Din Psikolojisi – Test 3

Şu kişi tarafından oluşturuldu Arif_Arslaner

Din Psikolojisi

Din Psikolojisi - Test 3

1 / 50

Ölüm Psikolojisi adlı kitap hangi yazara aittir?

2 / 50

Dindarlığın sosyal ve kültürel kaynakları arasında aşağıdakilerden hangisi yaşamını devam ettirebilmek için yardıma ihtiyaç duyan insanın, içinde doğduğu topluma uyum sağlama sürecini ifade eder?

3 / 50

I.   Takdir ve onay
II.   Pekiştime
III. Taklit
IV. Model davranış
V.  Sorgulama
İlk çocukluk dönemindeki aile ilişkileri dinî tutum ve davranışların biçimlenmesinde sosyal öğrenme yoluyla önemli rol oynar. Yukarıdakilerden hangisi bu dönemde etkin olan sosyal öğrenme kavramları arasındadır?

4 / 50

Çocukta korunma ve bağlanma ihtiyacının ve merak duygusunun güçlü olduğu; bu nedenle de ilk dinî etkilere açık ve istekli olması sebebiyle anne ve babalarının din de dahil söz ve davranışlarını taklit etmeleri ve anne babaları tarafından ödüllendirilmeleri aşağıdaki yaklaşımlardan hangisiyle açıklanabilir?

5 / 50

İslam literatüründe dini kabiliyet ve eğilim anlamında kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

6 / 50

Nöroteoloji dindarlığın biyolojik kaynaklarını incelemektedir. Aşağıdakilerden hangisi nöroteolojinin sorduğu sorular arasında değildir?

7 / 50

Literatüre “anlam arayışı”, “anlam inancı” ve “anlam arzusu” kavramlarını yerleştirerek yeni bir psikoterapi ekolü geliştiren psikolog aşağıdakilerden hangisidir?

8 / 50

Beyin-inanç ilişkisiyle ilgili olarak beyin uzmanı E. D’Aquili tarafından ortaya atılan teori aşağıdakilerden hangisidir?

9 / 50

Aşağıdakilerden hangisi zihnin ancak dinin yardımı ile çözebileceği temel problemlerden değildir?

10 / 50

Başlangıçta anne-babanın, daha sonraları ise toplumun iyi-kötü, doğru-yanlış, güzel-çirkin gibi temel kabullerinin içselleştirilmesiyle oluşan aşağıdakilerden hangisidir?

11 / 50

Aşağıdakilerden hangisi dinin psikolojik kaynaklarından biridir?

12 / 50

Aşağıdakilerden hangisi dini kavramlardan değildir?

13 / 50

Psikoteoloji, aşağıdakilerden hangisini ifade etmek üzere geliştirilmiş bir kavramdır?

14 / 50

Aşağıdaki psikologlardan hangisi depresyonla dinî inanç arasında bir çok araştırma yapmıştır?

15 / 50

Araştırmalara göre ergenlik dönemindeki bireylerin model aldığı en güçlü etken aşağıdakilerden hangisidir?

16 / 50

Din, sunduğu inanç ve değer sistemine uygun yaşamak koşuluyla insana ölümün, hastalıkların ve eksikliklerin olmadığı ebedî bir Cennet hayatı vaat eder. Freud'un, dinin ölüme kazandırdığı bu olumlu anlama dair psikolojik açıklaması aşağıda verilen seçeneklerin hangisinde yer almaktadır?

17 / 50

Canlıların kalıtımsal karakterlerini taşıyan ve zamanı geldiğinde ortaya çıkışını sağlayan kalıtım faktörlerine ne ad verilir?

18 / 50

I.   İnanma ihtiyacı
II.  Hakikat arayışı
III. Anlam arayışı
IV.  Fıtrat
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri Allah’a yönelik dinî kabiliyet ve eğilimi tanımlayan kavramlardan birisidir?

19 / 50

I.    Bedeni kaybetme korkusu
II.   Acı duyma korkusu
III. Açık alan korkusu
IV. Yakınlarını kaybetme korkusu

V. Yükseklik korkusu

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri ölüm korkusunu oluşturan korku türlerindendir?

20 / 50

Aşağıdaki bilim adamlarından hangisi “Tanrı Noktası”, “İnanç Geni” vb. gibi dindarlığın biyolojik kaynakları ile ilgili araştırmalar yapmamıştır?

21 / 50

Logoterapi'nin merkez kavramı aşağıdakilerden hangisidir?

22 / 50

Aşağıdaki duygu ve eğilimlerden hangileri dindarlığın psikolojik kaynakları arasında yer almaz?

23 / 50

Din Psikolojisi literatüründe "dindarlık" veya "dini hayat" kavramları bireyin hangi yönelimine karşılık gelir?

24 / 50

İnsanı dine yönelten biyolojik, psikolojik ve sosyo-kültürel kaynaklardan söz edilmektedir. Aşağıdakilerden psikolojik kaynaklar arasında gösterilebilir?

25 / 50

nsanı, ruhunun derinliklerinde kutsallık atfettiği yüce bir varlığa yönelten güçlü eğilime ne ad verilir?

26 / 50

"Tanrı Geni" fikrini ilk olarak ortaya atan çağdaş bilim adamı kimdir?

27 / 50

) Beynin yan tarafları ile dini inanç arasında anlamlı bir ilişki olduğunu akla getiren, özellikle beynin sağ bölgesi ile mistik konular arasında bir bağ olabileceğini savunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

28 / 50

Taklit, benzeme ve özdeşleşme davranışları hangi süreçle daha çok ilgilidir?

29 / 50

Aşağıdaki kavramlardan hangisi, dini yaşantı-biyolojik yapı ilişkisiyle doğrudan ilgilidir?

30 / 50

"İnsanın bir ihtiyacını, istek ya da arzusunu karşılamak üzere harekete geçtiği sırada gerek kendi içinden, gerekse dışardan kaynaklanan çeşitli nedenlerden dolayı hedefine ulaşamaması" olarak tanımlanan kavram aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?

31 / 50

Biyoloji-din ilişkisi bağlamında tartışılan konulardan birisi de genetik ve çevreye ilişkin faktörlerin etkisidir. Bu faktörlerin inanç üzerindeki etkileri hakkında aşağıdakilerden hangisi en uygun ifadedir?

32 / 50

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde "toplumsallaşma" kavramı doğru bir şekilde tanımlanmaktadır?

33 / 50

Statü, saygınlık, özgüven kaybı; başkalarıyla ilişki ve iletişim güçlüğü; iş ve meslek sorunları gibi yine insanın tek başına kolaylıkla aşamayacağı sosyal mahrumiyetler en çok toplumun hangi kesimini dini davranışlara yöneltir?

34 / 50

V. Frankl, modern insanın en büyük sorununu anlam ihtiyaç ve arzusunun engellenmesinde görür. ................ adını verdiği bir düşünce ve tedavi ekolü çerçevesinde görüşlerini dile getirmiştir. Noktalı olan yere
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

35 / 50

Aşağıdakilerden hangisi dindarlığın sosyal ve kültürel kaynakları ile ilgilidir?

36 / 50

Dinler hayatı üst seviyede düzenleyen ve kontrol eden, insanın çözemediğini çözebilen yüce ve güçlü varlıklardan bahseder. Dinin psikolojik kaynakları arasında hangisi dinlerin bu özelliğine karşılık gelir?

37 / 50

Aşağıdakilerden hangisi dindarlığın psikolojik kaynaklarından değildir?

38 / 50

Gen ve çevre arasında önemli bir ilişki olduğunu iddia eden bilim aşağıdakilerden hangisidir?

39 / 50

Dinî ve mistik tecrübeler sonucunda beynin belirli bölgelerinde oluşan aktivitelerin incelenmesi üzerine yapılan çalışmaların sonucu ortaya koyulan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

40 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de yaygın ya da örgün din eğitimi veren başlıca kuruluşlardan biri değildir?

41 / 50

İnsanı dine yönelten biyolojik, psikolojik ve sosyo-kültürel kaynaklardan söz edilmektedir. Aşağıdakilerden hangisi sosyo-kültürel kaynaklar arasında gösterilebilir?

42 / 50

1. İnsanın ihtiyacı olan anlam arzusunu tatmin etmek
2. Modern insanı içine düştüğü anlamsızlıktan kurtarmak
3. Anlam arzusu engellendiği ve engelin çözümlenmediği durumlarda insan, anlamsızlığa düşer.

4. İnsan içine düştüğü anlamsızlıktan ancak anlam arzusuna yeniden işlerlik kazandırmakla
kurtulabilir.

Amacı ve ilkeleri yukarıda belirtilen yaklaşım ve terapi türü aşağıdakilerden hangisidir?

43 / 50

Aşağıdakilerden hangisi din ile psikolojinin uzlaşmasını ifade etmek için geliştirilen kavramdır?

44 / 50

Çalışma alanı, dinî ve mistik yaşantıların biyolojik temeli olan terim aşağıdakilerden hangisidir?

45 / 50

Aşağıdakilerden hangisi zihnin ancak dinin yardımı ile çözebileceği temel problemlerden değildir?

46 / 50

Yapılan biraraştırmada ani dine dönüş yapanların %55’inin ..............................şikâyet ettikleri ve ancak bu dönüşten sonra kendilerini rahatlık ve gönülhoşluğu içinde buldukları tespit edilmiştir. Noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

47 / 50

Aşağıdaki kavramlardan hangisi, dini yaşantı-biyolojik yapı ilişkisiyle doğrudan ilgilidir?

48 / 50

“Logoterapi” adını verdiği bir düşünce ve tedavi ekolü çerçevesinde görüşlerini dile getiren bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

49 / 50

Tanrı Geni (The God Gene) adlı çalışmasıyla maneviyatın genini bulduğunu iddia eden aşağıdakilerden hangisidir?

50 / 50

Kutsal bir varlığa inanma dua ve ibadet etme ya da herhangi bir varlığı saygıyla yüceltme gibi ortak dini eğilimler, insanlarda hangi nitelikle açıklanır?

Skorunuz

The average score is 72%