Din Sosyolojisi – Test 7

Tarafından oluşturuldu Arif_Arslaner

Din Sosyolojisi - Test 7

1 / 50

I.   Hannah Arendt - Agonistik kamu alanı yaklaşımı

II.  Jürgen Habermas - söylemsel kamu alanı

III. Rappa - Liberal Kamu Yaklaşımı

Yukarıdaki eşleşmelerden hangisi doğrudur?

Liberal Kamu Yaklaşımı - Bruce Ackerman

2 / 50

Rappa, kamusal alan kavramının boyutlarını aşağıdakilerden hangisi ile açıklamamıştır?

3 / 50

Aşağıdakilerden hangisi dinin, insanların ve toplumların hem maddî hem de mânevî boyutuyla ilgili olma durumuna neden olan perspektiftir?

4 / 50

Aşağıdakilerden hangisi internet ortamının yeni kamusal alanlar oluşturduğu durumlardan biri değildir?

İnsanların (umumun) kendilerini ilgilendiren hususlarda bir iletişime, etkileşime, diyaloga, tartışmaya girdikleri her durumda,
internet ortamının yeni kamusal alanlar oluşturduğu söylenebilir. Zira orada birbirini hiç görmeyen insanlar, ortak bir mekana
değmeden, kendi ülkelerinin de sınırlarını aşarak dünya ölçeğinde kendilerini ilgilendiren konularda bir diyalog ve tartışmaya
girebilmekte, ortamlar oluşturabilmektedirler.

5 / 50

Aşağıdakilerden hangisi kamusal hayatın ceryan ettiği yer "ağora" kelimesinin karşılığıdır?

6 / 50

"Kamusala mâl olmayan, herkesi ilgilendirmeyen mahrem alanı tanımlayan" kavram aşağıdakilerden hangisidir?

7 / 50

Aşağıdakilerden hangisine göre, kamusal alan, topoğrafik ve kurumsal bir mekanı tanımlamaz?

8 / 50

Doğal olanın (yani özel alanda yapılanların) bir gerçeklik durumu olarak görülmesi ya da özel alanda yapılanların insanın daha gerçekçi eylemleri olduğu düşüncesi aşağıdakilerden hangisiyle ilişkili olabilir?

9 / 50

Aşağıdaki süreçlerden hangisi ile kamusal alanın birebir içinde bulunulan bir mekan olmasının gerekliliği kalmamıştır?

İnternet, televizyon, uçak vb. iletişim ve ulaşım araçları olmadan önce, bir toplumdaki insanın kamusal alan olarak karşılaşabileceği ve ufkuna girecek mekanlar, alanlar tabi ki kısıtlıydı. Fakat küreselleşme süreci ile kamusal alanın birebir içinde bulunulan bir mekan olmasının gerekliliği kalmamıştır.

10 / 50

Aşağıdakilerden hangisi, Habermas'ın "kamuya katılımdan yoksun olanlar" kategorisinde değildir?

11 / 50

“Temsili kamu”dan sonra aşağıdaki hangi kamuya geçiş olmuştur?

12 / 50

Agonistik kamu alanı yaklaşımını öne süren kişi aşağıdakilerden hangisidir?

13 / 50

) Kamusal alanın "ahlâkî açıdan homojen ve siyasal bakımdan eşitlikçi olarak görüldüğü ve burada bir anonimliğin söz konusu olmadığı gibi, bir öne çıkma yarışının olduğunu vurgulayan" düşünür kimdir?

14 / 50

"..... alan insanlar arası iletişim ve karşılıklı etkileşimin gerçekleştiği alandır" şeklinde belirtilen noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Kamusal alan insanlar arası iletişim ve karşılıklı etkileşimin gerçekleştiği alandır.

15 / 50

"Bu modelin önemli isimlerinden Bruce Ackerman’ın “liberal diyalog” kavramı, bu yaklaşımın temeline yerleştirilebilir. Bunun mantıkî bir sonucu olarak iktidarın, “iyi”nin ne olduğunu vatandaşlardan daha iyi bildiğini ve diğer vatandaşların bir ya da daha fazlasından yaratılışları gereği üstün olduklarını savunmaları gerekmektedir. Bu yaklaşımda önemli olan, kamuda neyin iyi ve ahlâkî olduğunu ortaya koymak değildir. Fakat kamusal düzenin nasıl sağlanacağı önemli bir sorundur. Bu bağlamda, toplumda yaşayan insanlar neyin “iyi” olduğu konusunda ortak bir noktada buluşmasalar da, önemli olan birlikte
yaşama sorununu akla uygun nasıl çözecekleri hususunda bir araya gelmeleridir." Yukarıdaki paragrafta bahsedilen kamu yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

16 / 50

Agonistik kamu alanı görüşüne göre hangisi doğrudur?

17 / 50

Modern sosyolojide kamusal-özel ayrımı nasıl yapılmaktadır?

18 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Rappa'nın kamusal alan kavramı boyutlarından biri değildir?

19 / 50

18. yüzyıl başlarına gelindiğinde, “kamusal” olanın kimleri içerdiği ve kamuya çıkıldığında, çıkılan yerin neresi olduğu konusu, aşağıdaki hangi Avrupa başkentlerinde öne çıkmaya başlamıştır?

20 / 50

Modern dönemlerle birlikte kamusal alanda temsiliyeti açısından tartışılan alan aşağıdakilerden hangisidir?

Modern zamanlarda dinin rolü ve konumu değiştirilmeye çalışılmıştır. Bu yeni durumda din, salt bir kalbî inanç olarak görülerek özel alanla, vicdanla sınırlandırılmıştır. Dolayısıyla dinin kamusala taşan boyutlarının yoğunluğu azaltılarak özel alanın bir konusu yapılmıştır. İşte kamusal alan ile din arasındaki problemlerin odaklandığı nokta burasıdır.

21 / 50

Hangi yaklaşımın dinlerin “iyi”leri ve “ahlâkî”lik anlayışları ve önerileri dışındaki farklılıklara açık olduğu söylenebilir ve böylece seküler karakterini ortaya koymuş olur?

Özellikleri dikkate alındığında liberal kamunun dinlerin “iyi”leri ve “ahlâkî”lik anlayışları ve önerileri dışındaki farklılıklara açık olduğu söylenebilir ki, onun içkin (seküler) karakteri olarak ortaya çıkar.

22 / 50

Liberal kamu yaklaşımının temelinde yer alan "liberal diyalog" kavramı aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir?

23 / 50

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi farklı dinlerin bir aradalığı kadar, her dine ait sembollerin kamusalda taşınması gibi bir durumu da var kılmıştır?

Kamusal alanda bütün dînî sembol ve değerlerin rahatlıkla ifade edilebildiğini, dinin kamusal alana yansıyan boyutlarını sosyal, kültürel, ekonomik birçok alanlarda takip etmek mümkündür. Meselâ; Osmanlı tecrübesi, farklı dinlerin biraradalığı kadar, her dine ait sembollerin kamusalda taşınması gibi bir durumu da var kılmıştır.

24 / 50

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde Liberal Kamu Yaklaşımı ile ilgili ifadelere yer verilmiştir?

25 / 50

Aşağıda sıralanan kamusal alan kavramının boyutlarından hangisinde eksik/yanlış bir bilgiye yer verilmiştir?

Gerek devlet gerekse devlet dışı oluşumların politikalarının gerçekleştirildiği alandır.

26 / 50

Eski Yunan medeniyetinde kamusal alana katılım aşağıdaki verilen gruplardan hangisine kapalıydı?

27 / 50

Liberal kamu yaklaşımının en önemli ismi aşağıdakilerden hangisidir?

28 / 50

Türkiye’de “kamusal” kelimesi hangi yıllardan sonra, kamu borçları, kamu kurumları gibi kullanımlar üzerinden ve devlet”, “halk” ve “umum” gibi anahtar kavramlar üzerinden tanımlanmıştır?

29 / 50

Hangi felsefi gelenekte kamusal-özel ayrımı, siyasetin kamusal dünyası ile aile ve ekonomik ilişkilerin özel dünyasına dayanmaktaydı?

30 / 50

Aşağıdaki hangisinin kamusal alan anlayışı, çağdaş toplumların demokratikleştirilmesi, özerk kamu alanlarının çoğalması ve genişlemesine hizmet etmektedir?

31 / 50

..................., modern zamanların neredeyse parolası hâline gelmiştir. Kamusal alanla bağlantılı olarak ................. tartışma bağlamı, toplumdaki bireylerin yaşam biçimlerine tanınacak serbestliğin garantilenmesidir. Yukarıdaki boşluklara gelecek uygun kelimeler aşağıdakilerden hangileridir?

32 / 50

Edebi kamu kavramı hangi sistem/grup tarafından tümüyle desteklenmiş ve teşvik edilmiştir?

33 / 50

Aşağıdakilerden hangisini kamu alanında dinin temsiliyetine katı bir biçimde yasak uygulayan ülkelerden biridir?

34 / 50

Aşağıdakilerden hangisi özel alanın kamusal nitelik taşımasıyla ilgili verilebilecek bir örnektir?

35 / 50

"Kamusal alanın öncelikle farklı düşünce, inanç, felsefi görüş, düşünce ve tarza sahip insanların ortak mekanı olduğu anlaşılmaktadır. Bu farklılıklar bir şekilde aynı mekanda bulunabilmekte, ortak ilgi alanları oluşturmakta ve tartışmalar yapmaktadırlar." Burada kamusal alanın hangi özelliği vurgulanmaktadır?

36 / 50

Yunus Emre’nin “Biz kimseye kin tutmayız/Kamu âlem birdir bize” beyitinde "kamu" kelimesine en yakın anlamlı kelime aşağıdakilerden hangisidir?

37 / 50

Kamusal alan kavramının tarihsel süreci ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

38 / 50

Aşağıdakilerden hangisi, “kamusal” olanın kimleri içerdiği ve kamuya çıkıldığında, çıkılan yerin neresi olduğu konusunun, bilhassa Londra, Paris gibi Avrupa başkentlerinde öne çıkmaya başladığı yüzyıldır?

39 / 50

"Kamu"nun en az ilgili olduğu kavram hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

40 / 50

"......... yaklaşımında neyin iyi ve ahlâkî olduğu sorusu yerine, ortak yaşamın akla uygun olarak nasıl gerçekleştirileceği problemi ikâme edilir." şeklindeki tanımda noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

41 / 50

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde kamusal-özel ayrımı, siyasetin kamusal dünyası ile aile ve ekonomik ilişkilerin özel dünyasına dayanmaktaydı?

42 / 50

Dünyada yaşamın amacı ve ölünce ne olacağı ile ilgili temel sorulara cevap üreten yegâne unsur aşağıdakilerden hangisidir?

43 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de uzun süre din ve kamusal alan tartışmalarının yapıldığı ve sonrasında çözüme kavuşturulan bir konudur?

44 / 50

Kamusal alanın "nötr" olması, özgürlükler açısından ne anlama gelmektedir?

45 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de din ve kamusal alan tartışmalarının yapıldığı en somut bağlamlardan biridir?

46 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Habermas'ın kamusal alanı tanımla şeklidir?

47 / 50

Modern toplumların gelişimini kamusal alana katılımın genişlemesi açısından analiz eden aşağıdakilerden hangisidir?

Jürgen Habermas, modern toplumların gelişimini kamusal alana katılımın genişlemesi açısından analiz etmektedir.

48 / 50

Modern toplumların gelişimini kamusal alana katılımın genişlemesi açısından analiz eden aşağıdakilerden hangisidir?

49 / 50

Kamu sözcüğünün İngilizcede ilk bilinen kullanımı kaç yıllarında olmuştur?

Sennett’in belirttiğine göre, yaklaşık 1470’li yıllarda kamu sözcüğünün İngilizcede ilk bilinen kullanımı, kamuyu toplumun ortak çıkarı ile bir tutmak şeklindedir.

50 / 50

Kamu sözcüğünün İngilizcede ilk bilinen kullanımı kaç yıllarında olmuştur?

Puanınız

Ortalama puan şöyledir 76%