2023 DKAB Türkiye Geneli – DKAB Deneme Sınavı 2

ilk 5 kişiye masa saati hediye

Tarafından oluşturuldu Arif_Arslaner

2023 DKAB Türkiye Geneli - DKAB Deneme Sınavı 2

1 / 75

1. Revm Kur’ân-ı Kerîm tilâvetinde kelime sonlarında icra  edilen vakıf türlerinden birini ifade eder. Revmin “harekeyi hafif bir sesle belli etmek; harekedeki sesi zayıflatmak” gibi tarifleri yapılmıştır. Kıraat âlimleri, revmin uygulanması sırasında harekenin üçte bir sesle belli edilmesi gerektiği kanaatindedir. Buna göre;

Revm hangi harekelerde yapılır?

I.   Üstün

II.  Esre

III. Şedde

IV. Ötre

2 / 75

2. Tecvid dersinde öğretmen,

Örneğini tahtaya yazar. Sakin nunun, kendinden sonraki harfe katılarak şeddelendiğini ve genizden gelen bir sesle (gunne) idgam yaparak okunduğunu söyler.

Öğretmenin verdiği örnek hangi tecvid kuralıdır?

3 / 75

3. Aldatanlar, hile yapanlar anlamındadır. Ölçü ve tartıda hile yapanların kınanmalarından dolayı bu adı almıştır.

Bu parçada bahsedilen sûre aşağıdakilerden hangisidir?

4 / 75

4. Kur’an-ı Kerim’de zikrolunan yer isimleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

5 / 75

5. Kur'an, insanların bazı konuları daha kolay anlayabilmeleri için yer yer örnekleme ve temsil getirme yoluna gitmiştir. Mesela amelleri boşa giden kişilerin durumu suyun üzerinde oluşan ve daha sonra kaybolup giden köpükle anlatılmıştır.

Bu parçada bahsedilen konu aşağıdakilerden hangisinin kapsamına girmektedir?

6 / 75

6. Bir tefsir eseriyle ilgili;

- tabiat hakkındaki bilgiler ile matematik ve mantık gibi bilimleri Kur'an’a isnad ederek açıklar.

- sadece Kur'an'da yer alan tevhidle ilgili delilleri, teklifî hükümleri, ahiret ahvalini ve bunlarla ilgili konuları açıklamışlardır.

şeklinde bilgi bulunmaktadır. Buna göre;

Bu eser aşağıdaki tefsir türlerinden hangisi kapsamında değerlendirilir?

7 / 75

7. Bir ilahiyat öğrencisi bir tefsir hakkında ödev hazırlamıştır.

Bu tefsirde; Kur’ân başta olmak üzere, Hz. Peygamber, sahabe, tâbiîn ve tebei tâbiîn tefsîrleri dikkate alınmaktadır. Yani Kur’an, Kur’an ile tefsir edildiği gibi rivayetle de tefsir edilmiştir. Bu tefsirin zaaf noktalarını şöyle sıralamıştır:

- Tefsîrde uydurma haberlerin çok olması,

- İsnatların hazfedilerek sadece metinlerin yer alması

- İsrailiyata dair haberlerin tefsîre karışması

Bu öğrencinin ödevi için incelediği eser aşağıdakilerden hangisidir?

8 / 75

8. Tefsîr iliminde bazı isimler doğrudan zikredilmeyip ism-i mevsul, zamir, künye, lakap ve sıfatla kapalı bir şekilde ifade edilmiştir.  Derken, şehrin tâ öbür ucundan bir adam koşarak geldi. Ayağının tozuyla şunu söyledi: “Ey kavmim! Gelin, bu elçilere uyun!” (Yasin, 36:20) Ayetinde bir adamın kim olduğu belirsiz zikredilmiştir. Buna göre;

Bu lafızları inceleyen Kur’ân ilmi aşağıdakilerden hangisidir?

9 / 75

9. İcâz, Kur'an'ın özlü ve eşsiz oluşu, kelime ve cümlelerin derin anlamlarını ifade eder. Buna göre;

I.   Uslübu, dili ve fesahati

II.  Te’lif yönünden eşsizliği

III. Gaybî haberleri ihtiva etmesi

IV. Her konuda ayrıntılı bilgi vermesi

hangisi icâz yönlerinden değildir?

10 / 75

10. Senedinde inkıta olması (Ravi düşmesi) sebebiyle zayıf sayılan hadisler arasında aşağıdakilerden hangisi sayılamaz?

11 / 75

11. - Senedindeki Raviden dolayı cerh edilir.

- Bir veya daha fazla raviden muhtelif şekilde rivayet edilirler.

- Aralarında tercih yapılamayan muhalefet içerirler.

- Zayıf hadisler arasında yer alırlar.

Bu tür hadisler aşağıdakilerden hangisiyle isimlendirilir?

12 / 75

12. Ayet ve hadislerden ictihad, kıyas gibi yollarla bir takım genel prensipler çıkarıp insanı ilgilendiren her türlü meseleyi, onlarla çözmeye çalışan alimlere denir. Özellikle Hanefiler, kısmen Malikiler, bu kapsamda kabul edilir. Buna göre;

Aşağıdakilerden hangisi bu yaklaşım kapsamında değerlendirilir?

13 / 75

13. Kütüb-i sitte'de eseri bulunan müellifler aşağıdakilerden hangisine birlikte doğru verilmiştir?

14 / 75

14. . Ravi derecelerinden;

- En yüksek mertebe olan,

- Bütün Sünnet'i nefsinde cemeden kimselerin bu unvanı almaya hak kazandığı

Derece aşağıdakilerden hangisidir?

15 / 75

15. Ric‘î talak, yeniden nikah ve mehire gerek olmaksızın kocaya, boşadığı eşine dönme imkanı veren talaktır. Buna göre;

Ric‘î talakla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

16 / 75

16. - Belirli bir teslim vakti belirlenen malın peşin para karşılığında daha sonradan teslimine dayanan akit şeklidir.

- İki veya daha fazla şahsın belli bir işi yapmak üzere kurdukları emeğe dayalı iş gücü ortaklığının adıdır.

- Ortakların sermayesiz, sadece kredileriyle, vâdeli mal alıp satmak sûretiyle kâr etmek ve bunu paylaşmak üzere kurdukları kredi ve îtibâr ortaklığıdır.

- Ortakların sermaye, kâr-zarar paylaşımı, tasarruf ehliyeti, yetki ve sorumluluk bakımından eşit olmaları esasına dayalı şirket türüdür.

Aşağıdakilerden hangisi parçada tanımı verilen kavramlardan biri değildir?

17 / 75

17. Oruçlu kimsenin boğazına istem dışı toz zerrelerinin ve havadaki duman vb. şeylerin kaçmasının orucu bozmaması

Aşağıdaki istihsan çeşitlerinden hangisine örnek olabilir?

18 / 75

18. İslam hukukunda mirasçılığın manileri arasında,

I.  Varisin Murisi öldürmüş olması

II.  Tabiiyet Ayrılığı

III. Din Ayrılığı

IV. Ölüm tarihin bilinmesi

şeklindeki hükümlerden hangileri sayılamaz?

19 / 75

19. Guslün farzlarıyla ilgili olarak;

I.   Hanefi ve Hanbelilere göre ağzı ve burnu yıkamak farzdır.

II.  Maliki ve Şafîlere göre ağzı ve burnu yıkamak sünnettir.

III.  Malikilere göre delk (vücudu ovalamak) farzdır.

IV.  Bütün mezheplere göre niyet farzdır.

Verilenlerden hangisi yanlıştır?

20 / 75

20. Hanefîler’e göre sehiv secdesini gerektiren durumlar arasında aşağıdakilerden hangisi sayılamaz?

21 / 75

21. Ramazan orucuna niyet etmekle ilgili olarak;

I.   Oruç tutmaya niyet eden kişi “öğleden sonra işim çıkarsa oruç tutmayacağım” derse, niyet gerçekleşmiş olmaz.

II.  Ramazanda nafile oruca niyet edilirse Ramazan orucu yerine geçmez.

III.  Güneş batmadan önce bir sonraki günün orucuna niyet edilemez.

hangisi doğrudur?

22 / 75

22. İslam hukukunda küçük çocukların bakımı, yetiştirilmesi ve terbiye edilmesi anne babaya aittir. Ancak evliliğin sona ermesi durumunda bu yetki çocuk belli bir yaşa gelinceye kadar anneye verilir.

Parçada bahsedilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

23 / 75

23. Hanefiler’e göre vergi (zekât) yükümlülüğü açısından madenlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

24 / 75

24. Selefiyye’nin müteşabihlerle ilgili;

- Müteşabih olan hususlarla zihnen bile meşgul olmamak

İlkesi aşağıdakilerden hangisidir?

25 / 75

25. Kelam ilminde akıl yürütme türlerinden olan, bir konuda muhtemel seçenekleri belirleyip ardından birer birer eleyerek tek bir seçenek bırakma yöntemini ifade eder.

Bazı âlimler, “Acaba onlar herhangi bir yaratıcı olmadan mı yaratıldılar yoksa kendileri mi yaratıcıdır?” meâlindeki âyeti (Tûr, 52:35) bu akıl yürütme türünün Kur’an’daki kullanımlarına örnek olarak gösterirler. Burada insanın var oluşuyla ilgili ihtimaller sıralanıp Allah’ın yaratması dışındakilerin geçersiz olduğu ortaya konmuştur.

Bu yaklaşım aşağıdaki kelam nazariyelerinden hangisiyle açıklanmıştır?

26 / 75

26. Bir gün Allah Resûlü (s.a.v.), Kureyş’in bazı ileri gelenlerine İslâm’ı anlatmaktaydı. O sırada, yanına daha önceleri müslüman olmuş bulunan âmâ sahâbî Abdullâh b. Ümm-i Mektûm (r.a.) geldi. Peygamberimiz (s.a.v.)’e, Allah’ın kendisine bildirdiği hakîkatlerden bazı şeyler öğrenmek istediğini söyledi. Fakat görüşmekte olduğu Kureyş ileri gelenlerini iknâ ile meşgul bulunan Efendimiz, onunla gerektiği şekilde ilgilenemedi. İbn Ümm-i Mektûm’un, talebini ısrarla tekrar etmesi sebebiyle de yüzünü biraz ekşitti. Mektûm ile ilgilenmemesi üzerine ikaz edilmiş (Abese, 80:1-10), ayrıca daha faziletli bazı davranışları terketmesi sebebiyle nazik uyarıya tâbi tutulmuştur.

Kelam ilminde peygamberlerin ilahi uyarıya muhatap olmalarına ne ad verilir?

27 / 75

27. - Kulların fiilleriyle ilgili görüşlerinden dolayı Mu‘tezile, Mâtürîdiyye ve Selefiyye’ce tenkit edilen,

- Tekvîn diye bir sıfat yoktur ve Kudret sıfatı yaratma işlevini görür diyen,

- Hz. Peygamber’in kabrinde hayatta olduğunu ileri sürmeleri isabetsiz bulunan,

kelam ekolü aşağıdakilerden hangisidir?

28 / 75

28. Kur’an ya da hadîs gibi haberî bir yolla bilindiği için Allah’ın eli, yüzü, arşa oturması vb. (yed, vech, İstiva) ifadelere haberî sıfatlar denilmiştir.

Haberi Sıfatları Te’vil yapanlar arasında aşağıdakilerden hangisi sayılamaz?

29 / 75

29. Ehl-i Hakk'ın görüşü Allah'ın sıfatları vardır ve Allah'ın sıfatları zatının ne aynıdır ne de gayrıdır.

Allah'ın sıfatları Zat'ı ilahi ile kaimdir ve bizim için bunun keyfiyeti de meçhuldür.

Ehl-i Hakk'ın "Allah'ın sıfatları Zat'ı ilahi ile kaimdir." görüşü,

Mutezile’nin hangi problemini de ortadan kaldırmış olmaktadır?

30 / 75

30. - Medine'de ilk vefat eden,

- Baki Kabristanına ilk defin olunan,

- kabrinin başına ilk mezar taşı dikilen

Mü’min aşağıdakilerden hangisidir?

31 / 75

31. Hz. Peygamberimize Ebter kelimesini yakıştırmaya çalışan bunun üzerine Kevser sûresi nazil olan müşrik aşağıdakilerden hangisidir?

32 / 75

32. Mücahitlerden Vakid b. Abdullah, kervanın reisi Amr b. Hadrami'yi öldürdü. Hakem b. Keysan ile Osman b. Abdullah'ı esir alıp ganimetlerle beraber Medine'ye döndüler. Hz. Peygamber (s.a.v.) bu duruma çok kızdı. Zira haram aylardan olan Receb ayında kan dökülmüş olabileceği endişesi vardı. Bu olay aynı zamanda Mekke müşriklerine ve Medine'deki münafıklara dedi-kodu yapmaları için bir fırsat vermişti. Hz. Peygamber (s.a.v.)‘in bu tavrı, Abdullah'ı ve maiyetindeki kişileri sarstı. Onlar: 'Tevbemiz kabul oluncaya kadar yerimizden ayrılmayız," diyerek yemin ettiler. Bunun üzerine Allah (c.c.) (Bakara, 3:217-218) ayetleri onları tezkiye etti.

Parçada bahsedilen gelişme hangi olay sonucunda gerçekleşmiştir?

33 / 75

33. - Kuzey Afrika'da Libya'nın tamamı ve Tunus fethedildi.

- Anadolu'da İslam orduları Kayseri'ye kadar geldiler.

- Doğuda Horasan ve Harezm fethedildi.

- İlk defa bazı Türk boyları hakimiyet altına alındı.

Parçada bahsedilen fetihler hangi halife dönemine aittir?

34 / 75

34. I.   Muhtar es-Sakafi'nin öldürülmesi

II.  Süleyman b. Surad’ın öldürülmesi

lll.  Harre Olayı

IV. Abdullah b. Zübeyr'in şehit edilmesi

V. Kerbela Olayı

Yukarıdaki olayların kronolojik olarak başlangıçtan sona doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

35 / 75

35. Endülüs Emevileri 714 – 1492 yılları arasında hüküm sürmüşlerdir. Buna göre;

Aşağıdaki dönemlerden hangisinin Endülüs Emevileri'yle ilişkisi yoktur?

36 / 75

36. İslâm tarihinde;

- genel olarak memur anlamında olan,

- Fıkıh kaynaklarında daha çok zekât memuru olarak ele alınan,

- Emevî ve Abbâsî dönemlerinde vali için kullanılan

Kavram aşağıdakilerden hangisidir?

37 / 75

37. I.   Ezilmiş varak altın ve çeşitli renklerin kullanılmasıyla uygulanan süsleme sanatı.

II.  Çeşitli biçimlerdeki levhaların renklendirilip sırlanarak fırınlanması sonucu, eriyen sırın, levha üzerinde meydana getirdiği koruyucu saydam tabaka ile yapılan sanat.

III. Kitreli su üzerine serpilen boyalarla bezenmiş kâğıt ve bunu hazırlama sanatı.

İslam sanatları aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?

I                II              III

38 / 75

38. Ebru kâğıdı, geçmiş asırlarda; yazma kitapların ciltlenmesinde (ebru kap) ve yan kâğıdı olarak, Kıt‘a ve levhaların iç ve dış pervazlarında, koltuk denilen kısımlarında çok kullanılmıştır. Buna göre;

aşağıdakilerden hangisi Ebru türleri arasında yer almaz?

39 / 75

39. - Alt kaba bağlı olarak pek çok yazma eserde görülen beşgen şekilli kısım.

- Cilt sanatında kapağın Kalıp yardımıyla basılan ortadaki beyzî (yumurtamsı) şekilli bölüm.

- Kitap yapraklarını dağılmaması için diplerinin ucundan birbirine bağlayan ve onları düzgün tutmaya yarayan dağılmayı önlemek için örülen ince bez şerit.

- ortadaki beyzî (yumurtamsı) şeklin üstünde ve altında kalan boşlukları doldurmak için buralara eklenen parçalar.

Aşağıdakilerden hangisi parçada tanımı verilen kavramlardan biri değildir?

40 / 75

40. “Büyük günah işleyen kimse tövbe etmeden ölürse ebedi olarak cehennemliktir” şeklindeki görüşleri dolayısıyla Mutezile, Muhalifleri tarafından aşağıdakilerden hangisiyle isimlendirilir?

41 / 75

41. - Gulam Ahmed, din hususunda fitnenin yok olduğunu bundan dolayı da cihada da lüzum kalmadığını iddia eden,

- Sık sık kendisinin Hz. İsa gibi mütevazı bir hayat yaşadığını vurgulayan,

daha sonra da geleceği vadedilen isa olduğunu iddia eden,

- Kendisine İsa ve Mehdi olarak iman etmenin cihadı terk etmek anlamına geldiğini söyleyen,

dinî hareket aşağıdakilerden hangisidir?

42 / 75

42. Nemiriyye diye de anılan fırkada, vefat etmiş bir büyüğün kabri yahut rüyada uğradığına inanılan kutsal bir şahsın uğrak yeri, beyaza boyanıp çoğu kere üstüne basit bir kubbe yapılarak belirli hale getirilen yerlerin ziyareti son derece önemlidir. Fırkanın temel öğretileri "sır" olarak kabul edilmiş ve bunların fırkadan olmayanlara açıklanması şiddetle yasaklanmıştır. Ergenlik çağına gelen erkekler "sırlar"ı öğrenmek üzere "din amcası" adı verilen bir kimsenin yanına gönderilir. Çocuk din amcasının manevi bir evladı kabul edilir ve kalacağı birkaç hafta içinde Kitabü'I-Mecmu'u ezberler.

Parçada hakkında bilgi verilen fırka aşağıdakilerden hangisidir?

43 / 75

43. I.   Sasani İmparatorluğu tarafından resmî din olarak benimsenen,

II. MÖ asırda Mahavira tarafından sistemleştirilen,

III. dinî yıkanma/vaftiz uygulamasına oldukça önem veren,

şeklinde açıklamaları verilen dinler sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

I                 II                   III

44 / 75

44. Yeni Çağ dinî hareketleri arasında yer alan;

Amerikalı Joseph Smith, tarafından 1830 yılında kurulmuştur. Cemaatine yön vermek için yazdığı kitabın Kitab-ı Mukaddes ile paralellik arzettiğine inanmaktadırlar. Hristiyanlığı bozduklarını iddia ederek diğer kiliselere tepki olarak ortaya çıkmış ve Hz. İsa’nın mesajını aslına döndüreceğini, yani kiliseyi ıslah edeceğini ifade etmişlerdir. Tanrı’yı insan suretinde et ve kemikten bir varlık olarak tasavvur etmektedirler.

Parçada hakkında bilgi verilen akım aşağıdakilerden hangisidir?

45 / 75

45. Hristiyan Konsil kararında Hinduizm ve  Budizm'den övgüyle söz edilmiştir.  Misyon metotları içine konan “İnkültürasyon” (Hristiyanlık değerlerinin başka dinlere ve kültürlere aşılaması) çalışmalarının merkezi Hindistan olmuştur.  Saygı, diyalog, misyon, inkültürasyon ve “Mesihi tamamlama” kavramlarıyla İyi ilişkiler kurulacak, sonra da o dinlerde ve kültürlerdeki manevi ve ahlaki değerler korunarak, Hristiyan öğretisi aşılanarak geliştirilecek ebedi kurtuluşları tamamlanacaktır.

Bu kararın alındığı konsil aşağıdakilerden hangisidir?

46 / 75

46. Din felsefesi dersinde Selim öğretmen tanrı tasavvurları konusunu işlerken şu açıklamayı yapar: «“mümkün olmak” demek, olmaya veya

olmamaya yani varlığa ve yokluğa eşit uzaklıkta bulunmak demektir. O halde, mahiyeti gereği mümkün olan bir şey var olabilmesi için, mahiyeti gereği, kendisi mümkün olmayan yani “zorunlu” olan bir varlığı gerektirmektedir ki, işte bu varlık da Tanrı’dır.»

Selim öğretmenin açıkladığı tanrı tasavvuru aşağıdakilerden hangisidir?

47 / 75

47. “Aklın imkânlarını kullanmak suretiyle, dinin ana iddialarının temellendirilebilmesi için mümkün olan en ileri noktaya kadar gitmeye çalışmaktır.”

parçada felsefenin hangi tanımına vurgu yapılmıştır?

48 / 75

48. Dünya hakkındaki inançlarımızın çoğu başkalarının algıladıklarını iddia ettikleri şeylere dayalıdır. Coğrafya, tarih, bilim ve doğrudan tecrübe edebilme alanımızın ötesindeki her şey hakkındaki inançlarımızın dayalı olduğu temel bu şekildedir. Bu konulardaki inançlarımız, başkalarının raporlarının doğruluğuna güvenmemize dayalıdır. Swinburne’ün bu ilkesine göre, “(özel nedenlerin yokluğu halinde) başkalarının tecrübeleri, (muhtemelen) onların rapor ettikleri gibidir.

Parçada bahsedilen dini tecrübe ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

49 / 75

49. Gazali, Farabi ve İbn Sina'yı dinden çıkmakla itham etmişti.

I.   Tanrı cüzi hadiseleri (tikelleri) bilemez.

II.  Dirilişin (haşr) cismani değil, ruhani olacaktır.

III. Âlem yaratılmamıştır, ezelidir.

bu görüşlerden hangileri dolayısıyla bu kanıya varmıştır?

50 / 75

50. İhyâu ulûmi’d-dîn adlı eserinde bilginin gayesinin mârifetullah olduğunu söyler. Ona göre bu gaye aynı zamanda insanî mutluluğun son gayesidir. İlmî gayesini “Öncelikle benim isteğim her şeyin hakikatini bilmektir.” sözleriyle dile getirir. Hakikate ulaşmada izlediği yöntem, şüphe yöntemidir. Şüphe etmeyen düşünemez, düşünemeyen de gerçeği göremez.

Parçada görüşleri verilen İslâm âlimi aşağıdakilerden hangisidir?

51 / 75

51. İbn Haldun'un bu eseri, Mukaddime'den önce 1372-1374 yılları arasında Fas'ta iken yazdığı kabul edilmektedir. İbrahim eş-Şâtıbî, Fas âlimlerine bir mektup göndererek tasavvufa girmek isteyen bir kişinin şeyhe bağlanmasının şart olup olmadığını sormuş. İbn Haldun da

soruyu bu eseriyle cevaplandırmıştır.

Parçada bahsedilen bu eser aşağıdakilerden hangisidir?

52 / 75

52. - Zıtlıklar arasındaki çatışmayı akıl yürüterek çözmeye çalışır.

- Sürekli tez-antitez vardır.

- Örneğin geleneksel din ile gerçek dünya arasındaki zıtlıkları yorumlayarak anlamaya çalışır.

Parçada bahsedilen din eğitim yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

53 / 75

53. Medreselerdeki görevliler ve yaptıkları işlerlerle ilgili;

- Müderrisin okuttuğu dersi tekrarlayan,

- Müderrislerin yanında her işlerinde onlara yardımcılık yapan

görevli aşağıdakilerden hangisidir?

54 / 75

54. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı eğitim sisteminde yapılan 1869 Maarif-i Umumiye Nizamnamesi ile ilgili doğru bir bilgi değildir?

55 / 75

55. - Psikanalitik teoriyi savunan,

- Epigenetik (aşamalı oluşum) olarak gelişen bir kişilik teorisi ortaya koyan,

- 8 evreli bir psiko-sosyal gelişim öngören,

- Dinî kimliğin oluşmasında, gelişimsel dönemlerin ardışık olarak birbirini etkilediğini söyleyen,

-Young Man Luther ve Gandhi’s Truth adlı iki eser kaleme alan

Din psikoloğu aşağıdakilerden hangisidir?

56 / 75

56. Kendi dinini ve diğer dinleri araştırarak, ilahi kitabı ve dinle ilgili diğer kitapları okuyarak din değiştirir. Bu tiplerde kritik etme, sorgulama ve değerlendirme özelliği hâkimdir.

Parçada bahsedilen din değiştirme tipi aşağıdakilerden hangisidir?

57 / 75

57. Peri masalları evresi (3-6 yaş) diğer evrelere kıyasla daha tekdüze olan bu evrede Tanrı’yla ilgili düşünceler; devler, konuşan hayvanlar, hayaletler, kanatlı melekler ve Noel Babayla ilgili hikâyeler seviyesinde algılanmaktadır.

Bu evre aşağıdaki teorilerden hangisinde yer almaktadır?

58 / 75

58. Aşağıdakilerden hangisi evrimci din kuramları arasında sayılamaz?

59 / 75

59. Küçük gruplarda bireyler arası ilişkileri nicel olarak inceleme yöntemidir. Örneğin okulun bir sınıfında, köy gibi yerlerde kullanılır.

Parçada bahsedilen din sosyojisi araştırma yöntem tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

60 / 75

60. Gelenek-din ilişkisi ile ilgili;

I.   Geleneğin en önemli özelliği dinselliğidir.

II.  Kurucu Peygamberler gelenekle çatışma yaşarlar.

III.  Din geleneğin en önemli belirleyicilerinden biridir.

IV. Din topluma hakim olduktan sonra gelenekle tam olarak örtüşür.

yukarıdaki yargılardan hangisi doğrudur?

61 / 75

61. 2018 yılında yayımlanan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretim Programı (İlkokul 4 ve Ortaokul 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar); sınıf, ünite, konu, kazanım, açıklama ve anahtar kavram gibi bilgileri içermektedir. Buna göre programda yer alan kazanımlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

62 / 75

62. Kavramlar, olgularla ilgili zihinsel soyutlamalardır. Soyut kavramları öğrenilebilir ve öğretilebilir kılmak amacıyla “somutlaştırma” çalışmaları yapılmaktadır. Bunun için de kavram öğretiminde kullanılabilecek grafik materyaller geliştirilmiştir.

Şekilde verilen kavram grafik materyali aşağıdakilerden hangisidir?

63 / 75

63. Değişik görüşlere sahip iki ya da daha fazla konuşmacının belli bir konuda geniş bir kitleye uzman bilgisi aktarması ve daha sonra da dinleyicilerden gelecek sorulara cevap vermesidir.

Din öğretiminde de kullanılan bu yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

64 / 75

64. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 6. Sınıf 3. ünite “Zararlı Alışkanlıklar” konusunu işleyen Ahmet Öğretmen, öğrencilere “Zararlı alışkanlıklardan nasıl korunuruz?” sorusunu yöneltmiştir. Bu soru çerçevesinde herkesin, aklına gelen ilk düşünceyi söylemesini istemiş, gelen cevapları da hiçbir değerlendirme yapmadan aynen tahtaya yazmıştır. Bütün görüşleri aldıktan sonra, kendisi verilen cevaplar üzerine değerlendirmeler yapmıştır.

Verilen örnekte Ahmet Öğretmen’in uyguladığı teknik aşağıdakilerden hangisidir?

65 / 75

65. Aşağıdakilerden hangisinde Fenomenolojik din öğretimi program modeli ile ilgili verilen bilgilerden biri değildir?

66 / 75

66. Uygun ortam ve öğrenme koşulları sağlandığında hemen hemen herkesin bir şeyi öğrenebileceği varsayımına dayanır. Tam Öğrenme Modeline göre öğrenemeyen öğrenci yoktur,  öğretemeyen öğretmen vardır. Bir sınıftaki öğrencilerin başarılı olmaları, hazır bulunuşluklarına uygun öğretim almalarına ve ihtiyaçları olan zamanın verilmesine bağlıdır. Konuların küçük birimlere ayrılarak aşamalı öğretimi yapılır. Bir aşama öğrenilmeden, başarılmadan diğerine geçilmez. Eksiklerle ilgili ek öğretim yapılır ve öğrenme tamamlanır.

Bu parçada özelliği vurgulanan öğretim yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

67 / 75

67. Temelde şu sorunun cevabı aranır: Herhangi bir dine inanmış olan bir kimsenin, kurtuluş hususunda diğer dinleri de kendi dini ile aynı ve eşit olarak görmesi mümkün müdür? Bu sorunun kısaca cevabı hayır olarak verilmektedir; ancak bu cevap, diğer dinlere karşı hoşgörülü olmaya engel teşkil etmemektedir. Diğer dinlerle karşılıklı saygı esasına dayalı ilişkinin, diyaloğun kurulması; ancak bu diyaloğun “herkes aynı şeyi söylüyor” noktasına taşınmaması gerektiğine inanırlar.

Bu parçada anlatılan düşünceyi savunan anlayış aşağıdakilerden hangisidir?

68 / 75

68. “(İnsanlar) devenin nasıl yaratıldığına, bakmazlar mı? Göğe bakmıyorlar mı nasıl yükseltilmiş? Dağların nasıl dikildiğine, bakmazlar mı? Yeryüzünün nasıl yayıldığına bir bakmazlar mı?” (Ğâşiye, 88:17-20).

Yukarıdaki ayet, aşağıdaki öğretim yöntemlerinden hangisini en iyi şekilde tanımlar?

69 / 75

69. Allah Teâlâ, insanlara rehber olarak gönderdiği Kur’an-ı Kerim’i, büyük bir kısmı anlaşılması oldukça kolay olduğu için, “mübîn”, yani “apaçık” olarak tanımlamıştır (Neml, 27:1; Yâsin,  36:69). Peygamberler de, gönderildikleri topluma kendilerini takdim ederlerken, “Ben apaçık bir uyarıcıyım” (Hud, 11:25) diyerek kendilerine verilen görevin apaçık tebliğ olduğunu ifade etmişler (Mâide, 5:92; Yasin 36:17) ve anlaşılır bir dil kullanmalarının, görevlerinin önemli bir parçası olduğunu belirtmişlerdir.

Parçada bahsedilen din öğretimi ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

70 / 75

70. - Herhangi bir konu ile ilgili ön öğrenmelerin yeterli olmadığı ve konunun yeni öğrenilmeye başlandığı durumlarda kullanılan,

- yorumlayıcı bir yaklaşımla kavram ve genellemelerin öğretildiği, konunun öğretmen tarafından öğrenmeye en uygun şekilde organize edilerek sunulduğu,

- öğretmen-öğrenci arasında yoğun bir etkileşimin yaşandığı

öğretim stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?

71 / 75

71. Bir planı olmadan kendi kendine gelişen, herhangi bir yapılandırmaya maruz kalmamış, bu yüzden de sonuçları (olumlu ya da olumsuz) ve ne öğrenileceği öngörülemeyen eğitimlerdir.

Din öğreniminin gerçekleştiği eğitim türü aşağıdakilerden hangisidir?

72 / 75

72. Aşağıdakilerden hangisi 2018 yılında yayımlanan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretim Programı'nda Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi'nde (TYÇ) belirtilen “İnisiyatif alma ve girişimcilik” kapsamında yer almaz?

73 / 75

73. Bireylerin ölçme ve değerlendirmeye konu olan ilgi, tutum, değer ve başarı gibi özellikleri zamanla değişebileceği için tek bir zamanda ölçmek yerine süreç içindeki değişimleri farklı zamanlarda dikkate alan ölçümler kullanmak esastır. Ölçme ve değerlendirmenin temel ilkeleri arasında;

I.   kazanıma dayalı

II.   sınırlamaları dikkate alması

III. sürece dayalı olması

IV. tek odaklı olması

hangilerinin olması beklenir?

74 / 75

74. Öğretim programlarının gerekçe ve nedensellik temelini oluşturur. Her eğitim sistemi “neden eğitim veriyoruz?” sorusuna cevap arar. Aynı zamanda her eğitim sisteminin yetiştirmek istediği bir “insan tipi” vardır. Bu soruların cevabı o eğitim sisteminin şekil ve muhtevasının belirlenmesinde önemli rol oynar. Biz buna millî eğitim politikası da diyebiliriz. Eğitim politikalarının belirlenmesinde ise, o milletin ve devletin sahip olduğu değerlerin rolü büyüktür. Millî eğitimimizin temel amaçlarına bakıldığı zaman, yetiştirilmek istenilen insan tipine ulaşmada din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin oldukça büyük bir katkı sağlayacağını görebiliriz. Ayrıca dinin yanında değişik görüşler ve ideolojiler, insanın varlığı, geleceği ve sonu ile ilgili yorumlar getirmektedir.

Parçada bahsedilen din eğitiminin temeli aşağıdakilerden hangisidir?

75 / 75

75. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi (10. sınıflar için) Öğretim Programının (2018) Yapısal Özellikleri ile ilgili bir tablo tablo hazırlanmıştır.

Bu tablo ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Puanınız

Ortalama puan şöyledir 57%

0%