Din Felsefesi – Test 2

Şu kişi tarafından oluşturuldu Arif_Arslaner

Din Felsefesi

Din Felsefesi - Test 2

1 / 50

Kategori: Din Felsefesi

Aşağıdakilerden hangisi anne ve baba imajlarında, Tanrı tasavvuruna aktarımı söz konusu olan bir özelliktir?

2 / 50

Kategori: Din Felsefesi

Her din, kendisine inananları bazı düşünce ve eylemleri benimsemeye ve yerine getirmeye zorlar. Bu cümlede dinin hangi özelliğe sahip olduğu vurgulanmıştır? Vahye dayandığı

3 / 50

Kategori: Din Felsefesi

Nesne ve olayları temsil eden imajların, sembollerin, kavramların belli bir amaca yönelik olarak işletilmesi, idare edilmesi veya kendiliğinden gelişmesiyle ve açık ve sembolik veya örtülüher türlübilişsel etkinlik olarak tanımlanan şey nedir?

4 / 50

Kategori: Din Felsefesi

Aşağıdaki durumlardan hangisinin olumsuz Tanrı tasavvuruna sahip birisinde gözlemlenmesi beklenemez?

5 / 50

Kategori: Din Felsefesi

Aşağıdaki isimlerden hangisi "Tanrı kavramı ile Tanrı tasavvuru arasında farklılık bulunduğunu" ileri sürmektedir?

6 / 50

Kategori: Din Felsefesi

“Tanrı inancı «evrensel saplantısal nevroz», Tanrı da «yüceltilmiş bir baba» yansımasıdır” şeklindeki Tanrı tasavvuru aşağıdaki bilim adamlarından hangisine aittir?

7 / 50

Kategori: Din Felsefesi

Din felsefesi, dine karşı eleştirel ve sorgulayıcı bir tavır takınır. Ancak buna rağmen dinin insan yaşamının dışına çıkartılmasına çalışmaz. Buna göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

8 / 50

Kategori: Din Felsefesi

Durkheim'e göre insanlar, kendisinden korktukları ve ne olduğunu açıklayamadıkları varlıklara kutsal anlamlar yüklemişlerdir. Durkheim'ın bu görüşü, aşağıdakilerden hangisini destekler?

9 / 50

Kategori: Din Felsefesi

Tanrı’nın varlığını ve onun evrenin yaratıcısı, koruyucusu ve egemeni olduğunu kabul eden görüş, din felsefesindeki pek çok görüş arasında yerini almıştır. Bu görüşe göre, Tanrı öncesiz (ezelî) ve sonrasız (ebedi); bilinçli ve özgürdür. Dünyayla sürekli ilişki içindedir. Evrende olup biten her şey, onun istencinin bir ürünüdür.
Parçadaki açıklamalar, aşağıdakilerden hangisiyle kavramlaştırılabilir?

10 / 50

Kategori: Din Felsefesi

Aşağıdakilerden hangisi bireyin Tanrı tasavvurunu şekillendiren faktörlerden birisi değildir?

Bireyin Tanrı tasavvurunu şekillendiren beşfaktör bulunduğu öne sürülmüştür. Bu faktörler şunlardır:

1) Ana-baba ile ilişkiler.

2) Diğer önemli kişi ve gruplarla ilişkiler.

3) Kendilik kavramı veya öz-saygıya ilişkin duygular.

4) Tanrı konusundaki öğrenim ve Tanrı’nın insanlıkla ilişkisi.

5) Dini uygulama, dua, ibadet, kutsal metin okuma, dini tartışmalar ve kişinin kendi düşünceleri.

11 / 50

Kategori: Din Felsefesi

Tanrı'nın varlığını kabul eden ancak insanlara inanmaları için Tanrı'nın herhangi bir din göndermediğini ve evrene müdahalede bulunmadığını savunan felsefi öğreti aşağıdakilerden hangisidir?

12 / 50

Kategori: Din Felsefesi

Aşağıdaki dinlerden hangisinde Tanrı’nın “baba”lık sembolüne, büyük bir ayrıcalık tanınmıştır?

13 / 50

Kategori: Din Felsefesi

Tanrı vardır, ancak bu evrene hiçbir müdahalesi olmayan bir varlıktır" görüşü aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

14 / 50

Kategori: Din Felsefesi

• Din açısından saygıya değer olan, dokunulmaz kişi ya da nesne

• Tanrı'nın emirlerini insanlara ileten

• Tanrı'ya bağlılığı gösteren davranışlar

Bu tanımlamaların kavramları, aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir?

15 / 50

Kategori: Din Felsefesi

Panteizmin "Tanrı her şeydir, her şey Tanrı'dır." görüşü aşağıdakilerden hangisiyle paraleldir?

16 / 50

Kategori: Din Felsefesi

Tanrı tasavvurunun oluşumu konusunda yaygın tezlerden biri olan bilişsel tez kim tarafından ileri sürülmüştür?

17 / 50

Kategori: Din Felsefesi

Rizzuto'ya göre Tanrı tasavvurunun oluşumunda hangi grup baş rolü oynar?

18 / 50

Kategori: Din Felsefesi

Aşağıdakilerden hangisi din dili kapsamında yer almaz?

19 / 50

Kategori: Din Felsefesi

Üniversite öğrencileri arasında yapılan araştırmada, aşağıda verilen Tanrı kavramı özellikleri arasında hangisine en az rastlanmıştır?

20 / 50

Kategori: Din Felsefesi

İnanç sistemleriyle ilgili olarak;

I. Metafizik, ahlâkî güç ve kuvvetleri yok sayan, hiççilik.
II. Tanrı bilinemez, bilinemezcilik.
III. Tanrı evrene müdahale etmez, yaradancılık.

Yukarıda açıklamaları verilen kavramlar sırasıyla hangisidir?

I           II              III

21 / 50

Kategori: Din Felsefesi

Aşağıdakilerden hangisi felsefenin dini temellendirmesinde uygun bir tavır olamaz?

22 / 50

Kategori: Din Felsefesi

Sofistlere göre, bilgi duyuların sonucudur. Her kişinin duyusu kendine özgü olduğundan, bilgi de zorunlu olarak herkese göredir. Herkes için geçerli bilgi olamaz. Bu, Tanrı bilgisi için de böyledir. Tanrı’nın varlığı veya yokluğu hakkında hiçbir şey bilinemez. Ancak görünenler bilinebilir. Görünenler ise öze dair bir bilgi veremez.
Parçada, Tanrı inancı ile ilgili olarak, aşağıdakilerden hangisi savunulmuştur?

23 / 50

Kategori: Din Felsefesi

Aşağıdakilerden hangisi dinî kavram, olay ve nesnelerin zihinde canlandırılmasıyla ilgilidir?

24 / 50

Kategori: Din Felsefesi

Doğa, Tanrı'nın nesneleşmesi, görünür hâle gelmesidir. Bu nedenle bütün varlıklar Tanrı'nın bir parçasıdır ve tanrısal bir öz taşırlar. Bu görüş, aşağıdaki yaklaşımlardan hangisine aittir?

25 / 50

Kategori: Din Felsefesi

Aşağıdaki dinlerden hangisinde Tanrı’nın “baba”lık sembolüne, büyük bir ayrıcalık tanınmıştır?

26 / 50

Kategori: Din Felsefesi

Freud'a göre, Tanrı fikrinin kaynağı insanın günlük yaşamda karşılaştığı sorunlardır. İnsan bu sorunlar karşısında direnme gücü bulmak için zihinsel olarak Tanrı'yı tasarlamıştır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

27 / 50

Kategori: Din Felsefesi

Aşağıdaki isimlerden hangisi "Tanrı kavramı ile Tanrı tasavvuru arasında farklılık bulunduğunu" ileri sürmektedir?

28 / 50

Kategori: Din Felsefesi

Aristoteles’e göre Tanrı evreni yaratmıştır, ancak onu kendi müdahale alanının dışında bırakmıştır. Bu anlamda evren, Tanrı'dan bağımsız olarak kendi kendine işleyen bir makinedir. Bu görüş, aşağıdaki yaklaşımlardan hangisine örnektir?

29 / 50

Kategori: Din Felsefesi

Spinoza, aralarında hiçbir ortaklık olmayan iki şey arasında nedensellik ilişkisinden söz edilemeyeceğini ileri sürmüştür. Ona göre Tanrı, özünden kaynaklanan bir zorunlulukla eylemde bulunmaktadır; bu durumda her şeyin Tanrı’dan zorunlu olarak çıktığı, Tanrı ile evrenin özdeş olduğu ortaya çıkmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu yaklaşıma yöneltilen eleştirilerden değildir?

30 / 50

Kategori: Din Felsefesi

İnsanın Tanrı hakkındaki bilgisinin birincil kaynağı nedir?

nsanın Tanrı hakkındaki bilgisinin birincil kaynakları kutsal kitaplardır. İnsan kutsal kitaplardaki Tanrı bilgilerini, kendi donanımlarını ve toplumsal kalıpları kullanarak, bir Tanrı kavramına ulaşır.

31 / 50

Kategori: Din Felsefesi

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde Tanrı tasavvurlarının öz-kavramı ile yakın ilişkisi ifade edilmektedir?

32 / 50

Kategori: Din Felsefesi

Varoluşçuluk felsefesinin ateist kanadında olan J. P. Sartre’a göre, eğer Tanrı varsa; insanın, varlığından önce gelen bir özünün de var olması demektir. Bunun anlamı, eğer Tanrı varsa, özgürlük yok demektir. O zaman insan kendi özünü oluşturma olanak ve gücünden yoksun olmaktadır. insanda bu olanak ve gücün olabilmesi için Tanrı’nın olmaması gerekir. Sartre’a göre; insanın kendi yaşamının anlamı dışarıdan bir varlık (Tanrı) tarafından değil, insanın kendisince verilir.
Parçaya göre, Sartre Tanrı’nın yokluğunu hangi gerekçeye dayandırmıştır?

Varoluşçuluk, temelde bir ahlak felsefesidir ve bu felsefenin ateist kanadı Tanrı’nın varlığını reddederken de ahlaksal gerekçeler göstererek reddetmektedir.

33 / 50

Kategori: Din Felsefesi

İlk Çağ Yunan felsefesinde Tanrı, alemden ayrı bir varlık gibi algılanmamış, ezeli ve ebedi cevher olarak bu alemin ta kendisi olduğu kabul edilmiştir. Bu inanış biçimi aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanabilir?

 

34 / 50

Kategori: Din Felsefesi

Din Psikolojisi insanın Tanrı veya Nihaî Hakikat olduğuna inandığı şeyle ilişkisine yoğunlaşır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi uygun bir ifade değildir?

35 / 50

Kategori: Din Felsefesi

“Seninle uyumlu olan, benimle de uyuşur ey evren! Senin için zamanında olan bir şey, benim için çok erken ya da çok geç değildir. Ey doğa, mevsimlerin getirdiği her şey benim için de uygundur. Her şey sendedir, senin içindedir ve yine sana dönecektir.”

Mark Arel’in bu sözleri aşağıdaki felsefi görüşlerden hangisine yakındır?

36 / 50

Kategori: Din Felsefesi

Tanrı tasavvuru bireyi çevreleyen ve şekillendiren toplumun kültürel ve dinî bağlamı içerisinde oluşur. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

37 / 50

Kategori: Din Felsefesi

Tanrı anlayışları arasında;

• Tanrı-alem ikiliğini ortadan kaldıran,

• Tanrı’nın her şeyi ihtiva ettiğini ve O’nun her şey olduğunu savunan

• Var olan her şeyin aslında Tanrı’nın farklı tezahürleri olduğunu ileri süren

tasavvur aşağıdakilerden hangisidir?

38 / 50

Kategori: Din Felsefesi

Nesne ve olayları temsil eden imajların, sembollerin, kavramların belli bir amaca yönelik olarak işletilmesi, idare edilmesi veya kendiliğinden gelişmesiyle ve açık ve sembolik veya örtülü her türlü bilişsel etkinlik olarak tanımlanan şey nedir?

39 / 50

Kategori: Din Felsefesi

Aşağıdakilerden hangisi “deizm”in savunduğu görüşlerden biri değildir?  

40 / 50

Kategori: Din Felsefesi

Madde, öncesiz ve sonrasız olan tek varlıktır. Tüm varlık maddeden meydana gelir. Bundan dolayı Tanrı gibi doğaüstü ve maddi olmayan cinsten bir gücün olması düşünülemez. Bu görüş, aşağıdaki yaklaşımlardan hangisine uygundur?

41 / 50

Kategori: Din Felsefesi

Laplace, evrenin nasıl oluştuğuna ilişkin kuramını Napolyo'a sunduğunda, Napolyon'un "Tanrı bunun neresinde işe karışır?" sorusuna "Ben açıklamamda böyle bir varsayıma ihtiyaç duymadım" cevabını vermiştir. Bu parçaya göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

42 / 50

Kategori: Din Felsefesi

Aşağıdakilerden hangisi dinî kavram, olay ve nesnelerin zihinde canlandırılmasıyla ilgilidir?

43 / 50

Kategori: Din Felsefesi

Tanrı ile evreni bir sayan, her şeyi Tanrı olarak gören öğretidir. Buna göre Tanrı evrenin dışında, evreni aşan bir varlık değil, evrenin kendisidir. Yani, evrende her şey Tanrıdır ve tek gerçeklik olan Tanrı de evrendeki her şeydir.
Parçada aşağıdakilerden hangisinin tanımı yapılmıştır?

44 / 50

Kategori: Din Felsefesi

Tanrı tasavvurunun oluşumu konusunda yaygın tezlerden biri olan bilişsel tez kim tarafından ileri sürülmüştür?

45 / 50

Kategori: Din Felsefesi

En ilkel din olan fetişizmden başlayarak monoteizme kadar tüm dinler, inanç temelinden hareketle olayları dogmatik olarak açıklar. Bu parçada dinin hangi özelliği açıklanmıştır?

46 / 50

Kategori: Din Felsefesi

Aşağıdakilerden hangisi, din felsefesini teolojiden ayıran bir özelliktir?

47 / 50

Kategori: Din Felsefesi

Yansıtma Kuramını ilk defa ortaya atan psikolog aşağıdakilerden hangisidir?

48 / 50

Kategori: Din Felsefesi

Tanrı’nın varlığı ile ilgili herhangi bir bilgiye sahip olunamayacağını, Tanrı’nın varlığının da yokluğunun da bilinmeyeceğini öne süren yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

49 / 50

Kategori: Din Felsefesi

Tanrı sürekli olarak yaratma halindedir ve yaratmış olduğu tüm varlıklarla ilişki içindedir. Peygamberler Tanrı tarafından görevlendirilmiş elçilerdir.

Bu parçadaki görüş, aşağıdaki yaklaşımlardan hangisine aittir?

50 / 50

Kategori: Din Felsefesi

Wittgenstein’in dil oyunları teorisine göre her alan kendine ait bir anlam üretir. Dolayısıyla her bir kelimenin anlamı belli bir kullanımda, belli bir oyunda belirginleşi. Din dili, tıpkı futbol dili, ekonomi dili, siyaset dili gibi bu oyunlardan bir tanesidir. Bu parçada anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

 

Skorunuz