Hadis – Zorlayan Sorular – Test 2

Hadis - Zorlayan Sorular - Test 2

1 / 25

Hadis terminolojisinde, “Hz. Peygamberin beşerî yönünü, yaşama üslûbunu ve şahsî hayatını konu edinen rivâyetler bütünü” için kullanılır.
Metinde tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

2 / 25

I.   I. Asrın ortalarına yakın bir dönemden 4. asrın
sonlarına kadar olan evreyi kapsar.
II.  Yeni hadis tertibi arayışları görülmüştür.
III.  Bu dönemde Kütüb-i Sitte oluşturulmuştur.
IV.  Tek konuyla ilgili tasnif eserler yazılmaya başlanmıştır.
Tasnif dönemi ile ilgili verilen yargılardan hangisi ya da hangileri doğrudur?

3 / 25

Hadis metinlerinin ilk kelimelerinin birbirine yakınlığına göre ve yarı alfabetik metodla tasnif edilen ilk hadis musannefi olan müellif, taşımaya elverişli ve ezberlemesi kolay olsun diye birer cümlelik vecize şeklindeki hadislerden derlenmiştir.
Metinde bahsedilen hadis müellifi aşağıdakilerden hangisidir?

Tedvîn işinde olduğu gibi kuralları koyup uygulama öncülüğü yine İbn Şihâb ez-Zührî’ye nasip olmuştur.

4 / 25

Bir hadisin Hz. Peygamberden duyulduğu gibi aynı lafızlarla aktarılmasıdır. Bunun sebebi anlam olarak rivayet edilmesi durumunda hadislerin zamanla ilk anlamlarından uzaklaşacağından endişe edilmesidir. Ancak bu şekilde rivayet edilmiş hadis sayısı çok azdır. Metinde tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

5 / 25

Aşağıdakilerden hangisi hadisler arasındaki ihtilafın giderilmesinde kullanılan dört temel yöntemden biri değildir?

6 / 25

• Râvinin rivayet ettiği hadisin senet ve metinlerinde karışıklığa yol açacak hataları çok sık yapmasıdır.
• Ravinin İslam’ın emir ve yasaklarına uymada gevşeklik göstermesi.
Açıklaması verilen kavramlar sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

7 / 25

Çağdaşçı düşüncenin öncülüğünü aşağıdaki âlimlerden hangisi yapmıştır?

8 / 25

Hadis öğrenme ve öğretme âdâbı, öğrenen (öğrenci) ve öğreten (hoca) açısından iki başlıkta ele alınabilir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi öğrencinin uyması gereken adablardan değildir?

Hadis öğrenme ve öğretme âdâbında öğrencinin uyması gerekenler;
• İhlas ve iyi niyet
• Öğrendiğiyle Amel Etmek
• Hadisi Ehlinden Almaya Çalışmak
• Hocaya Saygı Göstermek
• Arkadaşlarıyla Bilgi Paylaşmak
• İlmî ve Tedricî Bir Metod Takip Etmek
• Hadis Usûlüne Önem Vermek

9 / 25

Senet veya metinde ravilerden biri tarafından hadisin aslında olmayan ve rivayet edenlerin hadisin aslında olduklarını zannettikleri bir ilave yapılarak rivayet edilen hadistir.
Tanımı verilen hadis çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

10 / 25

Aşağıdakilerden hangisi sağlam bir hadisin yine sağlam bir hadise zıt düşmesi veya öyle görünmesi ya da algılanmasına verilen isimdir?

11 / 25

İhtilafı giderme yöntemi olarak kullanılır. Çelişen hadisler konusunda karar vermemek, askıya almak, karar vermeyi sağlayacak delil ve karineler buluncaya kadar beklemek anlamına gelir.
Metinde tanımı yapılan ve hadisler arasındaki ihtilafın giderilmesinde kullanılan bu yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

12 / 25

Her ilimde olduğu gibi hadis ilminde de uyulması gereken bir takım kurallar vardır. Bu kuralların olmazsa olmazlarına rivâyet teknikleri, olmazsa olmazlarına rivâyet âdâbı denir. Hadis usûlü kitaplarında “âdâbü’l muhaddis”, âdâbü tâlibi’l-hadîs gibi ayrı başlıklar altında yer almış, hatta pek çok müellif tarafından müstakil eserlere konu edilmiştir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu eserlerden en meşhurudur?

13 / 25

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber hayattayken yazıya geçirilenlerden biri değildir?

14 / 25

Kudsî – Merfû – Mevkuf - Maktu
Verilen kavramlar ile aşağıdaki açıklamalar eşleştirildiği zaman açıklamalardan hangisi dışarıda kalır?

15 / 25

Hz. Peygamber tarafından ibadet maksatlı yapılan herhangi bir fiile denir. Meselâ; kuşluk namazı, vakit sünnetleri gibi.
Açıklaması verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Mesnun: Resulullah tarafından ibadet maksatlı yapılan herhangi bir fiildir. Meselâ; kuşluk namazı, vakit sünnetleri.

16 / 25

• ”Kulum bana bir karış yaklaştığı zaman ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşınca ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek geldiği zaman ben ona koşarak varırım.”
• “Salih kullarım için ben cennette, hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir beşerin gönlünden geçirmediği nimetler hazırladım.”
Verilen hadisler aşağıdaki kaynağına göre hadis çeşitlerinden hangisine örneklik teşkil eder?

Kutsi hadis: Mânâsı Allahü teâlâ tarafından bildirilip de, Peygamber efendimizin kendi kelimeleriyle bildirdiği sözlere denir. Bunun için, hadis-i kudsîler nakledilirken, (Allahü teâlâ hadis-i kudsîde buyurdu ki…) denir.

17 / 25

• “Cize (Nil kenarına kurulmuş kasaba) cennet bahçelerinden bir bahçedir.”
• “Benim vasıyyetim, sırdaşım, ailemde benden sonra vekilim ve geriye bıraktığım kişilerin en hayırlısı; Ali b. Ebî Tâlib’tir.”
• “Her kim lâ ilâhe illallah diyecek olursa Allah o kimse için her bir kelimeden gagası altından, tüyü mercandan bir kuş yaratır.”
• “Patlıcan ne niyetle yenilirse o gerçekleşir.”
Verilen uydurma hadislerin hangisinin uydurulma sebebi aşağıdakilerden biri değildir?

18 / 25

“Kültür”; bir toplumun varoluş sürecinde ürettiği her şeydir. Dolayısıyla müslümanlar için bir “kültür bilim”den söz edilecekse, hiç kuşkusuz bunun omurgasını teşkil eden bir ilim dalı vardır ki o, diğer
geleneksel İslami disiplinlerden farklı olarak tüm alanlara malzeme verir.
Parçada anlatılan ilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

19 / 25

• Süyûtî’nin / el-Lüma’ fî esbâbi vürûdi’l-hadis
• İbn Hamza el-Hüseynî’nin / el-Beyân ve’t-ta’rîf fî esbâbi vürûdi’l-hadîs
Verilen hadis kitaplarının ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

20 / 25

İsm-i fâil olan bu kelime; sözlükte sulamak, taşımak, nakletmek, iletmek gibi anlamlara gelir. Hadis ilminde, belli usullere göre hadisi alıp (tahammül), bu usullere uygun rivâyet lâfızları kullanarak başkalarına nakleden(eda) kimseye denir.
Hakkında bilgi verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

21 / 25

Dinde delil olarak kullanılamayan hadisler aşağıdaki seçeneklerin hangisinde bir arada verilmiştir?

mevkuf yani sahâbe sözü, maktu’ yani tâbiûn sözü.

22 / 25

Aşağıdakilerden hangisi uydurma hadisi tanıma yollarından biri değildir?

Uydurma hadisleri tanıma yolları;
• Araştırma
• İtiraf
• İhbar
• Akla His ve Müşehadeye Aykırılık
• Kur’an’a ve Sahih Sünnete Aykırılık
• Güvenilir Hadis Kitaplarında Bulunmamak
• Lafız ve Manada Bozukluk Ve Ölçüsüzlük

23 / 25

Kütüb-i Sitte’ye ek olarak üç hadis kaynağı daha gösterilir. Bunlar;
I.   İmam Malik / el-Muvatta
II.  Ahmed b.Hanbel / el-Müsned
III. Darimî / es-Sünen
IV.  Ebu Davut / es-Sünen
Verilen müellif ve eserlerden hangisi söz konusu olan ek hadis kaynaklarındandır?

Sözlükte Kütüb i Tis’a İslam ilmi dünyasında sağlam bir hadis kaynağı olan Kütüb-i Sitteye üç eser ilavesiyle anılan meşhur dokuz hadis kitabına verilen ortak isimdir. İlave edilen eserleri ise şöyle sıralaya biliriz.;
1. Darimi’nin es-Sünen‘i.
2. İmam Malik’in Muvatta‘ı.
3. Ahmed ibni Hanbel'in el-Müsnedi’dir.

24 / 25

Allah Rasulü şöyle buyurdu: ‘Allah, bir kulu sevdiği vakit, Cebrâil’e: ‘Ben filâncayı sevdim, sen de onu sev’ der. Bunun üzerine Cebrâil de onu sever ve gök ehli arasında:”Allah filâncayı sevmiştir, siz de
sevin’ diye nidâ eder. Göktekiler de onu sever. Sonra da o kişi için yeryüzünde makbul bir kişi olma durumu meydana getirilir. Allah bir kişiye buğzedince de... Aynı şekilde olur” Mâlik şöyle demiştir:
Buğzetme durumunda da bunun aynısını söylediğini sanıyorum. (Mâlik).
Buna göre aşağıdakilerden hangisi hadisten çıkan bir sonuç olamaz?

25 / 25

I.    Amaç: Hadislerin yok olmaktan ve kaybolmaktan korunmasını sağlamak.
II.  Amaç: Derlenen hadislerin düzenli, sistemli, kolay kullanılır hale getirilmesi.
III. Amaç: Hz. Peygamber’in sünnetinin Müslüman toplumunda yaşayan bir gelenek olarak devamını sağlamak.
Amaçları verilen hadis dönemi aşağıdakilerden hangisidir?

Skorunuz