2023 DKAB Türkiye Geneli – DKAB Deneme Sınavı 3

Tarafından oluşturuldu Arif_Arslaner

DKAB Deneme Sınavı

2023 DKAB Türkiye Geneli - DKAB Deneme Sınavı 3

1 / 75

1. Lâm-ı Tarif ( ال ) takısından sonra Cim ( ج )  harfi gelmesi hâlinde ortaya çıkan tecvid hükmü aşağıdakilerden hangisidir?

2 / 75

2. Tecvid kaidelerinden;

I. . İdgam-ı misleyn meal-gunne

I.  İzhar-ı şefevî

III. İhfa-i şefevî

Hangilerinin meydana gelmesi için “Cezimli mim”  (  مْ  )   yani “sakin mim” gereklidir?

3 / 75

3. Kur’an-ı Kerim’i okurken bazı kelimelerin altında küçük harflerle çeşitli kelimelerin veya harflerin yer aldığı görülür. Kelimenin aslına uygun bir şekilde düzgün telaffuz edilebilmesi için okuyucu tarafından bunlara dikkat edilmesi gerekir. Buna göre;

Altında إمالة    lafzı bulunan kelime okunurken aşağıdakilerden hangisi yapılır?

4 / 75

4. Kur’an-ı Kerim literatüründe;

Farz namazların sonunda okunan aşırlar,

Aşağıdakilerden hangisiyle isimlendirilmektedir?

5 / 75

5. Kur'an'da yer almış olup Cennetlik insanlara hizmet etmek için cennette ölümsüz inci gibi güzellikteki hizmetçiler aşağıdakilerden hangisiyle isimlendirilir?

6 / 75

6. “Onların mallarından sadaka al”  (Tevbe, 9:103) ayetinde geçen “sadaka” lafızla, hangi kısım olduğu muşahhas olarak belirtilmeden malların bir kısmından zekât alınacağı öngörülmekte, aynı zamanda kapsamı daraltacak lafzî bir kayıt da taşımamaktadır. Bunu kırk koyunu olan zengine uygulayacak olursak, sürüsünün hepsini değil, sadece bir koyunu verecek, üstelik vereceği koyun belli olmadığı ve herhangi bir kayıt bulunmadığı için, dişi-erkek, genç-yaşlı vs. fark etmeden istediğini seçip verebilecektir. Görüldüğü gibi mükellefin seçim (tercih) yapabilme imkânı bu lafzın belirleyici özelliklerinden biridir.

Bu durum aşağıdaki Kur’an lafızlarından hangisi kapsamında değerlendirilmektedir?

7 / 75

7. Müfessirler arasında;

- Vahdet-i vücûd anlayışına sıkı sıkıya bağlı olan,

- Tasavvufî yönü ağır basan Rûḥu’l-beyân isimli tefsiri yazan,

- Müellif, eserinde halka zulmeden devlet adamlarına ağır eleştiriler yöneltmiş,

- bu arada dönemin padişahı IV. Mehmed’i tenkit etmekten çekinmeyen

alim aşağıdakilerden hangisidir?

8 / 75

8. Kur’ân’ı tefsir eden kişide olması gereken özellikler arasında;

I.   Ulûmu’l-Kur’ân bilgisine sahip olmak

II.  Bâtınî görüşlere göre hüküm istinbat etmek

III. Sağlam bir Kur’ân tasavvuruna sahip olmak

IV.  Kur’ân’ın indirildiği dönemin sosyal ve kültürel ortamını tanımak

Hangisi sayılamaz?

9 / 75

9. Aşağıdakilerden hangisi "Kıraat-ı Aşere" kavramının tanımıdır?

10 / 75

10. Hadis ilminde;

Sened veya metin yönüyle aralarında çelişki olan iki hadisten, ravileri, senedi diğerinden daha sağlam olanına ne ad verilir?

11 / 75

11. Hadis ilminde;

Ravinin hadis aldığı rivayet yönüyle zayıf olan hocasını bilinmeyen bir künyesi ile zikrederek başka birinden hadisi aktarıyormuş izlenimi vererek hadis rivayet etmesine ne ad verilir?

12 / 75

12. Herhangi bir dipnotta, "Ebu Davud, Hac, 4" şeklinde bir hadisi bulmak için ne yapmalıyız?

13 / 75

13. Hicri ilk asrın sonları ile hicri ikinci asrın hemen başlarına ait umumi ve resmi bir derleme çabası haline gelen, insanların hafızalarında veya çeşitli yazı malzemeleri ile kayıt altına alınmış olan hadisleri, konularına veya ravilerine göre bir tasnife tabi tutmadan bir araya getirilme faaliyetine ne ad verilmiştir?

14 / 75

14. Aşağıdakilerden hangisi Sünen-i erba‘a olarak bilinen sünen yazarlarından biri değildir?

15 / 75

15. Abdestli bir kimsenin, hem mahremi olmayan kadına dokunduğu hem vücudundan kan aktığı halde birinci durumun Hanefî, ikincisinin Şâfiî mezhebine göre abdesti bozmadığı hükümlerini bir araya getirip kendini abdestli sayması fıkıh dilinde hangi kavramla ifade edilir?

16 / 75

16. Mâlikî ve Hanbelî mezheplerinde daha çok kullanılan bir delildir. “Kumarhane işletmecisine işyeri kiralamak caiz değildir.” görüşünü savunan bir müctehidin dayandığı şer’i delil aşağıdakilerden hangisidir?

17 / 75

17. İslam hukukunda;

I.  Bir kişinin alma niyeti olmadığı halde malın fiyatını arttırmak amacıyla fiyat teklifinde bulunması

II. Peşin bedelle veresiye mal değişimini konu edinen satım türü.

III. Vadeli satılan bir malın peşin para karşılığında daha düşük bir bedelle geri satın alınması.

Öncüllerde açıklaması verilen kavramlar sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

I          II           III

18 / 75

18. İslam hukukunda hırsızlık cezasının uygulanması için;

I.  Bilerek ve istenerek işlenmesi

II. Ceza ehliyetinin bulunması

III. Zaman aşımına uğramamış olması

hangisi gerekli değildir?

19 / 75

19. İslam hukukuna göre, otoritelerin veya müçtehitlerin bazı suçları düşürme, affetme veya erteleme gibi yetkileri bulunmaktadır. Bu çeşit cezaların çeşidini ve miktarını tayin ve tespite hakim yetkili kılınmıştır. Hakim, suçlunun durumuna ve işlediği suça göre bir ceza tayin eder.

Bu parçada bahsedilen ceza türü aşağıdakilerden hangisiyle isimlendirilmektedir?

20 / 75

20. Abdestin farzlarının ayette sayılan sıraya uygun yapılması anlamına gelen “tertîb”in farz olduğu mezhepler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

21 / 75

21. Hac'da cezayı gerektiren fiil ve davranışlara "cinayet" denir. İşlenen cinayetin durumuna göre,  bazı cezalar verilir. Buna göre;

Aşağıdakilerden hangisi bu cezalardan biri değildir?

22 / 75

22. Keffâret türlerinden;

I.   Oruç bozma kefareti

II.  Yemin kefareti

III. Zıhar kefareti

Hangisinde iki ay peş peşe oruç tutulması bir seçenek olarak yer alır?

23 / 75

23. Hanefi mezhebine göre Arafat vakfesi ile ilgili;

I.   Arafat meydanında vakfeye niyet etmeyen bir kimsenin vakfesi geçerlidir.

II.  Vakfe yapabilmek için kişide guslü gerektiren bir durum olmamalıdır.

III. Vakfe yapan kişinin bilincinin açık olması gerekmez.

IV. Cebel-i Rahme üzerinden helikopter ile geçen kişinin vakfesi geçersizdir.

Hangileri doğrudur?

24 / 75

24. - Önceleri Mutezile’ye mensupken iken, daha sonra bu mezhebin görüşlerini tenkit ederek ondan ayrılan,

- Ehl-i sünnet kelâm ilminin sistematik yapıdaki kurucularından biri olarak kabul edilen,

- el-Lümaʿ fi’r-red ʿalâ ehli’z-zeyġ ve’l-bida isimli eserinde Allah’ın sıfatlarını, kader ve iman konularını Ehl-i sünnet’e göre açıklayan

âlim aşağıdakilerden hangisidir?

25 / 75

25. “Ey insanlar siz Allah’a muhtaçsınız. Allah ise zengindir ve övülmeye layık olandır” (Fâtır, 35:15)

Bu âyete göre, kelâm âlimlerince Yüce Allah’ı yaratılmışlardan tenzih için aşağıdaki terimlerden hangisi kullanılır?

26 / 75

26. “Gözle görülen ve varlığı kabul edilen canlı cansız bütün kâinatın kendi kendine var olamayacağı ve mevcudiyetini sürdüremeyeceği” önermesinden hareketle yapılan, varlık ve olayların bir yokluğun ardından yaratıldığı öncülüne dayanarak bu durumda bir var edicinin (muhdis) ve yaratıcının bulunmasının aklî bir zorunluluk olduğunu söyleyen

isbat-ı vacip delili aşağıdakilerden hangisidir?

27 / 75

27. "Ehl-i Sünnet-i hâssa" tabiri ile aşağıdaki mezheplerden hangisi kastedilir?

28 / 75

28. I.   Kelam sahasında ayetlerle birlikte hadisler de delil olarak kullanılabilir.

II. Yüce Allah’ın kendisiyle fiillerini gerçekleştirdiği bir tekvîn sıfatı vardır

III. Dini tebliğ olmasa da kişinin akılla Allah’ı bulması vaciptir.

hangisi Maturidî ve Eş’arîler’in ortak görüşüdür?

29 / 75

29. Mu’tezile’nin bu ilkesi büyük günah işleyenler hakkında verilen hükümler bağlamında ortaya atılmıştır. Hasan Basri’nin ilim meclisinde büyük günah işleyen kimsenin durumuyla ilgili olarak yapılan tartışmalarda fikirleriyle Mu’tezile ekolünün oluşumuna büyük katkı sağlayan Vasıl b. Ata “Büyük günah işleyen kişi ne mutlak mümin ne de mutlak kâfirdir, o kişi iki yer arasında bir yerdedir.” diyerek bu ilkeyi ortaya atmıştır.

Parçada bahsedilen ilke aşağıdakilerden hangisidir?

30 / 75

30. Başkalarına ibret olsun diye, burnunu, kulağını vesair uzuvlarını kesip, gözlerini oyarak kendisini çirkin bir şekle sokmak suretiyle düşmana ceza vermek yasaklanmıştır.

Hz. Peygamber (s.a.v)’in savaş esnasında yasaklamış olduğu bu uygulama aşağıdakilerden hangisidir?

31 / 75

31. Kocası, Beni Müstalik gazvesinde ölmüştü. O, esirlikten kurtuluş bedeli olan miktarı öğrenmek ve gereken bedeli vereceğini bildirmek için Rasulüllah (s.a.v.)'e geldi. Allah Rasulü, ona evlenme teklifi yaptı. O, teklifi tereddütsüz kabul etti. Ashab-ı Kiram, bu evlilik sonunda: "Biz, Allah Rasulü'nün zevcesi olan birisinin akrabalarını esir olarak tutamayız" diyerek, esirleri serbest bıraktılar. Bu sebepledir ki Hz. Aişe annemiz, Onun hakkında: "Ben, kavmine Onun kadar hayrı dokunan bir kadın görmedim. Onun sayesinde Beni Müstalik'tan birçok insan esirlikten kurtuldu," der.

Parçada bahsedilen peygamberimiz (s.a.v.)’in zevcesi aşağıdakilerden hangisidir?

32 / 75

32. İslam’ın doğduğu sırada Mekke’nin idaresi ile ilgili görevlerden Eşnak”ın görevi aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

33 / 75

33. Medine sözleşmesine  bağlı olarak Müslümanlarla iyi ilişkiler içinde olacaklarına dair antlaşma yapan Yahudilerin Medine’den çıkarılmasına,

I.   Hz. Peygamber’e suikast tertip etmeleri

II.   Müslüman bir kadına hakaret etmeleri

III. Cizye vermeyi reddetmeleri

IV.  Mekkeli müşrikleri tahrik etmeleri

olaylardan hangisi sebep olmuştur?

34 / 75

34. Abbasilere başkentlik yapan şehirler arasında;

I. Humeyme

II. Bağdat

III. Şam

Hangileri sayılabilir?

35 / 75

35. Hz. Ömer (r.a.) devrinde Sa‘d b. Ebû Vakkās komutasında Sasaniler’e karşı yapılan Kādisiye Savaşı İslâm tarihinin en önemli zaferlerinden biridir. Buna göre;

Aşağıdakilerden hangisi Kadisiye Savaşı'nın yapıldığı günlerin isimlendirildiği isimler arasında hangisi  yer almaz?

36 / 75

36. Cahiliye döneminde "kendisine resmi koruma teminatı" verilen kimseye ne ad verilir?

37 / 75

37. Abbasi Halifesi Me’mun Bağdat’ta muntazam bir tercüme mektebi olan Beytu’l-Hikme’yi kurmuştur. Bu dönemlerde yetişenler arasında Türk dünyasında kabul gören ya da aslen Türk sayılan birçok âlim ve bilgin bulunmaktadır. Buna göre;

Aşağıdakilerden hangisi Beytü’l-Hikme’nin de müdürlüğünü yapmış olan alimlerden biridir?

38 / 75

38. Hat sanatında;

- Aklâm-ı sittenin adları içinde ıstılah olarak en eskisi olan,

- Ağzı 3 mm olan kamış kaleme yazılan,

- emek ve pek çok tasarımla yazıldığı için günlük hayatta, resmî işlerde kullanılmamış,

- genellikle önemi vurgulanmak istenen sözlerin yazımında, beyit ve kitap başlıklarında, güzel yazı albümlerinde, Kur’an kitâbetinde kullanılmış

yazı biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

39 / 75

39. Aşağıdaki fotoğrafta görülen “kademeli çıkıntıların olduğu basamaklı çatma tavandan oluşan kubbe ile birlikte başlık türü olup rengârenk alacalı işleme yer alır."

resimde görülen bu yapı formu aşağıdakilerden hangisidir?

40 / 75

40. Haritalarda bir mezhebinin mensuplarının, nüfusun çoğunluğunu veya bir kısmını oluşturduğu yerler renkli olarak gösterilmiştir. Buna göre;

Bu mezhepler sırasıyla  aşağıdakilerden hangisidir?

I                II              III

41 / 75

41. İtikad konularında, el-menzile beyne’l-menzileteyn prensibi hariç,

Mu‘tezile’nin beş esasından dördünü benimsemiştir. imamın Kureyş’in Hâşimî soyundan olması yeterli değildir. Hz. Ali’nin Fatıma’dan olan çocuklarının, Hasan ve Hüseyin’in soyundan olması gerekir. İmamlar masum ve günahsız değillerdir.

Aşağıdakilerden hangisi, bu parçada belirtilen özellikte bir mezheptir?

42 / 75

42. Bâb Mîrzâ Alî Muhammed Şîrâzî tarafından  XIX. yüzyılda İran’da ortaya çıkan Bâbîlikle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

43 / 75

43. Hint alt kıtasında ortaya çıkan inanç sistemleri arasında;

- Temel inançları, dönemin baskın Hinduizm’in dinsel kültürüne tepki olarak ortaya çıkan,

- Siddharta Gautama tarafından kurulan

- en temel ritüeli; Nirvana, Dört Hakikat ve Sekiz Dilimli Yol olan

dinî gelenek aşağıdakilerden hangisidir?

44 / 75

44. Hristiyanlık, Yahudi olmayanlar arasında yayıldıkça Yahudi geleneğinde var olan sünnet olma ve domuz eti yasağı gibi bazı hususların tartışılarak kaldırıldığı ilk bölge konsili nerede ve hangi tarihte gerçekleştirilmiştir?

45 / 75

45. Yahudilerin Yahudi olmayanlarla ilişkilerinde Hristiyan ve Müslümanlar için kullandıkları terim aşağıdakilerden hangisidir?

46 / 75

46. Tanrı’nın varlığı kanıtlanırken “Tanrı, kendisinden daha mükemmeli tasarlanamayan varlıktır.” düşüncesi vardır. Bu kanıt Tanrı’nın varoluşunun en yüksek varlık olarak Tanrı tanımından çıktığını gösterir. Bu kanıtta gözlem ve deney yoktur. Mantıksal olarak akıl yoluyla ortaya konur.

Buna göre Tanrı’nın varlığı aşağıdakilerden hangisiyle kanıtlanmıştır?

47 / 75

47. yüzyıl filozofu olan Baruch Spinoza'nın çalışmalarına dayalı bir teoloji ve felsefe olarak modern çağda popüler oldu. Evren'in ya da doğanın Tanrı ile aynı olduğu görüşüdür. Kişileştirilmiş ya da antropomorfik bir Tanrıya inanmazlar.

Bu parçada bahsedilen tanrı anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?

48 / 75

48. O, düşündü ve takdir etti! Canı çıkasıca, ne biçim karar verdi! Yine canı çıkasıca, nasıl ölçüp biçtiyse! Sonra, bakındı. Sonra yüzünü ekşitti, kaşlarını çattı. Sonra arkasını döndü ve büyüklük taslayıp şöyle dedi: “Bu, ancak nakledilegelen bir sihirdir. Bu, ancak insan sözüdür”. (Müddessir, 74:18-26)

Yukarıda verilen ayette kınanan tavır aşağıdakilerden hangisidir?

49 / 75

49. İslam düşünürlerinden İbn Tufeyl’in felsefesi hakkında bilgi edindiğimiz tek eser Hay b. Yakzân’dır. Bu eserde Hay’ın adada dünyaya gelişinden sonraki dönemi gözden geçirdiğimizde onun duyu, gözlem, deney, doğayı taklit ederek, tikel mukayeseler ile akıl yürütmeyle varlığını devam ettirdiğini ve yaşam biçimlerini iyileştirip değiştirdiğini görürüz. Akıl yürütmeleri sonucunda tabiatı, evrendeki bütünlüğü, gayeliliği, düzeni ve hikmeti keşfeder. Hayy tabiattan yola çıkarak yaratıcı Tanrı fikrine ulaşır.

Bu parçaya göre İbn Tufeyl’in aşağıdakilerden hangisine vurgu yaptığı söylenebilir?

50 / 75

50. İşraki felsefesinin Endülüs’teki en önemli temsilcilerinden biridir. Latin dünyasında Abentofail olarak da bilinir. Dünyada felsefi romanın ilk örneği ve ilk “robinsonad” olan Hayy bin Yakzan, 14. yüzyıldan başlayarak dünyanın bütün belli başlı dillerine çevrilmiş, başta Robinson Crusoe’nun yazarı Daniel Defoe olmak üzere birçok Batılı sanatçı ve düşünürü etkilemiştir.

Bu parçada hakkında bilgi verilen düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

51 / 75

51. İslâm tarihinde materyalist felsefe akımına verilen addır. Bu okul evrenin başlangıcı ile sonu olmadığını ve yaratılmadığını iddia etmektedir. Evrenden ayrı bilinçli ve irade sahibi Tanrı fikrini reddetmiştir. Duyuların dışında başka bir bilgi kaynağı kabul etmemiştir.

Bu ekolün İslam düşünce geleneğindeki yaygın ismi aşağıdakilerden hangisidir?

52 / 75

52. Diyanet İşleri Başkanlığının, iki bin ilim adamının otuz yıl süren çalışmalarıyla tamamlan ‘İslam Ansiklopedisi’ adlı dev eserin hazırlanması görevini üstlenen, “Türkiye Diyanet Vakfı”na bağlı birim aşağıdakilerden hangisidir?

53 / 75

53. Tasavvufi eğitimin yapıldığı yerler olup, tarihte genellikle güzel sanatlar ve ahlak eğitimi yapan kurumlar olarak bilinirler.

Parçada bahsedilen eğitim kurumu aşağıdakilerden hangisidir?

54 / 75

54. İslam tarihinde ilk zamanlardan itibaren eğitim amaçlı kullanılan yerler arasında;

I.   Erkam’ın evi,

II.   Es’a b. Zürare’nin evi

III. Mahreme b. Nevfel’in evi

Hangileri sayılabilir?

55 / 75

55. - İlk akademik din psikolojisi derslerini, 1949 da kurulan Ankara İlahiyat Fakültesinde veren,

- Ülkemizde ilk din psikolojisi eserini yazan,

- “Din Psikolojisi: Saha, Kaynak, Metod Üzerine bir Deneme” (1952) isimli eserini yazan

Kişi aşağıdakilerden hangisidir?

56 / 75

56. Psikolojinin temel yaklaşımlarından olan; Bireyin kendi duygusal ve zihinsel durumunu, kendi üzerinde etkilerini ve hislerini gözlemleyip test etme imkanı veren bir yaklaşımdır. Titchener tarafından oluşturulmuştur. Bu yöntem sayesinde birey bir olay ya da etki karşısında kendini ifade etme imkanı bulur.

Parçada bahsedilen yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

57 / 75

57. Duygusal ilişki veya bağlanma Teorisi çocuğun ailesi ile olan ilişkinin dindarlığa etkisini inceler. İlk temsilcisi Bowlby’dir.  Bunu din psikolojisine uygulayan Kirkpatrick’tir. Ona göre, Tanrı ister lâfzî ister ruhsal manada olsun, insanı her zaman tehlikelerden koruyan ve ona güvenlik hissi veren bir baba gibidir. Bağlanma ve din ilişkisi çerçevesinde, ana babaları veya ilk bakıcılarıyla güven eksenli bir ilişkiye sahip olmayan bireylerin, bu eksikliği “sevgi dolu, kişisel ve ulaşılabilir bir Tanrı”ya inanarak telâfi etmeye eğilimli olacaklarını öngören  bir teori geliştirilmiştir.

Geliştirilen bu teori aşağıdakilerden hangisidir?

58 / 75

58. - Modern Dünya Sistemi
- Küresel Dünya Düzensizliği
- Glokalleşme

Verilen teoriler aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

59 / 75

59. Antropolojik din sosyolojisine en kalıcı etkiyi yapan eser, Büyü ve Din (Magic and Religion) isimli çalışmasıdır.  Onun din teorisinin Tylor’ın animizminden farkı, her gelişmiş dinden önce bir büyü aşamasının varlığı ve bunun dinin gelişimi sürecinde zamanla üstünün örtülmüş olmasıdır.  Büyü, henüz etrafında olup bitenlerin kanunlarını fark edemeyen ilkel insanın çevresiyle en eski ilişki kurma şeklidir.

Bu Parçada bahsedilen din sosyoloğu aşağıdakilerden hangisidir?

60 / 75

60. Evrimci Kuramlar, insanlık tarihini, genellikle kendi içinden meydana gelen birikimler sonunda ortaya koyduğu gelişmenin bir sonucu olarak görürler. Şu hâlde bu modellere göre evrim, kendi kendine değişen, geriye dönüşü olmayan, doğrusal, sürekli yenilik ve farklılık oluşturan bir yön çizmektedir. Buna göre;

Aşağıdakilerden hangisi evrimci bakış açısına sahip değildir?

61 / 75

61. Tefsir faaliyetlerinde eleştiri kültürünün erken dönemden itibaren ortaya çıktığı söylenebilir. Tefsir dersinde öğretmen Öğrencilerine tefsir konusunda eser eleştirisi yaptırmak istiyor. Buna göre;

öğretmen aşağıdaki sorulardan hangisini “yargılama” aşamasında sorar?

62 / 75

62. Aşağıdakilerden hangisi 2018 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretim Programı’nın (4-8. sınıflar) genel amaçlarından biri değildir?

63 / 75

63. 2018 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretim Programı 4. sınıfta yer alan "Farklı inanç ve yorumları tanımaları ve bunlara saygı duymaları," kazanımı kapsamında öğrencilerinin empati becerilerini geliştirmeyi amaçlayan bir etkinlik tasarlamıştır. Bunun için konuyla ilgili gerçek bir yaşam öyküsü okumuş, öğrencilerine öyküde yer alan kişilere yönelik "Sizce ne hissetmiştir?, Ne düşünmüş olabilir?, Siz olsaydınız ne yapardınız?” gibi sorular sormuştur. Bir soru, tüm öğrenciler tarafından cevaplandıktan sonra diğer soruya geçmiş, cevap vermek istemeyen öğrencilerin “Geçiniz./Pas.” diyerek sıralarını sonraki arkadaşlarına vermelerini sağlamıştır. Öğretmen, en son sıra kendine geldiğinde görüşünü belirterek konuyu özetlemiştir.

Buna göre öğretmenin kullandığı yöntem/teknik aşağıdakilerden hangisidir?

64 / 75

64. 2018 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretim Programı’nın geliştirilmesinde;

I.   öğretmen merkezli öğrenme;

II.   yapılandırmacılık,

III.  çoklu zekâ

IV. beceri temelli

Yaklaşımlardan hangisi dikkate alınmıştır?

65 / 75

65. İslam Tarihi dersinde öğrencilerini iki gruba ayıran Ayşe öğretmen; birinci gruptan Emeviler’in yıkılışının siyasi nedenlerden kaynaklandığını, ikinci gruptan toplumsal nedenlerden kaynaklandığını destekleyen bir araştırma yapmalarını ister. Çalışmalarını tamamlayan her iki gruba da görüşlerini sınıf ortamında karşılıklı olarak ifade edebilmeleri için eşit süreler tanır. Grupların sunumlarının ardından öğrencilerden oluşan bir jüri kazanan grubu belirler.

Bu etkinlik aşağıdaki tartışma tekniklerinden hangisine bir örnektir?

66 / 75

66. Bir Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni, sınıfı heterojen gruplara ayırarak her bir gruba kanıt temelli sorgulamaya yönelik hazırladığı farklı çalışma yapraklarını dağıtmıştır. Ardından her bir gruptan kendi içlerinden bir uzman seçmelerini istemiş ve seçilen uzmanları bir araya getirerek bir uzmanlar grubu oluşturmalarını sağlamıştır. Uzmanların çalışma yapraklarının içeriğini birbirleriyle paylaşmalarını istedikten sonra ilk gruplarına giderek öğrendiklerini kendi grup arkadaşlarıyla paylaşmalarını sağlamıştır.

Buna göre öğretmen dersinde aşağıdaki yöntem veya tekniklerden hangisini kullanmıştır?

67 / 75

67. Bir Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni, 2018 yılında yayımlanan 6. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretim Programı'nda yer alan “Zararlı Alışkanlıkların canlı yaşamına etkilerini analiz eder.” kazanımı doğrultusunda sigaranın zararları konusuna dikkat çekmek istemektedir. Bunun için öğrencilerinden çevresinde sigara içenler için neler yapılabileceğini bireysel olarak düşünmelerini ister. Ardından öğrencilerin sırasıyla iki, dört ve sekiz kişilik gruplar oluşturarak konuyla ilgili fikirlerini tartışmalarına olanak sağlar. Son olarak ise grupların görüşleri sınıf ortamında paylaşılır.

Buna göre öğretmenin dersinde kullandığı yöntem/teknik aşağıdakilerden hangisidir?

68 / 75

68. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni, dersin işlenişi sırasında aşağıdaki aşamaları izlemiştir:

- Çalışma yapraklarından konuyu okumaları istenmiş.

- Konuyu en iyi özetleyen kavram tahtaya yazılmış.

- Öğrenciler okudukları konuyu dikkate alarak tahtadaki kavramla ilgili farklı kavramlar ve sözcükler türetmiş.

- Oluşan kavramlarla bir kavram ağı oluşturulmuş.

- Kavram ağındaki kavram ve sözcüklerin birbirleriyle olan anlam ilişkileri öğrenciler tarafından özümsenmiş.

- Yapılan uygulama analiz edilerek bir değerlendirmeye varılmıştır.

Buna göre öğretmen dersinde aşağıdaki yöntem/tekniklerden hangisini kullanmıştır?

69 / 75

69. Bir Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni, 5. sınıfların dersinde sınıfı ikili gruplara ayırır ve “Adap ve Nezaket” konusunda birbirleriyle konuşmalarını ister. Belli bir zaman sonunda gruplar dağıtılarak yeni ikili gruplar oluştururlar ve bu şekilde fikir paylaşımları devam eder. Dersin sonunda ortaya çıkan fikirler tüm öğrencilerle paylaşılıp tartışılır. Öğretmenin yeni fikirleri ortaya çıkarmak için kullandığı bu yöntem/teknik aşağıdakilerden hangisidir?

70 / 75

70. Bir Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi  öğretmeni dersinde, Hac ünitesiyle ilgili “İhram, Arafat, Müzdelife, Tavaf, Say, Cemerat” gibi kavramları “Hac” kavramından başlamak üzere hiyerarşik düzen içinde bir şema hâline getirmiştir. Sonrasında tahtaya çizdiği bu şema üzerinden çapraz bağlantılara dikkat çekerek öğrencilerinin bu kavramlar arasında ilişki kurmalarına yardımcı olmuştur.

Buna göre Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni ilgili kavramların öğretiminde aşağıdakilerden hangisini kullanmıştır?

71 / 75

71. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Ahmet öğretmen, Ahlaki davranışlar ünitesini işlerken öğretmen konuyla ilgili bir hikaye anlatır. Daha sonra kendilerini hikayedeki kişinin yerine koyarak sınıftaki arkadaşlarına 1-2 dakikalık konuşma yapmalarını istemiştir.

Buna göre Ahmet Öğretmen, dersinde eğitimde drama tekniklerinden hangisini kullanmıştır?

72 / 75

72. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni, 2018 yılında yayımlanan 4. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretim Programı'nda yer alan, “Ahlaki güzellik ile manevi temizlik arasında ilişki kurulur.” kazanımı doğrultusunda sınıf içinden bir uzman grup bir de soru soran grup olmak üzere iki grup oluşturur. Daha sonra konuyu araştırıp gelen her iki grubun, konuyu dinleyici-öğrenciler önünde tüm yönleriyle tartışmalarını sağlar. Tartışmayı gerektiğinde yönlendiren öğretmen, aynı zamanda dinleyici-öğrencilerden de tartışmayı takip etmelerini ve not tutmalarını ister.

Buna göre öğretmenin kullanmış olduğu yöntem/teknik aşağıdakilerden hangisidir?

73 / 75

73. Bahar Öğretmen, 4. sınıfta yer alan “İslam’ın İnanç Esasları” ünitesini işledikten sonra öğrencilerinin bilgi seviyelerini, eksikliklerini ve kavram yanılgılarını tespit etmek istemiştir. Bu amaçla, öğrenme alanının içeriğine uygun olarak konuyla ilgili sorular hazırlamış ve 6 kutucuktan oluşan bir tablo oluşturarak soruların cevaplarını rastgele kutucuklara yerleştirmiştir. Kutucukların içerisinde kelimelere, resimlere, sayılara ve tanımlara da yer vermiştir.

Bahar Öğretmen’in kullandığı bu ölçme aracı aşağıdakilerden hangisidir?

74 / 75

74. Esma Öğretmen, dönem başlangıcında hadis konularını "dönem ", "ravi" ve "eser" gibi başlıklar altında yeniden düzenlemiş, takip eden süreçte derslerini bu doğrultuda işlemiştir.

Buna göre Esma Öğretmen, ders içeriğinin sunumuyla ilgili hangi yaklaşımı benimsemiştir?

75 / 75

75. Aşağıdakilerden hangisi, yenilenmiş Bloom Taksonomisi'nin "hatırlama" basamağına uygundur?

Puanınız

Ortalama puan şöyledir 52%

0%