İslam Tarihi – 4 Halife – Emeviler – Abbasiler Dönemi – Test 6

İslam Tarihi

İslam Tarihi - 4 Halife - Emeviler - Abbasiler Dönemi - Deneme Sınavı 2

İslam Tarihi - 4 Halife - Emeviler - Abbasiler Dönemi - Deneme Sınavı 2

1 / 50

Kategori: İslam Tarihi

Ebu'l Abbas Seffah döneminin Türk tarihi açısından en önemli olayı aşağıdakilerden hangisidir?

2 / 50

Kategori: İslam Tarihi

Abbasilerin hizmetinde Kuzey Afrika'da kurulan Türk devletleri aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

3 / 50

Kategori: İslam Tarihi

I-  Mülükü't-Tavaif
ll-   Moriskolar
lll-  Müdeccenler
IV- Nasriler
Yukarıdaki kavramlar doğrudan hangi devletle ilgilidir?

4 / 50

Kategori: İslam Tarihi

İslam Donanma kumandanı karşılığında kullanılan ünvan aşağıdakilerden hangisidir?

5 / 50

Kategori: İslam Tarihi

Vasık-Billah döneminde isyanların bastırılmasında önemli rol oynayan Türk komutan aşağıdakilerden hangisidir?

6 / 50

Kategori: İslam Tarihi

Aşağıdakilerden hangisi Abbasi mutfağında tüketilen sebzelerden biri değildir?

7 / 50

Kategori: İslam Tarihi

Abbasi ordusunda Türklerin yer alması ile ilgili asıl sürecin Me'mun döneminde başlama nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

8 / 50

Kategori: İslam Tarihi

Emeviler Dönemi'nde devletin başkenti neresidir?

9 / 50

Kategori: İslam Tarihi

Eski Roma şehirlerinden Volubilis'in yer aldığı bölgede Fas şehrini kuran ve burayı bir ticaret merkezi haline getiren, bölgede şii inancını hakim kılan Hz. Hasan'ın soyundan gelen  hanedan aşağıdakilerden hangisidir?

10 / 50

Kategori: İslam Tarihi

Müslümanların ilk büyük deniz zaferi aşağıdakilerden hangisidir?

11 / 50

Kategori: İslam Tarihi

Küttablarla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

12 / 50

Kategori: İslam Tarihi

Abbasilerde kadim medeniyetlere ait eserlerin Arapça'ya tercüme edildiği kurum aşağıdakilerden hangisidir?

13 / 50

Kategori: İslam Tarihi

Tuğrum Bey'in 1055'de Abbasi halifesi'nin isteği ile Bağdat'a girip  Abbasi hilafeti üzerindeki 110 yıllık baskısına son verdiği devlet aşağıdakilerden hangisidir?

14 / 50

Kategori: İslam Tarihi

İslam toplumunu ilk dönemlerinde şehirlerdeki sosyal faaliyetlerin yürütüldüğü en önemli mekan aşağıdakilerden hangisidir?

15 / 50

Kategori: İslam Tarihi

I-   Muhtar es- Sakafı'nin öldürülmesi
ll-   Tevvabun Olayı
lll-  Harre Olayı
IV- Abdullah b. Zübeyr'in şehit edilmesi
V-  Kerbela Olayı
Yukarıdaki olayların kronolojik olarak başlangıçtan sona doğru sıralanışı nasıldır?

16 / 50

Kategori: İslam Tarihi

Emeviler Dönemi'nin kuruluş ve yıkılışı hangi tarihlerde olmuştur?

17 / 50

Kategori: İslam Tarihi

Harun Reşid'in önce Zap valisi tayin ettiği İbrahim'i İfrikiyye bölgesinde görevlendirmesiyle temelleri atılan devlet aşağıdakilerden hangisidir?

 

18 / 50

Kategori: İslam Tarihi

Aşağıdakilerden hangisi Türk islam Devletleri'nden biri değildir?

19 / 50

Kategori: İslam Tarihi

Halifelik Osmanlllara hangi Padişah zamanında geçmiştir?

20 / 50

Kategori: İslam Tarihi

Abbasiler döneminde istanbul'un fethine yönelik fetih hareketi ilk kez hangi halife döneminde gerçekleştirilmiştir?

21 / 50

Kategori: İslam Tarihi

Mevlid Kandili'nin ilk defa aşağıdaki emirlerden hangisi döneminde kutlandığı rivayet edilmektedir?

22 / 50

Kategori: İslam Tarihi

Kimya'yı bilim olarak kuran İslam bilgini aşağıdakilerden hangisidir?

23 / 50

Kategori: İslam Tarihi

Emeviler Dönemi'nde istanbul üzerine düzenlenen ilk fetih hareketinin komutanı kimdir?

24 / 50

Kategori: İslam Tarihi

İslam Devleti'nde, Emevîler devrinde İran ve Bizans'ı örnek alarak sistemli bir posta teşkilâtı kuran ilk halife Muaviye'dir. Devlet hazinesinden bu iş için 4 milyon dirhem ayrılmıştı. İslam tarihinde posta teşkilatının ilk kez kurulduğu dönem aşağıdakilerden hangisidir?

25 / 50

Kategori: İslam Tarihi

Kitaplarının çoğunluğunu felsefe, tıp, matematik, astronomi, vb. kitapların oluşturduğu, içinde çok sayıda mütercim ve yazann çalıştığı
ve yüksek seviyeli ilmi araştırmalann yapıldığı ilmi bir müessese olan Beytü'l-hikme hangi halife tarafından kurulmuştur?

26 / 50

Kategori: İslam Tarihi

Zındıklarla Mücadelesi'yle özdeşleşmiş Abbasi halfesi aşağıdakilerden hangisidir?

27 / 50

Kategori: İslam Tarihi

Abbasiler dönemi'nde toplam kaç halife görev yapmıştır?

28 / 50

Kategori: İslam Tarihi

Abbasiler'le Türkler'in Çinliler'e karşı birlikte mücadele ettikleri ve Türkler'in islam'a girmelerinde de etkisi olan olay aşağıdakilerden
hangisidir?

29 / 50

Kategori: İslam Tarihi

Resmi mezhebi Şiiliğin kolu İsmaililik olan devlet aşağıdakilerden hangisidir?

30 / 50

Kategori: İslam Tarihi

"ll- Ömer", ''V. Halife", "Zahid Halife" gibi lakaplar verilen 99-101/717-720 yıllarında halifelik yapan Emevi halifesi aşağıdakilerden
hangisidir?

31 / 50

Kategori: İslam Tarihi

Abbasi Halifelerinin Türk asker ve komutanlar için kurdukları meşhur şehir hangisidir?

32 / 50

Kategori: İslam Tarihi

Anadolu Selçuklu Devleti'nin kurucusu. kuruluş tarihi ve ilk başkenti aşağıdaki seçeneklerden hangisinde tam olarak verilmiştir?

33 / 50

Kategori: İslam Tarihi

Emeviler'in yıkılışında etkili olan en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir?

34 / 50

Kategori: İslam Tarihi

Abbasiler Dönemi'nin kuruluş ve yıkılışı hangi tarihlerde olmuştur?

35 / 50

Kategori: İslam Tarihi

Aşağıdaki dönemlerden hangisinin Endülüs Emevileri'yle ilişkisi yoktur?

36 / 50

Kategori: İslam Tarihi

Aşağıdakilerden hangisi Abbasiler döneminde İran coğrafyasında kurulmuş İslam devletlerinden biri değildir?

37 / 50

Kategori: İslam Tarihi

Aşağıdaki şehirlerden hangileri Abbasilere başkentlik yapmıştır?

38 / 50

Kategori: İslam Tarihi

Babek isyanını bastırarak 'Babek'i yakalayıp Bağdat'a getiren komutan kimdir?

39 / 50

Kategori: İslam Tarihi

İslam dünyasının ilk dönemlerinde kütüphaneler hangi adla biliniyordu?

40 / 50

Kategori: İslam Tarihi

Tevvabun Hareketi'nin lideri aşağıdakilerden hangisidir?

Süleyman b. Surad, Hz. Hüseyin’e yardım etmedikleri için vicdan azabı duyan ve bu günahlarından tövbe ettikleri için Tevvâbîn diye anılan Kûfeliler’in başına geçti. Hüseyin’in intikamını almak isteyen bu topluluk Yezîd’in ölümüne kadar (64/683) faaliyetlerini gizli yürüttü. Süleyman’ın henüz şartların oluşmadığını söylemesine rağmen Kûfeliler onu dinlemeyip Kûfe’de yönetimi ele geçirdiler ve bu durumu Abdullah b. Zübeyr’e bildirdiler. Abdullah da kendi adamlarını yönetime tayin etti. O günlerde Muhammed b. Hanefiyye’nin imâmetine davet için Kûfe’de bulunan Muhtâr es-Sekafî, Süleyman b. Surad’ın bu tür mücadelelerin yöntemini bilmediğini ileri sürerek onun taraftarlarından bir kısmını kendi yanına çektiyse de Kûfe valisi Muhtâr’ı yakalatıp Tevvâbîn hareketinin sonuna kadar onu hapsetti. Süleyman b. Surad ihtilâlin başlatılacağı Nuhayle’ye gitti (Rebîülâhir 65 / Kasım 684). Yeteri kadar adam toplanmamasına rağmen taraftarlarının ısrarıyla ayaklanmayı başlattı; ancak Ubeydullah b. Ziyâd kumandasındaki Emevî kuvvetleriyle yapılan Aynülverde Savaşı’nda büyük bir yenilgiye uğradı. Süleyman’ın başı kesilerek Halife Abdülmelik b. Mervân’a gönderildi

41 / 50

Kategori: İslam Tarihi

Kahire'de Fatimiler'in kurduğu üniversite (medrese) aşağıdakilerden hangisidir?

42 / 50

Kategori: İslam Tarihi

Müslümanların Batıdaki ilerlemelerinin sona erdiği 114/732 Puvatya savaşı Emeviler'le hangi ülke arasında yapılmıştır?

43 / 50

Kategori: İslam Tarihi

İslam tarihi'nin ilk dönemlerinde Arap olmayan müslümanlara verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

44 / 50

Kategori: İslam Tarihi

Aşağıdakilerden hangisi Abbasi tarihinde ilk kez devlet adamlarının kararı ile halife olmuştur?

45 / 50

Kategori: İslam Tarihi

Osmanlı Padişahları, Yavuz Sultan Selim'den itibaren Mekke ve Medine gibi kutsal topraklara gereken ilgiyi göstermişlerdir.
Bu sebeple onlar diğer unvanlarının yanında hangi unvanı da kullanmşlard1r?

46 / 50

Kategori: İslam Tarihi

İslam dünyasında Halifenin bir kişiyi vali olarak tayin etmesine ne denir?

47 / 50

Kategori: İslam Tarihi

Fakir ve Kimsesiz çocukları devlet himayesi altına aldıran Emevi halifesi aşağıdakilerden hangisidir? (705-715)

48 / 50

Kategori: İslam Tarihi

Hıttin Savaşı'nın (1187) tarafları aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

49 / 50

Kategori: İslam Tarihi

Halife Me'mun'un ordusunda Türk birliklerine yer vermesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

50 / 50

Kategori: İslam Tarihi

Haru Reşit dönemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Skorunuz

0%