İslam Tarihi – 4 Halife – Emeviler – Abbasiler Dönemi – Test 5

İslam Tarihi – 4 Halife – Emeviler – Abbasiler Dönemi – Deneme Sınavı

 

0%

İslam Tarihi

İslam Tarihi - 4 Halife - Emeviler - Abbasiler Dönemi - Deneme Sınavı

Kategori: İslam Tarihi

  • Medine'de dünyaya gelen ilk muhacir çocuğudur.
  • Tefsir sahasında kendini yetiştirmiştir
  • Kurân'ın çoğaltılması görevini üstlenen dört kişiden biridir.
  • İbadete olan aşırı düşkünlüğü nedeniyle "hamametü'l-mescid" (mescid güvercini) ünvanıyla tanınır. Yukarıda hakkında bilgi verilen sahabi kimdir?

Kategori: İslam Tarihi

Maliki mezhebini Endülüs'ün resmi mezhebi ilan eden Endülüs Emevi emiri kimdir?

Kategori: İslam Tarihi

Aşağıdakilerden hangisi Endülüste bulunan toplumsal sınıflardan biri değildir?

Kategori: İslam Tarihi

Aşağıdaki olaylardan hangisinden sonra Arabistan’daki Yahudi kolonileri İslâm devletinin hakimiyetini tanımıştır?

Kategori: İslam Tarihi

Tarihte "Müslüman ispanyollar" anlamında kullanılan terim hangisidir?

Kategori: İslam Tarihi

Aşağıdakilerden hangisi Emevi ve Abbasi dönemleri için ortak bir özelliktir?

Kategori: İslam Tarihi

Hz. Ömer’in İran üzerine gönderdiği ilk ordu komutanı kimdir?

Kategori: İslam Tarihi

İspanya'da kurulan ilk İslam devleti aşağıdakilerden hangisidir?

Kategori: İslam Tarihi

Aşağıdakilerden hangisi 732 yılında Emevilerle yapılan Puvatya savaşının sonuçlarından biridir?

Kategori: İslam Tarihi

Abbasiler'in "Medinetüs-Selam"  adıyla kurdukları şehir, bugün hangi isimle bilinmektedir?

Kategori: İslam Tarihi

İspanya'daki Gırnata Sultanlığı Hristiyan ispanyolların yaptığı kıyımına karşı 1487'de, aşağıdaki Osmanlı padişahlarının hangisinden yardım istemiştir?

Kategori: İslam Tarihi

Endülüs döneminde iber yarımadasındaki Hrisyiyanların yarımadadaki müslüman varlığını ortadan kaldırma amaç ve çabalarına verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

Kategori: İslam Tarihi

Aşağıdakilerden hangisi Abbasiler döneminde yaşanan dini-siyasi hareketlerden biri değildir?

Kategori: İslam Tarihi

Emevi halifesi I. Muaviye döneminde, İstanbul'un fethiyle görevlendirilen Emevi komutanı aşağıdakilerden hangisidir?

Kategori: İslam Tarihi

Aşağıdaki halifelerden hangisinin halifelik süresi 2 yıl 3 aydır?

Kategori: İslam Tarihi

Hz. Ebû Bekir, aşağıdaki savaşların hangisinde servetinin tamamını İslâm ordusunun donanımı için Hz. Peygamber’in emrine tahsis etmiştir?

Kategori: İslam Tarihi

İslam Tarihinin önemli savaşlarından olan Mûte savaşı'nın yapıldığı yere yakın olan Lut gölü, günmüzde hangi iki ülkenin arasında bulunmaktadır?

Kategori: İslam Tarihi

Hangisi Hz.Peygamber'in kıymetlisi, Hz.Hatice'den doğan en küçük kızı Hz.Fatıma için kullanılan sıfatlardan değildir?

Kategori: İslam Tarihi

Dört yüz bin yazma eserin bulunduğu bir kütüphaneye sahip olan ünlü Endülüs şehri hangisidir?

Kategori: İslam Tarihi

Şii imamlardan Ubeydullah Mehdi tarafından 909 yılında Kuzey Afrika'da kurulan devlet, aşağıdakilerden hangisidir?

Kategori: İslam Tarihi

Emeviler döneminin sonunda İslam dünyasının doğudaki sınırları nereye kadar uzanıyordu?

Kategori: İslam Tarihi

Müslüman olmaları halinde kendilerinden haraç alınmayacağını belirtmesi üzerine, Kuzey Afrika'daki Berberiler ile Maveraünnehir Bölgesi'ndeki  kavimlerin müslüman olmasına vesile olan Emevi halifesi kimdir?

Kategori: İslam Tarihi

İmam Ebu hanife'ye başkadılık görevini teklif eden Abbasi halifesi aşağıdakilerden hangisidir?

Kategori: İslam Tarihi

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Suriye fetihlerindendir?

Kategori: İslam Tarihi

Hz. Muhammed’in Medine’deki anne tarafından akrabaları olan boyun adı nedir?

Kategori: İslam Tarihi

Aşağıdakilerden hangisi Nehrevân Savaşı’nın sonuçlarından biridir?

Kategori: İslam Tarihi

  1. Kureyş kabilesi Teymoğulları koluna mensuptur.
  2. Babasının adı Bilal'dir.
  3. Annesinin adı Ümmü’l-Hayr Selma bint Sahr’dır.

Yukarıda Hz. Ebu Bekir ile ilgili verilen bilgilerden hangileri  doğrudur?

Kategori: İslam Tarihi

"Mukavkıs kimdir? " sorusunun cevabı aşağıdakilerden hangisidir?

Kategori: İslam Tarihi

Aşağıdakilerden hangisi Abbasiler döneminde açılmamıştır?

Kategori: İslam Tarihi

Aşağıdakilerden hangisi, Peygamber Efendimiz’in saç rengi ve şekli ile ilgili doğrudur?

Kategori: İslam Tarihi

Hz. Peygamber’in Hz. Hatice ile evliliği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Kategori: İslam Tarihi

Sıffin savaşındaki hakem olayına karşı çıkan gruba ne ad verilmiştir?

Kategori: İslam Tarihi

I- İslamlaşma hareketlerinin tamamen gerçekleşmemiş olması.

II- Kabilecilik düşüncesi ve asabiyeti.

III- Yeni peygamberlerin gelmesi.

Yukarıdakilerden hangisi Ridde olaylarının ana nedenlerinden birisidir?

Kategori: İslam Tarihi

Hz. Ebû Bekir, “Arslanların gelip beni kapacaklarını bilsem, şehirde benden başka kimse kalmasa da orduyu göndereceğim. Zira Üsâme’nin gitmesini bizzat Resûlullâh emretmişti” diyerek yapılan teklifi kesin bir şekilde geri çevirmesi yönetim anlayışının hangi özelliğini gösterir?

Kategori: İslam Tarihi

Fergana ve Kaşgar gibi Türkistan şehirlerini fetheden komutan kimdir?

Kategori: İslam Tarihi

Kur'an'da "müellefe-i kulüp" adıyla anılan ve ganimet taksiminde ayrıcalığa sahip kişiler aşağıdakilerden hangisidir?

Kategori: İslam Tarihi

Aşağıdakilerden hangisi, Hz. Ali’nin ilk icraatları arasında yer almaz?

Kategori: İslam Tarihi

Endülüs Emevileri'nin doğduğu yarımada aşağıdakilerden hangisidir?

Kategori: İslam Tarihi

Hz. Ebû Bekir’in, Irak fetihleri sırasında hangi bölgede tanıdığı haklar, çevre bölgelerde yaşayan başka kabileleri de harekete geçirdi ve aynı şartlarda Müslümanların idaresine girmek istediklerini bildirdiler?

Kategori: İslam Tarihi

İspanya krallığı, hangi yıl çıkardığı bir kanunla  ülkedeki bütün müslümanların Hristiyanlığı kabul ettiklerini açıklamıştır?

Kategori: İslam Tarihi

Aşağıdakilerden hangisi Endülüs Emevileri için doğru bir bilgi değildir?

Kategori: İslam Tarihi

Raşid Halifeler döneminde ordu komutanlarına ne deniliyordu?

Kategori: İslam Tarihi

Aşağıda ki antlaşma maddelerinden hangisi Hudeybiye Antlaşmasının maddelerinden birisi değildir?

Kategori: İslam Tarihi

Emevi halifesi Yezid'in, kendisine biat etmeyen Medineliler ile yaptığı savaş,İslam tarihinde hangi isimle anılır?

Kategori: İslam Tarihi

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in Peygamberlik öncesi hayatında doğruluk ve güvenilirlik özelliğini ifade eder?

Kategori: İslam Tarihi

İslâm âlimlerinin müslümanların içine düştüğü ilk büyük fitne olarak kabul ettiği kanlı fitne hareketinin başlangıcı aşağıdakilerden hangisinin oluşumuyla meydana gelmiştir?

Kategori: İslam Tarihi

Kalycılık yaptığından dolayı Saffar ismini alan ve saffariler devletinin de kurucusu devlet adamı, aşağıdakilerden hangisidir?

Kategori: İslam Tarihi

Bir gün bir şahıs Peygamber Efendimiz'i ziyarete gelmiş, huzuruna girince titremeye başlamıştı. Bunu gören Peygamberimiz, “Arkadaş, titreme! Ben bir kral değilim. Kureyş’ten kuru ekmek yiyen bir kadının oğluyum” diyerek muhatabını rahatlattı.

Bu davranış, Peygamberimiz'in hangi yönüne bir örnek oluşturmaktadır?

Kategori: İslam Tarihi

Hz. Ebubekir döneminde Halid b. Velid'in peygamberlik iddiasında bulunan Müseylimetu'l Kezzab'a karşı yaptığı savaşın adı nedir?

Kategori: İslam Tarihi

Aşağıdakilerden hangisi Emevilerin yıkılılış nedenlerinden değildir?

Skorunuz

0%