Din Sosyolojisi – Test 8

Oluşturma tarihi Tarafından Arif_Arslaner

Din Sosyolojisi - Test 8

1 / 50

Taylor tarafından; "“Toplumun bir üyesi olarak insanın edindiği bilgi, inanç, sanat, ahlak, yasa, âdet ve diğer herhangi bir yetenek ya da alışkanlıkların girift bir bütünü" şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

2 / 50

Din, gündelik hayatın pek çok alanında etkiye sahiptir. Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek verilemez?

3 / 50

Aşağıdaki dinlerin hangisinde nikâh, kadın ve erkeğin şahitler huzurunda karşılıklı icap-kabulüne dayanan sade bir akit şeklindedir?

4 / 50

Aşağıdakilerden hangisi dinin toplumsal işlevlerinden biri değildir?

5 / 50

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi diğerlerine göre özel alanla daha fazla ilgilidir?

6 / 50

Gündelik hayatın belirleyicisi olan kültürler aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

7 / 50

".................. insanlara bir anlam dünyası sunar; insanın bu dünyada niye yaşadığı, hayatının amacının ne olduğu gibi varoluşsal sorulara cevaplar verir. Ayrıca mevcut toplumsal hayatın meşrulaştırılmasında
da birey üzerinde en etkin faktördür" cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

8 / 50

Kültürün bütününün sergilenmediği ve daha çok kendine ait tekrarlardan oluşan bir kültürünün olduğu alan nedir?

9 / 50

Aşağıdakilerden hangisi kamu yararı anlamına gelmektedir?

İ̇slam âlimleri maslahat (kamu yararı), zaruret, örf gibi kurallardan hareketle dinin yeni şartlara cevap verebilmesi kaygısı gütmüşler, bunu da dinin bozulması olarak düşünmemişlerdir.

10 / 50

Kitap ve Sünnete uygun dini anlayış dışında kalan uygulamalara ne ad verilmektedir?

11 / 50

Hangi kültür biçimi, kültür endsütrisinin gelişmesi ve kitle iletişim araçlarının yaygınlaşması ile birlikte gündelik hayattaki tutumlar ve ve davranışlar üzerinde etkili olmaya başlamıştır?

12 / 50

"Mülk Allah’ındır, insan geçimini temin için çalışmalıdır, bu çalışmanın neticesinde kişi zengin olabilir, ancak kazandığı serveti emanet aldığını unutmamalı ve yaşam tarzını Allah’ın istediği çerçevede ahlakî ve mütevazi bir şekilde düzenlemelidir. Bu çerçevede .....................’in iktisadi gelişme için uygun görmediği çeşitli dinlere mensup milletler arasında da önemli gelişmeler yaşanmıştır" cümlesindeki boşluğa aşağıdaki isimlerden hangisi gelmelidir?

Bu çerçevede Max Weber’in iktisadi gelişme için uygun görmediği çeşitli dinlere mensup milletler arasında da önemli gelişmeler yaşanmıştır.

13 / 50

Bir taraftan eyleme yönelik bir düşünce olarak nitelendirilen diğer taraftan da bir düşünce çerçevesinde bir araya gelen ve eylemde bulunan ancak grup örgütlenmesi taşımayan insan topluluklarına ne ad verilir?

14 / 50

Camilerin ayrılmaz bir parçası olarak görülen minare ilk olarak kimin zamanında ortaya çıkmıştır?

15 / 50

Bugün Anadolu, İran, Kafkasya, Orta Asya gibi büyük bir coğrafyada farklı milletlerin İslam öncesi bir bayram olmasına rağmen bütün canlılığıyla devam ettirdikleri kutlama aşağıdakilerden hangisidir?

16 / 50

Toplumun, dindarlığını resmi dinin öngördüğü biçimden fazlası ile ifade etmek istemesine ne ad verilir?

17 / 50

Dinin etki alanları düşünüldüğünde bir toplumda öncelikle aşağıdakilerden hangisini etkiler?

Din her şeyden önce toplumun zihniyetini belirler. Zihniyet bir toplumun kendine mahsus biçimdeki ortalama düşünme şeklidir. Zihniyet gündelik hayatta çok çeşitli biçimlerde kendisini belli eder. Örneğin toplumun sağlığa veya herhangi somut bir hastalığa yaklaşımı zihniyetini gösterir. Mutlak surette her toplumda farklı düşünenler olmakla birlikte yine de ortalama düşünme biçimi söz konusudur.

18 / 50

Aşağıdakilerden hangisi kamusal alanda gerçekleşmeyen faaliyetlerden biridir?

19 / 50

Din sadece inananlar topluluğu gibi küçük dini grupları değil, aynı zamanda bütün bir toplumu, topyekûn bir milleti etrafında toplama potansiyeli taşır. Burada dinin hangi özelliği vurgulanmaktadır?

20 / 50

Hangisi din ile kültürün bütünleşmesi soucu ortaya çıkan dinlerdendir?

21 / 50

Gelenek-din ilişkisi ile ilgili yargılardan hangisi yanlıştır?

Din bir topluma hakim olduktan sonra geleneksel yapının en önemli belirleyicilerinden biri olur. fakat tamamıyla dinin hakim olduğu bir gelenekten bahsedilemez

22 / 50

Toplumun hemen tamamı tarafından paylaşılan, kökü çoğunlukla bilinmeyen bir tarihe kadar uzanan, hayatın her alanını büyük ölçüde kapsayan nesilden nesile doğal süreçlerle aktarılan kültür biçimine ne ad verilir?

23 / 50

Belirli bir örgüt altında kurumsallaşarak resmî din anlayışına en iyi örneği sağlayan inanç aşağıdakilerden hangisidir?

Özellikle dinin belirli bir örgüt altında kurumsallaştığı örneklerde resmi din daha açıkça görülür. Bunun en önemli örneği Katolikliktir. Katolik kilisesi büyük ve tek bir örgüt olarak neyin Hıristiyanlığa uygun olduğunu, neyin ise bunun dışında
kaldığını belirler.

24 / 50

Bireyin içinde olan dini tecrübenin kültür dünyasında, insan ilişkilerini belirleyecek biçimde dışa vurmasına ne ad verilir?

25 / 50

I.   Gelenek içinde biçim alır.

II.  Resmî söylemlerin dışında bazı inanç ve uygulamaları da içerir.

III. Kitabî dinden tamamen farklı değildir.

Öncüllerde yer alan Halk Dini ile ilgili söylemlerden hangi/hangileri doğrudur?

26 / 50

Aşağıdakilerden hangisi kültürlenme sürecinin bir parçası değildir?

27 / 50

Toplumun, dindarlığını resmi dinin öngördüğü biçimden fazlası ile ifade etmek istemesine ne ad verilir?

28 / 50

I. Hıdrellez kutlamaları
II. Çocukların sünnet ettirilmesi
III. Mevlid Kandili
Yukarıdakilerden hangisi sosyo-kültürel yapının din üzerindeki etkisine bir örnek değildir?

29 / 50

Hangisi bireylerin dini daha yoğun biçimde yaşama arzusunun İslâm kültüründeki en önemli tezahürlerindendir?

30 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Hristiyanlıkta kutlanan bayramlardan biri değildir?

Hristiyanlarda İsa’nın doğumu (Noel), çarmıha gerildikten sonra dirilişi (Paskalya), kırk gün sonra göğe çıkışı, Paskalya’dan sonraki 50. günde kutlanan Pentekost.

31 / 50

Dinin tamamen kültür ürünü olduğunu iddia eden görüş hangi yaklaşıma dayanır?

32 / 50

Aşağıdakilerden hangisi kültürlenme sürecinin bir parçası değildir?

33 / 50

Dinin gelenekle mücadelesi ne zaman baştar?

34 / 50

Kuzey Amerika’da önceki yılın hasadı ve bereketinin kutlandığı kasım ayındaki ______  bugün diğer dini bayramlar gibi kutsal kabul edilmektedir. Yukarıda verilen boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

35 / 50

Hangisi dinin kültür üzerinde güçlü bir etki oluşturmasının nedenlerinden biridir?

36 / 50

) Taylor tarafından; "“Toplumun bir üyesi olarak insanın edindiği bilgi, inanç, sanat, ahlak, yasa, âdet ve diğer herhangi bir yetenek ya da alışkanlıkların girift bir bütünü" şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

37 / 50

I.   Hannah Arendt - Agonistik kamu alanı yaklaşımı

II.  Jürgen Habermas - söylemsel kamu alanı

III. Rappa - Liberal Kamu Yaklaşımı

Yukarıdaki eşleşmelerden hangisi doğrudur?

Liberal Kamu Yaklaşımı - Bruce Ackerman

38 / 50

Aşağıdakilerden hangisi kültürler arası alışverişin veya etkileşimin sağlandığı bir durum olarak değerlendirilemez?

39 / 50

Toplumun hemen tamamı tarafından paylaşılan, kökü çoğunlukla bilinemeyen bir tarihe kadar uzanan, hayatın her alanını büyük ölçüde kapsayan, nesilden nesile doğal süreçlerle aktarılan kültür şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

40 / 50

Aşağıdakilerden hangisi yaşanan dinin iç içe geçmiş katmanlarından biri değildir?

41 / 50

Aşağıdakilerden hangisi kültürün özelliklerinden biri değildir?

42 / 50

Aşağıdakilerden hangisi ritüellerin işlevlerinden biri değildir?

43 / 50

Aşağıdakilerden hangisi gelenek-din çatışmasına bir örnek değildir?

44 / 50

Ülkemizde ve Balkanlarda 6 Mayıs’ta kutlanan ve dini bir dayanağı olmayan ...................... Hızır ve Hz. İlyas’ın buluşmasını konu edinen bir inançetrafında İslamîleştirilmiştir. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

45 / 50

Aşağıdakilerden hangisi dinin bireyler üzerindeki belirleyici gücü ile ilgili değildir?

46 / 50

Aşağıdakilerden hangisi kültür-din etkileşimine bir örnek değildir?

47 / 50

Toplumların yeni bir dine geçmesiyle yaşanan etkileşim neticesinde iç içe geçmiş iki katman oluşur. Bunlardan ilki resmî din ya da kitabî dindir. İkincisi ise …. dinidir. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Din iç içe geçmiş iki katmandan oluşur. Birincisi resmi din ya da kitabî din, ikincisi ise halk dinidir.

48 / 50

Rappa, kamusal alan kavramının boyutlarını aşağıdakilerden hangisi ile açıklamamıştır?

49 / 50

Birden çok kültür grubunun sürekli ilişki ve etkileşimi sonucunda birbirlerinden etkilenmeleri ve sonuçta yeni bir kültür bileşiminin ortaya çıkma sürecine ne ad verilir?

50 / 50

Aşağıdakilerden hangisi dinin kültür üzerinde belirleyici etkisini artıran faktörlerden değildir?

Halkın din ile arasına yüceltilmiş bir mesafe koyması ise kültürün dine etkisidir.

Skorunuz

The average score is 0%

0%