Cahiliye Dönemi, Mekke Dönemi, Medine Dönemi, Hz. Ebubekir ve Hz. ömer dönemi Test 4

82
Oluşturma tarihi

İslam Tarihi – Cahiliye Dönemi, Mekke Dönemi, Medine Dönemi, Hz. Ebubekir ve Hz. ömer dönemi Test 4

Aşağıdakilerden hangisi, Hz. Ebû Bekir'in  Hz. Ömer ve Hz. Ebû Ubeyde’yi işaret ederek bunlardan herhangi birinin halîfe olarak seçilebileceğini açıklamasına neden olmuştur?

Muaviye’nin Hz. Hasan’la anlaşması Müslümanları rahatlattı. Ancak Müslümanlardan buna karşı olan bir topluluk vardı. İslam Tarihinde bunlara ne ad verilmiştir?

Abbasi Devleti'nde, Emir’ül Ümerâların askeri ve idari yetkilerinin giderek artması aşağıdakilerin hangisinde etkili olmuştur?
 
İslam tarihinde;
I.   İslamiyet'te ilk ayrılıkların başlaması
II.  İlk İslami paranın basılması
III. Müslümanların Mısır'ı fethetmesi
IV. İslam Devleti'nin bir "Arap Devleti' haline gelmesi
V. Vezirlik görevinin ilk kez ortaya çıkması
olaylarından hangileri Emeviler Dönemi’nde gerçekleşmiştir?
Aşağıdakilerden hangisi, İslamiyet'te Kerbela, Cemel, Hakem olaylarının meydana gelmesindeki ortak nedenlerden biridir?
Hz. Muhammed döneminde, İslamiyet’i yeni kabul etmiş, puta tapmaktan henüz ayrılmış kişilerin anılarını canlandırmamak için resim ve heykel yasaklanmış; bu yasağa rağmen Emeviler döneminde Kasr-ül Hayr Sarayı, Abbasiler döneminde ise Balkuvara Sarayı resim, kabartma ve heykellerle süslenmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi İslam Devleti’nin kuruluşundan Abbasiler dönemine kadar geçen zaman içinde sanat anlayışındaki bu değişikliğin nedenlerinden biridir?
İslam Devleti’nin başkenti önce Medine, Hz. Ali zamanında ise Küfe idi. Emeviler başkenti Şam’a taşımış, Abbasiler Bağdat’ı kurarak başkent yapmışlardı.
Yalnız bu bilgiye dayanarak, İslam Devleti’yle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Abbasiler, ülkelerinde yaşayan Türklere idari ve mali görevlerin yanı sıra askeri alanda da önemli görevler vermişlerdir. Yalnız bu bilgilere dayanarak,
I. Abbasiler ve Türkler arasında kültürel etkileşim artmıştır.
II. Türkler askerlik görevi ile tanışmıştır.
III. Abbasiler, Arap milliyetçiliği politikası uygulamamıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Yeni bir felsefi görüşü veya sanat akımını yaymaya çalışanlar gibi Hz.Muhammed de İslam dinini yayarken başlangıçta büyük tepkiyle karşılaşmıştır.
Bu duruma bakarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
Aşağıdakilerden hangisi, İslamiyet, Hıristiyanlık ve Musevilik dinlerinin ortak özelliklerinden biri değildir?
 
İslam mimarisi ilk kez aşağıdakilerden hangisinin döneminde Hıristiyan mimarisi ile yarışabilecek bir düzeye gelmiştir? 
X. yüzyılda İslam dünyası, siyasi bakımdan hangi devletler tarafından temsil edilmiştir?
 
Kur'an ayetlerinin toplanarak bir kitap haline getirilmesi kimin döneminde olmuştur?
Çinlilerle Araplar arasında yapılan Talas Savaşı'nın Dünya kültür tarihi açısından en önemli sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
İslam tarihinde, fethedilen yerlerin yönetim birimlerine ayrılmasına ilk defa kimin zamanında başlanmıştır?
İslamiyet’in ilk yıllarında Arapların özgün bir mimarileri yokken, giderek mimaride belirgin bir Arap sanatı ve üslubu doğmuştur.
Bu kültürel gelişmeyi sağlayan başlıca etken aşağıdakilerden hangisidir?
İslam dünyasının ünlü bilginlerinden İbni Sina'nın "Kanun“ adlı eseri Batılılar tarafından on beş defa Latinceye çevrilerek tıp öğretiminde kullanılmıştır.
Bu durum aşağıdaki genellemelerden hangisini doğrulamaz?

Hz. Peygamber’in çocuklarından hangisi Hz. Mâriye’den dünyaya gelmiştir?

Aşağıdaki olaylardan hangisi, İslam dünyasını diğerlerine göre olumlu yönde etkilemiştir?
 

İslâm’ın zuhûrundan sonra, Müslüman Arap ordularının Türklerle ilk defa karşı karşıya gelişi, kim zamanında, hangi tarihte ve hangi şahıs vasıtasıyla olmuştur?

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed döneminde gerçekleşmiştir?
 
Emeviler Dönemi’nde;
I. İslamiyet’te ayrılıklar artmıştır.
II. İslamiyet’te Müslümanlardan alınan öşür ve zekât vergilerinin alınmasına devam edilmiştir.
III. Arap olmayan halk, Arapların diğer milletlerden üstün olmadıklarını ortaya çıkarmak için gruplar kurmuştur.
IV. Türkler, Emevilere düşman olan kuruluşlara yardım etmiştir.
 Yukarıda verilenlerden hangileri Emevilerin yıkılmasına ortam hazırlamıştır?
Suriye, Filistin ve Mısır'da İslam hakimiyeti aşağıdaki devirlerin hangisinde başlamıştır?
 
Emeviler döneminde; 
I.   Arap parasının basılması
II. Arap olmayan Müslümanlara mevali (köle) adı verilmesi
III. Aileler arasında iktidar mücadelesi olması
IV. Ülkeye katılan ulusların kültürlerinden yararlanılması
olgularından hangileri, Arap milliyetçiliğinin göstergesi sayılabilir?

Halife Osman'ın vilayetlere müfettiş göndermesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Aşağıdakilerden hangisi Muaviye’nin Hz. Ali’ye biat etmemek konusunda ileri sürdüğü temel gerekçedir?

İslamiyet’te dini yaymak için yapılan savaşlar kutsal sayılmış, diğer yandan İslam devletlerinde Müslüman olmayan tebaya, özel vergiler gibi belli koşullarda, din serbestliği tanınmıştır. Bu durum, aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesi olamaz?
 
Hz. Muhammed döneminde Bedir Savaşı'nda esir alınan Mekkelilerin bir kısmı Müslümanlara okuma yazma öğretmeleri karşılığında serbest bırakılmıştır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisi için bir kanıt olabilir?
Hz. Ebubekir döneminde;
- Yalancı peygamberler ortadan kaldırılmış,
- İç ayaklanmalar bastırılmış,
- Dinlerinden dönen Arap kabilelerinin yeniden Müslüman olmaları sağlanmıştır.
Hz. Ebubekir dönemindeki bu gelişmelerin tümü birlikte düşünüldüğünde bunlar, aşağıdakilerden hangisinin bir kanıtıdır?

İstanbulda bir semte adını veren ünlü sahabî Ebu Eyyûb el-Ensarî kimin komutanlığında İstanbul kuşatmasına katıldı?

İslam Tarihinde, “Emeviler Dönemi” diye isimlendirilen dönemde yönetimi elinde tutan aileye adını veren ve İslam hâkimiyetine girmeden önce Mekke’de yaşayan Kureyş kabilesi içinde zenginliği dikkat çekmiş olan Ümeyye, amcası Haşim ile çekişti. Bu çekişmeye Araplar ne ad verirdi?

Hicretten sonra Hz. Muhammed, Medine halkına, savaşlara kimlerin katılacağına karar verme yetkisinin kendisine ait olduğunu, Müslüman olsun olmasın herkesin eşit haklara sahip olacağını, dış baskılara karşı birlikte hareket edileceğini duyurmuştur, Bu duyuru aşağıdakilerden hangisine bir kanıt olabilir?
İslam mimarisinin değişik İslam ülkelerindeki uygulamaları arasında birçok benzerlikler olduğu gibi üslup ve biçim yönünden önemli farklar da vardır.
Bu tür farkların ortaya çıkmasında aşağıdakilerden hangisinin diğerlerinden daha etkili olduğu savunulabilir?
Aşağıdakilerden hangisi, Hz. Ömer Dönemi’nde İslam Devleti'nin sınırlarını hızla genişletmesi ile birlikte görülen bir gelişme değildir?

Aşağıdakilerden hangisi, Hz.Peygamber’in çok evliliğinin nedenlerinden biri değildir?

Hz. Muhammet, aşağıdaki savaşlardan hangisiyle Şam ticaret yollarının güvenliğini sağlamıştır? 
Müslüman Araplar aşağıdaki savaşların hangisiyle, Medine'yi savunacak bir güce eriştiklerini Kureyş ve diğer Arap kabilelerine kanıtlamışlardır?

Arap yarımadasının İslam dininin önemli merkezlerinden aşağıdaki hangi ikisi birlikte ve doğru olarak Hicaz bölgesinde yer alır?

İslamiyet’i kabul eden milletler, kutsal kitaplarını okuyabilmek için Arap dilini ve alfabesini öğrenmeye başlamışlardır. 
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçlarından birisi değildir? 
İslamiyet’ten önce Mekke’yi ziyarete gelen Araplar, kurdukları büyük panayırda alışveriş yaparlar, eğlenceler ve spor karşılaşmaları düzenlerler, sonra da Kabe'deki putları ziyaret ederlerdi. Aşağıdakilerden hangisi bu parçadan çıkarılabilecek bir sonuç değildir?
Emeviler devrinde, Araplar kendilerini soylu ve diğer Müslüman uluslardan üstün görmüşlerdir. Bütün valilik ve komutanlıklara, önemli memurluklara Araplar getirilmiştir. İslam kültür ve uygarlığının oluşmasında büyük katkıları olan, Araplar dışındaki Müslüman kişilere, Arapların kız vermeleri yasaklanmıştır.
Bu bilgilere dayanarak, aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?
 

İslâm dünyasında posta teşkilatı ilk kez aşağıdaki dönemlerin hangisinde kurulmuştur?

Müslüman Arapların başka kavimler üzerinde üstünlük kurma çabası Emeviler zamanında en üst düzeye ulaşmıştır. Bu duruma tepki olarak Emeviler zamanında başlayan, Abbasiler zamanında güçlenen ve İslam dünyasının çeşitli halklarının kendi kimlik arayışlarını kamçılayan "Şuubiye" adı verilen bir akım doğmuştur.
Aşağıdakilerden hangisinin bu akımın sonuçlarından biri olduğu savunulamaz?
Aşağıdakilerden hangisi, İslam tarihinde yalnız Dört Halife Dönemi'nin özelliklerinden biridir?
Aşağıdakilerden hangisi Mekkelilerin, Hicret'ten sonra Medine'de toplanan Müslümanları bir güç olarak kabul ettiklerini gösteren bir kanıt değildir?
Aşağıdaki savaşlardan hangisi Müslüman Arapların Horasan'a kadar ilerlemelerine ve sonraki yıllarda Türklerin Müslüman olmalarına ortam hazırlamıştır?
 

Ümeyye oğulları, hilafet seçiminde Hz. Ebubekir’e karşı kime ittifak teklif etmiştir?

Dört Halife döneminde bütün Müslümanlar kardeş kabul edildiği halde, Emeviler döneminde Araplar diğer Müslümanlardan üstün görülmüşlerdir.
Emeviler dönemindeki bu anlayış aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamıştır?
 
I. Hz. Ebubekir döneminde görevlendirilen heyet, Kur’an surelerini toplamıştır.
II. Hz. Osman zamanında Kur’an’ın düzenlenmesi yapılmıştır.
III. Düzenlenen Kur’an çoğaltılarak çeşitli yerlere gönderilmiştir.
 Yukarıdakilerden hangileri, Kuran’ın özgün halinin bozulması, değişik biçimlerinin ortaya çıkması tehlikesini kesin olarak önlemiştir?

Müslümanlarla anlaşmalı olan gayrimüslimlerden can, mal güvencesi ve inanç hürriyetinin sağlanmasına karşı belirli kurallara göre alınan paraya ne ad verilir?

Skorunuz

The average score is 62%

0%