Dinler Tarihi – Test 2

Şu kişi tarafından oluşturuldu Arif_Arslaner

Dinler Tarihi - Test 2

1 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Hint kutsal metinlerinden birisi değildir?

2 / 50

Cayinizmin kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?

3 / 50

Tabloda Hinduizm’deki kast sistemine ait sosyal tabakalar ve bunların kimlerden oluştuğu gösterilmek istenmiştir.

Buna göre verilen sosyal tabakalardan hangilerinin yeri değiştirilirse tablo doğru olur?

4 / 50

Cayinistlerin inanç esaslarına göre manastır hayatına başlayacak olan fakat keşiş olmayan kişilerin yerine getirmesi gereken eylemlerden değildir?

:Manastır hayatına başlayacak (erkek ya da kadın) herkesten yerine getirilmesi istenen ve “beş büyük yemin/mahabavrata” olarak da adlandırılan eylemler vardır. Bunlar keşiş için: Var olan herhangi bir canlıya zarar vermeme (ahimsa), yalan, uydurma söz söylememe (satya), çalmama (asteya), bekâr bir hayat sürme (brahma-carya) ve dünyayı terk etme (aprigraha). Keşiş olmayan laikler için ise, son ikisinin yerini iffet ve kanaatin alması dışında aynıdır.

5 / 50

Dünyanın en eski dinlerinden biridir. Mensuplarının etnik kültürel birikimlerini ve yaşam tarzlarını yansıtır. Bu dine Brahmanizm'de denir.

Hakkında bilgi verilen din aşağıdakilerden hangisidir?

6 / 50

Hinduizm’de yer alan kastlar, Tanrı Brahma’nın insan şeklinde tasavvur edilen vücudunun farklı yerlerinden yaratılmıştır. Buna göre brahmanlar ağzından, kşatriyalar kollarından, vaisyalar midesinden, sudralar da ayaklarından yaratılmışlardır. Ayrıca, mensup olduğu kastın kurallarını çiğneme gibi nedenlerle kast dışına itilmiş ve
bugün sayıları yüz milyonlara varan paryalar sınıfı da mevcuttur. Bunların çarşı, pazar ve tapınaklara girmelerine izin verilmez. Kamuya açık çeşmelerden su içmeleri dahi yasaktır.
Bu metinden kast sistemi ile ilgili,
I.   Temeli tanrı anlayışlarına dayanmaktadır.
II.  Sınıflar arasında geçişkenlik söz konusudur.
III. Toplumu sınıflandırarak ayrıştırmaktadır.
yargılarından hangileri söylenebilir?

7 / 50

Hinduizm’le ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

8 / 50

Hindiuzime göre vedalar kaça ayrılmaktadır?

Hindiuzime göre vedalar 4’e ayrılmaktadır. Bunlar; Rig-veda, Sama-veda, Yacur-veda ve Atharva-veda’dır. Bu dört
metnin her biri yüksek derecede felsefi ve ilahi bilgiyi içermektedir. Her birinin hedef ise, daimi barış, refah ve ebedi kurtuluştur.

9 / 50

1-   M.Ö. 6ncı yüzyılda kurulmuştur
ll-  Hint kast sistemine karşıdır
lll- Vejeteryan olarak yaşarlar
IV- Kutsal metinleri Agamalardır
Yukarıdakilerden anlaşılan din hangisidir?

10 / 50

Kast sistemini oluşturan sınıflarla ilgili;
I.    Vaisyalar - Çiftçiler ve esnaflar,
II.   Paryalar - Nirvana’ya ulaşmış olanlar,
III. Kşatriyalar - Hükümdar ailesi ve savaşçılar
eşleştirmelerden hangileri doğrudur?

11 / 50

Klasik Hinduizm dönemi hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

12 / 50

Hinduizm’in inanç sisteminde öne çıkan tanrısal varlıklar; Brahma, Vişnu ve Şiva’dır. Brahma’ya, yaratıcı tanrı olarak saygı gösterilir. Brahma, Hindu inancının en eski tanrılarından biri olmasına rağmen günümüzde en az saygı gösterilen tanrısal varlıktır. Vişnu, dünya düzeninde ortaya çıkan bozulmaları gidermek için çeşitli şekillerde bedenleşerek yeryüzüne gelen koruyucu tanrıdır. Vişnu’nun bir bedende veya doğrudan yeryüzüne gelmesine “avatar” adı verilmektedir. Şiva ise yok edici tanrıdır. Ölümün, hastalığın tanrısı olarak bilinir. Bu metinden Hinduizm ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

13 / 50

Hindiuzim ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

14 / 50

Cayiniz'min canlılara zarar vermeme ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

15 / 50

Hinduizmin İlahi bilgi anlamına gelen metinleridir. İlahiler, hastalıklar, iyileşme, yağmur, maddi refaha yönelik büyülü sözlerden oluşur.

Hakkında bilgi verilen dini metin aşağıdakilerden hangisidir?

16 / 50

●   Niçin yaşıyorum?
●   Niçin dünyaya geldim?
●   Öldükten sonra ne olacak?
İnsan bu tür sorularının cevabını aşağıdakilerin hangisinde bulabilir?

17 / 50

İslam âlimleri ve filozofları tarafından Hinduizm’deki ruh göçü (reenkarnasyon) inancı; İslam’daki bazı temel ilkelere aykırı olması sebebiyle reddedilir.
Aşağıdaki ayetlerden hangisi bu duruma örnek olarak gösterilemez?

18 / 50

Brahmanalar, Aranyakalar ve Upanişadlar aşağıdakilerden hangisin bölümleridir?

19 / 50

Hinduizm'de beden ile ruh duygu ile sezgi arasında bir bütünlük ve uyum sağlamak, doğaüstü güçlerle  temas kurmak amacıyla yapılan egzersizlere ne ad verilir?

20 / 50

Hinduizm’de çok çeşitli tanrılar topluluğu vardır. Sadece belli bir tanrıya tapılmaz. Neredeyse her gücün ilahlaştırıldığı ve kutsal sayıldığı görülmektedir. Tanrıların sayısını hesaplamak imkânsızdır. Ancak zamanla bazı tanrılar ön plana çıkmış ve önem kazanmıştır. Aşağıdaki ayetlerden hangisi Hinduizm’in metinde bahsedilen tanrı anlayışına karşıt niteliktedir?

21 / 50

Hindular kendi dinlerini ifade etmek için hangi ismi kullanırlar?

22 / 50

Aşağıdakilerden hangisi hind dinleri arasında yer almaz?

23 / 50

Dinin tarih boyu insan yaşamının ayrılmaz bir parçasını oluşturduğunu vurgulayan din bilgini kimdir?

24 / 50

●   Hindistan’da ortaya çıkmış bir dindir.
●   MÖ 1500 yılından itibaren görülmektedir.
●   Toplumu kastlara ayırması en önemli özelliğidir.
Bu özellikler aşağıdaki dinlerden hangisiyle ilgilidir?

25 / 50

Hindu hayatının altı safhaya ayrılması anlamına gelen terim aşağıdakilerden hangisidir?

Klasik Hinduizm dönemi, Altı darşana (altı görüş) ya da felsefi ekollerin, kast (varna) düşüncesinin, her bir Hindunun hayatının altı safhaya ayrılması (aşrama), kutsal metinler arasında şruti (vahiy) ve smrti (gelenek) şeklindeki ayırımların ortaya çıktığı dönemdir.

26 / 50

Hinduizm’de ruh, beden öldükten sonra bu dünyaya tekrar başka bir bedende gelir. Bu döngüye ne ad verilir?

27 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Hinduizm’in kadim mezheplerindendir?

28 / 50

Aşağıdakilerden hangisi dünyada Hinduizm’i resmi devlet dini olarak kabul eden tek devlettir?

29 / 50

Dinleri ve dinlerin tarihsel tezahürünü olduğu gibi tanımlamaya çalışan dinleri inceleme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

Dinler tarihi dinlerin teolojik ve kurumsal yapılarını dinlerin tarihsel tezahürlerini de dikkate alarak inceleyen bir bilim dalıdır. Dinin tarihsel tezahürünü geçmişten günümüze ele alan dinler tarihi, dinleri çeşitli yöntemlerle inceler. Bunlardan deskriptif yöntemle, dinin ya da dinlerin tarihsel tezahürü olduğu gibi tanımlanmaya çalışılır.

30 / 50

Hinduizm’de ruhun ölümsüz olduğuna ve bir bedenden başka bir bedene geçerek sürekli yaşadığına inanılır.  Bu bilgi aşağıdaki kavramların hangisinin açıklamasıdır?

31 / 50

Cayin kutsal kitap külliyatı (agama) 3 ana bölümden ve altmış kitaptan oluşur. Bu 3 ana bölüm, aşağıdaki hangi şıklarda doğru olarak verilmiştir?

32 / 50

Milel ve Nihalin Reddiye tarzı kaleme alınan apolojetik eserlerden temel farkı nedir?

33 / 50

Hangisi dinler tarihi çalışmalarında ele alınan konulara ilişkin öncelikli kaynaklar arasında yer almamaktadır?

34 / 50

Birçok tanrının varlığını kabul etmekle birlikte bunlardan yalnızca birisine tapınmayı esas alan teolojik yaklaşıma ne ad verilir?

35 / 50

1-    Kast sistemi vardır
ll-   Ruh göçüne inanırlar
lll-  Tanrı anlayışı politeistir
IV- Ölülerini yakarlar
Yukarıdakilerden anlaşılan din hangisidir?

36 / 50

İlk Aryanlar tarafından ortaya konulan dinin adı nedir?

37 / 50

Hindular için ruh ölümsüzdür ve insanların eylemleri sonucu olarak sürekli bu dünyaya gidip gelen ölümsüz olduğu kabul edilen bu ruhtur. Ruhun, beden olarak yaptığı işlerin sonucuna uygun olarak yeni bir bedende dünyaya gelmesine ne ad verilir?

38 / 50

Hinduizm’deki reenkarnasyon inancına göre, insan yaptıklarının neticesi olarak bitki, hayvan veya insan şeklinde tekrar doğmaktadır. Bu nedenle her Hintli, bir sonraki hayatının daha iyi olması için güzel davranışlar sergilemeye gayret eder. İşlediği kötülükler sebebiyle bitki veya hayvan olarak dünyaya gelmekten çekinir. Buna göre;
kişinin hangi kasttan dünyaya geleceği, cinsiyetinin ne olacağı, bahtının nasıl olacağı, diğer insanlarla ilişkisi gibi tüm hususlar karma yani ruhun bu döngüsel süreçteki durumunu belirleyen sebep-sonuç yasası tarafından belirlenir. Dolayısıyla insan, geçmişte ne yapmışsa gelecekte onun karşılığını görecektir.
Bu metinden reenkarnasyon ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

39 / 50

Sembolleri el ve süpürge olan din aşağıdakilerden hangisidir?

40 / 50

Toplum tarafından önemli görülen varlıklarda mevcut olduğuna inanılan gizli güç ve kuvveti ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

41 / 50

1878’de dinler tarihi ile ilgili Türkçe olarak yazılan en eski kaynak olarak kabul edilen eser Esatir kime aittir?

42 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Hinduizm’in özelliklerinden biridir?

43 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Hint dinlerindeki Karma kelimesi için doğrudur?

44 / 50

Hinduizm'in kast sisteminde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

45 / 50

Fetih, yerleşme ve asimilasyon yoluyla söz konusu yüzyıllar boyunca kuzey Hindistan’a yayılan, ana mekânları Belh civarı olan ilk Aryanlar tarafından ortaya konulan dinin adı nedir ?

46 / 50

Dinler inanç ve öğretilerinin merkezinde yer alan ana kavram veya değer açısından da tanımlandığında aşağıdaki eşleşmelerden hangisi doğrudur?

47 / 50

Aşağıdakilerden hangisi hiduizm’de nihai hedef olan mokşaya ulaşma yollarından biridir?

Hindu dini ve felsefi hareketlerin ortak hedefi mokşayı gerçekleştirmeye yönelik olup, İlk kez Bhagavat-gitada toplu
olarak zikredilmiş olan üç yol vardır: Bunlar; Cnana-marga (bilgi yolu), karma-marga (amel, eylem yolu) ve bhakti-marga (aşk ile bağlanma yolu).

48 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Hinduizm mezhepleri arasında yer almaz?

49 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Cayinizmde "beyaz giyinenler" mezhebidir?

50 / 50

Bu görselde aşağıdaki dinlerden hangisi ile ilgili bir sembole yer verilmemiştir?

Skorunuz

0%