Fıkıh Usulü – Test 1

Oluşturma tarihi

Fıkıh Usulü - Test 1

1 / 50

Usul bilginlerinin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

2 / 50

Kur'an'ın hem ceminde hem de teksirinde bulunan sahabi hangisidir?

3 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Mütekellimun metot üzere yazılan kaynaklardan değildir?

4 / 50

Aşağıdakilerden hangisi aslın hükmü ile ilgili şartlardan değildir?

5 / 50

Mefkudun fıkhi hükmü aşağıdaki delillerin hangisiyle alakalıdır?

6 / 50

İlk Fıkıh usulü eseri hangisidir?

7 / 50

Kitap ve sünnette açıkça ortaya konmuş olan hükümler üzerinde müçtehitlerin anlayış birliğiyle oluşan ve bu hükümleri pekiştiren icmâya ne ad verilir?

8 / 50

İslam müçtehitlerinin, Hz. Peygamber’in vefatından sonraki herhangi bir devirde, şer'i bir hüküm hakkında görüş birliğine varmalarına ne denir?

9 / 50

Faydalı olanı elde etmeye/almaya ve zararlı olanı defetmeye/gidermeye ne denir?

10 / 50

Âsâr kavramı aşağıdaki delillerin hangisiyle alakalıdır?

11 / 50

Selem akdi caiz değilken hangi istihsan çeşidi sebebiyle caiz olmuştur?

12 / 50

Fıkıh usulü hangi asırda ortaya çıkmaya başlamıştır?

13 / 50

Asıldaki hükmün illetine uygun vasıfları bir araya toplayıp illetliği bu vasıflara teker teker vererek hükümde müessir ve illet olma şartlarını hâiz olup olmadıklarını incelemek ve illet olma vasfını haiz olmayanları elemek suretiyle
illeti tespit etme yoluna ne denir?

14 / 50

Mezheplerin ahad sünnetle amel etme konusunda ittifak edilen şartlardan birisi değildir?

15 / 50

Fıkıh usulünü öğrenen kimse içtihat ehliyetine sahip değilse aşağıdakilerden hangisini uygulayamaz?

16 / 50

Aslî delillerden çıkarılan, onlara dayalı, talî delil, ikinci derecedeki delile ne ad verilir?

17 / 50

Arzu edilmeyen sonuçların, yine hukuk içerisinde kalarak ve hukukun imkânları ile aşılması şeklinde ifade edilen terim aşağıdakilerden hangisidir?

18 / 50

Aşağıdakilerden hangisi fer'i delillerden birisi değildir?

19 / 50

Aşağıdakilerden hangisi ittifak edilen delilerden değildir?

20 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Hanefi bir alim olan Debûsî'nin fıkıh usulü eseridir?

21 / 50

Istıslah terimi aşağıdaki delillerin hangisinin diğer adıdır?

22 / 50

Kur'an hangi halife döneminde Kitap haline getirilmiştir?

23 / 50

Hanefiler hangi sahabenin şaz kıraatına binaen yemin kefaretindeki orucu peş peşe tutarlar?

24 / 50

“Sınav esnasında öğrenciler, görevlilerin her türlü uyarısını dikkate almak durumundadır.” emri, usûl-ü fıkıhta nasıl tanımlanır?

25 / 50

Aşağıdakilerden hangisi nakli delillerden birisi değildir?

26 / 50

Tenzihen mekruh hakkında aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?

27 / 50

Aşağıdakilerden hangisi İstishab deliliyle alakalı fıkhi bir kural değildir?

28 / 50

Kitap, sünnet veya icma ile belirlenmiş olan bir meselenin hükmünü, aralarındaki ortak illet sebebiyle, hükmü bu kaynaklarda belirtilmemiş başka bir meseleye vermeye ne denir?

29 / 50

Aşağıdakilerden hangisi illette bulunması gerekli şartlardan değildir?

30 / 50

“Şahit, nikâhın sıhhat şartıdır.” Bu hüküm hangi konu için örnek olabilir?

31 / 50

Aşağıdakilerden hangisi örfün muteber sayılıp üzerine hüküm bina edilebilmesi için gerekli şartlarından birisi değildir?

32 / 50

Aşağıdaki örnekte kıyasın rükünleriyle ilgili bilgilerden hangisi hatalıdır?

33 / 50

Hz. Peygamberin huzurunda ya da gıyabında gerçekleşen bir olaya muttali olduğunda o olay hakkında sükût buyurması, karşı çıkmayıp onaylamasıdır.
Tanımı zikredilen sünnet türü aşağıdakilerden hangisidir?

34 / 50

Aşağıdakilerden hangisi icmanın gerçekleşme şartlarından değildir?

35 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Sünnetin Kur'an karşısındaki rollerinden birisi değildir?

36 / 50

Neneye mirastan altıda bir hisse verilmesi, ne tür bir icma çeşididir?

37 / 50

Aşağıdakilerden hangisi istihsanın çeşitlerinden değildir?

38 / 50

Allah Teâlâ’nın Hz. Muhammed’den önceki peygamberler aracılığı ile gönderdiği şeriatlara ne denir?

39 / 50

Geçmişte var olan bir şeyin varlığının devam etmesine, yok olan bir şeyin de yokluğunun devam etmesine ne denir?

40 / 50

Mütekellim metoduna göre hüküm; “Şârîin, iktiza, tahyir, vaz bakımından mükellefin fiilleriyle alakalı hitabıdır.” Buna göre seçeneklerde verilenlerden hangisi “hüküm” olarak nitelendirilemez?

41 / 50

İmam Malik'in, fıkıh ve hadis sahasında tedvin edilen ilk eserlerden sayılan, Abbasiler döneminde bağlayıcı bir hukuk kodu haline getirilmesi düşünülen kitabı aşağıdakilerden hangisidir?

42 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Hanefilerin ahad haberle amel etme şartlarından birisi değildir?

43 / 50

İlk iki dönemde tevatür sayısına ulaşmamış, ancak tâbiûn devrinde yaygınlık kazanan ve bu dönemden itibaren yalan üzere birleşmeleri imkânsız bir topluluk tarafından rivayet edilen sünnet aşağıdakilerden hangisidir?

44 / 50

Aşağıdakilerden hangisi asıldakine nisbetle fer’deki illetin kuvveti itibariyle olan kıyas çeşitidir?

45 / 50

“------- Hz. Peygamber’in (s.a.s) ahkâm ayetlerinin anlaşılması ve uygulanması ile ilgili söz, eylem ve onaylamalarını içerdiği gibi, Kur’ân’da temas edilmeyen konuları hükme
bağlayan tasarruflarını da kapsamaktadır.” Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde

46 / 50

Müçtehitlerin üzerinde icma ettiklerinde hükme ulaşırlarken dayandıkları delile ne denir?

47 / 50

Şâri’ tarafından hükmü açıklanmamış, kendisine kıyas yapılabilecek, hükmü nassla belirlenmiş bir benzeri de bulunmayan, fakat kendisinde, insanlara bir yarar sağlama veya onlardan bir zararı giderme açısından, üzerine hüküm bina edilebilecek münasip bir vasıf bulunan maslahatlara ne denir?

48 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Mürsel maslahatın kaynak olma şartlarından birisi değildir?

49 / 50

“Teklifî hükümler, … hükümlerdir.” cümlesinde boş bırakılan alan, aşağıdakilerden hangisi/hangileri ile doldurulduğunda kapsamlı bir tanım oluşturulmuş olur?

I. İnsanlara şerî bir mükellefiyet yükleyen
II. Mükellefin bir fiili yapmasına yönelik emirleri içeren
III. Mükellefin bir fiili yapmamasına yönelik talepleri içeren
IV. Mükellefin bir şeyi yapıp yapmaması konusunda serbest bırakıldığı
V. Mükellefin fiilleriyle alakalı olarak konulmuş bir kısım kuralları kapsayan

50 / 50

Mezhep imamının görüşleri üzerinden (tümevarım) konuları çözme yoluna giden ekol hangisidir?

Skorunuz

0%