Dinler Tarihi – Test 1

Şu kişi tarafından oluşturuldu Arif_Arslaner

Dinler Tarihi - Test 1

1 / 50

İnsanlığın din tecrübesini tanımlayabilecek kapsamlı bir din tarifi hangi yapıda olamaz?

2 / 50

Dinler Tarihi'nin metodu ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

3 / 50

Dini inanç ve değerlerin farklı anlaşılıp yorumlanmasının sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

4 / 50

İnsan yaşamında iyi ve kötü nitelikleri temsil eden sayısız  oranda tanrısal varlığın olduğunu kabul eden teolojik yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

5 / 50

Toplum tarafından önemli görülen varlıklarda mevcut olduğuna inanılan gizli güç ve kuvveti ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

6 / 50

Milli dinler dinin kapsamını yalnızca bir milletle, soyla, klanla ya da kabileyle sınırlamış olan geleneklerdir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi milli bir dindir?

7 / 50

Dinler tarihi bilim dalı Osmanlı döneminde kaçıncı yüzyıldan itibaren eğitimin kurumlarında yer almaya başlamıştır?

8 / 50

“Din, derin manevi tecrübenin bir türüdür.” tanımı aşağıdaki disiplinlerden hangisine ait bir tanımlamadır?

9 / 50

Din kavramı, zihinlerde aşağıdaki hangi kavramla özdeşleştirilmektedir?

10 / 50

Hıristiyanlıkla Yahudilikten ya da Hıristiyanlıkla Budizm’den birçok unsur taşıyan; Yahova Şahitleri, Moonculuk, Sayentoloji gibi hareketler aşağıdakilerden hangisi olarak değerlendirilir?

11 / 50

Aşağıdakilerden hangisi politeist geleneğe örnek değildir?

12 / 50

Milel ve Nihalin Reddiye tarzı kaleme alınan apolojetik eserlerden temel farkı nedir?

13 / 50

Dinler tarihiyle ilgili yazılmış en eski Türkçe eser olarak kabul edilen Esatir’in yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

14 / 50

İlkel kabilelerde dinî âyin ve törenlerle meşgul olan rahipler ve sihirbaz hekimler vardır. Bunlardan başka, çoğu zaman kendinden geçerek ruhlar âlemine aracılık yapmaya yetenekli sayılan kimseler de bulunur. Bunlara hangi isim verilir?

15 / 50

Tanrı ya da tanrıların doğaüstü üstün güçler olarak algılandığı gelenek aşağıdakilerden hangisidir?

16 / 50

11. yüzyıldan itibaren Milel ve Nihal başlığı altında kaleme alınan eserler  İslâm Tarihindeki dinler tarihi çalışmaları açısından oldukça önemlidir Bu başlık altında kaleme alınan eserlerde farklı inanç ve düşünce sistemleri masaya yatırılmıştır. Milel ve Nihal başlığını taşıyan ilk eser kime aittir ?

17 / 50

Teizm ile monoteist arasındaki temel fark nedir?

Teizm tanrı ya da tanrıların doğaüstü üstün güçler olarak algılandığı geleneklerdir. Bunlardan monoteist ya da tek tanrıcı dinler insanların yaşamlarında yer verdikleri ya da verebilecekleri diğer üstün güçleri reddederek bir tek üstün gücün, yani bir Tanrı’nın varlığının kabul edilmesini ön plana çıkarmışlardır.

18 / 50

Merkezi din anlayışının dışında kalan görüş ve akımları kapsamaktadır. Bu anlamda çoğunluğun ya da bazı durumlarda siyasal gücün doğru ve kabul edilebilir saydığı resmi öğretinin dışında kalan her türlü akımı ifade eden görüş aşağıdakilerden hangisidir?

19 / 50

Tevrat’tan bölümleri Arapça’ya çeviren aşağıdakilerden hangisidir?

20 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’da din kavramına yüklenen anlamlardan biri değildir?

Kur’an’da din terimi, “yol, hayat tarzı, hesap günü, kanun, hüküm” ve benzeri anlamlarda kullanılmaktadır.

21 / 50

Türkiye’de hangi tarihler arasında dinler tarihi dersinin okutulmasına ara verilmiştir?

22 / 50

Türkçe olarak yazılan en eski kaynak olarak kabul edilen Şemseddin Sami’nin Esatir kaç yılında basılmıştır?

23 / 50

İnsanın tanrı, metafizik âlem ya da kutsala yönelik duygu, düşünce ve davranışlarını ifade eden sistem aşağıdakilerden hangisidir?

24 / 50

Dinler tarihi ile ilgili Türkçe olarak yazılan en eski kaynak aşağıdakilerden hangisidir?

25 / 50

__________tüm inanç ve değerlerinde Mesih inancına ağırlıklı yer vermesi nedeniyle Kristosentrik ya da “Mesih merkezli” bir dindir.
Yukarıdaki boşluğu doğru tamamlayan seçenek hangisidir?

26 / 50

“Din çağı” öncesi bir “sihir ve büyü dönemi” olması gerektiği üzerinde duran kişi kimdir?

27 / 50

Kur’an’daki din anlayışı ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

28 / 50

Hangisi dinler tarihi çalışmalarında ele alınan konulara ilişkin öncelikli kaynaklar arasında yer almamaktadır?

29 / 50

Farklı inanç sistemlerinin bir arada yaşaması ve bilinçli ya da bilinçsiz şekilde birbirinden etkilenmesi nedeniyle oluşan yeni dini yorumlara ne ad verilir?

30 / 50

Farklı inanç sistemlerini objektif bakış açısıyla incelemeye çalışan eser ve bu geleneği temsil eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

31 / 50

Milel ve Nihal geleneği neyi konu almaktadır?

32 / 50

İslâm geleneğinde yapılan en yaygın din sınıflaması hangi eksenler içerisinde yer almaktadır?

33 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Dinler Tarihi'nin temel kaynakları arasında sayılamaz?

İslam dünyasında diğer dinlerle ilgili çalışmalar hicri ilk asırda başlamıştır. Bu dönemin bir ürünü olan “el-Fırak” ve “er-Redd” tarzı eserler, dinleri tarafsız olarak ele almadığı ve nesnel olmayan yaklaşımları nedeniyle modern Dinler Tarihi'nin amaç ve metotlarına aykırıdır. Abdulkahir el-Bağdâdî’nin “el-Fark Beyne’l-Fırak” ile Gazâli’nin “er-Reddü’l-Cemîl” adlı eserleri bu tür çalışmalar arasında sayılır.

34 / 50

E.B. Tylor'un 1871'de Primitive Culture adlı çalışmasında kullandığı "ruhsal varlıklarla ilgili doktrin"; Tylor tarafından dinin kaynağıyla ilgili olarak savunulan teori aşağıdakilerden hangisidir?

35 / 50

Ülkemizde İlahiyat Fakültelerinde dinler tarihi hangi ana bilim dalına bağlı olarak okutulmaktadır?

36 / 50

Dinler tarihinde Tanrı, tanrının sıfatları gibi çeşitli inanç konularında farklı yorumlamalara bağlı olarak ortaya çıkan akımlara ne denir?

37 / 50

El-fark beyne’l-fırâk başlıklı çalışma kime aittir?

38 / 50

Aşağıdakilerden hangisi etnosentrik bir din olarak gösterilebilir?

39 / 50

el-Asaru’l-Bakiye” ve Kitabü’t-Tahkik Mali’l-Hint” isimli eserleri, modern dinler tarihi bilimi açısından İslam dünyasının bir yüz akı olan alim aşağıdakilerden hangisidir?

40 / 50

Din unsurunda önemli bir yer eden kutsalın özellikleri arasında, aşağıdakilerden hangisi dahil edilemez ?

41 / 50

Dinin bir alt kolu ya da dinin kapsamı içerisinde sayılan ekoller olarak nitelenebilecek olan mezhepler, yapıları itibarıyla incelendikleri ana kategoriler aşağıdakilerden hangisidir?

42 / 50

Bütün efsaneleri içine alan ve onları belli bir tarzda inceleyen disiplin aşağıdakilerden hangisidir?

43 / 50

Aşağıdaki bilim dallarından hangisinin dinler tarihiyle ilişkisi yoktur?

44 / 50

Aşağıdakilerden hangisi genel olarak dinlerin ortak özelliği arasında yer almaz?

Din, insanın vicdan duygusunu harekete geçirmek suretiyle insanı kötülükten alıkoymaya çalışmış ve iyiliği teşvik etmiştir. Bazı tali konularda iyi-kötü, günah olan ve olmayan konularında farklı tutumlar sergilemiş olsalar da dinler, genelde bakıldığında, insanın mal, can, ırz ve yaşam haklarının korunması, anne ve babaya saygı, fitne ve kötülükten uzak durulması ve benzeri temel konularda benzer yaklaşımlar içerisinde olmuşlardır. Fakat tanrıya dair dinlerin farklı yaklaşımları var.

45 / 50

Aşağıdakilerden hangisi İslâm kaynaklarının, diğer dinleri ve onların müntesiplerini tanımlamak için kullandığı kavramlardan biri değildir?

 

46 / 50

Aşağıdakilerden hangisi islam ile hinduizm’den etkilenmiş eklektik bir dinidir?

47 / 50

Dinler inanç ve öğretilerinin merkezinde yer alan ana kavram veya değer açısından da tanımlandığında aşağıdaki eşleşmelerden hangisi doğrudur?

48 / 50

Aşağıdakilerden hangisi dinin tarih boyunca insan yaşamının ayrılmaz bir parçasını oluşturduğunu savunmuştur?

49 / 50

Aşağıdakilerden hangisi dinler tarihi üzerine yapılan çalışmalarda başvurulan ikincil kaynaklar arasında yer alır?

50 / 50

Arapça bir kökene sahip olan din kelimesi hangi anlama gelmektedir?

Skorunuz