DHBTSeviye Tespit Sınavı – Lisans

DHBT - Seviye Tespit Sınavı - Lisans

1 / 40

Hz. Peygamber’in doğumu esnasında, annesine meleklerin yardımcı olması aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?

 

2 / 40

“Rakîb” ve “Atîd” isimleri aşağıdaki meleklerden hangileri için kullanılmaktadır?

3 / 40

İnternetteki bir makalenin anahtar kavramları olarak “Kelam, Cemel-Sıffin, iman, tasdik-ikrar, amel, el-menzile beynel menzileteyn, ircâ, tekfir”e yer verilmiştir.

Bu kavramlar birlikte düşünüldüğünde, makalenin ana konusu aşağıdakilerden hangisi olabilir?

4 / 40

Hanefîlere göre kurbanla ilgili;

I.   Seferî olan kimse kurban kesmekle mükelleftir.

II.  Kurbanın vacip olması için nisap miktarı malın nâmî olması şarttır.

III. Kurbanın vacip olması için malın üzerinden bir sene geçmiş olması şart değildir.

Verilenlerden hangisi doğrudur?

5 / 40

Hanefilere göre aşağıdakilerden hangisi özür sahibi ile ilgili doğru  bilgi değildir?

6 / 40

I.   İstihlaf: Namaz kıldırırken imamın bir mazeret sebebiyle devam edememesi durumunda cemaatten birini yerine geçirmesi

II.   Delk: Abdest ve gusülde azaları su ile ovalamak

III. Temlik: Zekâta konu olan malların artıcı nitelikte olması veya bu nitelikte sayılması

IV.  Hedy: Kurban bayramında kesilen vacip kurban

V.   Mesbûk: Cemaatle kılınan namazın birinci rek‘atını kaçıran kimse.

Yukarıdaki  kavramlardan hangileri yanlış tanımlanmıştır?

7 / 40

Hanefi mezhebine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi ile adakta bulunulmuş olur?

8 / 40

- Medeni sûreler arasında yer alan,

- 176 ayetten oluşan,

- miras ve evlilik gibi konuları içeren

sûre aşağıdakilerden hangisidir?

9 / 40

I.    İşmam: Sükundan sonra dammeye işaretle dudakları ileriye doğru toplamaktır.

II.   Mütecaniseyn :mahreçleri bir, sıfatları ayrı olan iki harfe denir.

III. Ravm: gizli ses ile harekeyi hafifçe belirtmektir.

Tecvid ilmine göre verilen tariflerden hangisi doğrudur?

10 / 40

Kur’an tarihi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

11 / 40

ayetinde tecvid kurallarından hangisi yer almaz?

12 / 40

KonuSûre
IHz. Musa ile Firavunun mücadelesiTâhâ
IIZina suçu için yüz sopa cezasının emredilmesiNûr
IIIGökten sofra indirilmesi talebiMaide
IVSâmirî’nin İsrailoğullarını saptırmasıTâha
VZülkarneyn’in demir madeninden set yapmasıHadid

 

Yukarıda verilen tabloda verilen sûre ve konu eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

13 / 40

Mekke’nin fethi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

14 / 40

Aşağıdaki kronolojik sıralamalardan hangisi doğrudur?

15 / 40

Uhud savaşından sonra Hz. Peygamber Uhud şehitlerini, elbiseleri ile ve yıkanmadan defnedip aynı gün Medine'ye döndü. Müslümanlar yaralarının tedavisi ile meşgul olmaya başladılar. Yaralı olan Hz. Peygamber ertesi gün sabaha doğru, hem düşmanın baskınını önlemek hem de Müslümanların zayıf düşmediğini göstermek maksadıyla Kureyş ordusunu takip etmeye karar verdi. Takip edildiğini anlayan müşrik ordusu geri dönmeye cesaret edemeyerek Mekke'ye doğru yoluna devam etti.

Parçada bahsedilen gazve aşağıdakilerden hangisidir?

16 / 40

I.    Mesalibul arap: Arapların kötü yönlerini ele alır.

II.   Fezailul arap: Arapların iyi yönlerini ele alır.

III.  Nesi: Câhiliye döneminde kamerî takvimin şemsî takvime uyarlanması suretiyle takvime yapılan müdahale.

IV.  Civar: Resmi koruma talimatı

V.   Hicabe: Mekke’de zemzemle ve su işleriyle ilgili görev

Yukarıda açıklamaları verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

17 / 40

- Hz. Ömer döneminde yapılan savaşlardan olan;

- Sasaniler Müslümanlara karşı bir daha toparlanamadığı,

- Arap-fars mücadelesinin dönüm noktası sayılan

Savaş aşağıdakilerden hangisidir?

18 / 40

“"Ey iman edenler! İnsanların çoğu birbirlerine karşı haksızlık yaparlar, dedikoduya kulak verirler ve çoğu yoldan çıkarlar."” (Hucurât,49:6)

Yukarıdaki ayette hangi sıfatın aklen ve dinen çok kötü bir davranış biçimi olduğu ifade edilmektedir?

19 / 40

Aşağıdakilerden hangisi hadis eserlerinde doğrudan ahlak ile ilgili bölümlerin haricinde müstakil olarak ahlak konusuna tahsis edilerek oluşturulan ve hadis edebiyatında da yer alan eser türlerinden biri değildir?

20 / 40

Mutasavvıflar, ahlaki faaliyetlerin tasavvufi hayat açısından en az ibadet bağlamında değerlendirilen faaliyetler kadar önem taşıdığını söylemişlerdir. Bu hususu dile getirirken “ubudiyet ahlakı” tabirini kullanan ve tasavvufu “ubudiyet ahlakıyla süslenme” olarak tanımlayan mutasavvıf aşağıdakilerden hangisidir?

21 / 40

“Tercümânu’l-Kur’an” ve “Hibru’l-ümme” unvanlarıyla anılan Abdullah b. Abbas’ın tefsir ilminde bir otorite sayılması ve bu üstün mertebeye ulaşmasında;

I.   Arap dili ve edebiyatına vukûfiyeti

II.   Hz. Peygamber’in kendisi hakkındaki duası

III.  Başlangıcından itibaren ayetlerin nüzûlüne şahit olması

Verilenlerden  hangisinin etkili olduğu söylenebilir?

22 / 40

İslam coğrafyasının genişlemesiyle birlikte yeni hadiselerin, felsefi fikirlerin ve mezheplerin ortaya çıkması ayetlerin yorumlanmasını gerektirmiştir. Böylelikle Kur’an yorumunda rivayet kaynakları yanında rey ve içtihada da yer verilmiştir.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisi anlatılmaktadır?

23 / 40

Namazlara (özellikle) orta namaza devam edin” (Bakara, 2:238) âyetindeki orta namazdan maksadın ne olduğu açık değildir. Yani cins bir isim olan “namaz” ve onu tavsif eden “vustâ” lafzından dolayı âyette anlam yönüyle bir kapalılık vardır.

Bu durum, Kur’an tefsirinde aşağıdakilerden hangisine müracaat etmenin gereğini ortaya koymaktadır?

24 / 40

Örfün muteber kabul edilmesi için;

I.    Aksi yönde beyan bulunmaması

II.   Şer’i bir delile dayanması

III. Şer‘î delillere aykırı olmaması

Hangileri aranan şartlardan biri değildir?

25 / 40

Mezheplerin kurumsallaşmasından sonra kurucu ve müstakil ictihad faaliyeti azalmış ve mezhep içi ictihad faaliyeti yaygınlaşmaya başlamıştır. Buna bağlı olarak «Mezhep imamlarının ictihatlarındaki gerekçeleri tespit ederek yeni olayları ele alırken bu gerekçeleri dikkate alarak çözüme gitmek»  aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilmiştir?

26 / 40

Mâlikî mezhebinin kuruluş döneminde;

- İmam Mâlik ve öğrencilerinin fıkhî görüşlerini bir araya getirmek amacıyla tedvin edilen

- Muvattâ’dan sonra en önemli mezhep içi fıkhî faaliyetlerin temel kaynağı olarak kaynak olarak kabul edilen

 eser ve müellifi hangi seçenekte doğru verilmiştir?

27 / 40

Hadis metinlerinde geçen ve kolayca anlaşılamayan kelimelerle ilgili araştırma yapmak isteyen bir öğrencinin ilk olarak aşağıdaki eserlerden hangisine başvurması beklenir?

28 / 40

Senedinden râvi adı düşen hadis muttasıl olma özelliğini kaybeder. Böyle bir hadise senedinden düşen râvi sayısına, râvinin sened içinde düştüğü yere ve yerin sayısına, ayrıca râvinin düşme şekline göre farklı isimler verilir. Buna göre;

I. senedinde arka arkaya iki veya daha fazla râvi atlanan hadis

II. râvinin bir hocasından muteber bir yolla almadığı halde öyle aldığını zannettirecek şekilde naklettiği hadis

III. râvinin, senedinin baş tarafı eksik veya tamamen senedsiz olarak rivayet ettiği hadis

Şeklinde açıklamaları verilen kavramlar sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

I                 II               III

29 / 40

Hadisteki kişinin isminin senede yanlışlıkla sonradan eklendiğini farkeden Muhaddis, “İsnadında bazı ilavelerin yapıldığını tespit ettim.” şeklinde bir açıklama yaptığı rivayete hadis usulünde hangi isim verilmektedir?

30 / 40

Ebu Hanife’ye göre; Allah inanmayı emretmiş, inkârdan da sakındırmıştır ve insan ilahi vahye bu doğrultuda muhatap olmuştur. Buna rağmen insanın inkâr etmesi durumunda inkâr eylemi insanın fiili ile gerçekleşmekte, iman etmesi durumunda ise kendi fiili neticesinde iman etmektedir. İnkâr durumunda Allah kuldan yardımını esirgemekte, iman etmesi durumunda ise yardım etmektedir.

Kelam ilminde bu durumu ifade eden kavramlar aşağıdakilerden hangisidir?

31 / 40

Aklın, varlıklar hakkındaki bütün değerlendirmelerini ifade eden hükümler arasında;

I.    Farz

II.   Vâcib

III. Mümkin

IV.  Mümteni

Verilenlerden hangileri sayılabilir?

32 / 40

İslam düşünce geleneğinde isbâtı vâcip bağlamında ortaya çıkan;

I.    Evren yaratılmıştır ve her yaratılmışın bir yaratıcısının olması zorunludur.

II.  Evrende gözlenen harikulade düzen, ancak yüce vasıflara sahip tabiat üstü bir varlığın yaratması ve yönetmesiyle mümkündür.

III. Selim yaratılışını ve sağduyusunu koruyabilmiş insanlar yüce bir tanrının varlığını tabii olarak benimsemeye yatkındır.

Açıklaması verilen deliller sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

I             II            III

33 / 40

- Hendek savaşı sırasında savaş suçu işlemeleri sebebiyle Medine’den çıkarılmaları kararlaştırılan,

- kalelerine çekilmeleri sonucu kuşatma altına alınan,

- Evs’ten Sa‘d b. Muâz’ın hakemliğini kabul ederek teslim olan,

- haklarında Ahzab sûresi 26-27. ayetlerin nâzil olduğu

Yahudi topluluğu aşağıdakilerden hangisidir?

34 / 40

İslam tarihinde İmam Mâtürîdî, Abdullah b. Abdurrahman ed-Dârimî ve Uluğ Bey gibi pek çok âlimin yaşadığı İslam medeniyetinin kadim merkezlerinden biri olan şehir aşağıdakilerden hangisidir?

35 / 40

I.    Birinci Akabe Biatı

II.  Hz. Peygamber’in Ficar Savaşlarına katılması

III. Hz. Peygamber’in Kâbe hakemliği

IV. Hz. Peygamber’in Taif yolculuğu

Yukarıdaki olayların kronolojik sıralaması hangi seçenekte doğru verilmiştir?

36 / 40

Kutsal kitaba yönelişi savunarak Kitab-ı Mukaddes’in tamamını kabul etmekle beraber ilham kaynağı olarak İncil’e yoğunlaşırlar. Amerika’daki Hristiyan toplumun en radikal kanadını oluşturup Mesih’in gelmesi için Yahudilerin büyük İsrail’i kurması gerektiğine inanırlar. Ezoterik ve masonik yapılarla olan ilişkileriyle dikkat çeken bu akım aşağıdakilerden hangisidir?

37 / 40

Hristiyanlığa göre insanlığın atası Âdem’in, Tanrı ile yaptığı ahdi bozarak işlediği ilk günah bütün nesillerine sirayet etmiştir. İsa Mesih ise tüm insanların günahlarının bağışlanması için kendini feda ederek kanını akıtmış ve Tanrı ile insanoğlu arasındaki ilişkiyi  yeniden tesis etmiştir.

Hz. Âdem’den gelen “aslî günah”ın Hz. İsa tarafından temizlenmesi tezine dayanan söz konusu Hristiyan doktrininin adı nedir?

38 / 40

İslam mezhepleri içerisinde;

- Adi b. Musafir tarafından kurulan

- Kuzey Irak’ta bulunan Laleş’i dinî merkez olarak gören,

- En büyük bayramları Sare sale (sarsilya) bayramı olan

ekol aşağıdakilerden hangisidir?

39 / 40

Eşarilerle Maturidiler arasında ;

I.   Tekvin’in müstakil bir sıfat olup olmaması

II.  Teklif-i mâlâ yutak’ın caizliği

III. İmanın artıp eksilmesi

Verilen  konuların hangisinde ihtilaf söz konusudur?

40 / 40

«Apaçık mucizeler ve kitaplarla (gönderildiler). İnsanlara, kendilerine indirileni açıklaman için ve düşünüp anlasınlar diye sana da bu Kur’an’ı indirdik.» (Nahl, 16:44)

Yukarıdaki  ayette  insandan  beklenen  davranış nedir?

Puanınız

Ortalama puan şöyledir 52%

0%