Kelam – İslam İnanç Esasları – Test 4

Kelam - İslam İnanç Esasları - Test 4

1 / 50

Kırtas Hadisesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

2 / 50

Aşağıdakilerden hangisi kelam ve felsefenin ortak yanlarındandır?

Kelâm ilmi ile felsefe, konuları itibariyle sıkı bir münasebet içindedirler. Çünkü her ikisi de başlangıcı ve sonucu itibariyle varlığı, onun mahiyetini, nedenini ve niçinini araştırırlar.

3 / 50

Aşağıdakilerden hangisi dinde kesin hükmü bildirir?

4 / 50

Aşağıdakilerden hangileri Sünnî kelâmın öncüleri olarak görülmüşlerdir?
I.   İbn Küllâb
II.  Kalânisî
III. Muhâsibî
IV. Vâsıl b. Ata

İbn Küllâb, Kalânisî ve Muhâsibî’nin öncülük ettiği bu kesim, Ehl-i sünnetin itikadını kelâmi argümanlar kullanarak ortaya koymaya çalışmışlardır.

5 / 50

Es-Sevâdu’l-a’zam adlı risalenin sahibi kimdir?

Mâtürîdîliğin gelişip bir ekol düzeyine çıkmasında Mâtürîdî’nin öğrencilerinin ve taraftarlarının katkısı olmuştur. Bunların en önemlilerinden biri kuşkusuz es-Sevâdu’l-a’zam adlı risalenin sahibi olan Hakîm es-Semerkandî’dir.

6 / 50

Aşağıdakilerden hangisi “kırtas”ın kelime anlamıdır?

7 / 50

Gaylân ed-Dımaşki’nin irade hürriyeti konusundaki fikirleri Mu‘tezile’nin hangi prensibinin teşekkülünde önemli rol oynamıştır?

8 / 50

Resulullah (s.a.v.) vefatından üç gün önce "bana bir kağıt getirin, size bir yazı yazdırayım ki benden sonra sapıklığa düşmeyesiniz" dediğine dair Sahih-i Buhari'de geçen bir rivayetten söz edilir. bu teklif karşısında sahabe kağıt getirme, getirmeme noktasında ihtilafa düşmüş ve bu olay daha sonra itikadi mezhep savunucularınca tartışılmış. söz konusu olaya kelam tarihinde verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

9 / 50

“Allah’ın varlığı, birliği, sıfatları ve fiilleri, yani yaratıp var etmesi ve tüm varlık âlemiyle ilişkisi konu edilmesi” açıklaması aşağıdakilerden hangi terime aittir?

10 / 50

Ma’bed, hangi konumda olursa olsun insanların kendi yapıp-ettiklerinden sorumlu olduğunu söylüyordu. Onun kader yorumu ve inandığı düşünceleri açıkça söyleme tavrı, hangi mezheb üzerinde ciddi tesirleri olmuştur?

11 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Mâtürîdîliğin temel görüşlerinden biri değildir?

Mâtürîdîliğin temel görüşleri: Ulûhiyet , İnsanın Özgürlüğü, Amel- İman İlişkisi, Nübüvvet ve Büyük Günah.

12 / 50

Kelâm ilmi, tarihi süreç içerisinde çeşitli safhalar geçirmiş ve farklı isimlerle anılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu isimler içerisinde yer almaz?

13 / 50

“Kur’an’ın iki kapağı arasında var olan muhtevanın tamamına inanmaktır” tanımı aşağıdakilerden hangisini anlatmaktadır?

Kelam bir fikri tam olarak anlatan söz, lafız, konuşma anlamına gelmektedir. Kelamullah ise Allah’ın sözüdür. İlahiyat ise Allah’In varlığı birliği ve tüm varlıklarla ilişkisini incelemektir. Dini anlamda iman; Kur’an’ın iki kapağı arasında var olan muhtevanın tamamına inanmaktır.

14 / 50

Hangisi kelam ilminin önemini gösterir?

15 / 50

Mu’teziler aşağıdaki hangi iki mezhep arasında bir yer benimsemişlerdir?

Haricîler şiddet ve sertlik yolunu seçip sadece kendilerini mümin saymış, Mürcie uzlaşmacı bir yol takip ederek karşıt grupları da mümin kabul etmiştir. Mu‘tezile, Haricîler ile Mürcie arasında yer almış, ne Haricîler kadar sert, ne Mürcie kadar yumuşak tutum içine girmiştir.

16 / 50

İslam akaidini savunmada naklin yanında aklî ve felsefî delillerin kullanılmasını da gerekli gören hatta nakli, aklî prensipler ışığında yorumlama ilkesini öne alarak selefin metodundan farklı bir yol izleyen Mu‘tezile’nin kullandığı metoda ne adı verilmiştir?

17 / 50

“Ona göre genel olarak dinî ilimler felsefî ilimlerden üstündür, çünkü dinî ilimlerin kaynağı peygamberler, felsefî ilimlerin kaynağı ise filozoflardır” aşağıdaki kişilerden hangisi söylemiştir?

Bir filozof olan Âmirî, ilimleri dinî ilimler ve felsefî ilimler diye iki başlık altında toplar. Ona göre genel olarak dinî ilimler felsefî ilimlerden üstündür, çünkü dinî ilimlerin kaynağı peygamberler, felsefî ilimlerin kaynağı ise filozoflardır. O, kelâmı dinî ilimlerden birisi olarak gösterir.

18 / 50

Mu’ tezile , Allah’ a ait hangi sıfatların varlığını kabul etmektedir?

Mu‘tezile, Allah’a ait masdar kalıplarıyla ifade edilen hayat, ilim, kudret, irade… gibi subutî sıfatların varlığını kabul etmemektedir. Mu‘tezile, Ehl-i Sünnet’in Allah’a izafe ettiği subutî sıfatları iki gruba ayırmaktadır. Birinci grup siga bakımından da sıfat olan hayy, alim, kadir gibi masdardan türetilen kelimelerdir. Mu'tezile bu sıfatları Allah’a izafe eder.

19 / 50

Haricîler, Şia, materyalistler, tabiatçılar (natüralistler) ve Mürcie kelâmını en iyi bilen; İslam’a açıkça zıt görüşleri ve düalistleri (senevîye) en iyi susturan kişi olarak ifade edilen kişi aşağıdakilerden hangisidir?

20 / 50

Aşağıdakilerden hangisi hilafet meselesi ve halife seçimiyle ilgili olarak İslâm düşüncesinde ortaya çıkan temel görüşlerden değildir?

21 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Mu‘tezile’nin beş temel esasından biri olan Emr bi’l-ma’ruf nehy ani’l-münker ilkesini açıklamaktadır?

22 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Basra Mu‘tezilesinin önde gelen temsilcilerinden biridir?

23 / 50

İbn Hazm ise Ehl-i sünnet adı altında 5 gruba yer vermektedir. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?

İbn Hazm ise Ehl-i sünnet adı altında şu beş gruba yer verir. 1. Sahabe 2. Onların yolundan giden seçkin tabiun nesli 3. Ashâbü’l-hadîs 4. Onlara tabi olan fakihler. 5. Nesil nesil günümüze kadar onları takip eden, yollarını izle-yen yeryüzünün doğusunda ve batısında bulunan Müslümanlar. Ehlü’s-sünne ve’l-cemâa’ şeklinde cemâat kavramı da ilave edilir. Bunun anlamı bir araya getirilmiş, toplanmış şeydir. Istılahta ise ümmetin siyasi birliği, bütünlüğü, Müslümanların çoğunluğu anlamındadır.

24 / 50

Bütün Müslümanlara göre Allah adildir; zalim değildir, zulüm işlemez ve zulmü asla sevmez. Mu‘tezile’nin beş temel ilkesinden biri olan bu tanım aşağıdakilerden hangisidir?

25 / 50

Aşağıdakilerden hangisi konularını doğrudan doğruya Kur’ân’dan alan kelâm ilminin ana konularının ortaya çıkışı, bunları anlamaya yönelik ilmî tartışmaların doğuşu, başlaması ve kazandığı muhteva açılarından kelâm ilminin tarihi sürecini içinde yer almaz?

26 / 50

Yabancı tesirlere karşı İslâm inancını savunmak amacıyla önemli işler gören ekol hangisidir?

27 / 50

Bağdadî mezhepleri tasnif ettiği el-Fark beyne’l- fırak adlı eserinde Ehl-i sünnet olarak nitelendirilen sekiz guruptan bahseder. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?

Doğrusu Ehl-i bid’ata meyletmeyen sarf, nahiv, lügat ve edebiyat âlimleri olmalıdır.

28 / 50

Kelam ilmin tarifindeki “Allah’ın zatından maksat" aşağıdakilerden hangisidir?

Kelam ilmin Bu tarifinde yer alan Allah’ın zatından maksat, O’nun başka hiçbir varlığa benzemeyen, hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, varlığı zatından olan, ezelî ve ebedî mutlak varlığıdır.

Allah’ın sıfatlarından maksat ise bu mutlak varlığa ait olan, dolayısıyla benzerleri hiçbir varlıkta bulunmayan vasıflarıdır. Yaratılmışlardan maksat da yer ve gök başta olmak üzere, görünür-görünmez bu âlemde ve öte dünyada (âhirette) tamamı Allah tarafından yaratılmış ve yaratılacak ne kadar varlık var ise bunların hepsidir.

29 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Mu‘tezile ekolünün özelliklerindne biri değildir?

30 / 50

Kelâmın kurucusu olan ekol hangisidir?

Mu‘tezile, hicrî II. asrın başlarında Basra’da ortaya çıkan, kendisine ait özel görüşleri olan ve Kelâmın kurucusu olarak kabul edilen bir ekoldür

31 / 50

Hilafet meselesi ve halife seçimiyle ilgili olarak İslâm düşüncesinde ortaya çıkan temel görüşlerden biri olan “Halifelik meselesi insanların seçimine bırakılabilecek bir iş değildir. Halife nasla belirlenir.” fikri hangi grubun düşüncesidir?

32 / 50

Aşağıdaki dönemlerin hangisinde kelam ilminden söz edemeyiz?

Hz. Peygamber dönemi Kur’ân vahyinin devam ettiği ve onun vefatına kadar bu vahyin sürdüğü dönemdir. Bu dönemde ortaya çıkan sebepler (nüzûl sebepleri) ve hayatın akışı içerisinde Kur’ân nâzil oluyordu. Dolayısıyla bugün elimizde olduğu haliyle Kur’ân-ı Kerim tamamlanmış bir kitap olarak mevcut değildi. Onun vahiy süreci Hz. Peygamber’in vefatıyla tamamlanmış oldu. Dolayısıyla bu dönemde bugünkü anlam ve çerçevede başka herhangi bir İslâmî ilim olmadığı gibi kelâm ilmi de yoktu.

33 / 50

Bir kişiyi öldüren kişinin kafir yerine günahkar olduğunu söyleyen mezhep aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yer verilmiştir?

Mu‘tezile ekolü bu konuda el-menziletu beyne’l- menzileteyn görüşünü savunurken Ehl-i sünnet bir bütün olarak büyük günah işleyen kimsenin kafir değil, günahkar Müslüman olduğunu bu dünyada işlediği günahtan dolayı kendisine kafir muamelesi yapılamayacağını söylemişlerdir.

34 / 50

Aşağıdaki kelamcılardan hangisi/ hangileri kaderi inkar eden görüşlere sahiptir?
I.   Ma’bed el-Cühenî
II.  Gaylân ed-Dımaşki
III. Cehm b. Safvân

Ma‘bed el-Cühenî ile Gaylân ed-Dımaşkī’nin önderliğinde ortaya konan ve kötü fiillerin ilâhî kaderle değil insanın hür iradesiyle gerçekleştiği esasına dayanan kaderî harekettir.

35 / 50

Bağdat ekolüne mensup bazı alimler ile Abbasilerle sorun yaşamasına neden olarak görülebilecek ve Basra ekolü ile ayrıldığı temel nokta aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?

Basra ve Bağdat ekollerini birbirinden ayıran en belirgin fark, Bağdat ekolünün Hz. Ali’ye olan yaklaşımıdır. Onlara göre Hz. Ali, diğer sahabeden üstündür. Onlar Hz. Ali’nin nesline yakın duran siyasi bir tavır belirlemişlerdir. Nitekim Basra ekolüne mensup Mu‘tezilî âlimlerin önemli bir kısmı o günlerde iktidarda bulunan Abbasîler ile sorun yaşamazken, Bağdat ekolüne mensup bazı âlimler, Hz. Ali’nin oğullarını destekledikleri için sıkıntı yaşamışlardır.

36 / 50

Ma’bed el-Cühenî ve Gaylân ed-Dımaşkî’nin kader ile ilgili görüşleri Kaderiyye mezhebinin aslını teşkil etmiştir. Bu mezhebi benimseyenlere ne denir?

37 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Matüridilik mezhebinin en büyük önderlerinden birisidir?

38 / 50

Eş'ari kelamının sistemleşmesi hususunda önemli katkı sunan et-Temhid eserini yazanın kim olduğu aşağıda verilen seçeneklerin hangisinde doğru bir şekilde verilmiştir?

Eş‘arî’nin vefatından sonra bu çizgiyi takip eden âlimler sayesinde Eş‘arîlik, sistemli bir kelâm ekolü haline gelmiştir. Bu ekolün en önemli simalarından birisi Bâkıllânî’dir. O, kelâm ilmine ilişkin yazdığı eserlerle Eş‘arî kelâmının sistemleşmesi hususunda önemli katkıları olmuştur. Nitekim et-Temhid adlı eserinde cevher , araz, âdet gibi kavramlarla mezhebin kozmolojiye ilişkin görüşlerini temellendirmiştir.

39 / 50

Ebû’l-Yüsr el-Pezdevî’nin yazdığı Matüridilik ekolünün gelişmesine katkı sağladığı eseri hangisidir?

40 / 50

Aşağıdakilerden hangisi “sünnet” kelimesinin anlamlarından biri değildir?

Sünnet kelimesi ise sözlük anlamı itibariyle; yol, gidiş, tarz, üslup, adet ve davranış gibi anlamları ihtiva eder.

41 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Cehm b. Safvân’ın görüşlerinden biri değildir?

42 / 50

Sıfatların inkârı, Kur’ân’ın yaratılmışlığı ve insan iradesini kabul etmeme (cebr) gibi düşünceleri en belirgin özellikleri olan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

43 / 50

Aşağıdaki şıklardan hangisi Eş‘arîliğin temel görüşlerinden biri değildir?

Allah’ın varlığına ancak akıl yürütme yani istidlal ile ulaşılabilir. Allah’ın varlığına ilişkin bilgiler doğuştan değil, istidlal ile ulaşılan bir bilgidir.

44 / 50

Felsefî anlamda ilk tercüme, halife Mansûr döneminde yapılmıştır. Man-sûr zamanında önce Mantık ilmi Arapça’ ya tercüme edilmiştir. Mantığı Arapça’ya ilk tercüme eden aşağıdakilerden hangisidir?

45 / 50

Aşağıdaki görüşlerden hangisi Hasan-ı Basrî’ye ait değildir?

46 / 50

Mu’ tezile sözlük anlamı olarak hangi anlama gelmektedir?

“Mu‘tezile” kelimesi, sözlük anlamı itibariyle “ayrılanlar”, “uzaklaşanlar”, “bir köşeye çekilenler” gibi anlamlara gelmektedir.

47 / 50

İyi işler yapanların ahirette mükâfatlandırılması; kötü amelde bulunanların ahirette cezalandırılması anlamlarına gelen ve Mu‘tezile’nin beş temel ilkesinden biri olan bu tanım aşağıdakilerden hangisidir?

48 / 50

İdareyle ilgili siyâsî sorunlar nedeniyle huzur ve sükûnet bozularak yerini çatışma ve kargaşanın yaşandığı dönem, hangi Halife’nin son döneminde başlamıştır?

49 / 50

Ehl-i sünnet çerçevesinde birleşen grupların kader konusundaki ortak görüşü aşağıdaki şıkların hangisinde paylaşılmıştır?

Eş‘arî-Mâtürîdî öncesi dönemde Ehl-i sünnet şemsiyesi altında birleşen guruplar kaderin inkâr edilemeyeceği noktasında itifak içinde olmuşlardır, fakat kaderi anlama biçimleri birbirinden farklıdır, denilebilir.

50 / 50

Eş‘arîler ile Mâtürîdîler aşağıdakilerden hangisi açısından birbirinden ayrılmazlar?

Skorunuz

0%