DHBT Seviye Tespit Sınavı

2022 DHBT Konu ve Soru Dağılımı – Ortaöğretim, Önlisans ve Lisans için ortak seviye tespit sınavı

Oluşturma tarihi

DHBT Seviye Tespit

DHBT SEVİYE TESPİT SINAVI

1 / 40

Medineliler Hicretten sonra Medine’de hakemi Hz.Muhammed (sav) olan toplumu yeniden düzenleyen bir yapıyı oluşturmaya karar verdiler.
Bu belgede müslümanların ve islamın hukuki ve sosyal varlığı müşrik Araplar ve Yahudiler tarafından tanınmaktadır. Bu belge ile Medine’de
bağımsız bir İslâm devleti kurulmuş oldu.
Bu belge zamanımızda çeşitli isimlerle anılmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu isimlerden biri değildir?

2 / 40

Gazzâlî, kelâm ilminin avama değil, havâssa ait entelektüel bir bilgi olduğunu söyler.
O, bununla kelâmın özel ve dakîk (ince) bir
ilim olduğunu, dolayısıyla belli bir donanıma
sahip olmayan insanların bu ilimle uğraşmalarının doğru olmayacağına dikkat çeker. Gazzâlî ilim tasnifi yaparken onları önce aklî
ve dinî olmak üzere ikiye ayırır. Sonra bunların her birinin küllî ve cüzî kısımlara ayrıldığını söyler. Ona göre dinî ilimlerin içinde küllî
olan ilim aşağıdakilerden hangisidir?

3 / 40

Dinler ve Tanrı Düşüncesiyle ilgili;
I.   Konfüçyanizm - Tien (Gök Tanrı)
II.  Budizm – Tanrı’dan bahsedilmez
III. Hinduizm - Kvan-Ti
IV. Sihizm – Tek tanrı inancı
verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

4 / 40

Afgânî’nin “Peygamberlik bir sanattır.” sözü üzerine Afgânî aleyhine kampanyalar genişletildi. Ve nihayet Afgânî materyalizmi reddeden eserler yazmasına rağmen bir kolaycılık
aracı olan dinsizlikle itham edildi. Bu dedikodular dolayısıyla Afgânî’yi Sırât-ı Müstakîm’in 90 ve 91. sayılarında savunan yazılar yazan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

5 / 40

Türklerin İslamiyet’i kabul ettikten sonra, ilk yazılı eser olma özelliğini taşıyan eser, Doğu Karahanlı Hükümdarı Tabgaç Buğra
Han (Ebu Hasan bin Süleyman Arslan) için kaleme alındığından dolayı bir Siyasetname sayılır. Tamamen rumuzlar ve sembollerle
yapılan bir anlatım tarzı benimsendiği için alegoriktir. Öğretmeyi hedef aldığı için de didaktiktir. Yukarıda hakkında bilgi verilen eser
aşağıdakilerden hangisidir?

6 / 40

Sahabi müfessirler arasında;
• Kur’ân konusundaki bilgisi sebebiyle Hz. Ömer tarafından saygı gören,
• Tercümânu’l-Kur’ân olarak anılan,
• Hz. Osman’ın hilâfeti döneminde hac emiri olan,
• Hz. Ali zamanında Basra valisi olarak görev yapan,
müfessir aşağıdakilerden hangisidir?

7 / 40

“Göğe ve târıka andolsun! Târıkın ne olduğunu sen nereden bileceksin! O, karanlığı delen yıldızdır” (Târık, 86:1-3) âyetlerinin birincisinde târık kelimesinin anlamı anlaşılmamaktadır; ikinci âyet de zaten bunu sormakta, üçüncü âyet ise târıkın karanlığı delen bir yıldız olduğunu açıklamaktadır.
Kur’an’daki kapalılığı gideren bu metod aşağıdakilerden hangisidir?

8 / 40

Aşağıdakilerden hangisi Ebû Hanîfe’nin akâid konularındaki görüşlerinden değildir?

9 / 40

Hz. Peygamber (s.a.v.)’in 632 yılında tamamladığı hac ibadetini niteleyen sıfatlardan;
I.   İlk ve tek haccı olması - Haccetü’l-İslâm
II.  Ashâbıyla vedalaştığı için - Vedâ Haccı
III. Hac ibâdetinin bütün hükümlerini ve rükünlerini açıklamış ve uygulamış olması bakımından - Haccetü’l-kemal ve’t-tamam
Şeklinde açıklanan eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?

10 / 40

İslâm âlemindeki ihya hareketlerini doğuran hazırlayıcı nedenler arasında:
I. Batı hayranlığı
II. Aşağılık duygusu
III. Pozitivizme ayak direme
IV. Oryantalizm ve misyonerlik kaynaklı tehditler
hangileri bu nedenlerden biri değildir?

11 / 40

Birden çok alt konu barındıran tek bir ana konuda yazılmış hadis kitaplardan olan;
– Belli davranışların, şahısların, mekânların,
zamanların faziletleri yani değerli oluşları ve
üstünlükleri ile ilgili hadisler bir araya getirildiği,
– Belirli zamanların faziletine dair Nesaî’nin
Kitâbü’l-cum’a’sı, amellerin faziletlerine dair
yine Nesaî’nin Amelü’l-yevm ve’l-leyle’si,
Kur’an ve surelerin faziletlerine dair Muhammed b. Eyyûb el-Becelî’nin Fedâilü’l-Kur’ân’ı,
bu tür kitaplara örnek olarak verilerilebilir.
Parçada hangi tür kitaplardan bahsedilmektedir?

12 / 40

Hadis öğrenmede öğrencilerin uyması gerekenlerden;
I. İhlâs ve İyi Niyet
II. Öğrendiğiyle Amel Etmek
III. Hadisi Ehlinden Almaya Çalışmak
IV. Kendisinden üstün olanlara öncelik vermek
Verilenlerden hangileri yer almaz?

13 / 40

Yemin çeşitleri arasında;
• Keffâret sorumluluğu doğuran,
• Gelecekte gerçekleşmesi mümkün olan bir eylem üzerine yapılan,
• Yerine getirilmesi kesin olarak kararlaştırılmış yemin anlamına gelen, yemin aşağıdakilerden hangisidir?

 

14 / 40

İslam alimlerinin;
I.   Fıtrat
II.  Tafra
III. Hudus
IV. Kesbi
Allah’ın varlığı ve birliği ile ortaya koyduğu akli delillerden biri değildir?

15 / 40

Fıkhi bir hükme varmak için, örf ve adet hakem kılınır. Özellikle mahkemeye intikal etmiş davalarda âdete başvurularak anlaşmazlıklar örf ve
âdetin hakemliğinde çözülmeye çalışılır. Zira adet İslam hukukunda belirli şartlar altında hükme kaynaklık eden delillerden biri olarak görülür.
Buna göre;
Fıkhi bir hükme varmak için, örf ve adet hakem kılındığı islam hukukun genel prensibi
aşağıdakilerden hangisidir?

16 / 40

İslam düşünce akımları içerisinde;
• Marifatullah’ın aklen değil naklen vacip olduğu savunulur.
• Allah insanı güç yetiremiyeceği şeyle sorumlu tutabilir.
• Bakıllani ve Cüveyni önde gelen alimleridir.
Özellikleri verilen anlayış aşağıdakilerden hangisidir?

17 / 40

İslam hukukundaki deyimlerden olan;
• En-nefyu’l-aslî,
• İbâha-i asliyye,
• Berâet-i asliyye
delil ve yöntemlerden hangisi için kullanılır?

18 / 40

İslam hukukunda vacip çeşitlerinden;
I. Yapılması için belirli bir vakit tayin edilmeyen vâcibtir.
II. Yapılması için belirli bir vakit tayin edilen vâcib
III. Miktarı belli olan vâcib
Vâcipler aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?

19 / 40

Câhiliyye döneminde Mâhiye adında bir kadınla evlendiği, ondan Amr adında bir çocuğunun olduğu ve bu çocuğu dolayısıyla Ebû Amr künyesini aldığından bahsedilmektedir. Müslüman olduktan kısa bir süre sonra Mekke müşriklerinin, müslümanlara yaptıkları baskı ve işkenceleri artırmaları üzerine, peygamberliğin beşinci yılında
eşiyle birlikte ilk kafilede Habeşistan’a hicret etti.
Yukarıda hakkında bilgi verilen sahabi aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

20 / 40

Kur’ân’ın terim anlamı şöyledir: “Kur’ân, Hz. Muhammed’e vahiyle indirilmiş, tevâtürle nakledilmiş, mushaflarda yazılmış, tilâvetiyle ibâdet edilen, bir sûresinin –dahi olsa- meydana getirilmesi için meydan okuyan, Fâtiha sûresiyle başlayıp Nâs sûresiyle sona eren, Allah’ın kelâmıdır”.
Bu tanımda “Mushaflarda yazılmış” Sözüyle kastedilen aşağıdakilerden hangisidir?

21 / 40

Günümüzde herhangi bir kiliseye mensup olan
bir kişi, diğer bir kilisede ayin yapmaz. Örneğin
Katolik olan bir kişi, Protestanlara ait bir kilisede
ayin yapmaz. Bu açılardan mezhep kavramı, Hıristiyanlıkta İslam’dakinden daha farklı bir anlam
taşımaktadır. Protestanlığın ortaya çıkmasıyla
birlikte Batı Hıristiyan alemi çeşitli kiliselere bölünmüştür. Evrensel Kilise’nin yerini ulusal kiliseler almıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu kiliselerden biri
değildir?

22 / 40

İyi işler yapanların ahirette mükâfatlandırılması; kötü amelde bulunanların ahirette cezalandırılması anlamlarına gelmektedir. Allah Teâlâ va‘dinden de va‘îdinden de asla caymaz. Bu sebeple Mu‘tezile’y göre büyük günah işleyenler tevbe etmeden ölürlerse bunlar bağışlanmazlar ve bunlara peygamberlerin şefaati söz konusu olmaz.
Bu görüş mu’tezilenin temel ilkelerinden hangisiyle ilgilidir?

23 / 40

• Önce akli sonra nakli ilimlerin öğrenilmesi gerekliliğini vurgulayan,
• Nakli ilimlerin kavranmasının temelinde akli ilimler olduğu savunan,
• “Mizanu’l-Hak” ve Keşfu’z-Zunun” adlı eserlerin yazarı,
düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

24 / 40

Ehl-i Sünnet tarafından bidat düşüncelerin öncülerinden biri olan; Allah, ahirette görülemeyecektir. Zira bir şeyin görülebilmesi için onun cisim olması; bir yön ve mekânda bulunması gerekir. Allah Teâlâ cisim olmadığı ve bir yönde bulunmadığı için görülemez. Öte yandan kabir azabı, sırat ve mizân da yoktur. Allah’a subutî ve haberî sıfatlar nisbet edilemez. Kur’ân mahlûktur. Zira kelâm yapılan, edilen, sonradan olma bir fiildir. kelâmı vardır, ancak bu, hâdistir yani yaratılmıştır.
yukarıda görüşleri verilen alim aşağıdakilerden hangisidir?

25 / 40

Kelimenin hakîkat anlamı asıldır. Bir kelimenin mecâz olarak kullanılması için, iki temel şart vardır: 1. Mecâzî anlamı hakikî anlama bağlayan bir
bağın bulunmasıdır. 2. Hakîkî anlamın kastedilmediğine dair bir ipucunun bulunmasıdır.
Bu anlam çiftlerine sırasıyla ne ad verilmektedir?

26 / 40

İslam filozofları ve öne çıktıkları görüşlerle ilgili;
I.   Sühreverdi - Rasyonel bilgi kanalıyla gerçeğe ulaşmanın imkânsız olduğunu savunur.
II.  İbn Rüşd – Felsefe “Allah’ı ve onun sanatını bilmektir”
III. İbn Haldun - Toplumları bir arada tutan ve tarihteki toplumların yükselişini açıklayan şey Asabiyye’dir.
Verilen eşleştirmelerden hangileri doğrudur?

27 / 40

Veda haccından döndükten bir süre sonra Hz. Peygamber(s.a.v.)’in sağlığı bozuldu. Aynı günlerde Esved el-Ansî’nin peygamberlik iddiasıyla ortaya çıktığı duyuldu. Erken
dönemde peygamberliğini ilân eden Esved el-Ansî, İslâm tarihinde riddeyi başlatan ilk şahıs kabul edilir. Bu hareket nerede başlamıştır?

28 / 40

İctihadda hatanın söz konusu olup olmayacağı konusunda başlıca iki görüş vardır. Birincisine göre, bir konuda ictihad eden ve farklı sonuçlara ulaşan müçtehitlerden sadece birisi doğruyu tutturmuş, diğerleri hata etmiştir. İkinci görüşe göre ise bu müçtehitlerin her biri doğruyu tutturmuştur.
Bu görüşleri savunanlar sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

29 / 40

Kur’an’ın harekelenmesi ve noktalanması ile ilgili;
I. Hz. Osman döneminde çoğaltılan Kur’an’lar noktasız ve harekesizdi.
II. Kur’an’ın noktalanmasını icat eden Nasr b. Asım’dır.
III. Ebu’l-Esved ed-Dü’eli, yanlış okumaları önlemek için ön ayak olan kişidir.
IV. Kur’an’a bugünkü harekeleri koyan kişi Halil b. Ahmed’dir.
Verilenlerden hangisi doğrudur?

30 / 40

Hz. Ali’nin “zâhirde imam, bâtında ilah” olduğuna inanılır. Melek inancına göre ise Zuhal yıldızı melek olarak Mikail’dir ve bunun yeryüzündeki
karşılığı beş yetimden ilki olan Mikdâd b. Esved’dir. Hz Alinin çocukları Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin gerçekte birer temiz melekten başka bir
şey değildir. Fırkaya göre, ölümden sonra ruh bedenden ayrılınca bir başka bedene girerek yeniden dünyaya gelir.
Yukarıda özellikleri verilen inanış aşağıdakilerden hangisidir?

31 / 40

İdgam, sakin bir harfi kendisinden sonra gelen harekeli harfe katarak şeddeli okumak anlamına
gelir. Aşağıdakilerden hangisi idgam çeşitlerinden biri değildir?

32 / 40

Yahudilik sembolleri arasında;
I.   İçinde Tevrat’tan bölümlerin yer aldığı kutucuk,
II.  Tevrat’tan bölümler yazılı olan bir dua şalıdır.
III. Erkeklerin başlarına örttükleri küçük takke.
şeklinde açıklamaları verilen kavramlar sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

33 / 40

Tefsîr ilminin genel yorumlama yöntemlerinin (dirâyet ve rivâyet) dışında Kur’ân âyetlerinin belli bir kısmıyla alakalı olarak özel açıklama biçimlerine sahip ekoller ortaya çıkmıştır. Bu açıklama biçimlerinin birçoğu, tefsîr tarihinin başlangıcına kadar uzanır. Çağdaş döneme kadar gelişen bu akımlar, klasik tefsîr ekolleri olarak
adlandırılır.
I. Mezhebî (kelâmî) tefsîr ekolleri
II. İşârî tefsîr ekolü
III. Fıkhî tefsîr ekolü
IV. İçtimai tefsir ekolü
Verilenlerden hangileri klasik tefsir ekollerindendir?

34 / 40

Mukayyed adak orucu ve keffaret oruçlarında;
I.   İmsakten önce niyet edilmesi şarttır.
II.  Niyet esnasında hangi oruca niyet edildiğinin belirlenmesi gerekir.
III. Günü ve zamanı belli değildir.
Verilenlerden hangisi doğrudur?

35 / 40

Dini hiyerarşi bakımından Müritler ve Ruhaniler olmak üzere ikiye ayrılır. Müritler genellikle çiftçilikle uğraşan toplumun alt ve en kalabalık kesimini teşkil eder. Ruhaniler ise şu kesimlerden oluşur: Mirler veya Emirler: Dini ve dünyevi gücü elinde tutan en yüksek sınıftır. Şeyhler: Toplumu dini bakımdan aydınlatmakla yükümlüdürler.
Pirler: Şeyhlere yardım eden kesimdir. Fakirler: Vaaz, nasihat ve telkinlerin yanında aileler arasındaki anlaşmazlıkları çözmekle yükümlüdürler. Peşimamlar: En önemli görevleri nikah kıymaktır. Kavallar: Emir ve şeyhlere hizmet eder, bayramlarda ilahi söylerler. Köçekler: Kavallara yardımcı olan ve okunan ilahilere uygun olarak
oynayıp toplumu aynı zamanda eğlendiren kimselerdir.
Aşağıdakilerden hangisi, bu parçada belirtilen özellikte bir mezheptir?

36 / 40

Kurbanlık hayvanlar yaş olarak da belli bir olgunluğa erişmiş olmalıdır. Koyun ve keçiler bir yaşını, sığır ve mandalar iki yaşını, develer ise kaç yaşını doldurduktan sonra kurban
edilebilirler?

37 / 40

Kur’an-ı Kerim’in toplanmasıyla ilgili olarak;
I. Toplanmasının sebebi Kur’an-ı bilenlerin ölmeye başlamasıdır.
II. Hz. Ebubekir’i Kur’an’ın toplaması gerektiği konusunda ikna eden kişi Hz. Ömer’dir.
III. Toplama heyetinin başı Hz. Ebubekir ‘dir.
IV. Toplama işlemi yaklaşık bir yıl sürmüştür.
Verilenlerden hangisi yanlıştır?

38 / 40

Hadis öğrenmede öğrencilerin uyması gerekenlerden;
I. İhlâs ve İyi Niyet
II. Öğrendiğiyle Amel Etmek
III. Hadisi Ehlinden Almaya Çalışmak
IV. Kendisinden üstün olanlara öncelik vermek
Verilenlerden hangileri yer almaz?

39 / 40

“Andolsun, size kendi içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir. O, size çok düşkün, mü’minlere karşı
raûf ve rahîm’dir.” (Tevbe 9/128). Verilen ayette Allah’ın Hz. Peygamber (s.a.v.) için “raûf ve rahîm” sıfatlarını kullanması, Peygamber Efendimiz’in hangi özellikleriniortaya koymaktadır?

40 / 40

Bir kimsenin ya da grubun, nelere önem verdiğini, o duruma ilişkin ne düşündüğünü ve ne hissettiğini saptamaya yarayan araçlardır.
Dinî inanç ve davranışların yönünü (olumlu-olumsuz) ve şiddet derecesini (güçlü, zayıf, kararsız) anlamak için geliştirilen ölçme
aracı aşağıdakilerden hangisidir?

Skorunuz

The average score is 1%

0%

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.