Fıkıh – İslam İbadet Esasları – Test 7

Oluşturma tarihi Tarafından Arif_Arslaner

Fıkıh

Fıkıh (İslam İbadet Esasları) - Test 7

1 / 50

I. İki ay orucunun ardı ardına olması şarttır

II. Kadınların özel halleri yani hayız ve nifas durumu peşi sıralığı bozmaz.

III. Keffâret orucu tutulurken giren ramazan ayı ve kurban bayramı peşi sıralığıbozar.

IV. Keffâret orucuna geceden niyetlenmek şarttır.

Yukarıda verilen oruç bozma keffareti ile ilgili ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

Keffâretin oruç tutularak yerine getirilmesi halinde şu noktalara dikkat edilmelidir:

 1. keffâretlerdeki iki ay oruç cezası kamerî aylara göre hesaplanır ve 58, 59 ya da en fazla 60 gün tutar.
 2. İki ay orucunun ardı ardına olması şarttır.
 3. Kadınların özel halleri yani hayız ve nifas durumu peşi sıralığı bozmaz.
 4. Keffâret orucu tutulurken giren ramazan ayı ve kurban bayramı peşi sıralığı bozar.
 5. Keffâret orucuna geceden niyetlenmek şarttır.

2 / 50

Gelecek zamanda bir şeyin yapılması ya da yapılmaması yemini edilir de bunun gereği yerine getirilmediğinde, keffâret (keffâret-i yemin) söz konusu olduğunda kaç fakir doyurulması gerekmektedir?

 

Allah, bilinçli olarak yaptığınız mün‘akid yeminlerden sizi sorumlu tutar. Bunun keffâreti, kendi aile fertlerine yedirdiğinizin ortalamasından, on fakiri doyurmanız veya onları giydirmeniz yahut bir köleyi hürriyetine kavuşturmanızdır. Bunları bulamayan kimse üç gün oruç tutar. İşte yeminlerinizin keffâreti budur. Yemin ettiğiniz zaman yeminlerinizi tutun!..” (el-Mâide 5/89)

3 / 50

I. Keffaretler, Kur’ân ve Sünnet tarafından konulabilirler.

II. Keffaretler, Naslar tarafından belirlenen ibadet ve şekillerle yerine getirilirler.

III. Keffaretler, dinen yükümlü sayılanların sorumluluğundadırlar.

IV. Keffaretler, diğer cezalarda da olduğu gibi işlenen suçun vebalini bütünüyle ortadan kaldırmazlar.

Yukarıda ifadelerden hangisi ya da hangileri keffaretlerin "ibadet olma özelliği" ile ilgilidir?

4 / 50

Aşağıda verilen seçeneklerden hangisinde bir kişinin yemin etmesindeki en önemli amaç gösterilmiştir?

5 / 50

İslam dinine göre yemin ve keffâret fiillerinin ibadet sayıldığı gösteren unsur aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Yemin esasen Allah adına yapıldığı için onun hakları çerçevesinde ibadet alanına dâhil olmuştur. Her ne kadar ceza boyutu varsa da keffâretler de son tahlilde Allah haklarıyla ilgili konularda söz konusu olduğundan ibadet alanında değerlendirilmiştir.

6 / 50

Zorlama ve tehdit altında yapılan yeminleri geçerli ve bağlayıcı sayan mezhep aşağıdakilerden hangisidir?

7 / 50

Aşağıdaki kusurlardan hangisi bir hayvanın kurban olmasına engel değildir?

8 / 50

Açlık veya susuzluktan ölme raddesine gelen kişinin dinen yasaklanan bir besinden veya içkiden yemesi veya içmesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Açlık veya susuzluktan ölme kertesine gelen kişi, canını kurtaracak kadar haram nesne yiyebilir veya içebilibilir.

9 / 50

Aşağıdakilerden hangisi güneş doğup kerâhet vakti çıktıktan sonra istivâ vaktine kadar iki, dört, sekiz veya on iki rek’at kılınan namazdır?

10 / 50

Haram kılınan şeyin haramlığına inanılması ve bu hükmün dinin bir parçası olduğunun kabul edilmesi aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

Haram kılınan şeyin haramlığına inanılması ve bu hükmün dinin bir parçası olduğunun kabul edilmesi haramın imani yönüyle ilgilidir.

11 / 50

Muallâk yemin veya şartlı yemin ne anlama gelmektedir?

12 / 50

Aşağıdakilerden hangisi keffâretlerin  ilkeleri arasında yer almaz?

13 / 50

Aşağıdakilerden hangisi orucu bozmayan ancak mekruh olan bir davranıştır?

 

14 / 50

Özünden haramla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

15 / 50

Aşağıdakilerden hangisi haram nesneyle tedavi şartlarından biri değildir?

16 / 50

İslam’da mecburi olmayan, miktarı ve zamanı belli olmayan ibadet türüne ne denildiği aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Sadaka, ne mecburidir ve ne de miktarı ve ödeme zamanı tayin edilmiştir.

17 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Hanefilere göre namazın mekruhlarından biridir?

Hanefîler’e göre mekruh olarak nitelendirilip namazın faziletini azaltan davranışların başlıcaları şunlardır:

 1. Namaz kılarken bir özür bulunmaksızın yere, direğe, duvara, değneğe dayanmak;
 1. Namazda bir özür bulunmaksızın birkaç adım yürümek. Fakat yılan, akrep gibi zararlı bir hayvanı uzaklaştırmak veya öldürmek için atılacak birkaç adım mekruh değildir.
 1. Namazdan önce veya namaz esnasında erkekler için elbiselerinin kollarını dirseklere doğru toplamak.
 1. Namazda secdeye giderken dizleri yere koymadan elleri yere koymak veya secdeden kalkarken dizleri ellerden önce kaldırmak; namaz sona ermeden terleri veya yüze dokunmuş tozları silmek.
 1. Namazda elbise, beden veya sakalla oynamak, eli ağıza koymak
 2. Rükû ve secdede tesbihleri terk etmek veya üçten az söylemek.
 3. Başkasına ait bir yerde veya sahibinin iznini almadan onun elbisesiyle namaz kılmak.

8.Namazı temiz olmayan şeylere karşı veya temiz olmayan şeylerin yakınında kılmak.

18 / 50

İslam’da haram kılınan fillerin özünde ve vasfında barındırdığı unsur aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yer almaktadır?

19 / 50

Aşağıdakilerden hangisi haccın sünnetlerinden biridir?

Kudûm (varış) tavafı: Hac niyetiyle ihrama giren kişi Mekke’ye varınca Mescid-i Haram’a gider ve Kâbe’yi tavaf eder. Bu tavaf sünnettir.

20 / 50

Kurban, Kurban Bayramının kaçıncı gününe kadar kesilebilir?

Kesim vakti üçüncü (Şâfiîlere göre dördüncü) günün akşam namazi vaktinin girmesiyle birlikte sona erer.

21 / 50

Aşağıdakilerden hangisi büyük günahlardan biri değildir?

22 / 50

Aşağıdaki keffâret türlerinden hangisinde bir dinar (4,5 gr.) altın tasadduk etmek hükmü vardır?

23 / 50

Terim olarak rahmin içindeki damarlardan hayız ve nifas hali dışında ve bir hastalık veya yapısal bozukluk sebebiyle gelen kana ne ad verilir?

24 / 50

Aşağıdakilerden hangisi haccın vaciplerindendir?

Haccın aslî vacipleri şunlardır:

 1. Sa‘y. Safâ ile Merve arasında yürümek.
 2. Müzdelife vakfesi.
 3. Cemrelere taş atmak (şeytan taşlama).
 4. İhramdan çıkmadan önce saçların kazınması veya kısaltılması (tıraş).
 5. Veda tavafı.

25 / 50

Bir kimsenin bir işi yapıp yapmaması veya bir olayın doğru olup olmaması konusundaki söylediği sözünü Allah’ın adını ve sıfatını zikrederek kuvvetlendirmesini ifade eden terim aşağıdakilerden hangisidir?

Yemin, kişinin, bir işi yapıp yapmaması veya bir olayın doğru olup olmaması konusunda söylediği sözünü Allah’ın adını ya da onun bir sıfatını öne sürerek kuvvetlendirmesi anlamına gelmektedir. Söz gelimi “Vallahi beş liraya aldım”; “Vallahi ve billahi bir daha onun evine girmem!”; “Rahim olan Allah’a andolsun ki bir daha sigara içmeyeceğim!” gibi cümleler birer yemindir.

26 / 50

Orucun niyeti ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

27 / 50

Aşağıdakilerden hangileri ile namazın meşruiyeti  sabit olmuştur?

28 / 50

" İşlenen bir kusur veya günahtan dolayı hem ceza özelliği bulunan hem de Allah’tan bağışlanma dilemek maksadıyla yapılan bir tür malî ve bedenî ibadettir."

Yukarıda verilen tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?

29 / 50

Aşağıdaki kusurlardan hangisi hayvanın kurban olmasına engeldir?

30 / 50

Aşağıdakilerden hangisi “Haram” kavramının yerine kullanılabilecek kelimelerden biri değildir?

Haramlık durumuna “hurmet”, haram kılmaya “tahrîm”, haram kılınan fiile veya nesneye de “haram” adı verilir. Muharram, hazr, mahzûr, memnû, menhiyyun anh terimleri de, haram terimi yerine kullanılabilir.

31 / 50

Aşağıdakilerden hangisi adak kurbanının tanımıdır?

32 / 50

Hac için ihrama giren kimse geçerli bir mazeret sebebiyle tıraş olmak zorunda kalsa hangi keffâret söz konusu olur?

Hac için ihrama giren kimse geçerli bir mazeret sebebiyle tıraş olmak zorunda kalsa keffâret olarak ya üç gün oruç tutacak, ya altı fakiri doyuracak ya da bir küçükbaş hayvan kurban edecektir. Buradaki oruçların ardı ardına tutulma şartı yoktur.

33 / 50

Aşağıdakilerden hangisi, haram tanımının unsurları arasında yer almaz?

34 / 50

Umre ile ilgili olarak söylenen hangi ifade doğrudur?

35 / 50

Kur’ân-ı Kerim’de doğrudan, açık ve kesin biçimde etinin yenmesi yasaklanan tek hayvan türü aşağıdakilerden hangisidir?

Kur’an-ı Kerim’de adı geçen hayvanlardan bazıları (domuz gibi) haramlıkları anlatılmak için zikredilmiştir, bazıları insanoğlunun bir takım çirkin davranışlarını vasıflandırmak için kullanılmıştır (Eşek, köpek ve karga gibi), bazıları da (Deve, sinek, sivrisinek ve örümcek gibi) Allah’ın ayetlerini tefekkür için anlatılmıştır ve bazısı da (at gibi) hayvanları övmek için zikredilmiştir.

Kur’ân’ın bazı sûrelerinin adı hayvan adını taşımaktadır:

Bakara (inek) sûresi,

Nahl (arı) sûresi,

Ankebût (örümcek) sûresi,

Neml (karınca) sûresi,

Fil sûresi.

Bu sureler isimlerini içerdikleri konulardan dolayı almaktadır.

36 / 50

Aşağıdakilerden hangisi  keffâretin çeşitlerinden biri değildir?

Bir takım ihlallerin sonucu olduğu için keffâretler, kendilerini doğuran sebeplere göre çeşitli isimlerle anılmaktadır. Yemin keffâreti, zıhar keffâreti, hata ile adam öldürme keffâreti, haccın kurallarını ve ihram yasaklarını ihlâl keffâreti, oruç keffâreti, hayızlı kadınla cinsel ilişkide bulunma keffâreti gibi.

37 / 50

Safa ile merve arasında gidip gelmeye ne denir?

Tavaf, Kabenin etrafında dönmek; Menasik, haccın aşamaları; Şavt, tavaf dönüşlerinin her biri; Mikat, ihrama girilecek yerdir.

38 / 50

I.  ifrad haccı

II. Temettu‘ Haccı

III. Kırân Haccı

Hacı adayının  mîkatta hem hac hem umre niyetiyle ihrama girdiği hac ibadeti yukarıdakilerden hangisi ya da hangileridir?

Kırân Haccı: Tek yolculukla hem umre hem hac yapmanın farklı bir uygulamasıdır. Temettu‘dan farklı olarak bunda iki ibadet, aynı ihramla yapılır. Hacı adayı mîkatta hem hac hem umre niyetiyle ihrama girer.

39 / 50

450 koyunu olan bir çiftçinin kaç koyun zekat vermesi gerekir?

400'den 500'e kadar 4 koyun zekat olarak verilir. Sonraki her yüz koyundan bir koyun zekat verilir.

40 / 50

Aşağıdakilerden hangisi İslam'da hedeflenen ideal temizliğin üçüncü aşamasında temizlenmesi gerekenler arasına girmez?

İslamiyette hedeflenen ideal temizliğin üç aşaması vardır. Birinci aşama, beden, elbise ve çevre temizliği şeklinde ifade edilebilecek olan maddi temizliktir. Bu temizlik, ibadetlerin önşartı olarak ve onlara hazırlık olduğu için aynı zamanda ibadet kapsamında değerlendirilmiştir. İkinci aşamada abdest ve gusül gibi esasen ibadet amaçlı temizlik gelmektedir. İbadetlerden alınması gereken haz ve Allah ile iletişim kurabilmek büyük ölçüde bu temizliklere bağlı olduğu için bunlar yerine getirilmeden ibadete başlanılamaz. Üçüncü aşamada kişinin azalarını gıybet, yalan, haram yeme, haset, kibir, hırs ve gösteriş gibi kötü huylardan temizlemesini hedefleyen ahlakî ve manevi temizlik gelir.

41 / 50

Deniz hayvanlarının helal sınırını oldukça geniş tutan bütün deniz/su hayvanlarının, kendiliğinden ölmüş olsa bile, helal olduğu görüşü hangi ayete  dayandırılmaktadır?

42 / 50

''Malın zekâta tâbi tutulabilmesi için gerekli şartlardan biri de artan, gelir ve kazanç sağlayan bir mal olmasıdır. Zekâtın ifade ettiği anlam, büyümek ve artmaktır. Mal artıcı, gelir ve kazanç sağlayıcı özellik taşımaması halinde zekâta tâbi olmaz.'' Yukarıda bahsi geçen malın niteliğinin aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Malın zekâta tâbi tutulabilmesi için gerekli şartlardan biri de artan, gelir ve kazanç sağlayan bir mal olmasıdır. Zekâtın ifade ettiği anlam, büyümek ve artmaktır. Mal artıcı, gelir ve kazanç sağlayıcı özellik taşımaması halinde zekâta tâbi olmaz. Çünkü zekât, servet üretimi için gerekli sermaye malları üzerine konur, büyüme kabiliyeti olmayan servet üzerine konmaz. el-Bakara 2/219 ayetindeki “afv” (fazlalık) tabiri de buna işaret etmektedir.

43 / 50

I. Malın sahibinin elinde bulunması gerekmez.

II. Malda başaksına ait hak bulunabilir.

III. Fayda ve menfaatin mâlike ait olması gerekir.

Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri zekâtın tam mülkiyeti ile ilgili doğrudur?

Zekâtta tam mülkiyet şu unsurlar bir araya gelince gerçekleşmiş olur: a) Malın sahibinin elinde bulunması, b) Malda başkasına ait hak bulunmaması, c) Kendi seçimiyle tasarruf hakkı bulunması, d) Fayda ve menfaatin mâlike ait bulunması.

44 / 50

Aşağıdakilerden hangisi haram fiili işlemekten sakınmayanlar için kullanılan bir terimdir?

Dinen yasaklanmış haram fiillerden kesinlikle uzak durulması gerekir. Haram fiili işlemekten sakınanlara “âdil”, işleyenlere ise “fâsık, âsî, günahkâr” denir.

45 / 50

Aşağıdakilerden hangisi özünde zarar ve kötülük içerdiklerinden dolayı değil, vasfından dolayı haram olan fiillerdendir?

46 / 50

I.   Bedeni ibadet – Hac
II.  Mali ibadet – Zekât
III. Ayni ibadet – Beş vakit namaz
IV. Vakte bağlı ibadet – Fıtır sadakası
Yukarıda verilmiş olan ibadet türü ve ibadet eşleştirmelerinden hangileri doğru eşleştirilmiştir?

 

47 / 50

Aşağıdakilerden hangisi ibadet ile ilgili doğru bir ifade değildir?

48 / 50

İşlenen bir kusur veya günahtan dolayı hem ceza özelliği bulunan hem de Allah’tan bağışlanma dilemek maksadıyla yapılan bir tür malî ve bedenî ibadete ne ad verilir?

"İşlenen bir kusur veya günahtan dolayı hem ceza özelliği bulunan hem de Allah’tan bağışlanma dilemek maksadıyla yapılan bir tür malî ve bedenî ibadet"e "keffaret" denir.

49 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Deyn-i Zaif değildir?

Zayıf Alacak (deyn-i zaîf): Hiçbir mal veya paraya bedel olmadan miras, vasiyet, mehir, diyet (ölüm/yaralama tazminatı) ve kadının ödeyeceği muhâle’a (anlaşmalı boşanma bedeli) vb. yollarla yepyeni bir kazanç olarak kişinin mülkiyetine başkasından geçecek alacaklar zayıf alacaklar adını alır. Bu çeşit alacaklar tahsil edilip mülkiyete girince ve nisaba ulaşıp üzerinden bir yıl geçince zekâta tâbi olur. Geçmiş yıllar için zekât ödenmez; ancak bunlar başka bir zekât konusu mala eklenebilir.

50 / 50

Aşağıdaki hayvanlardan hangisi ibadet niyetiyle kurban edilemez?

Skorunuz

0%