İslam Hukuku – Test 5

Şu kişi tarafından oluşturuldu Arif_Arslaner

İslam Hukuku - Test 5

1 / 50

Bir şer‘î hüküm hakkında bir kanaate (zan) ulaşabilmek için bütün gücünü harcayan kimseye ne ad verilir?

2 / 50

İctihadda günah konusuna ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

3 / 50

Miladi IX. yüzyılın ortalarından sonra kurucu ictihad faaliyetinden mezhep içi ictihad faaliyetine geçilmesini ifade etmek için kullanılan tabire ne verilir?

4 / 50

Aşağıdaki din alimlerinden hangisinin yürüttüğü ictihad faaliyetinin kurucu olmadığı söylenebilir?

5 / 50

İctihad yeterliliğine sahip olmayanların karşılaştıkları meselelerin dinî hükmünü öğrenmek için ilim ehline (müctehidlere) başvurup, onlardan “fetvâ isteyen kişi”ye  ne isim verilir?

Fıkhî bir meselenin hükmünü fetvaya yetkili kişilerden sormaya istiftâ (suâl), fetvayı isteyene müsteftî (sâil), böyle bir meseleyi açıklamaya veya meselenin hükmünü sözlü veya yazılı olarak cevaplandırmaya iftâ, verdiği fetva ile hükmü açıklayana da müftî (mucîb) denir.

6 / 50

"Kur’an ayetleri ve Hz. Peygamberin sözleri, genel olarak bir düzenleme içeren söz veya metin anlamında '..................' diye isimlendirilir." Bu önermedeki boşluk, aşağıdakilerden hangisi ile doldurulmalıdır?

7 / 50

Sünnetin Medine’de en sahih şekilde yaşanmaya devam ettiğini düşündüğü için kendi devrinde yaşayan Medinelilerin örfünü hüccet kabul etmiştir. Bu görüş aşağıdakilerden hangisine aittir?

8 / 50

) Ebu Hanîfe, Mâlik ve Şâfiî gibi ekol kurucu müçtehitlerin kendi zamanlarına kadarki bütün birikimi eleyip seçerek bütünlüklü, kendi içinde tutarlı bir yapının (mezhep/ekol) kurulmasıyla sonuçlanan içtihat türü aşağıdakilerden hangisidir?

9 / 50

Kur'anda yer alan ayetlerden kaçı, fıkıh alanıyla doğrudan ilgilidir?

10 / 50

I.   Sünneti bilmek

II. İcma konularını bilmek

III. Kuranın tamamını ezbere bilmek

IV. Hüküm elde etme yöntemini bilmesi
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri müçtehit olmada aranan şartlardandır?

11 / 50

Âlemin sonradan yaratılmış olduğu (hudûs), âlemi meydana getiren (muhdis) birinin bulunduğu, bunun zorunlu ve mümkün sıfatlarının olduğu, peygamber göndermenin ve peygamberleri mucizeler ile desteklemenin caizliği, Allah’ın görülmesinin (rü’yetullah) mümkün oluşu, olan biten her şeyin Allah’ın dilemesiyle olduğu gibi konular aşağıdakilerden hangisinin kapsamındadır?

12 / 50

Müctehidsiz bir asrın mümkün olmadığını düşünen mezhep mensupları aşağıdakilerden hangisidir?

13 / 50

Aşağıdakilerden hangisi usuli konulardandır?

14 / 50

Önceki bir ictihadın hükmünün geçersiz sayılmasına ne ad verilir?

15 / 50

Kişinin dini ve hukuki hükme muhatap olacak özellikleri taşımasına denir. Bu özelliklerin taşınması ile kişi dinin üzerine yüklediği sorumluluklarla mükellef olmuştur.
Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Ehliyet, Hukuki hükme kişinin muhatap olmaya elverişli olmasına denir. Ehliyyetü’l Hitab ise insanın dinin davetini anlayacak konum ve kıvamda olmasıdır.

16 / 50

İmamının usulünü ve kurallarını aşmaksızın müstakil olarak delili takrir edebilen, tahrîc ve istinbata muktedir olan müctehid tabakasında yer alan müctehidlere ne ad verilir?

İmamının usulünü ve kurallarını aşmaksızın müstakil olarak delili takrir edebilen, tahrîc ve istinbata muktedir olan müctehid. Bu tabakada yer alan müctehidlere ashâbü’l-vücûh denir.

17 / 50

İctihad bağlamında; nazari konulardan, kat'i konular dışında kalan ve ictihadda hata-isabet meselesinin gündeme geldiği konulara ne ad verilir?

Kat'i konular dışında kalan konular, zanniyat alanını oluşturur. İctihadda hata-isabet meselesi, zanni konularda yapılan ictihadla ilgilidir.

18 / 50

Mükellefle ilgili hükme konu olan fiillere ne isim verilir?

İslam Hukuku'nda mükellefin fiillerine "el-mahkûmu bih" veya "el-mahkûmu fîh" denir. Bunlar, şer'î hükmün konusu veya taalluk ettiği şeydir. Yani mahkûmu bih, mükellef kimsenin şer'an müsbet veya menfi fiilleridir. Örneğin, bir müslüman, namaz kılmak, oruç tutmakla mükelleftir. İşte bu namaz ve oruç, birer mahkûmun bih'tir ve mükellefin birer müsbet fiilidir. Yine bir müslüman, yalan söylememekle, hırsızlık etmemekle mükelleftir. İşte hırsızlık etmemek ve yalan söylememek birer mahkûmu bihtir.

19 / 50

Bir mükellef vacip olan bir fiili yapacakken bu vacibin yanında aynı cinsten başka bir vacibi de aynı zamanda yapabileceği genişlikte imkana sahipse bu vacip çeşidine farklı bir isim verilmektedir.
Bu isim aşağıdakilerden hangisidir?

Vacibin yapılması için belirlenen vakit, hem bu vacibin hem de bu vacip cinsinden başka bir vacibin yapılmasına imkan tanıyacak genişlikte ise buna
müvessa vacip denir.

20 / 50

Şâri’ kelimesinin fıkıh usulündeki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

21 / 50

Bir konuda ictihad eden ve farklı sonuçlara ulaşan müçtehitlerden sadece birisi doğruyu tutturmuş, diğerleri hata etmiştir. Bu görüşü savunanlara ne ad verilir?

22 / 50

İctihadda günah konusuna ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Usûlî konular tabiriyle, icmâın hüccet oluşu, kıyasın hüccet oluşu ve haber-i vahidin hüccet oluşu gibi konular
kastedilir. Bu meselelerin delilleri kat’î olup, bunlara muhalefet edenler günahkâr ve hatalıdır.

23 / 50

Nas tarafından bir olaya benzerlerine bağlanan hükümden farklı bir hüküm bağlanması olarak nitelenir.
Bu metodu en çok kullanan mezhepler aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

Nas tarafından bir olaya benzerlerine bağlanan hükümden farklı bir hüküm bağlanmasına İstihsan adı verilir. Bu metodu en çok Malikiler ve Hanefiler
kullanmıştır.

24 / 50

Önceki bir ictihadın hükmünün geçersiz sayılmasına ne ad verilmektedir?

25 / 50

İslam hukukunda re'y ictihadını daraltarak, ictihad faaliyetini kıyasa eşitleyen alim aşağıdakilerden hangisidir?

26 / 50

Nasların lafız, mâna ve bilinçli boşluklarında var olan şer‘î-amelî hükümleri ortaya çıkarmaya yönelik beşerî çabayı ifade eden ve bu işlevi itibariyle aklı temsil eden kavram, aşağıdakilerden hangisidir?

27 / 50

İslam hukukunda muâmelât kitaplarının ilk başlangıç bölümü aşağıdakilerden hangisidir?

İslam hukukunda muâmelât kitapları münakehat bölümüyle başlar.

28 / 50

Hüküm ve delilde mezhep imamını taklid etmeyip sadece ictihad ve fetvâ hususunda onun metodunu izleyen ve onun mezhebine davet eden müctehidler ne şekilde anılır?

29 / 50

Kurucu ictihad faaliyetinden mezhep içi ictihad faaliyetine geçildiği “ictihad kapısının kapanması” tabiriyle ifade edilen dönem hangi yüzyılda gerçekleşmiştir?

30 / 50

Gerekli şartları kendinde toplayarak şer‘î hükümleri çıkarma melekesini elde eden kişiye ne ad verilir?

31 / 50

“Şâri‘in, bir şeyi, başka bir şey için sebep, şart veya mâni kılması yönüyle mükelleflerin fiillerine ilişkin hitabıdır.”
Bu tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?

32 / 50

İstifta ve müstefti konusuna ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

33 / 50

İctihad kapısının kapanması tabiriyle ifade edilmek istenen husus aşağıdakilerden hangisidir?

34 / 50

I. Kelâmî konular
II. Zannî konular
III. Usûlî konular
IV. Fıkhî konular
Yukarıdakilerden hangileri Kat’î konular arasındadır?

35 / 50

I.    İctihadın nakzı, önceki bir ictihadın hükmünün geçersiz sayılması anlamına gelir.
II.  Bir müctehitte ictihad değişikliği gerçekleşirse, müctehidin eski ictihadına göre hareket etme yükümlülüğü doğar.
III. Farklı ictihadlardan her birinin ictihad olmak bakımından eşitliği kabul edildiğinden, yeni bir ictihad önceki bir ictihadı
ortadan kaldıramaz.

Yukarıda verilen önermelerden hangisi/hangileri doğrudur?

36 / 50

İctihad bağlamında; nazari konulardan, kat'i konular dışında kalan ve ictihadda hata-isabet meselesinin gündeme geldiği konulara ne ad verilir?

37 / 50

I.    Haksız yere birini öldürmek
II.  Allah’ı inkar etmek
III. Başkasının malını yemek
IV. Zina etmek
Yukarıdakilerden hangisi “mükrehin”, ikrah altında bile yapması caiz olmayan fillerdendir?

38 / 50

İcmâın hüccet oluşu, kıyasın hüccet oluşu ve haber-i vahidin hüccet oluşu gibi konular aşağıdakilerden hangisinin kapsamındadır?

39 / 50

I. Zeyd b. Sabit
II. Said b. el-Müseyyeb
III. Abdullah b. Mesut
IV. Abdullah b. Ömer
Verilenlerden hangisi müçtehit sahabiler arasında sayılmaktadır?

Zeyd b. Sabit, Abdullah b. Mesut, Abdullah b. Ömer ve Abdullah b. Abbas müçtehit sahabiler arasında başı çekmektedir.

40 / 50

Bir defasında bir sahabi bir grup arkadaşıyla yolculuk yaparken yolu kısa ve kestirme olan yerden değil de biraz daha uzun olan yerden yürümek ister. Nedeni sorulunca da Peygamberimizin de böyle
yaptığını söylemiştir. Metinde anlatılan sünnet çeşidine ne ad verilmektedir?

41 / 50

Bir dini mükellefiyet olarak ictihad, hangi tür içerisinde değerlendirilmektedir?

42 / 50

Kur’an ayetleri ve Hz. Peygamberin sözleri genel olarak bir düzenleme içeren söz veya metinler ne ile adlandırılır?

43 / 50

İctihad edilen konuya ne ad verilir?

44 / 50

İstifta ve müstefti konusuna ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

45 / 50

“Tabakâtü’l-fukahâ” başlığı altında Hanefîler tarafından yapılan derecelendirmeye göre, aşağıdakilerden hangisi, kurucu ictihad sahiplerine tekabul eder?

46 / 50

Mukayyed vacibin, kendisi için belirlenen vakit içerisinde rükün ve şartlarına uygun olarak ilk defa yerine getirilmesine ne ad verilir?

47 / 50

Örfî ictihad ile ilgili olarak hangisi yanlıştır?

48 / 50

Bir şer‘î hüküm hakkında bir kanaate ulaşabilmek için çaba gösterilmesine ne ad verilir?

49 / 50

Kur’an ayetleri ve Hz. Peygamberin sözleri genel olarak bir düzenleme içeren söz veya metinler ne ile adlandırılır?

50 / 50

Aşağıdakilerden hangisi İslam dünyasında içtihat faaliyetinin zayıflama sebepleri arasında gösterilemez?

Temel nassların anlaşılmasında farklı düşünceler gelişmesi içtihat konusunu güçlendiren nedenlerdendir.

Skorunuz

0%