İslam Tarihi – Cahiliye Dönemi, Mekke Dönemi, Medine Dönemi Test 1

78
Oluşturma tarihi

Cahiliye Dönemi, Mekke Dönemi ve Medine Dönemi Test

Kategori: İslam Tarihi

1-   Beni Nadir
ll-   Hayher
lll-  Beni Kureyza
IV- Beni Kaynuka
Yukarıdaki Yahudi gruplarının etkisiz hale getiriliş sıralaması nasıldır?

Kategori: İslam Tarihi

Hz. Peygamberimiz'in "Cebrail'in Cenab-ı Allah'tan selam getirdiği" eşi kimdir?

Kategori: İslam Tarihi

Aşağıdakilerden hangisi Hilfu’l-Fudûl Antlaşması’nın ve bu antlaşmayla kurulan cemiyetin özelliklerinden biri değildir?

Kategori: İslam Tarihi

I.  Cahiliye Dönemi’nde Araplar arasında yapılan savaşlardır.
II.  Cahiliye Dönemi’nde haram aylarda yapılan savaşlardır.
III. Bu savaşlar Arabistan dışındaki güçlü devletlere karşı yapılmıştır.
Yukarıdakilerin hangisinde “Ficar Savaşları” ile ilgili doğru bir bilgi verilmiştir?

Kategori: İslam Tarihi

Aşağıdakilerden hangisi "Müslümanlara boykot uygulandığı zaman, müşrik olmalarına rağmen boykotun kaldırılmasını
isteyen, müşriklere muhalefet eden kişilerden" biri değildir?

Kategori: İslam Tarihi

Hz. Peygamberimiz'le Hz. Hatice'nin evliliklerinde Hz. Peygamberimiz'in hangi amcaları dünürlük yapmıştır?

Kategori: İslam Tarihi

I-  İlk Cuma Namazının Kılınışı
ll-  İkinci Akabe Biati
lll- Boykot Uygulaması
IV-Medine Anlaşması
V- Birinci Habeşistan Hicreti
Yukarıdaki olayların kronolojik olarak -başlangıçtan sona doğrusıralanışı nasıldır?

Kategori: İslam Tarihi

ikinci Habeşistan hicretinde Müslümanların başkanlığını kim yapmıştır?

Kategori: İslam Tarihi

Aşağıdakilerden hangisinin hicreti diğerlerinden daha sonra gerçekleşmiştir?

Kategori: İslam Tarihi

Hz. Peygamberimiz'in Ta if yolculuğu dönüşünde istirahat ettiği bağın sahipleri kimlerdir?

Kategori: İslam Tarihi

“Ey iman eden kullarım! Şüphesiz, benim arzım geniştir. O halde (nerede güven içinde olacaksanız orada) yalnız bana kulluk edin. “ (Ankebut 56)
Yukarıdaki ayetin konusu aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Kategori: İslam Tarihi

- Cahiliye döneminde "kendisine resmi koruma teminatı" verilen kimseye ne ad verilir?

Kategori: İslam Tarihi

Hz. Peygamberimiz'in ilk sütannesi aşağıdakilerden hangisidir?

Kategori: İslam Tarihi

Mekke'de bulunan ve Hz. ibrahim tarafından inşa edilen Kabe hangi yüzyılda yapıldı?

Kategori: İslam Tarihi

Evs ve Hazreç’in Buas savaşları bitmek bilmiyordu. Yahudilerin türlü türlü oyunlarıyla Medine’de kardeş kanı dökülüyordu. Bu savaşlar sürüp giderken Yahudiler gelişiyor,
zenginleşiyordu. Bu ihanetleri Allah Resulü’nün kılıcıyla Medine’de kökleri kazınıncaya kadar devam etti. Günümüzde İslam ümmetinin adeta bağrını işgal eden Yahudiler atalarının yolundan gitmektedirler.
Bu durumdan kurtulmak istiyorsak Sevgili Peygamberimiz’in (sav) yolundan gitmeliyiz.
Verilen paragraftan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

Kategori: İslam Tarihi

Peygamberimiz'in dedesi "Abdülmuttalib" in isminde yer alan "Muttalib" kimdir?

Kategori: İslam Tarihi

Arap yarımadasının aşağıdakilerden hangisiyle sınırı yoktur?

Kategori: İslam Tarihi

"Hz. Hatice Annemizle Hz. Peygamberimiz'in evliliği" hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Kategori: İslam Tarihi

Mescid-i Nebi’nin kuzeyinde Resulullah’ın (sav) emriyle inşa edilen yatılı medrese olup Medine dışından gelen Müslümanların yerleştiği önemli
bir mekandır. İslam’ın ilk yatılı eğitim merkezidir.
Yukarıda anlatılan ve aynı zamanda Mescid-i Nebi’nin de bir bölümü olan yer aşağıdakilerden hangisidir?

Kategori: İslam Tarihi

Medine Antlaşmasına riayet etmeyip diyet vermeyi reddeden ve Hz. Peygamberimiz'e suiakast kuran bu sebeplerle de
Medine'den çıkarılan Yahudi kabilesi hangisidir?

Kategori: İslam Tarihi

Hz. Peygamberimiz'in hicrete çıktığı tarih aşağıdakilerden hangisidir?

Kategori: İslam Tarihi

"Hanif" nedir?

Kategori: İslam Tarihi

Hz. Peygamberimiz'in dedesi Abulmüttalib zemzem kuyusunu kazmak için gittiği zaman ona refakat eden oğlu kimdir?

Kategori: İslam Tarihi

Hz. Peygamberimiz'in "Cebrail'in Cenab-ı Allah'tan selam getirdiği" eşi kimdir?

Kategori: İslam Tarihi

I- Ebu Bera Amir
ll- Asım b. Sabit
lll- Münzir b. Amr
IV- Zeyd b. Desinne
V- Ka'b b. Zeyd
Yukarıdaki kişilerden hangilerinin Bi'ru Maune Olayı'yla ilgisi yoktur?

Kategori: İslam Tarihi

“Orası doğruluk ülkesidir.” diye Peygamber Efendimiz’in (sav) övgüsüne mazhar olmuş yer aşağıdakilerden hangisidir?

Kategori: İslam Tarihi

Bedir Gazvesi'nin intikamını almak üzere Ebu Süfyan'ın 200 kişilik bir grupla Medine'ye baskın yapması üzerine düzenlenen gazve aşağıdakilerden hangisidir?

Kategori: İslam Tarihi

Hz. Peygamberimizin babası, Abdülmüttalib'in oğlu Abdullah'tır. Abdülmüttafib, Ka'be'ye gelen hacılara su dağıtma (sikaye) görevini
üstlenmişti. Abdülmuttalib'in 10 erkek  çocuğu oldu. Bunlardan;

I.   Ebu Talib

II.  Zübeyr

III. Abdullah

IV. Ebu Leheb

hangileri anne-baba bir (öz) kardeştir?

 

 

 

 

 

 

Kategori: İslam Tarihi

Müslümanların boykot altında tutulduğu mahallenin adı nedir?

Kategori: İslam Tarihi

Hangisi Hz. Hatice annemizin çocuklarından biri değildir?

Kategori: İslam Tarihi

Kureyşliler'in, ülkesindeki Müslümanları kovması için Habeş Necaşisi'ne gönderdikleri elçiler kimlerdir?

Kategori: İslam Tarihi

İslamiyet öncesi Arap toplumunda bedeviler (göçebe) ve hadariler (şehirli) olmak üzere iki grup yaşamaktaydı.
Aşağıda verilen bilgilerden hangisi bedevilerin göçebe bir yaşam sürdürmüş olduğuna kanıt olarak gösterilebilir?

Kategori: İslam Tarihi

Mekkelilerle Müslümanlar arasında gerçekleşen Bedir Savaşı’nı Müslümanlar kazanmışlardır. Savaş sonrası elde edilen ganimetler savaşa katılanlara eşit bir şekilde dağıtılmıştır. Esirlere iyi davranılmış, esirlerin birçoğu fidye karşılığı serbest bırakılmıştır. Fakir olan esirler eğer okuma-yazma biliyorsa on Müslüman’a okuma-yazma öğretmeleri karşılığında serbest bırakılmıştır.
Bu duruma göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

Kategori: İslam Tarihi

İslamiyet öncesi dönemde Arabistan Yarımadası ve çevresinde zamanın iki büyük gücü olan Doğu Roma (Bizans) ile Sasani İmparatorlukları bulunmaktaydı. İki
imparatorluk da Arabistan Yarımadası’nı topraklarına katmak için çaba sarf etmemiştir.
Bu durumun ortaya çıkmasında;
I. Arabistan Yarımadası’nın çöllerle kaplı olması
II. Arabistan topraklarının ekonomik getirisinin olmaması
III. Arabistan Yarımadası’nda farklı inançlara mensup toplulukların bulunması
gibi unsurlardan hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?

Kategori: İslam Tarihi

Hicretten sonra Medine’de Hz. Peygamber’in, muhacir ile ensarı kardeş ilan ederek;
I. Medine’de kabileciliğe ve toplum içindeki çatışmalara son vermek,
II. Muhacirleri yerli halk ile kaynaştırmak,
III. Müslümanlara toplum olma bilincini kazandırmak
amaçlarından hangilerini gözettiği savunulabilir?

Kategori: İslam Tarihi

I-  Asım b. Sabit
ll-  Zeyd b. Desimne
111- Hüzeyl Kabilesi

Yukarıdaki kavramlar hangi olayla doğrudan ilişkilidir?

Kategori: İslam Tarihi

Kureyş Suresi'nde işaret edilen "yaz ve kış yolculuklarını" Araplar ne zaman - nereye yaparlardı?

Kategori: İslam Tarihi

İslamiyet öncesi Arabistan Yarımadası’nda toplumsal eşitsizlik yaygın bir durumdur.
Yukarıdaki bilgiye kanıt olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

Kategori: İslam Tarihi

Hz. Peygamberimiz'in ait olduğu soya ismi verilen büyük dedesi Haşim'in esas ismi nedir?

Kategori: İslam Tarihi

Hz. Peygamberimiz'in çok şefkatli" anlamına gelen ismi aşağıdakilerden hangisidir?

Kategori: İslam Tarihi

Cahiliye Dönemi'nde Batn-ı Nahle denilen yerde bulunan Kureyş Kabilesi'nin en önemli putu aşağıdakilerden hangisi idi?

Kategori: İslam Tarihi

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamberimiz'in Hira mağarasında "düşünmeye, tefekkür etmeye" dayalı bir ibadet şeklidir?

Kategori: İslam Tarihi

Yukarıdaki haritada A, B ve C ile gösterilen yerlere
sırasıyla aşağıdaki hangi imparatorluk ya da krallık
gelmelidir?

A    -     B      -     C

Kategori: İslam Tarihi

İslamiyet öncesi dönemde Orta Asya bölgesine hâkim olan devlet aşağıdakilerden hangisidir?

Kategori: İslam Tarihi

Hz. Peygamberimiz Medine'ye hicret edince yaklaşık 7 ay kadar kimin evinde misafir oldu?

Kategori: İslam Tarihi

Birinci Akabe Biati'nden sonra Medine'de Müslümanların sayısı hızla artmıştır. Bu sebeple bu yıla aşağıdakilerden hangi isim verilmiştir?

Kategori: İslam Tarihi

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamberimiz'in künyesidir?

Kategori: İslam Tarihi

Enes b. Malik'in: "Rasulüllah'ın bu olaya üzüldüğü kadar başka bir olaya üzüldüğünü görmedim" dediği olay aşağıdakilerden
hangisidir?

Kategori: İslam Tarihi

5. I. Nebati, Tedmür, Gassani, Main gibi farklı devletlerin aynı anda hüküm sürmesi
II. Kabilecilik anlayışına dayalı toplum yapısı
III. Kabileler arası kan davalarının yaşanması
Yukarıda verilenlerden hangileri İslamiyet öncesi Arabistan Yarımadası’nda siyasi ve sosyal bir bütünlüğün sağlanamamasında etkili olmuştur?

Kategori: İslam Tarihi

Hz. Hatice annemizin babası kimdir?

Skorunuz

The average score is 48%

0%