Fıkıh – İslam İbadet Esasları – Test 4

Şu kişi tarafından oluşturuldu Arif_Arslaner

Fıkıh (İslam İbadet Esasları) - Test 4

1 / 50

Kur’ân-ı Kerim’de imandan sonra en faziletli ibadetin …….. olduğu belirtilmiş (bk. el-Bakara 2/3),Bu ibadet aşağıdakilerden hangisidir.

2 / 50

İslamiyetin hangi Mezhebi , ayetteki on fakirin bir günlük yemek ihtiyacını karşılama hükmünün, bir tek fakirin on günlük yemek ihtiyacını karşılama biçiminde de uygulanabileceğini ayrıca, yemek yedirmek yerine bedelinin de verilebileceğini kabul etmişlerdir?

3 / 50

İslam dinince bir kişinin işlediği suçunun karşılığında keffaret sorumluluğunu yerine getirmesinin o kişiye ne gibi olanak sağladığı verilen seçeneklerin hangisinde doğru bir şekilde belirtilmiştir?

4 / 50

Senenin belli zamanlarında Kâbe’nin ve başta Arafat olmak üzere etrafındaki belli mekânların usûlüne uygun şekilde ziyaret edilmesine ne ad verilir?

5 / 50

’’ Tek yolculukla hem umre hem hac yapmak’’ hangi hac ibadetinin uygulama bakımından çeşitlerinden biridir?

6 / 50

Zenginlere sırf zengin oldukları için nefret duyulmasını engellemesi zekâtın hangi yönden amacını vurgulamaktadır?

7 / 50

Zorunluluk halinde başvurulabilecek kesim işlemine ne ad verilir?

8 / 50

Aşağıdakilerden hangisi haccın sünnetleri arasındadır?

9 / 50

Aşağıdakilerden hangisine zekât verilmesi uygun kabul edilmez?

10 / 50

Kur’ân-ı Kerim’de imandan sonra en faziletli ibadetin …….. olduğu belirtilmiş (bk. el-Bakara 2/3),Bu ibadet aşağıdakilerden hangisidir.

11 / 50

Fıkıh kitaplarında nezr (çoğulu: nüzûr) terimiyle anlatılan, dinen yükümlü olunmadığı halde, Yüce Allah’a farz veya vacip cinsinden bir ibadeti yapma sözü vermek anlamına gelen kelime aşağıdakilerden hangisidir?

12 / 50

Aşağıdakilerden hangisi oruç bozma keffâretinde söz konusu değildir?

13 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Cuma namazının farz olma şartları arasında değildir?

14 / 50

Zekâ yükümlülüğü doğuran zenginliğin nisab miktarı nedir?

15 / 50

Sahâbeden Huzeyfe (r.a.) şöyle anlatıyor: Resulûllah (s.a.) bizim, altın ve gümüş kaptan yiyip içmemizi, ipek giymemizi ve ipek sergi üzerine oturmamızı yasakladı ve şöyle buyurdu: “Bunlar dünyada onlar (kâfirler), âhirette ise bizim içindir.” (Buharî, “Eşribe”, 28; “Et‘ime”, 29; Müslim, “Libâs”, 4, 5).

Bu haram aşağıdaki hangi haram kategorisiyle ilişkilendirilebilir?

16 / 50

Aşağıdakilerden hangisi zekat verilmesinde herhangi bir sakınca bulunmayan kesimden birisidir?

17 / 50

Aşağıdakilerden hangisi bir insana haccın farz olması için gerekli şartlardan biri değildir?

18 / 50

Aşağıdaki verilen ifadelerden hangisi  yanlıştır?

19 / 50

Aşağıdakilerden hangisi rekatı oluşturan fiillerden biri değildir?

20 / 50

Aşağıdakilerden hangisi namazın sünnetlerinden biridir?

21 / 50

Fıkıh bilginleri, helal ve haramlarını belirken ve bunlar ile ilgili genel ilkeleri oluştururlarken neleri dikkate alarak incelemişlerdir?

22 / 50

Hanefî mezhebine göre namazda Fâtiha sûresini okumanın hükmü aşağıdakilerden hangisidir?

23 / 50

I. Yanlışlıkla yapılan yemin

II. Vaad yemin

III. Yalan yemin

IV. Doğru yemin

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri ‘’nasıl ve hangi niyetle yapıldığı bakımından’’ yeminlerdir?

24 / 50

Tavafla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

25 / 50

Bir vakitle kayıtlı olan yemine ne ad verilir ?

26 / 50

I.  Pazarlık câizdir.

II.  Vadeli satışı yapılabilir.

III. Ödemesi kredi kartı ile yapılabilir.

IV. Canlı kilo veya karkas et kilo olarak satılması câiz değildir.

V.  Birim fiyatının belirlenmesi şartıyla faizle ödenebilir.

Yukarıdakilerden hangileri kurbanlık hayvanın satımı ve alımı ile doğru bilgi vermektedir?

27 / 50

Ramazan ayında tutulan orucun hangi oruç çeşidine dahil olduğu aşağıda verilen seçeneklerde açıkça gösterilmiştir?

28 / 50

Aşağıdaki yemin türlerinden hangisi keffâret sorumluluğu doğurur?

29 / 50

İslam dinine göre bir kişinin etmiş olduğu yeminini yerine getirememesi durumunda keffâret denen yaptırım devreye girer. Bu bağlamda aşağıda verilen seçeneklerde bahsedilen durumlardan hangisi tutulamayan yeminin keffâreti olabilir?

30 / 50

“Vallahi borcumu ödeyeceğim; bu evi senden başkasına satmayacağım; seninle evleneceğim” gibi yeminler hangi yemin türünden sayılırlar?

31 / 50

Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

32 / 50

Aşağıdakilerden hangisi zekât yükümlüsü olmak sahip olan mal ile ilgili şartlardan biri değildir?

 

33 / 50

Hz. Peygamber’in bizzat katılıp edâ ettiği hac hicretin kaçıncı senesinde olmuştur?

34 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Hanefiler'de kurban kesmenin vacip olduğunu söyledikleri delillerden biridir?

35 / 50

Hz. Peygamberimiz zamanında artık Kabe'yi kimsenin çıplak olarak tavaf edemeyeceğini  ve bundan sonra müşriklerin hac yapamayacağını tüm Müslümanlara ve gayri müslimlere duyuran kişi aşağıdakilerden hangisidir?

36 / 50

Zekat malını mülkiyetten çıkarıp, tamamen kendi kullanımlarına göre hareket etmek üzere, zekat ödeneceklere vermek ne olarak adlandırılır?

37 / 50

Fıkıh bilginlerine göre aşağıdakilerden hangisi dinen necis sayılmamaktadır?

38 / 50

Aşağıdaki seçeneklerde verilen zaman dilimlerinin hangisinde zekatın ödenmesi en uygundur?

39 / 50

Aşağıdakilerden hangisi "yemin keffareti" ile ilgili yanlış bir bilgidir?

40 / 50

Aşağıdaki seçeneklerde bulunan unsurlardan hangisinin haramların insanları koruduğu söylenebilir?

41 / 50

Yemin keffaretiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

42 / 50

Hanefi ve şafi mezhepleri hangi yemin çeşidinin kefaretinin olup olmaması konusunda farklı görüş beyan etmişlerdir?

43 / 50

I. Kanaması durmuş yara

II. Eti yenmeyen hayvan

III. İnsan dışkısı

IV. Sarhoş edici içkiler

V. Pişmiş soğan ve sarımsak

Yukarıdakilerden hangileri dinen ve fıkhen necis sayılan maddeler arasında yer almaktadır?

44 / 50

Evliliği sonlandırmaya bağlanan yemine ne ad verilir ?

45 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Hanefilere göre kurban ibadetiyle yükümlü olunan beş şarttan biri değildir?

46 / 50

Aşağıdaki yeminlerden hangisi  '' Fevr yeminini '' tanımlamaktadır?

47 / 50

Şiddetli açlık durumunda hayatî tehlikeyi atlatıp ölümden kurtulmak için domuz eti veya meyte gibi haram gıdaları kullanmak aşağıdakilerden hangisiyle izah edilir?

48 / 50

“Şuraya gidersem Allah'a kul, Peygamberine ümmet olmayayım” biçiminde yapılan bir yemin ,Aşağıdaki yemin türlerinden hangisine girer?

49 / 50

Aşağıdakilerden hangisi “mal zekâtı” teriminin karşılığıdır?

50 / 50

Aşağıdaki aile bireylerinden hangisine zekat verilebilir?

Skorunuz

0%