2023 DKAB Türkiye Geneli – DKAB Deneme Sınavı 45 Kişiye Masa saati hediye

Tarafından oluşturuldu Arif_Arslaner

2023 DKAB Türkiye Geneli - DKAB Deneme Sınavı 4

1 / 75

Tecvid ilminde harflerin sıfatlarıyla ilgili;

I.   Harf hareke ile okunduğu zaman nefes akmayıp sesin aşikâre olarak çıkması
II.  Harf hareke ile okunduğunda nefes alarak sesin çıkması
III. Harfin sükûn ile okunmasında sesin asla akmaması

Şeklinde açıklamaları verilen kavramlar sırasıyla hangisidir?

I  II  III

2 / 75

Tecvid kurallarından medd-i lin;

  1. مَوْت
  2. خَيْرْ
  3.  مِنْ بَعْدِ

İfadelerinden hangilerinde yer almaktadır?

3 / 75

Kur’an’ın özellikleriyle ilgili;

- Müslümanlara kolaylık sağlanması

- İlk muhatapların ezberleme ve anlamalarını kolaylaştırma

- Hz. Peygamber’e sorulan hususların cevabının Kur’an diliyle verilmesi

- Müslümanların zaman zaman inen ayetlerle cesaretinin artırılması ve teselli edilmesi

Aşağıdakilerden hangisine işaret etmektedir?

4 / 75

“Herhangi bir konuyu, Kur’an’ın bütünlüğü içerisinde ele alıp, ister aynı, isterse değişik sûrelerde olsun konuyu uzaktan ve yakından ilgilendiren tüm ayetleri toplayarak mümkün mertebe nüzûl sırasını göz önünde bulundurmak suretiyle tefsir etmektir.”

Hakkında bilgi verilen tefsir çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

5 / 75

Kur’an-ı Kerim’de kendi ismiyle veya ne olduğunu ortaya koyan bir kelimeyle belirtilmeyip, bunların yerine kullanılan zamir, işaret isimleri, zaman ve mekân isimleri gibi kapalı kelime ve ifadeleri açıklamaya çalışan Kur’an ilmine ne ad verilir?

6 / 75

Sure ismini 2. ayetinde geçen "haşr" ifadesinden alır. Ahirete ilişkin olarak kullanıldığında ‘toplanma’ anlamına gelen haşr, bu surede olguya uygun olarak ‘kalkışma, ayaklanma, savaş için toplanma’ anlamlarına gelmektedir. Diğer taraftan, İbn Abbâs gibi bazı sahabî bu sureden Hangi isimle bahsetmektedirler?

7 / 75

- İslâmî kaynaklarda nübüvveti kesin olarak reddeden olarak tanımlanan,

- Kur’an-ı Kerim’in Hz. Peygamber (s.a.v.)’in kendi kavminin dili ile gönderildiğini,

- dolayısıyla Kur’ân vahyinin tarihsel olduğunu geçmişte ilk defa iddia eden,

fırka aşağıdakilerden hangisidir?

8 / 75

"Faiz yiyenler ancak şeytanın çarparak sersemlettiği kimse gibi kalkarlar. Bunun sebebi onların, “Alım satım da ancak faiz gibidir” demeleridir. Hâlbuki Allah alım satımı helâl, faizi ise haram kılmıştır. Artık kime Allah’tan bir öğüt erişir de faizciliği bırakırsa geçmişteki kendisinindir, durumunun takdiri Allah’a aittir. Kim de yine faizciliğe dönerse işte bunlar orada devamlı kalmak üzere cehennemliklerdir. "  (Bakara, 2:275)

Buna göre verilen ayet, aşağıdaki hangi siyak münasebeti içinde yer alır?

9 / 75

Bu akımın literatürü “Ahkâmü’l-Kur’ân” adıyla anılmaktadır. Fakihler, tefsîr alanında sadece Kur’ân’daki ahkâm âyetlerini tefsîr etme mantık ve mantalitesiyle yorum yapan bir akım geliştirmişlerdir.

Bu tefsir akımı aşağıdakilerden hangisidir?

10 / 75

İbn Salâh’ın, hadis usulü ilmiyle ilgili kaleme aldığı Ulûmu’l-Hadis (Mukaddime) isimli eseri vazgeçilmez usûl kaynakları arasında yer almaktadır. İbn Salah’ın bu eseri alandaki çalışmaların yegâne kaynağı olmuş ve sonraki usûl yazarları onun eserini esas almıştır. Buna göre;

I.  Fethu’l-Muğîs

II.  Nuhbetü’l-Fiker

III. İhtisâru Ulûmi’l-hadîs

hangisi İbn Salah’ın bu kitabını esas alarak yazılan eserlerden biridir?

11 / 75

Hadisleri aslına uygun olarak nakledebilmek, sahihi ile zayıfını birbirinden ayırmak için ihtiyaç duyulan kurallar ve bunlarla ilgili ıstılahlardan bahseden ilme hadis usulü denir. Buna göre;

I.  Râvi-Mervi

II. Cerh-Ta’dil

III. Mütabi-Şahid

hangisi hadis usulünün konusudur?

12 / 75

İlk dönem muhaddislerden;

-  Muhammed b. Sîrîn: Bu ilim dindir, dininizi kimden aldığınıza dikkat edin.

- İbn Şihâb ez-Zührî: Ey Şamlılar! Size ne oluyor ki hadislerinizi ipsiz, kulpsuz rivayet ediyorsunuz?

- Şu’be b. Haccâc: İçinde “ahberanâ”, “haddesenâ” olmayan her hadis değersizdir.

şeklinde verilen ifadeler vardır.  Buna göre verilen ifadeler;

I.  Hadiste yazılı rivayetin önemi

II.İslam’ın ilme verdiği değer

III. Hadis rivayetinde isnadın önemi

hangi konuyla ilgilidir?

13 / 75

Hadisler Hz. Peygamber (s.a.v.)’e ait oluşu kesin olanla ihtimalli olanlar şeklinde iki ana kümeye ayrılır. Bunların birinci kısmına mütevâtir ikinci kısmına haber-i vâhid denir. Buna göre;

Mütevâtir konusuyla ilgili şimdiye kadar yapılan en geniş çalışma olarak kabul edilen “Nazmü’l-mütenâsir mine’l-hadîsi’l-mütevâtir” adlı eser kime aittir?

14 / 75

Hadisler için yapılan sınıflandırmada;

Aşağıdakilerden hangisi senedin özelliklerine göre değerlendirilen hadisler başlığı altında yer alır?

15 / 75

Haber-i vâhid hadis ile ilgili olarak;

I.  Mütevâtir haberin şartlarını taşımayan bir hadis türüdür.

II. Mütevâtir seviyesine ulaşmayan haber olarak tanımlanmıştır.

III. Herhangi bir yerinde ya da tamamında tek bir râvînin bir râvîden rivayet ettiği hadistir.

yargılarından hangileri doğrudur?

16 / 75

Sahabe dönemi hukukçularının görüş birliğine ulaştıkları konuların yanı sıra bazı meselelerde ihtilafa düştükleri de bilinmektedir. Buna göre;

I.  Sahabilerin ayetlerin sübutunun kat’iliği konusunda genel olarak farklı düşünmeleri

II. Her sahabinin hukuki melekesinin farklı olması

III. Sahabilerin sünnet konusundaki birikiminin aynı seviyede olmaması

IV. Kur’ân ve Sünnet naslarının delalet açısından, her zaman aynı kesinliğe sahip olmaması

hangisi bu görüş ayrılıklarının sebeplerindendir?

17 / 75

Kişinin haklara sahip olabilme ve borç altına girebilme ehliyetidir. Klasik literatürde bu “ilzam” ve “iltizam” kelimeleriyle ifade edilir. Usulcüler bu ehliyeti “dinî-hukukî hak ve borçların doğmasına kişinin elverişli olması” şeklinde tanımlar.

tanımı verilen ehliyet aşağıdakilerden hangisidir?

18 / 75

İslam hukukundaki yerleşik kaideye göre, ücretle herkese iş yapan terzi ve marangoz gibi meslek sahipleri nezdinde bulunan ve başkasına ait olan mallar emanet hükmünde olup bu meslek sahiplerinin bir kastı ve kusuru olmadan bu malların dükkânda zarar görmesi veya helak olması durumunda dükkân sahipleri bunları tazminle yükümlü olmazlar. Ancak dükkân sahiplerinin kasıt ve kusurlarının bulunmadığını ispatlayamamaları halinde kaybolan veya zarar gören malları tazmin etmekle yükümlü tutulmaları hangi tür istihsan örneğidir?

19 / 75

Hanefi mezhebine göre;

“Düzenli olarak altı gün âdet gören, daha sonraki ayda altıncı günün bitiminde kanaması devam eden ve bu süre on iki güne ulaşan bir kadının” durumuyla ilgili,

I.  İlk altı gün adet, son altı gün istihazedir.

II. İlk on gün adet son iki gün istihazedir.

III. On iki günün tamamı istihazedir.

hükümlerden hangisi doğrudur?

20 / 75

Aşağıdakilerden hangisi Hanefi fıkhında MütûnErba’a diye bilinen dört muteber fıkıh kitabından biri değildir?

 

21 / 75

Teyemmümü mubah kılanlar arasında;

I. Abdeste yetecek suyun bulunmaması
II. Parayla su satın alma imkânının olmayışı
III. Suyu elde etme araç ve gerecinin bulunmayışı
IV. Abdest alma durumunda kişinin soğuktan üşüyecek olması

hangisi bir mazeret olarak kabul edilebilir?

22 / 75

. “Kaybolup da kendisinden haber alınamayan, yeri ve hayatta olup olmadığı bilinmeyen kişiye “mefkûd” denilir. Kocasından dört yıl veya daha fazla haber alamayan kadın, boşanmak üzere mahkemeye başvurabilir. Mahkemenin boşaması halinde vefat iddeti bekledikten sonra başka biriyle evlenebilir” görüşü aşağıdaki mezheplerden hangisine aittir?

23 / 75

Adakla ilgili;

I.  Abdest almayı adamak

II. Ayasofya Camiye girmeyi adamak

III.  Namaz kılmayı adamak

IV. Cami yaptırmayı adamak

hangisi geçerli bir adak olarak kabul edilebilir?

24 / 75

I.  Siracuddin el-Ûşi

II. Nureddin es-Sabuni

III. Ebu’l-Berekat en-Nesefi

IV. Seyyid Şerif Cürcani

Hangisi/Hangileri Matüridi kelamcısı değildir?

25 / 75

Takvânın ileri derecesini ifade eden “Haram ve günah olup olmadığı şüpheli hususlardan özenle kaçınıp helâl ve mubahların bir kısmından feragat etmek” anlamında kullanılan tasavvufî terim aşağıdakilerden hangisidir?

26 / 75

Kelamcıların, bilginin insan için imkânını ifade eden “Eşyanın hakikati sabittir” şeklindeki yaklaşımı; objektif bilginin imkânından kuşku duyan veya tamamen imkânsız gören, insan aklının Tanrı ve evren hakkındaki mutlak gerçeği bilemeyeceğini ileri süren inkârcı akımlardan hangisinin doğrudan karşısında yer almaktadır?

27 / 75

Çelişen hadisler konusunda karar vermemek, askıya almak, karar vermeyi sağlayacak delil ve karîneler buluncaya kadar beklemek anlamına gelir. Aslında ihtilâfı giderme yöntemi değil askıya alma işlemidir. Çünkü bu yöntemle çözüm üretilememekte, çözüm ertelenmektedir.

Parçada bahsedilen Hadisler arasındaki çelişkiyi giderme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

28 / 75

Ma’bed el-Cühenî, hangi konumda olursa olsun insanların kendi yapıp-ettiklerinden sorumlu olduğunu söylüyordu. Onun kader yorumu ve inandığı düşünceleri açıkça söyleme tavrı, aşağıdakilerden hangi ekol üzerinde etkili olmuştur?

29 / 75

Büyük günah işleyen bir müminin iman bakımından dindeki konumu ilgili;

I.  Adam öldürmek gibi bir büyük günah işleyen dinden çıkar ve kâfir olur. Ölünce ebedî olarak Cehennem’de kalır. Azabı kâfirlerinkinden farklı olmaz.

II.  Büyük günah işleyen dinden çıkar ise de kâfir olmaz, iman ile küfür arasında kalır. Ne mümin ne kafir sayılır. Ölünceye kadar tevbe etmesi beklenir. Tevbe etmeden ölürse ebedî olarak Cehennem’de kalır, fakat azabı inkârcılarınkinden hafif olur.

III. Konu hakkında hüküm vermemek ve sorunu âhirete ertelemek uygundur.

IV. Günahlar helal sayılarak işlenmediği müddetçe kişiyi dinden çıkarmaz. Fakat günahlar imana zarar verir ve sahibi âhirette cezalandırılır. Ne var ki, Allah dilerse onları af edebilir.

Açıklaması verilen bilgiler sırasıyla aşağıdaki ekollerden hangisine aittir?

I  - II  - III - IV

30 / 75

Eş'arî bu görüşü şu şekilde açıklamaktadır: Allah'ın insana gücü yetmediği şeyi yüklemesi, teklif etmesi caizdir. Bu, şeriat yönünden de doğrudur. Zira, Ebû Leheb'e iman emredilmiştir. Peygamberi tasdik ve bütün haber verdiklerine iman etmesini bildirmiştir. Bununla birlikte onun iman etmeyeceğini de Rabbimiz haber vermiştir. Güç yetmeyen işin teklifinin mümkün oluşuna "Ey Rabbimiz, güç yetiremeyeceğimiz Şeyi bize yükletme" (Bakara, 2:286) ayeti de delil olarak alınabilir.

Bu açıklama aşağıdaki kavramlardan hangisiyle isimlendirilmektedir?

31 / 75

Hz. Peygamber (s.a.v.) hicretin 6. yılı Zilkade ayının ilk günlerinde (Mart 628) gördüğü rüyasında, ashabıyla birlikte Mekke’ye giderek Kâbe’yi ziyaret etmişti. Bu rüya üzerine umreye gidileceğini müjdeledi ve gitmek isteyenlerin hazırlanmasını istedi.

Aşağıdakilerden hangisi bu rüyadan hemen sonra meydana gelen olaydır?

32 / 75

Hz. Muhammed (s.a.v.)'e gelen ilk ayet olan "Oku!" emrinin ardından bir süreliğine vahiylerin kesildiği bilinmektedir. Hz. Peygamber Hira dağındaki mağarada gördüğü varlığı merak ediyor; sabırsızlıkla tekrar onu görmek istiyordu. Ancak ilk vahiy tecrübesinin üzerinden günler geçmesine rağmen beklediği şey bir türlü gerçekleşmiyordu. Bu durum Hz. Peygamber(s.a.v.)’i üzüyordu.

Bir süre sonra Cebrail (a.s.) tarafından getirilen, üzüntüsünü gideren sure aşağıdakilerden hangisidir?

33 / 75

I.  Hz. Peygamber (s.a.v.) döneminde beytülmal (hazine) gelirlerinin ganimetin beşte biri.

II.  Müslümanlarla anlaşmalı olan gayrimüslimlerden can, mal güvencesi ve inanç hürriyetinin sağlanmasına karşı belirli kurallara göre alınan vergi.

III. Müslümanlardan alınan zekât ve toprak mahsullerinin zekâtı.

açıklaması verilen kavramlar sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

34 / 75

I.  Ridde olayları

II. Hakem olayı

III. Harre olayları

IV. Kerbela olayı

olayların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

35 / 75

Bu olayın adı Emevî Halifesi Abdülmelik b. Mervân ile Hicaz’da halifeliğini ilân eden Abdullah b. Zübeyr’in Irak valisi Mus‘ab b. Zübeyr arasında cereyan eden savaştan gelir. Abdullah ve Mus‘ab b. Zübeyr yanlısı şair Abdullah b. Kays er-Rukayyât, Mus‘ab b. Zübeyr mağlûp edilerek öldürüldü.

Bu parçada sözü edilen olay aşağıdakilerden hangisidir?

36 / 75

Emevi yöneticileri arasında;

-    Bina yapıcısı olarak bilinen,

-Medinedeki Mescid-i Nebevî'nin eski binasını yıktırıp onun yerine İslam Peygamberi(s.a.v.)'nin mezarını da kapsayan daha büyük bir camii yaptıran,

-Şam Emeviye camiini açan,

halife aşağıdakilerden hangisidir?

37 / 75

Tabloda verilen isyan aşağıdakilerden hangisidir?

38 / 75

Renkli Sır Tekniği; Asurlular döneminde de kullanıldığı bilinen seramik bezeme tekniğidir. Çini yüzey üzerine desenlerin sırsız siyah boya ile konturlanarak, içlerinin renkli boya ile doldurulması ve fırınlanması şeklinde yapılır.

Türk-İslam çini sanatında renkli sır tekniğinin ilk kez uygulandığı yapı aşağıdakilerden hangisidir?

39 / 75

Abbasiler devrinde kurulan başlıca ilim merkezleri arasında;

I.  Buhara

II. İskenderiye

III. Cundişapur

IV. Nusaybin

hangileri sayılabilir?

40 / 75

Bahâîliğin doğuşunu hazırlayan dini yapılar arasında;

I  Şeyhiyye tarikatı

II. Bâbîlik

III. Reştiyye  tarikatı

IV. Mirzâiyye tarikatı

Hangileri sayılabilir?

41 / 75

Ahmediyye Mirza Gulâm Ahmed tarafından Hindistan'ın Pencap eyâleti sınırlarında kalan Kadıyan kasabasında kurulan dinî harekettir. Müslüman âlimlerin "Ahmediye" isminin İslâmî telakkîye uygun olmadığı hususunda görüş birliğinde olmalarına dayanarak İslâmî anlayışa daha uygun buldukları “Kadıyâniyye” ismini tercih etmişlerdir.
Yasal olarak Ahmediyye mensuplarının “İslam dışı azınlık” olarak kabul edildiği ülke aşağıdakilerden hangisidir?

42 / 75

- Müslümanların esaretine son vermeyi ve İngiliz işgaline karşı gelmeyi hedefleyen el-Urvetü'l Vüska dergisini çıkaran,

- İslâm’ın, din bağı, hac ve hilafet olmak üzere üç dayanağı olduğunu söyleyen,

İslamcılığın önemli ismi aşağıdakilerden hangisidir?

43 / 75

Hinduizm’in temel öğretilerinden olan;
Nirvana’ya ulaşma amacıyla yapılan dinî bir egzersiz olup, temelindeki Hindu inancından söz edilmeden güya insanlara yaşadığı sıkıntı ve stresten kurtulup ruh dinginliğine ve mutluluğa erebilecekleri bir kurtuluş reçetesi gibi sunulan uygulama aşağıdakilerden hangisidir?

44 / 75

Yahudilerin Babil sürgününden sonra, Hz. Musa’ya indirilen Tevrat’ın tamamen kaybolduğu ve unutulduğu bir zamanda, 40 gün inzivaya çekilen ve ardından Tevrat’ı Tanrının kendisine yeniden yazdırdığını söyleyerek elinde bir kitapla dönen, günümüz Yahudiliğinin kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?

45 / 75

Kutsal kitaba yönelişi savunarak Kitab-ı Mukaddes’in tamamını kabul etmekle beraber ilham kaynağı olarak İncil’e yoğunlaşırlar. Amerika’daki Hristiyan toplumun en radikal kanadını oluşturup Mesih’in gelmesi için Yahudilerin büyük İsrail’i kurması gerektiğine inanırlar. Ezoterik ve masonik yapılarla olan ilişkileriyle dikkat çeken bu akım aşağıdakilerden hangisidir?

46 / 75

Klasik teizmin “Tanrı-âlem ilişkisi”ne bakışının doğurduğu temel problemlerden belki de en önemlisi kötülük problemidir. " O (Tanrı) kötülüğü önlemek istiyor da önleyemiyor mu? Öyleyse o güçsüzdür. Önleyebiliyor ama önlemek mi istemiyor? Öyleyse O kötü niyetlidir. Hem önleyebiliyor hem de önlemek mi istiyor? Öyleyse kötülük nereden geliyor? "

Şeklinde 18. yüzyılda problemi tekrar formüle eden aşağıdakilerden hangisidir?

47 / 75

Din felsefesi ile ilgili;

I.  Tanrı'nın var olup olmadığını sorgular

II. İslam dine ait kuralları haklı kılmaya çalışır.

III. Dinin iddialarını akli incelemeden geçirir.

IV. Dinlerin önermelerini felsefi bakış açısıyla irdeler.

Din felsefesinin konusuna dair yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri kesin olarak söylenir?

48 / 75

  1. Tanrı evreni yarattıktan sonra olup bitenlere müdahale etmemektedir.
  2. Evrende var olan her şey onun yaratması sonucu ve kontrolü altında gerçekleşir.

III.  Tanrı doğada, nesnelerde ve her şeyde vardır.

Şeklinde açıklamaları verilen kavramlar sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

I   II   III

49 / 75

Yunanlı sofistlerden etkilenen Müslüman düşünürlerdir. İndiye, İnadiyye ve Lâedriye gibi alt kolları vardır. Bunlar için hakikatın ölçüsü insandır. Doğruluk ve yanlışlık insanın dilini kullanmasına bağlıdır. Her şey bir çeşit dil oyunudur.

Parçada görüşleri verilen felsefi akımı aşağıdakilerden hangisidir?

50 / 75

Erdemli Devlet adlı eserinde i devlet yapısı fikrinin insan topluluklarında oluşumu ile ilgili ileri sürdüğü teoriler arasında Ontolojik teori, Biyo-organik teori, Fıtrat teorisi, Adalet teorisi sayılabilir. Batıda Ortaçağın erken dönemlerinde "Avennasar" adıyla anılmıştır.

Bu parçada hakkında bilgi verilen düşünür aşağıdakilerden hangisidir

51 / 75

Türkiye’de Cumhuriyet’in kurulmasından bugüne kadar okullarda din eğitimine yer verilmesi konusu çok tartışılmıştır. Süreç içerisinde programlarda din eğitimine yer verilmediği dönemler olduğu gibi, seçmeli ve zorunlu statüde yer verilmesi biçiminde uygulamalar da olmuştur. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi, ilköğretimde 4-8. sınıflar arasında haftada 2, ortaöğretimin bütün sınıflarında ise haftada 1 saat süreyle zorunlu olarak hangi tarihten bu yana okutulmaktadır?

52 / 75

Öğretim yöntem seçimini etkileyen faktörler arasında aşağıdakilerden hangisi sayılamaz?

53 / 75

Orta Çağ İslam ülkelerinde görülen İslâm dininin kutsal kitabı Kur’an-ı Kerim ve onunla ilgili ilimlerin öğretildiği, hafızların sistemli biçimde yetişmelerine olanak veren medreselere ne ad verilir?

54 / 75

İslam kurumları ile ilgili;

- devrin üniversite talebelerinin yararlandığı,

- yoksulların ve yolcuların yemek ihtiyaçlarının da karşılandığı

Kurum aşağıdakilerden hangisidir?

55 / 75

Din değiştirenlerin yapılarına ve değiştirmelerinde etkili olan güdülere farklı din değiştirme tipleri söz konusudur. Bu tipler arasından birey daha çok din değiştirmeden önce herhangi bir etki ile (başından geçen dramatik bir olay, izlediği dini bir toplantı, konuşma vb.) dini duyguları harekete geçerek dindarlaşmaya karar verir. Bu karar dinden uzak bir hayat yaşayan kişilerde, etkilenme durumuna göre kendi dini değerlerine bağlılık şeklinde olabileceği gibi başka bir dine girme şeklinde de olabilir.

Parçada bahsedilen din değiştirme tipi aşağıdakilerden hangisidir?

56 / 75

Çocukların duaları kişisel korunma ve lütuf istekleriyle doludur. Allah çocuğun yaratıcısıdır, ona anne-baba ve kardeş vermiştir. İsteklerini ve dileklerini her zaman yerine getirmeye hazırdır; yani Allah çocukla, onun istek ve ihtiyaçlarıyla, korku ve ümitleriyle, beklenti ve sorunlarıyla biraradadır. Çocuk Allah'ı kendinden uzaklaştırmaz, O, daima kendisinin yanında, kendi yönelişleriyle içiçedir. Buna göre;

Gelişim düzeyi değerlendirildiğinde çocuğun hangi karakteristik özelliği gösterdiği söylenebilir?

57 / 75

Tanrı tasavvurları, huzur, mutluluk ve anlam kazanma tarzında, insanın kendisini, diğer bütün ilişkilerini ve içinde bulunduğu şartları dengelemeye imkân tanır. Tanrı tasavvurları, bu dengeleme eylemine çeşitli şekillerde katkı yapabilir. Örneğin; bizi yarattığına inandığımız Tanrı’nın, aynı zamanda bizi karmaşık bir evrende yapayalnız bırakmadığına, bizi gördüğüne de inanırız. Tanrı’yı her an yanı başımızda olan ve bizi seven güçlü bir dost olarak tasavvur ederiz. Buna göre;

Bu inanış biçimi hangi duygumuzu hafifletir?

58 / 75

Hristiyan kaynaklı öğretiler arasında;

I.  Transandantal Meditasyon

II. Yehova Şahitleri

III. Moonculuk

IV. Mormonlar

Hangisi sayılabilir?

59 / 75

Sekülerleşme genel olarak toplumun din üzerinden değil bireysel açıdan yaşamasını savunur. Sekülerleşme çağdaş toplumlarda dinin yerinin ne olacağının belirlenmesi konusundaki egemenliğini sür-dürmektedir. Buna göre;

Aşağıdakilerden hangisi sekülerleşme teorisini savunan sosyologlardan biridir?

60 / 75

Terörü anlama ve analiz etmek amacıyla en yaygın olarak başvurulan kuramdır. Terörizmin mantığını anlamaya yoğunlaşan ve siyasi organizasyon olan devlet ve otoriteyi hedefleyen şiddet eylemlerine odaklanır. Terörün işlevsel, sembolik ve taktiksel yönlerini ön plana çıkaran, terörün ne olduğu, nasıl işlendiği sorularına cevap arayan ancak niçin bu eyleme başvurulduğu üzerinde durmaz.

Parçada bahsedilen yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

61 / 75

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni aşağıdaki etkinliği yapmıştır.

Etkinlik: Zekatın toplumsal faydaları hakkında birer metin çoğaltılarak öğrencilere dağıtılır. Öğrencilerden, metni okumaları ve metnin yapısına yönelik sorular içeren çalışma kâğıtlarını doldurmaları istenir. Ardından aynı metni almış iki öğrenci bir araya gelerek görüşlerini tartışır. Daha sonra oluşturulan dörtlü gruplarda öğrenciler görüşlerini karşılaştırır. Son olarak sekizli gruplar hâlinde aynı konu tartışılıp karara varılır ve gruplar görüşlerini sınıfa sunar.

Bu etkinlikte kullanılan öğretim yöntem ve tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

62 / 75

Bir Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni derse düzenli devam eden öğrencilerin sınav sonuçlarına beşer puan eklemesi aşağıdakilerden hangisine bir örnek olabilir?

63 / 75

Bir Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni her yapılan ödevi bir ödülle pekiştirmek yerine bazen iki, bazen üç ödevi ödüllendirmektedir.

Bu öğretmen aşağıdaki pekiştirme tarifelerinden hangisini kullanmaktadır?

64 / 75

Bir öğrenci Kur’an-ı kerim dersinde sürekli olarak bir yıl önceki ezberlediği Yasin suresini hatırlaması nedeniyle, bu yılki Fetih suresini öğrenmekte güçlük çekmesi aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?

65 / 75

Bir Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni yeni atandığı okulda derse gireceği sınıflar hakkında diğer öğretmenlerden, öğrenci dosyalarından ve rehber öğretmenden bilgi toplaması aşağıdakilerden özellikle

hangisine bir örnek oluşturur?

66 / 75

Bir Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni, 7. Sınıflarda ahlaki davranışlar konusunu işlerken öğrencilerinden konuya ilişkin örnekler vermelerini ister.

Hacer’in verdiği örneği çok beğenir ve ona gülümser. Öğretmen Hacer’e gülümsediğinde,

I.  ipucu,

II.  dönüt,

III. pekiştirme,

IV. düzeltme

işlevlerinden hangilerini yerine getirmekte olabilir?

67 / 75

Öğrenmelerin etkili ve kalıcı olmasını sağlamak isteyen bir öğretmenin;

I.  Konuyu olabildiğince kısa ve öz olarak sunması

II. Olabildiğince fazla duyu organına hitap etmesi

III. Konuyu güncel yaşamdan örneklerle desteklemesi

 hangisini yapması uygun olur?

68 / 75

Bir Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni, öğrencilerinin Problem çözme becerisini kazandırmayı düşünmektedir. Bunun için öğretmenin öğretme-öğrenme yaklaşımlarından hangisini kullanması beklenir?

69 / 75

Bir Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni yeni atandığı okulda öğrencilerin bireysel farklılıklarını anlamak istiyor. Bunun için Öğretmenin  izleyebileceği en etkili yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

70 / 75

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi (4-8.sınıflar ve 9-12. Sınıflar) Öğretim Programı ünite temelli olduğu için 2018 programında her yılın konu ve üniteleri farklıdır. Kazanımlar; öğretim programlarının en önemli unsurudur. Bir öğretim programında hedefler ve kazanımlara yer verilmesinin en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir?

71 / 75

I.   Tefsir sorularının %70’ini, Hadis sorularının da %60’ını doğru cevaplayan öğrenciler bu dersleri başarmış sayılır.

II.  İlk iki sorudan alınabilecek en yüksek puan 20’tir.

III. Sınavda 60’in altında puan alan öğrenciler dersi tekrar ederler.

IV.  Fıkıh ve Siyer derslerinden başarısız olan öğrenciler bir sonraki döneme devam edemezler.

Yukarıdakilerden hangileri birer değerlendirme ölçütünü ifade etmektedir?

72 / 75

Kur’an-ı Kerim dersinde Hasan, tecvit seçmede zorlanmaktadır. Öğretmen çözüm olarak Hasan’ı, bu konuyu çok iyi bilen bir arkadaşıyla eşleştirir ve birlikte tecvit seçmelerini söyler. Bir süre sonra öğretmen, Hasan’n tecvit seçiminde zorlanmadığını gözler. Bu örnekteki durum, aşağıdakilerin hangisinde verilen kuramcının öne sürdüğü kavramla ilişkilendirilebilir?

73 / 75

Öğrenmenin en uygun tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

74 / 75

Aşağıdakilerden hangisi 2018 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretim Programı’nda yer alan yetkinliklerden biri değildir?

75 / 75

Ayşe Öğretmen, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde “Çevremizi temiz tutalım” ünitesini işledikten sonra öğrencilerine konuyla ilgili bir metin okur.  Ayşe Öğretmen yenilenmiş Bloom taksonomisinin "yaratma" düzeyine yönelik bir etkinlik yapmayı düşünür. Buna göre;

Aşağıdakilerden hangisini yapması uygun olur?

Puanınız

Ortalama puan şöyledir 55%

0%