Fıkıh – İslam İbadet Esasları – Test 8

Şu kişi tarafından oluşturuldu Arif_Arslaner

Fıkıh

Fıkıh (İslam İbadet Esasları) - Test 8

1 / 50

I. sokaklarda yürürken bulaşan çamur parçaları

II. işi gereği kasabın üzerine sıçrayan kan damlacıkları,

III. sinek ve benzeri haşerattan bulaşan pislikler

IV. elbiseye sıçrayan idrar serpintileri

İslamiyette namazdan önce her türlü kir ve pislikten arınmak şarttır. Ancak kolaylık prensibine göre ihtiyaç anında yukarıdakilerden hangileri namazın sıhhatine mani kabul edilmemiştir?

Kaçınılması zor olduğu için vücut ve elbiseye sıçrayan idrar serpintileri, sokaklarda yürürken bulaşan çamur parçaları, işi gereği kasabın üzerine sıçrayan kan damlacıkları, sinek ve benzeri haşerattan bulaşan pislikler, necis maddelerin buhar ve tozu müsamaha ve kolaylık prensibine göre namazın sıhhatine mani kabul edilmemiştir. Ancak bu tür ruhsatlardan sadece ihtiyaç anında yararlanmak tavsiye edilmiştir

2 / 50

"Sırt, Zahr, Zahera" kelimeleriyle ifade edilen keffaret türü aşağıdakilerden hangisidir?

Sözlükte “sırt” anlamına gelen “zahr” kelimesinden türeyen ve Arapça’da “zâhera” fiilinin masdarı olan “zıhâr”,eski bir Cahiliye âdetini simgeler. Eşinden ayrılmak isteyen koca “Sen bana annemin sırtı gibisin” diyerek onu annesinin yerine koyup onunla cinsel ilişkiye kesin bir şekilde son verdiğini ilan eder ve bu kinayeli cümleyle onu boşamış olurdu. Buna Zıhar denir.

3 / 50

Aşağıdakilerden hangisi haccın hikmetleri arasında gösterilemez?

4 / 50

Mekke’ye senenin herhangi bir gününde ihramlı olarak yapılabilen, tavaf ve sa‘yden sonra ihramdan çıkılan özel bir ziyarete ne ad verilir?

5 / 50

Aşağıdakilerden hangisi İfrad Haccının özelliklerinden biri değildir?

Temettu‘ Haccı: Hacı adayı mîkatta veya oraya varmadan umre niyetiyle ihrama girer.

6 / 50

Giymemesi gereken elbiseyi bir gün veya geceden daha az süre ile giyen ya da bu kadar süre başını veya yüzünü örten erkekler ile yine bu kadar süre yüzünü örten kadınların ceza olarak ne vermesi gerekir?

7 / 50

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi mükellef terimini tanımlamaktadır?

8 / 50

I. Yerine getirilmeyen yeminler

II. Ramazan orucunu bozmak

III. Adam öldürmek

IV.  İhram yasaklarını çiğnemek

Yukarıda verilen eylemlerin hangileri keffaret olgusunu gündeme getirir?

9 / 50

Aşağıdakilerden hangisi örfün yemin anlamı verdiği kalıplardan biridir?

Yeminin bu şeklinde Yüce Allah’ın bir adı ya da sıfatı kullanılmaz, fakat duyan herkes bunun bir yemin olduğunu bilir. Mesela “Ekmek Kur’ân çarpsın”;  “Mushaf hakkı için”;“Peygamber hakkı için”;  “Kâbe hakkı için”; “Anam avradım olsun”; “Çocuklarımın ölüsünü göreyim”;  “Şart olsun” ve benzeri başka kalıplar, ülkemizin birçok bölgesinde yemin anlamında kullanılmaktadır.

10 / 50

Deniz hayvanlarından yalnızca balığın helal olduğunu savunan mezhep ya da mezhepler aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Yalnızca Balık Helaldir Görüşü: Hanefîlere göre, deniz hayvanlarından yalnızca bütün türleriyle balık helaldir. Kendiliğinden ölmüş ve su üzerine çıkmış balıklar yenmez, çünkü el-Mâide 5/3 ve diğer ayetlerde geçen meyte (:leş) kavramı, balıklar için de geçerlidir. Dalga, taş, buzlar arasına sıkışma, havasızlık, suyun çok sıcak ya da soğuk oluşu, suyun çekilmesi, avlanma, başına sert cisimle vurma gibi sebeplerle ölen balıklar yenir. Balık dışındaki deniz hayvanları, ya iğrençtir (habâis), ya da boğazlanmadığı için leş (:meyte) sayılır. Ayrıca Hanefîler, temel ilke ve ölçütleri dikkate alarak, diğer gıdalar konusunda olduğu gibi, deniz gıdaları konusunda da, beslenme ve sağlık açısından gıdaların temiz ve yararlı oluşunu dikkate alarak, ihtiyatı tercih etmişlerdir. Bu yaklaşım, sadece lafızlara takılıp kalmama, daha derinlere nüfuz etme yönüyle çok daha isabetlidir. Hanefîler, habâis (pis, iğrenç) yorumu yaparken, görünüşlerinden çok, gıda niteliklerine bakar. Deniz ürünleri genellikle güzel görüntüye sahip olmakla birlikte, bazılarını kimi insanlar, kültürel etkenler dolayısıyla iğrenç ve korkunç bulabilirler. Ama bu göreli durum yerine, gıda niteliklerine bakmak daha düzgün bir değerlendirme olur.

11 / 50

Hanefîlere göre kurban kesim günleri aşağıdaki seçeneklerden hangisinde tam olarak verilmiştir?

12 / 50

Müslümanlara orucun ne zaman farz kılındığı aşağıda verilen seçeneklerin hangisinde kesin olarak belirtilmiştir?

Ramazan ayında tutulan oruç, Müslümanlara hicretin ikinci yılı şaban ayında farz kılınmıştır.

13 / 50

Aşağıdakilerden hangisi "ibadet"in kelime anlamı değildir?

14 / 50

Aşağıdaki keffâret türlerinden hangisinde peşpeşe iki (kamerî) ay oruç tutmak hükmü bulunmaktadır?

Hataen veya kazâen adam öldürmelerde öldürülenin ailesine verilecek diyet cezası yanında bir de keffâret vardır. Keffâret-i katl olarak isimlendirilen bu sorumluluk, önce bir Müslüman köleyi hürriyetine kavuşturmak; eğer bu yapılamıyorsa iki kamerî ay peşpeşe oruç tutmakla yerine getirilir.

15 / 50

Peygamberimiz ilk cuma namazını ne zaman kıldırmıştır?

16 / 50

Aşağıdakilerden hangisi ıskat ruhsatıyla ilgilidir?

17 / 50

Şâfiîlere göre adağın hükmü aşağıdakilerden hangisidir?

18 / 50

Aşağıdakilerden hangisi adak konusunda aranan şartlardan biri değildir?

19 / 50

Fıkıh dilinde "hedy" ne anlama gelir?

20 / 50

Aşağıdakilerden hangisi İbaha-i Akliyye'nin özelliklerinden biridir?

21 / 50

Aşağıdaki borçlardan hangisi, nisabı kaplamak veya eksiltmek suretiyle, zekât yükümlülüğünü etkiler?

22 / 50

Hangisi haccın farz olmasının şartlarından biri değildir?

23 / 50

Vekaleten yapılan hacca ne haccıdır?

24 / 50

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi ibadet çeşitlerinden biri değildir?

25 / 50

"Şiddetli açlık durumunda hayatî tehlikeyi atlatıp ölümden kurtulmak için domuz eti  gibi haram gıdaların kullanması ____________."

Yukarıdaki ifadeyi tamamlayacak en doğru seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

26 / 50

Aşağıdakilerden hangisi abdesti bozan durumlar arasında yer almamaktadır?

27 / 50

İslâm içilmesinin yanısıra, içki ticaretini de haram saymış, Müslümanın gayri müslimle de olsa içki alışverişini yasaklamıştır. Bu bağlamda Peygamberimiz aşağıdaki seçeneklerde verilen kişilerden hangisini lanetlediği söylenemez?

İslâm içilmesinin yanısıra, içki ticaretini de haram saymış, Müslümanın gayri müslimle de olsa içki alışverişini yasaklamıştır. S¸u lânet, ticareti de içine almaktadır: “Hz. Peygamber (s.a.v) içki yapanı, yaptıranı, içeni, taşıyanı, kendisine taşınanı, dağıtanı, satanı, parasını yiyeni, satın alanı ve kendisi için satın alınanı lânetlemiştir.”

28 / 50

Vitir namazı hangi tür namazlardan olup kaç rekat kılınır?

Vitir kelimesi sözlükte çiftin karşıtı olan tek anlamına gelir. Vitir namazı vacip olup üç rek’attır. Vitir namazının vakti yatsı vaktidir, ancak ondan sonra kılınır.

29 / 50

Kur'an-ı Kerim'de bahsi geçen hangi olay kurbanın ilk insanlardan itibaren var olduğunu gösterir?

Kur’ân-ı Kerim’de Hz. Âdem’in iki oğlu Hâbil ile Kâbil’in sundukları kurbanlardan bahsedilmiş olması (el-Mâide 5/27) kurbanın ilk insandan itibaren var olageldiğinin bir göstergesidir.

30 / 50

Aşağıdakilerden hangisi bir insana haccın farz olması (yükümlülüğünün doğması) için gerekli şartlardan biridir?

Bir insana haccın farz olması için gerekli şartlar şunlardır:
1- Müslüman olmak.
2- Akıllı olmak.
3- Bâliğ (ergin) olmak.

4- Yeterli maddi imkâna sahip olmak.

5- Sağlıklı olmak.

6- Vakit

31 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Müslüman kadın ve erkeğin kılık-kıyafet konusunda dikkat etmesi gereken hususlardan biri değildir?

Kişiler kendi çevrelerine ve beğenilerine uygun olarak diledikleri tarz, renk ve desendeki giysileri kullanabilirler. Allah ve Resulü, belirli bir elbise modeli üzerinde durmamıştır. İslam'a çeşitli giyim kuşamı olan topluluklar girmiş, fakat bunların hiç birine modeli belirli standart elbise tipi öngörülmemiştir.

32 / 50

I.   Mükellef Müslümanlara ayrı ayrı emredilmemiştir.

II.  Sevabı yalnız onu işleyene aittir.

III. Kimse yerine getirmezse bütün toplum günahkâr olur.

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri farz-ı kifâye ile ilgili doğrudur?

33 / 50

Taşıma su ile sulanan arazilerden elde edilen ürünün öşrü ne kadardır?

34 / 50

Günaşırı oruçlu olmak şeklinde tutulan oruç ne tür bir oruç olarak nitelendirilmektedir?

Savm-ı Davud denen ve günaşırı oruçlu olmak (bir gün oruç tutup bir gün tutmamak) şeklinde tutulan oruç da sünnet/mendup oruç kapsamındadır.

35 / 50

Aşağıdaki malzemelerden hangisi İslam dinince erkeklere haram kılınmıştır?

Erkeklerin, saf ipek veya malzemesinin çoğu ipek olan giyecekler ile altını giyecek, süs ve eşya olarak kullanması haramdır (Ebû Dâvûd, “Libâs”, 4, 9, 11; Nesâî, “Zînet”, 40, 43, 45).

36 / 50

Riba (faiz) veya fâsit şart içeren satış hangi tür haramlar kapsamındadır?

Dolaylı Haram (haram li-ğayrihî): Dinin ana kaynaklarının (Allah ve resulünün) özü/mahiyeti açısından değil, vasfı açısından kötülük ve zarar içermesine dayanarak dış bir unsur dolayısıyla haramlığına hükmettiği fiildir. Bu tür haramlara, “vasfından dolayı/geçici haram” da denebilir. Dolaylı haramlar; dinin beş temel amacı olan can, akıl, din, nesil ve malın korunmasını genelde ikinci, bazen birinci dereceden hedefleyen yasaklardır. Riba (faiz) veya fâsit şart içeren satış; başkasının malını rızasız almak gibi. Bu fiiller özünde zarar ve kötülük içerdiklerinden dolayı değil vasfından dolayı haramdır.

37 / 50

Keffâretler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Keffâretler, dinen yükümlü sayılanların sorumluluğundadırlar. Yani ceza ehliyeti taşıyan akıllı ve ergin kişiler keffâret öderler.

38 / 50

Arafat’ta bulunmak haccın en önemli rüknüdür. Hacılar ne zaman Arafat’ta toplanırlar?

39 / 50

Orucun farz olması için aşağıdakilerden hangisi şart değildir?

40 / 50

“Doğrusu, hem temizlenen hem de Rabbinin adını anıp namaz kılan kurtuluşa ermiştir” (el-A’lâ, 87/14-15) ayeti tam olarak aşağıdaki seçeneklerden hangisini anlatmaktadır?

41 / 50

Haram nesnelerle tedavi zaruretiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

42 / 50

Develer kaç yaşını doldurduktan sonra kurban edilebilirler?

Söz konusu hayvanlar yaş olarak da belli bir olgunluğa erişmiş olmalıdır. Koyun ve keçiler bir yaşını, sığır ve mandalar iki yaşını, develer ise beş yaşını doldurduktan sonra kurban edilebilirler.

43 / 50

Aşağıdaki şıkların hangisinde namazın vaciplerinden olmayan bir kaideye yer verilmiştir?

44 / 50

Büyük günahları haber veren Hz. Peygamber ,'' bile bile yalan yere yaptığı yeminle insanların haklarını kaybetmelerine sebep olan kimselerin kıyamet gününde Allah'ın gazabıyla karşılaşacaklarını ''  ve ''Allah cehennemi gerekli kılar ve cenneti ona haram eder.” dediği  günah çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

45 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Vaad yemin (Yemin-i mün‘akide) dir?

Yerine getirilmesi kesin olarak kararlaştırılmış yemin anlamına gelen mün‘akid yemin, gelecekte gerçekleşmesi mümkün olan bir eylem üzerine yapılır.

46 / 50

Haramlık durumunu ifade eden kelime aşağıdakilerden hangisidir?

47 / 50

Aşağıdakilerden hangisi maddi kirliliğin ötesinde, dinin kirlilik hali olarak kabul ettiği abdestsizlik ve cünüplük durumlarından yine dinin öngördüğü biçimde temizlenmek anlamına gelir?

48 / 50

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde namazı bozan durumlardan herhangi birine yer verilmemiştir?

Namazda elbise, beden veya sakalla oynamak, eli ağıza koymak; namaz esnasında birinin verdiği selamı el veya baş işaretiyle almak namazı bozmaz fakat namazın mekruhlarındadır

49 / 50

Aşağıdakilerden hangisi haccın vaciplerinden biridir?

50 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Fevr yemininin tanımıdır?

Bir konuşmaya veya davranışa o anda cevap olmak üzere yapılan anlık yemindir. Söz gelimi bir yemeğe davet edilen bir kişinin o anda “Vallahi yemek yemem” demesi ile sokağa çıkmak üzere olan bir kadına kocasının “Eğer sokağa çıkarsan boşsun” demesi böyle bir yemindir.

Skorunuz