Fıkıh – Zorlayan Sorular – 1

Fıkıh - Zorlayan Sorular 1

1 / 25

Aşağıdakilerden hangisi fitre için söylenemez?

2 / 25

Kâmil anlamda şehitler arasında;

I.   Eşkıya tarafından öldürülen Müslüman kişiler,

II.  Savaşta öldürülen müslüman kişiler,

III. Ateşte yanan,

IV. Suda boğulan

V. Doğum esnasında ölen

hangisi dünya ve âhiret itibariyle şehid hükmündedir?

3 / 25

Namaz kılarken konuşmak, oruçlu iken bilerek bir şey yiyip içmek ve abdestli iken uzanarak ya da dayanarak uyumak bu ibadetleri bozan davranışlardır. Buna göre ibadeti bozan ve veya sakatlayan fiil veya eksikliğe ne denilmektedir?

4 / 25

“Doğrusu, hem temizlenen hem de Rabbinin adını anıp namaz kılan kurtuluşa ermiştir” (A’lâ, 87:14-15) ayeti tam olarak aşağıdaki seçeneklerden hangisini anlatmaktadır?

5 / 25

I.   Bedeni ibadet – Hac
II.  Mali ibadet – Zekât
III. Ayni ibadet – Beş vakit namaz
IV. Vakte bağlı ibadet – Fıtır sadakası
Yukarıda verilmiş olan ibadet türü ve ibadet eşleştirmelerinden hangileri doğru eşleştirilmiştir?

6 / 25

Aşağıdaki seçeneklerde verilen zaman dilimlerinin hangisinde oruç tutmanın haram olduğu söylenebilir?

7 / 25

İslâm’ın temel şartlarını oluşturan ibadetler namaz, oruç, hac ibâdât-ı mersûmenin sistematik ve şekle bağlı ibadetlerin belli başlılarıdır. Buna göre;
I. Kuran okumak
II. Kurban kesmek
III. İ’tikâf
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri ibâdât-ı mersûme kavramı kapsamındadır?

8 / 25

Tuvaletten sonra idrar yolunda kalabilecek damla ve sızıntıların tamamen kesilmesi için bir süre bekleme ve bundan sonra uzvun dışına çıkan idrar yaşlığını temizleme işlemine ne ad verilir?

9 / 25

Kaynaklarda salâtü’l-havf olarak geçen korku namazı, korku ve tehlike halinde Müslüman askerlerin, nöbet ve savaş halinin gereği olan önlemleri almayı ihmal etmemek amacıyla gazve alanında kılınmaktadır. Buna göre aşağıdaki gazvelerin hangisinde "salatü'l havf" Peygamber Efendimiz tarafından kıldırılmamıştır?

10 / 25

Kaynaklar, beş vakit namaz farz kılınmadan önce, namazın kaç vakit kılındığını belirtmektedir?

11 / 25

Nifas doğumdan sonra kadından gelen kana verilen addır. Nifas halindeki kadına loğusa denir. İslam alimleri loğusalık süresi için ne karara varmışlardır?

12 / 25

Altı vakit namazdan az kazâsı bulunan kişiye sahib-i tertîb adı verilir. Buna göre; Sahib-i tertîb ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

13 / 25

Hz. Peygamber hicretleri esnasında Medine yakınlarında, Sâlim b. Avf yurdunda “Rânûnâ” denilen vadi içersinde bulunan “Benî Sâlim namazgâhı”nda ilk hutbesini okumuş ve ilk
namazını kıldırmıştır. Parçada bahsedilen namaz aşağıdakilerden hangisidir?

14 / 25

Bazı ibadetleri yükümlü olanlar bizzat yapabileceği gibi, vekil tayin ettikleri kimseler aracılığıyla da yerine getirebilirler. Buna göre; Aşağıdaki ibadet türlerinden hangisini yükümlü olanlar bizzat yapabileceği gibi, vekil tayin ettikleri kimseler aracılığıyla da yerine getirebilirler?

15 / 25

Kalp krizi geçirmekte olan birine yardım için namazın bozulması durumuyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

16 / 25

Hâcet namazının ilk rek’atında Fâtiha’dan sonra üç defa .............diğer rek’atlarda Fâtiha’dan birer defa ........... ve ............. sûreleri okunur.
Yukarıdaki boşlukları tamamlayacak uygun ifadeler aşağıdakilerden hangisinde doğru sırada verilmiştir?

17 / 25

Cenazenin bir an önce yıkanıp, kefenlenip namazı kılınarak kabrine konulması müstehaptır. Müslüman bir ölünün yıkanabilmesi için vücudunun yarıdan fazlasının bulunması gerekir. Buna göre; Aşağıdaki durumlardan hangisi olduğunda kişinin ölüsü yıkanmaz?

18 / 25

Mükelleflerin her biri tarafından bizzat ve ayrı ayrı değil de, hepsinden yapılması istenen ibadetlerdir. İlk anda yapılması istenen ibadetin muhatabı tüm mükelleflerdir. Bu gibi ibadetlerde mükellefin kendisi değil, yapılması istenen fiil önemlidir. Buna göre; Ölen bir Müslümanın cenaze namazını kılmak ibadet türleri arasından hangisi için söylenebilir?

19 / 25

Beden, elbise ve namaz kılınacak yeri dolayısıyla çevreyi necâsetten temizlemektir. Buna göre; Su ile yıkama, suda kaynatma, ateşe sokma, silme, ovalama, kurutma gibi yollar hangi pislikten temizlenmek için kullanılmaktadır?

20 / 25

I.   hadesten tahâret
II.  istikbâl-i kıble
III. vakit
IV. Kırâat
Seçeneklerden hangisi namazın şartlarındandır?

21 / 25

"Kendisi için belirlenmiş olan temel unsur ve şartları tam olarak taşıyan ibadet ve işlemlerdir." Aşağıdaki seçeneklerden hangisi verilen ifadenin karşılığını verir?

22 / 25

“Tenzîhen mekruh” teriminin yakın anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

23 / 25

Aşağıdakilerden hangisi Hanefi mezhebine göre abdestin sünnetlerinden biri değildir?

24 / 25

Ramazan ayında tutulan oruç, Müslümanlara ne zaman farz kılınmıştır?

25 / 25

İçine temiz bir maddenin katılmasıyla tabii özellik ve niteliğini kaybeden mutlak sulara veya tabii bir oluşumla meydana gelip özel bir isimle anılan sulara bu ad verilir. Meyve suyu, gül suyu, maden suyu birer bu su örneğidir. İçinde nohut, mercimek ve benzeri temiz şeylerin pişmesi sebebiyle incelik ve akıcılığını kaybeden sular da böyledir.
Hakkında bilgi verilen sular nasıl ifade edilmektedir?

Skorunuz

0%