Fıkıh – İslam İbadet Esasları – Test 5

Oluşturma tarihi Tarafından Arif_Arslaner

Fıkıh

Fıkıh (İslam İbadet Esasları) - Test 5

1 / 50

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi   İslam dinine göre  dinlenme ve eğlenme amaçlı bütün oyunlar için serbest olma koşullarından biri değildir?

2 / 50

Hangi hac ibadetinde haccı yapan kişinin kurban kesmesi vacip değildir?

3 / 50

Haber-i Vahidle kesin ve bağlayıcı şekilde yasaklanan fiile Hanefiler ne  ad vermişlerdir?

Hanefiler, haber-i vahidle kesin ve bağlayıcı şekilde yasaklanan fiile "Tahrimen Mekruh" adını verirler. Çünkü Hanefiler haklı olarak haram gibi çok önemli bir yasaklayıcı hüküm delilinin kesin nitelik taşıması gerektiğini savunurlar.

4 / 50

Aşağıdaki ibadetlerden hangisi adanamaz?

5 / 50

Aşağıdakilerden hangisi orucu bozmayan ve aynı zamanda mekruh olan davranışlardan biri değildir?

Misvak kullanmak orucu bozmadığı gibi Mekruh da değildir.

6 / 50

"Vallahi borcumu bugün ödeyeceğim" gibi bir vakitle kayıtlı olan ve gelecekte gerçekleşmesi mümkün olan bir eylem üzerine yapılan yemin aşağıdakilerden hangisidir?

7 / 50

Kefaretle ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

Diğer cezalarda da olduğu gibi işlenen suçun vebalini bütünüyle ortadan
kaldırmazlar. Bunlar tevbe, istiğfar ve helalleşmenin yerini tutamazlar.

8 / 50

Mükellefin normal durumlarda yerine getireceği aslî hükümleri ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

9 / 50

I. Değişime açık olmak

II. Kolaylık sağlamak

III. Aşırılıktan kaçınmak

Yukarıdakilerden  hangisi ya da hangileri ibadetin esaslarından olarak kabul edilmektedir?

10 / 50

Aşağıdakilerden hangisi dini literatürde kurban kesimine verilen addır?

11 / 50

Hangi ölçüde bir mal varlığı olan kimse, diğer şartları da tamamlıyorsa kurban kesmek ile sorumlu olur?

Kişinin borçlarından ve aslî ihtiyaçlarından başka nisap miktarına ulaşan bir malî değere, daha somut ifadesiyle en az 20 miskal (85 gr.) altın veya bunun değerine denk bir paraya ya da mala sahip olması, o kişinin dinen zengin olduğu anlamına gelir. İşte bu ölçüde bir mal varlığı olan kimse, diğer şartları da tamamlıyorsa kurban kesmek ile sorumlu olur.

12 / 50

Camilere girişte tavsiye edilen namaz aşağıdakilerden hangisidir?

13 / 50

Mekkeliler umre için nerede ihrama girerler?

14 / 50

Safâ ile Merve arasında gidip gelmeye ne denilmektedir?

Safâ ile Merve arasında gidip gelmeye sa‘y denir. Haccın ve umrenin vaciplerindendir.

15 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Müslüman erkek veya kadın giyiminin temel ilkeleri arasında yer almaz?

16 / 50

Hedy kurbanının tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

17 / 50

İslam’da aşağıda verilen eşyalardan hangisinin erkeklerce giyilmesi ya da takılması haram sayılmıştır?

18 / 50

Aşağıdakilerden hangisi haram terimi yerine kullanılabilen bir terimdir?

Haramlık durumuna “hurmet”, haram kılmaya “tahrîm”, haram kılınan fiile veya nesneye de “haram” adı verilir. Muharram, hazr, mahzûr, memnû, menhiyyun anh terimleri de, haram terimi yerine kullanılabilir.

19 / 50

Muharram ayında zaman zaman ve bilhassa dokuzuncu ve onuncu (Aşure) günü tutulan oruç aşağıdakilerden hangisidir?

20 / 50

Savm-ı Dâvûd ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

21 / 50

Aşağıdakilerden hangisi kurban olmayı engelleyen kusurlardan biri değildir?

Aşağıdaki ayıplardan birisi bulunan hayvanların kurban olamayacağını belirtilmiştir:
1- İki veya bir gözü kör,
2- Yürüyemeyecek kadar topal,
3- Kötürüm derecesinde hasta,
4- Kesim yerine gidemeyecek ölçüde zayıf ve düşkün,
5- Kulağının veya kuyruğunun tamamı veya yarısından çoğu kesilmiş,
6- Boynuzlarının birisi veya ikisi kökünden kırılmış,
7- Dili kesilmiş,
8- Dişlerinin tamamı veya çoğu dökülmüş,
9- Memelerinin başları kopmuş,
10- Doğuştan kulakları veya kuyruğu bulunmayan,
11- Ayağı kesilmiş olan.

Bu büyük eksikliklere göre daha küçük sayılan kimi kusurlar, kurban olmayı engellemez. Mesela hayvanın şaşı, uyuz, deli veya aksak olması, kulaklarının delinmiş veya enine yarılmış olması, boynuzsuz veya boynuzunun biraz kırık olması, iğdiş edilmiş olması, dişlerinin az birkısmının dökülmüş olması, onun  edilmesine engel değildir.

22 / 50

Aşağıdakilerden hangisi, aile ve cinsel yaşamla ilgili helal-haram kapsamına girmez?

Şarkı veya türkü söylemek dinlenme ve eğlence alanındaki helaller ve haramlar kapsamına girmektedir.

23 / 50

Aşağıdakilerden hangisi bir mala zekâtın farz olması için “tam mülkiyet” şartını oluşturan unsurlardan biri değildir?

24 / 50

Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

25 / 50

"Dinî kesim usûlünce yapılmayıp kendiliğinden veya başka hayvanların saldırısı sonucu ölmüş hayvanlara meyte (murdar) adı verilir. Meytenin yenmesi haramdır."

Yukarıda verilen şartın aranmadığı hayvan aşağıdakilerden hangisidir?

Balık ve diğer su ürünleriyle çekirgede, hem konuyla ilgili hadislere dayanarak (Buhârî, “Zebâih”, 13; Ebû Dâvûd, “Tahâret”, 41; Tirmizî, “Tahâret”, 52) hem de güçlük bulunduğu için, bu şart aranmaz.

26 / 50

"Cehennem ateşinin kızdırıldığı gün; alınları,böğürleri ve sırtları onlarla dağlanacak. Bu kendiniz için biriktirdiğinizdir, biriktirdiğinizi tadın denecek’’  (et-Tevbe 9/34-35) 
Aşağıdaki ibadetlerden hangisinin terk edilmesi sonucunda insanlar yukarıda verilmiş olan ayet mealindeki azaba çarptırılacaklardır?

27 / 50

Aşağıdakilerden hangisi bir fiilin haram olabilmesi için gerekli şartlardan değildir?

28 / 50

Helal kavramı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

29 / 50

''Bir takım ihlallerin sonucu olduğu için keffâretler, kendilerini doğuran sebeplere göre çeşitli isimlerle anılmaktadır. Yemin keffâreti, zıhar keffâreti, hata ile adam öldürme keffâreti, haccın kurallarını ve ihram yasaklarını ihlâl keffâreti, oruç keffâreti, hayızlı kadınla cinsel ilişkide bulunma keffâreti gibi.''Bu keffaretlerden hangileri sünnettir?

30 / 50

Aşağıdakilerden hangisi “sadaka vermek” anlamındaki terimdir?

31 / 50

Aşağıdakilerden hangisinin hiçbir şarta bakılmaksızın en kuvvetli haramlardandır?

32 / 50

Aşağıdakilerden hangisi sadece dinlenmek için tavla, satranç, domino, okey gibi oyunları oynamanın mubah olabilmesini sağlayan şartlarından değildir?

Sadece dinlenmek için tavla, satranç, domino, okey gibi oyunları hiçbir menfaat beklemeden, kazanç elde etmeden oynamak gerekir.

33 / 50

Bireyin Zekat yükümlüsü olabilmesi için malının aşağıda verilen niteliklerden hangisine sahip olma zorunluluğu yoktur?

Bireyin malının eskimesi onun zekatla mükellef olduğunu göstermez.

34 / 50

Aşağıda verilen kuş türlerinden hangisinin yenmesinde İslam dinince bir sakınca yoktur?

35 / 50

Kurban ve adak ibadetleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Kurban yükümlüsünün, güvenilir birisine vekâlet vererek kurbanını kestirmesi mümkündür.

36 / 50

İçine temiz bir maddenin katılmasıyla tabii özellik ve niteliğini kaybeden mutlak sulara veya tabii bir oluşumla meydana gelip özel bir isimle anılan sulara ne ad verilir?

37 / 50

Aşağıdakilerden hangisinde niyet esnasında hangi oruca niyet edildiğinin belirtilmesi gerekmektedir?

Ramazan orucunun kazası, günü belli olmayan (mutlak) adak orucu ve keffaret oruçlarında imsakten önce niyet edilmesi şarttır. Ayrıca bunlarda niyet esnasında hangi oruca niyet edildiğinin de belirlenmesi gerekir.

38 / 50

Aşağıdakilerden hangisi oruç bozma keffâreti durumunda yapılması gerekir?

Ramazan orucunun mazeretsiz ve kasıtlı olarak bozulması keffâreti gerektirir. Keffâret-i savm diye isimlendirilen bu cezanın kaynağı Sünnet’tir. Ramazan orucunu tutarken eşiyle bilerek ve isteyerek cinsel ilişkide bulunan bir sahabiye Hz. Peygamber önce bir köle azad etmesini, bunu yapacak gücü yoksa iki ay ara vermeden oruç tutmasını, bunu da yapamayacaksa altmış fakiri sabahlı akşamlı doyurmasını emretmiştir.

39 / 50

Aşağıdakilerden hangisi haramı işleme ruhsatlarından biri olan Iskat (zaruret ve kolaylık) ruhsatının hükümlerinden biridir?

Şiddetli açlık durumunda hayatî tehlikeyi atlatıp ölümden kurtulmak için domuz eti yeme, haramı işleme ruhsatlarından biri olan ıskat ruhsatının hükümlerinden biridir. Öldürülme veya bir uzvun yok edilmesi baskı ve tehdidiyle zorlanma durumunda, başkasının malını telef etme, baskı altında orucunu bozma, ihramlıyken hac yasağını işleme ve hayati tehlike oluşturan açlık durumunda izinsiz olarak başkasının malından yeme hükümleri ise terfîh (genişlik) ruhsatı hükümleri içinde yer almaktadır.

40 / 50

Ticaret mallarının bütün çeşitlerinde zekat oranı yüzde (%) kaçtır?

Hangi yolla elde edilirse edilsin ticaret malları bütün olarak zekata tabidir. Ticaret mallarının bütün çeşitlerinde zekat oranı % 2.5'tur

41 / 50

Kurban ibadetinin geçerli olabilmesi için gereken bazı şartlar vardır. Buna göre aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

42 / 50

Aşağıdakilerden hangisi keffaretin çeşitlerinden biri değildir ?

43 / 50

Aşağıdakilerden hangisi kurban çeşitlerinden biri değildir?

Gerek kurbanda gerekse kurban dışındaki hayvan kesimlerinde tezkiye yani kesim işlemi, yemek borusu (merî) ve nefes borusu (hulkûm) ile birlikte bunların etrafında bulunan iki damar (vedec) kesilerek yerine getirilir ve kanın iyice akması sağlanır. Kesilmesi gereken bu dört şeyden üçünün kesilmesi de yeterli bulunmuştur.

44 / 50

Aşağıdakilerden hangisi haccın sahih (geçerli) olmasının şartlarından biri değildir?

45 / 50

Sözlükte, bir işe yönelmek, bir şeyi kastetmek gibi anlamlara gelen kelime aşağıdakilerden hangisidir?

Gusülde ağzı su ile yıkamak (mazmaza), burna su çekmek (istinşak), necis pis anlamlarına gelir.Teyemmüm ise  sözlükte, bir işe yönelmek, bir şeyi kastetmek gibi anlamlara gelir.

46 / 50

I. Helal

II. Hıll

III. Mutlak

IV. Caiz

"Mubah" teriminin yerine kullanılabilecek kelimeler yukarıdakilerden hangisidir?

Helal terimi, mubah teriminin eş anlamlısıdır. Mubah için, ayrıca “hıll (bağlanmamış/yasaklanmamış/bağsız), mutlak (serbest), câiz (olağan)” terimleri de kullanılır.

47 / 50

Aşağıdakilerden hangisi adakta aranan şartlardan biridir?

48 / 50

Aşağıdaki kurban çeşitlerinden hangi ikisi aynı anlama gelmektedir?

Nesîke kurbanı: Akîka ile aynı şeydir. Hz. Peygamber akîka yerine nesîke ismini kullanmayı daha çok tercih etmiştir.

49 / 50

Sırf Allah rızası için mutlak olarak adanan veya bir şeyin olmasına ya da olmamasına bağlanarak adanan kurbana ne ad verilir?

50 / 50

Iskat ruhsatının unsurlarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Skorunuz

0%