İslam Kültür ve Medeniyeti – Test 2

Tarafından oluşturuldu Arif_Arslaner

İslam Kültür ve Medeniyeti - Test 2

1 / 50

Kültür kavramını tanımlamak için aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

Kültür; sadece bir grubun değil, bir topluluğun yaşama tarzıdır.

2 / 50

Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi hukuk kurumlarından değildir?

3 / 50

Aşağıdakilerden hangisi İslâm medeniyetinin doğduğu yakın arka planını teşkil eden bölgedir?

4 / 50

Medeniyetlerin çatışması teziyle medeniyetlere, hizmet ettirmeyi kurguladığı amaca yönelik politik malzeme olarak yaklaşan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

5 / 50

Sasani hükümdarlığı zamanında peygamber olduğunu ilan eden Mani, aşağıdaki şehirlerden hangisinde doğmuştur?

6 / 50

Aşağıdakilerden hangisi İslâm medeniyetinin doğuş sürecini oluşturan temel kaynaklardan biridir?

7 / 50

Arapça’da umrân ve hadâret kelimeleri aşağıdaki kavramlardan hangisi için kullanılmıştır?

8 / 50

Aşağıdakilerden hangisi medeniyetin doğuşunda etkili olan faktörlerden birisidir?

9 / 50

Temelini “yeniden doğuş” kavramının oluşturduğu, Tanrılara verilen hediyelerle yeniden doğuşlarının daha iyi olacağına inanılan din aşağıdakilerden hangisidir?

10 / 50

Medeniyet kelimesinin ilk kullanıldığı ülke aşağıdakilerden hangisidir?

11 / 50

Arapçada kültür anlamında kullanılan kelime aşağıdakilerden hangisidir?

12 / 50

Devrimci kimliği ile tanınan ve “insanın sahip olabileceği her şeyin su, ateş ve mera ortaklığı gibi, ortaklığını savunan” fakat sonradan idam edilen kişi kimdir?

13 / 50

Cahiliye dönemiyle ilgili aşağıda yer alan bilgilerden hangisi doğrudur?

Cahiliye dönemi Arap aile yapısında erkek kendisine özgü imtiyazlı bir yere sahipti. Ailenin tüm sorumluluğu erkeğe aitti. O ailenin reisi, her türlü maddi ihtiyaçlarının sorumlusu, her çeşit tehlike ve saldırıya karşı güvenlik görevlisiydi. Siyasî, sosyal, ekonomik ve idarî sorumlulukların bütününe o muhatap olur ve ailede her üyenin yararını o düşünürdü. İstediği kadar evlenebilirdi.

14 / 50

“Tanrı Devleti” adlı eser kime aittir?

Hippolu Augustinus’un, (öl. 430) Hıristiyanlığın yaratılıştan kıyamete kadar genel tarihini çizdiği ve bu dönemde yazdığı Tanrı Devleti adlı eseri, Batı Avrupa dünya görüşünün temellerinden birini oluşturdu.

15 / 50

Uzak Doğu bölgesinin en büyüğü olan Çin merkezli medeniyet alanında şekillenen dinî yapı aşağıdakilerden hangisidir?

16 / 50

Aşağıdakilerden hangisi İslam medenyeti için temel olan Kur’an mesajlarından değildir?

Eşya, insanın emrine ve hizmetine sunulmuştur.

17 / 50

Dönemin en büyük, en renkli ve çok sayıda inanç ve kültürün iç içe yaşadığı, Cayinizm ve Budizm dinlerinin de yaygın olduğu bölge aşağıdakilerden hangisidir?

18 / 50

Aşağıdakilerden hangisi İslam medeniyetinin temel kaynaklarındandır?

19 / 50

Aşağıdaki ifadelerden hangisi İslam medeniyetinin ekonomik yapısıyla ilgili değildir?

20 / 50

Hz. Peygamber’in hicretle birlikte Medine adını verdiği şehrin eski adı nedir?

21 / 50

Medine'ye ait aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

22 / 50

Aşağıdakilerden hangisi İslam medeniyetinin doğuş sürecindeki kaynaklardan değildir?

İslâm medeniyetinin doğuş sürecinde iki temel kaynağı vardı. Bunların biri vahiy, diğeri vahyi hayata aktaran Hz. Peygamber’di; başka bir ifadeyle Kur’ân ve Sünnet idi. Gelişme sürecinde bu temel kaynağa doğal olarak, yazılı kaynaklar, sanat eserleri, diğer medeniyetlerin yaşayan unsurları ve onlardan yapılan tercümeler gibi daha başka kaynaklar da eklenmişti.

23 / 50

5. ve 6. Asırda, Hicaz bölgesindeki hangi şehir bölgenin ticari faaliyetlerinin merkezinde olup, Avrupa ile Hindistan arasındaki uluslararası ticaretin, Yemen’den başlayan ve Şam’da sona eren güney kuzey ticaretinin, Habeşistan’dan Mezopotamya’ya ve Mısır’dan Basra Körfezi ve Yemen’e giden ticaret yollarının mutlaka uğradıkları bir istasyon pozisyonunda yer almaktaydı.

Bahsedilen şehir aşağıdakilerden hangisidir?

24 / 50

Roma imparatoru Konstantinus, Hristiyan kilisesinin ilk din kurultayını 325 yılında nerede toplamıştır?

25 / 50

Arapça’da medeniyet karşılığında kullanılan “umrân”a uygarlık ve sosyal kalkınma, sosyal ilerleme anlamını yükleyen Tarih felsefesi ve sosyolojinin kurucusu olarak da kabul edilen kişi kimdir?

26 / 50

Daru’n-Nedve nedir?

27 / 50

Dünyanın en eski kütüphanelerinden biri olan İskenderiye Kütüphanesi’ni yıktığı rivayet edilen kişi aşağıdakilerden hangisidir?

Dünyanın en eski kütüphanelerinden biri olan İskenderiye Kütüphanesi’nin Hz. Ömer’in izniyle Mısır fatihi Amr b. As tarafından yakıldığı rivayet edilmektedir.

28 / 50

Mahavira tarafından kurulup şekillendirilen Hindistan'da yaygın olan din hangisidir?

Budizm’in pek çok ortak ilkesi olmasına rağmen Cayinizm, hiçbir zaman Budizm’in yaygınlığına ulaşamamıştır. Cayinizm Mahavira tarafından kurulmuş veya yeniden şekillendirilmiştir.

29 / 50

Üçüncü yüzyılın ilk çeyreğinde Çin’de budizmin inancının yaygınlaşmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Üçüncü yüzyılın ilk çeyreğinde iç savaşın açtığı acılara bir de komşu istilâlar eklenince Konfüçyanizm’in ılımlı mesajları Çin halkına yetmedi. Bu durumda, Romalıların Hıristiyanlık’ta bulduğu yeni coşkuyu, Çinliler Budizm’de buldular.

30 / 50

İslamiyet öncesi Mekke’ nin merkezî toplanma, istişare ve karar alma meclisinin adı nedir?

31 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Mekke’ nin oldukça farklı bir öneme sahip olmasının dayandığı temellerden biri değildir?

32 / 50

“Evrimci bir yaklaşımla oluşturulmuş, Biyolojik evrimin kültüre uygulanmasını ifade eden teoriye göre medeniyet, vahşet devirlerinden günümüze kadar sürekli bir ilerleme gösteren insan kültürünün eseridir.” Açıklaması medeniyetlerin doğuşuna ilişkin aşağıdakilerden hangi teoriyi tarif etmektedir?

33 / 50

İslam medeniyeti aşağıdaki hangi medeni terkibilerin içine doğmamıştır?

34 / 50

Aşağıdakilerden hangisi kültürün özelliklerinden biridir?

Kültür, toplumsaldır, tarihseldir, kalıtsaldır, işlevseldir, birlik içinde çokluktur ve değişkendir.

35 / 50

Aşağıdakilerden hangisi İslamiyetin doğduğu medeni terkibin tarih alanlarından değildir?

36 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Sami-İran terkibine ait bilgilerden değildir?

Mezopotamya Sâsânî hâkimiyetindeydi. Zerdüşt inançlarının/Mecûsiliğin hakim olduğu ülkede Sâsânî hükümranlığı ile birlikte, Mardin doğumlu olan Mani (215-275), peygamber olduğunu ilan etmiştir. “Âlemin ve içindeki her şeyin aslının, nur ve zulmet olmak üzere iki asıldan olduğunu söyleyen” Mani dini, bölgenin birçok kentinde kabul görmüştür. Ancak Mani dininin bu yeni peygamberi Zerdüşt din adamlarını çok kızdırmış ve Sâsânî imparatoru I. Şapur’un ölümüyle korumadan yoksun kalan Mani, derisi yüzülerek öldürülmüştür.

37 / 50

Cahiliye döneminde Mekke’de en yaygın olan inanç aşağıdakilerden hangisiydi?

38 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Avrupa terkibinin yetiştirdiği bilim insanlarında biri değildir?

39 / 50

İslam medeniyeti, aşağıdaki medeni terkiplerin hangisi alanında doğmamıştır?

40 / 50

Sasani başkenti Cündişapur kim zamanında İslam coğrafyasına katılmıştır?

Sasanilerin felsefe ve tıp merkezi konumundaki Cündişapur şehri, Hz Ömer zamanında barış yoluyla İslam coğrafyasına katılmıştır.

41 / 50

Düşünürlerden biri, dünyayı yedi iklim bölgesine ayırır  ve toplumların gelişmişliklerini bu iklim koşullarına göre değerlendirir. Ona göre coğrafi faktörün etkisi sadece fiziksel koşullar üzerinde değil kişisel kabiliyetler ile dinî, ahlaki ve manevi hayat üzerinde de görülür. Dünyanın yedi iklim bölgesinde ilahi dinlerin doğuşuna en uygun yerlerin kültür ve medeniyete en elverişli noktalar olduğunu savunur. Bu parçadaki görüşü savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

42 / 50

Medeniyet kelimesi ilk olarak kaç yılında ve hangi ülkede kullanılmaya başlanmıştır?

43 / 50

Kişisel veya toplumsal, dostane veya düşmanca hemen her ilişkide kendisini hissettiren, Hukuk, ahlâk, örf ve âdetler gibi temel kültür unsurlarının çoğu aşağıdakilerden hangi manevi kültür unsurun etkisi altında şekillenir?

44 / 50

M.Ö. 551-479 tarihlerinde Uzak Doğu bölgesinin en büyüğü olan Çin merkezli medeniyet alanında şekillenen dinî yapı aşağıdakilerden hangisidir?

45 / 50

Zamanla medeniyetin referansının Batı olmasının sebebi nedir?

46 / 50

Sensin ol fahr-i cihân-ı medeniyet
Acep midir medeniyet resûlü dense sana
Yukarıda verilen mısralarla medeniyete ideoloji sınırlarını da aşan bir anlam yükleyen şair hangisidir?

Şinasi, Reşid Paşa’ya yazdığı bir şiirinde mısralarıyla medeniyete ideoloji sınırlarını da aşan bir anlam yüklemiştir.

47 / 50

Medeniyetler çatışması tezi aşağıdakilerden hangisine aittir?

48 / 50

Aşağıdakilerden hangisi medeniyetlerin doğuşunda etkili olan unsurlardan biri değildir?

49 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Medine şehrinin ilk ismidir?

50 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Cahiliye döneminde Mekke’de anlaşmazlık ve ihtilaf halinde hukuki çözüm bulmak için başvurulan hukuk kurumlarından biri değildir?

Puanınız