine değil (Fatiha 1/7).

41 / 50

Fatiha suresinde, "Sırâta’l-lezîne en’amte aleyhim" denilerek arzulanan yol kimlerin yoludur?

42 / 50

I.   Yedullah

II.  Hutame

III.  Sakar

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri cehennem yerine kullanılan kelimelerdendir?

Cehennem anlamında kullanıldığı yerler:

cehennem (örn.: Bakara 2/206)

cahîm (örn.: Bakara 2/119),

hâviye (Kâria 101/9),

nâr (örn.: Bakara 2/39),

hutame (örn.: Hümeze 104/4),

lezâ (Meâric 70/15),

saîr (örn.: Enbiyâ 21/4),

sakar (örn.: Kamer 54/48)

43 / 50

Hangisi alemin "yaratılmışlık" özelliği ile ilgili değildir?

Âlem sonradan yaratılmıştır.

44 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Din kavramının İslami kaynaklardaki anlamları arasında yer almaz?

Din kavramının İslami kaynaklardaki anlamları ise şöyle gruplandırılmaktadır:
1. Karşılık, mükafat, hüküm, hesap,
2. Üstün gelme, hakimiyet, zelil kılma ve zorlama.
3. İtaat, teslimiyet, hizmet ibadet,
4. Tutulan yol, adet, kanun, şeriat, millet, mezhep.

45 / 50

Kur'ân'da 57 defa geçen, Allah'a özgü bir sıfat olup Allah'tan başkaları için kullanılmayan sözcük aşağıdakilerden hangisidir?

46 / 50

Fatiha suresi ile ilgili olarak söylenen hangi ifade doğrudur?

47 / 50

Cehennemliklerin cezalandırılmasıyla, cennetliklerin ödüllendirilmesiyle görevli olan meleklere ne ad verilir?

48 / 50

Aşağıdakilerden hangisi, "yevmü'd-dîn" (din günü) ifadesinde yer alan "din" kelimesinin anlamsal karşılığı değildir?

'Dîn' kelimesi Arapça'da ceza, hesap, hüküm, siyaset, tâat, gelenek, hal, kahır, son; bütün bunlarla ilgili ve hepsine temel ve ölçü olan 'millet' ve 'şeriat' anlamlarına gelir. Bunun doğrudan doğruya 'kıyamet' manası yoktur.

49 / 50

“Gece gündüz milletimi davet ettim” ayetinde Nûh (as)’un, toplumunun içerisinde yaşadıgı ............... yıl süresince (Ankebut 29/14) ara vermeksizin, ısrarlı bir şekilde, hiçbir tembellik ve kusur göstermeden onların kurtuluşa ermeleri yolunda çaba sarfettiği açıkça vurgulanmaktadır.

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

50 / 50

Seçeneklerden hangisi Rahman kelimesinin kullanımı ile ilgili olarak yapılan yanlışlardan biridir?

Rahman kelimesi ile ilgili gerçekler:
1. Rahman kelimesi Kur'ân'da 57 defa geçmektedir.
2. Allah'a özgü bir sıfat olup Allah'tan başkaları için kullanılmamıştır.
3. Bu kelimenin ikili ve çoğulu yoktur. Kur'ân'da da sadece tekil olarak kullanılmıştır.
4. Rahman kelimesi Allah'ın ismi-sıfatı olarak; pek merhametli, çok merhamet sahibi, çok nimet verici ve çok müşfik şeklinde anlamlandırmak mümkün ise de Allah'ın ismi olarak bu kelimeyi tam karşılayacak bir sözcük yoktur.
5. Türkçe'deki "esirgeyen", "bağışlayan", "acıyan" kelimeleri "rahman" kelimesinin anlamını tam olarak karşılamamaktadırlar.
6. "Esirgeyen" sözcüğünde "kıskanma" anlamı vardır ki "rahman" kelimesinde bu anlam yoktur.

Skorunuz

0%