DKAB ve İHL Seviye Tespit Sınavı

Hazırlamış olduğumuz bu seviye tespit sınavı sonucunda;

öğrencilerimizin sınav deneyimini görmek, bilgi eksiklerini tespit etmek ve zamanı doğru kullanma becerisi değerlendirmek amaçlanmıştır.

0%
Tarafından oluşturuldu Arif_Arslaner

DKAB Seviye Tespit

DKAB SEVİYE TESPİT SINAVI

Online DKAB ve İHL ÖĞRETMENLİĞİ için seviye tespit sınavı.

1 / 75

Kategori: Alan Eğitimi

Din Kültürü Dersi Öğretim Programı’nda 8.1.1, 8.1.2 ve 8.1.3 gibi kısaltmalar kullanılmıştır. Bu kısaltmalarda geçen 8 rakamı
programda aşağıdakilerden hangisine karşılık gelmektedir?

2 / 75

Kategori: Kuran-ı Kerim

“Göğe ve târıka andolsun! Târıkın ne olduğunu sen nereden bileceksin! O, karanlığı delen yıldızdır” (Târık, 86:1-3) âyetlerinin birincisinde târık kelimesinin anlamı anlaşılmamaktadır; ikinci âyet de zaten bunu sormakta, üçüncü âyet ise târıkın karanlığı delen bir yıldız olduğunu açıklamaktadır.
Kur’an’daki kapalılığı gideren bu metod aşağıdakilerden hangisidir?

3 / 75

Kategori: İslam Felsefesi

• Önce akli sonra nakli ilimlerin öğrenilmesi gerekliliğini vurgulayan,
• Nakli ilimlerin kavranmasının temelinde akli ilimler olduğu savunan,
• “Mizanu’l-Hak” ve Keşfu’z-Zunun” adlı eserlerin yazarı,
düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

4 / 75

Kategori: Kuran-ı Kerim

Kur’an-ı Kerim’in toplanmasıyla ilgili olarak;
I. Toplanmasının sebebi Kur’an-ı bilenlerin ölmeye başlamasıdır.
II. Hz. Ebubekir’i Kur’an’ın toplaması gerektiği konusunda ikna eden kişi Hz. Ömer’dir.
III. Toplama heyetinin başı Hz. Ebubekir ‘dir.
IV. Toplama işlemi yaklaşık bir yıl sürmüştür.
Verilenlerden hangisi yanlıştır?

5 / 75

Kategori: İslam Kültür ve medeniyeti

Osmanlı düşünürleri miras aldıkları farklı birikimleri sentezleme yoluna gitmişler, ancak tam da bu sentez işlemini yaparken dünyayı
estetik olarak iç ve dış şeklinde ikiye ayırmışlardır. Burada iç, estetik tanımının açıklaması aşağıdakilerden hangisini göstermektedir?

6 / 75

Kategori: Alan Eğitimi

Kavram haritası çeşitlerinden olan,
• Temel bir kavramı tanımlamak için kullanılan,
• Merkezdeki temel kavram nedir? Bununla ilgili özellikler nelerdir? Bu tür sorulara yanıt aranan,
Kavram haritası aşağıdakilerden hangisidir?

7 / 75

Kategori: Alan Eğitimi

Din, ahiret hayatındaki mutluluk yanında bu dünya hayatında da huzuru sağlamayı hedeflediği için insana yol gösterici ve rehberlik
edici özelliğe sahiptir. İslâm dini, manevî rehberlik de diyebileceğimiz bu konuda, davet, hidayet, irşad, ve nasihat gibi birçok kavram
ile hangi konuda rehberlik etmektedir?

8 / 75

Kategori: Alan Eğitimi

Bir işin, hareketin veya davranışın en uygun biçimde ve ustaca nasıl yapılabileceğinigöstermesi bakımından önemli bir öğretim yöntemidir.
Demonstrasyon yöntemi olarak da anılan bu yöntem, bir yeteneği, ortaya koymaktan veya bir şeyin nasıl yapılacağının süreçlerini göstermekten öte, onun ilkelerini de ortaya koyar. Daha çok psiko-motor davranışların öğretiminde kullanılmakla birlikte, görgü kurallarının ve pek çok dinî pratiğin öğretiminde etkilidir. Namazın nasıl kılınacağı, haccın nasıl yapılacağı, Kuran’ın en güzel şekilde nasıl okunacağı vs. gibi pek çok konunun öğretiminde başvurulabilecek yöntemdir.
Yukarıda bahsedilen yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

9 / 75

Kategori: Din Psikolojisi

İnsan, içinde hangi düşünceyi taşıyorsa onu bir şekilde hayatına yansıtır. Buna göre kişinin davranışlarından onun duygu ve fikirlerine ulaşmak mümkündür. Yapılan bir deneyde ‘’Acaba çocuğu toplumdan izole edilmiş bir ortamda hiçbir dinî eğitim vermeden yetiştirsek, yine de ondan din duygusunun tezahürü olan bir davranış görür müyüz?’’ sorusuyla denek çocukta odanın içinde nasıl
bir davranış görülmüştür?

10 / 75

Kategori: İslam Hukuku

Fıkhi bir hükme varmak için, örf ve adet hakem kılınır. Özellikle mahkemeye intikal etmiş davalarda âdete başvurularak anlaşmazlıklar örf ve
âdetin hakemliğinde çözülmeye çalışılır. Zira adet İslam hukukunda belirli şartlar altında hükme kaynaklık eden delillerden biri olarak görülür.
Buna göre;
Fıkhi bir hükme varmak için, örf ve adet hakem kılındığı islam hukukun genel prensibi
aşağıdakilerden hangisidir?

11 / 75

Kategori: İslam Tarihi

Veda haccından döndükten bir süre sonra Hz. Peygamber(s.a.v.)’in sağlığı bozuldu. Aynı günlerde Esved el-Ansî’nin peygamberlik iddiasıyla ortaya çıktığı duyuldu. Erken dönemde peygamberliğini ilân eden Esved el-Ansî, İslâm tarihinde riddeyi başlatan ilk şahıs kabul edilir. Bu hareket nerede başlamıştır?

12 / 75

Kategori: Tefsir

Kelimenin hakîkat anlamı asıldır. Bir kelimenin mecâz olarak kullanılması için, iki temel şart vardır: 1. Mecâzî anlamı hakikî anlama bağlayan bir
bağın bulunmasıdır. 2. Hakîkî anlamın kastedilmediğine dair bir ipucunun bulunmasıdır.
Bu anlam çiftlerine sırasıyla ne ad verilmektedir?

13 / 75

Kategori: İslam Felsefesi

İslam filozofları ve öne çıktıkları görüşlerle ilgili;
I.   Sühreverdi - Rasyonel bilgi kanalıyla gerçeğe ulaşmanın imkânsız olduğunu savunur.
II.  İbn Rüşd – Felsefe “Allah’ı ve onun sanatını bilmektir”
III. İbn Haldun - Toplumları bir arada tutan ve tarihteki toplumların yükselişini açıklayan şey Asabiyye’dir.
Verilen eşleştirmelerden hangileri doğrudur?

14 / 75

Kategori: Kuran-ı Kerim

Kur’an’ın harekelenmesi ve noktalanması ile ilgili;
I. Hz. Osman döneminde çoğaltılan Kur’an’lar noktasız ve harekesizdi.
II. Kur’an’ın noktalanmasını icat eden Nasr b. Asım’dır.
III. Ebu’l-Esved ed-Dü’eli, yanlış okumaları önlemek için ön ayak olan kişidir.
IV. Kur’an’a bugünkü harekeleri koyan kişi Halil b. Ahmed’dir.
Verilenlerden hangisi doğrudur?

15 / 75

Kategori: Din Felsefesi

Yunan felsefesinin tercümesiyle beraber, Müslümanlar tarafından tanınan felsefe, Müslüman
düşünürleri üçe ayırdı:
I.   Sırf felsefe yapanlar.
II.  Felsefeyi dinle uzlaştıranlar
III. Felsefî metotla dini savunanlar.
Şeklinde verilenlerden hangileri kelamcıları temsil etmektedir?

16 / 75

Kategori: Fıkıh

Mukayyed adak orucu ve keffaret oruçlarında;
I.   İmsakten önce niyet edilmesi şarttır.
II.  Niyet esnasında hangi oruca niyet edildiğinin belirlenmesi gerekir.
III. Günü ve zamanı belli değildir.
Verilenlerden hangisi doğrudur?

17 / 75

Kategori: Din Eğitimi

Dinin, genel bir varoluş düzenine ilişin kavramlaşırmalar formüle ederek insanlarda güçlü, yaygın ve uzun süreli ruh halleri ve
güdüler yaratan ve bu kavramlaştırmaları bir gerçeklik halesine bürüyerek söz konusu hallerin ve güdülerin eşsiz bir şekilde gerçekmiş gibi görünmesine yol açan bir semboller sistemi biçiminde tanımlanması aşağıdaki tanımlama biçimlerinden hangisini yansıtmaktadır?

18 / 75

Kategori: Kuran-ı Kerim

Kur’ân’ın terim anlamı şöyledir: “Kur’ân, Hz. Muhammed’e vahiyle indirilmiş, tevâtürle nakledilmiş, mushaflarda yazılmış, tilâvetiyle ibâdet edilen, bir sûresinin –dahi olsa- meydana getirilmesi için meydan okuyan, Fâtiha sûresiyle başlayıp Nâs sûresiyle sona eren, Allah’ın kelâmıdır”.
Bu tanımda “Mushaflarda yazılmış” Sözüyle kastedilen aşağıdakilerden hangisidir?

19 / 75

Kategori: Din Felsefesi

Afgânî’nin “Peygamberlik bir sanattır.” sözü üzerine Afgânî aleyhine kampanyalar genişletildi. Ve nihayet Afgânî materyalizmi reddeden eserler yazmasına rağmen bir kolaycılık
aracı olan dinsizlikle itham edildi. Bu dedikodular dolayısıyla Afgânî’yi Sırât-ı Müstakîm’in 90 ve 91. sayılarında savunan yazılar yazan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

20 / 75

Kategori: İslam Hukuku

İctihadda hatanın söz konusu olup olmayacağı konusunda başlıca iki görüş vardır. Birincisine göre, bir konuda ictihad eden ve farklı sonuçlara ulaşan müçtehitlerden sadece birisi doğruyu tutturmuş, diğerleri hata etmiştir. İkinci görüşe göre ise bu müçtehitlerin her biri doğruyu tutturmuştur.
Bu görüşleri savunanlar sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

21 / 75

Kategori: Din Eğitimi

Türklerin İslamiyet’i kabul ettikten sonra, ilk yazılı eser olma özelliğini taşıyan eser, Doğu Karahanlı Hükümdarı Tabgaç Buğra
Han (Ebu Hasan bin Süleyman Arslan) için kaleme alındığından dolayı bir Siyasetname sayılır. Tamamen rumuzlar ve sembollerle
yapılan bir anlatım tarzı benimsendiği için alegoriktir. Öğretmeyi hedef aldığı için de didaktiktir. Yukarıda hakkında bilgi verilen eser
aşağıdakilerden hangisidir?

22 / 75

Kategori: Alan Eğitimi

Eğitimci, zihnindeki bilgiyi ve gönlündeki duyguyu muhatabı ile paylaşırken üstü kapalı ifadelerden, anlaşılmaz terkiplerden, soyut ifadelerden mümkün oldukça kaçınmalıdır. Konuları anlatırken, somuttan soyuta, bilinenden bilinmeyene, yakından uzağa doğru bir yaklaşım sergilemeli ve tedrici bir yol izlemelidir.
Buna göre bu yaklaşım, aşağıdaki öğretim ilkelerinin hangisi kapsamında değerlendirilir?

23 / 75

Kategori: İslam Tarihi

Abdurrahman b. Avf, üyelerden birinin halife adaylığından feragat ederek, en çok istenen üyeyi tesbit edip onu halife seçmek üzere hakemlik yapmasını teklif etti. Diğer dört aday bu teklifi kabul etmeyince, razı oldukları takdirde, kendisinin halife seçilme hakkından vazgeçerek, hakemlik görevini üstlenebileceğini söyledi.
Parçada hakkında bilgi verilen gelişme hangi olay öncesinde gerçekleşmiştir?

24 / 75

Kategori: Din Eğitimi

Batı kaynaklarında “education” kelimesiyle ifade edilmektedir. Kelimenin Latince kökü “educare”dir. Bu, “yetiştirmek, yönetmek,
yönlendirmek ve potansiyelleri ortaya çıkarmak” anlamına gelir. ‘’Bir takım bilgi, hüner ve değerlerin genç nesle, çeşitli vasıtalarla
amaçlı bir şekilde aktarılmasını ve özümsetilerek bir şahsiyet oluşturulması’’ şeklinde tarif edilen kavram aşağıdakilerden hangisiyle
ifade edilir?

25 / 75

Kategori: Alan Eğitimi

Hz. Peygamber(s.a.v.)’in hadislerinde soru-cevap yönteminin çok etkin bir şekilde kullanıldığı görülür. Peygamberimiz, kimi zaman herhangi
bir konuda bilgi vermeden önce o konuya hazırlık amacıyla soru sorar; kimi zaman bir örnek olay anlatır ve o olaydaki karakterlerle ilgili soru
sorar, dikkatlerin belli bir konuya odaklanmasını sağlar; bazen de kendisini dinleyenlere bir şeyler öğretmek maksadıyla bilen birisine sorular
sorardı. Soru-cevap yöntem veya tekniğini kullanarak Sahabeye soru soran peygamberimizin, aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmesi en
az beklenen bir durumdur?

26 / 75

Kategori: Din Felsefesi

Orhan Gazi tarafından İznik’te kurulan Osmanlı Devletinin ilk medresesinde uzun yıllar müderrislik yapmış olan Kayserili Davud (Davud el-Kayseri), eğitimini Kayseri, Mısır,
Tokat Niksar ve İran gibi yerlerde çok farklı alanlarda tamamladı. Kayserili Davud aşağıdaki alanların hangisinden eğitim almamıştır?

27 / 75

Kategori: İslam Tarihi

“Andolsun, size kendi içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir. O, size çok düşkün, mü’minlere karşı
raûf ve rahîm’dir.” (Tevbe 9/128). Verilen ayette Allah’ın Hz. Peygamber (s.a.v.) için “raûf ve rahîm” sıfatlarını kullanması, Peygamber Efendimiz’in hangi özellikleriniortaya koymaktadır?

28 / 75

Kategori: Alan Eğitimi

Bir kişi yeni katıldığı bir çevrede önce giyim kuşamı, konuşma tarzı, tutum ve davranışları ile bir izlenim bırakır. İnsanlar gözlemlerine dayanarak onun kişiliği, hayat tarzı ve düşüncelerinin yönü hakkında bir kanaat oluştururlar. İşte kişinin çevresi ile yoğun ilişkilere ve çok yönlü iletişim sürecine girmeksizin insanlarda bir izlenim bırakmasını sağlayan özellikleri onun hangi tarzını oluşturur?

29 / 75

Kategori: Dinler Tarihi

Yahudilik sembolleri arasında;
I.   İçinde Tevrat’tan bölümlerin yer aldığı kutucuk,
II.  Tevrat’tan bölümler yazılı olan bir dua şalıdır.
III. Erkeklerin başlarına örttükleri küçük takke.
şeklinde açıklamaları verilen kavramlar sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

30 / 75

Kategori: Kelam

Ehl-i Sünnet tarafından bidat düşüncelerin öncülerinden biri olan; Allah, ahirette görülemeyecektir. Zira bir şeyin görülebilmesi için onun cisim olması; bir yön ve mekânda bulunması gerekir. Allah Teâlâ cisim olmadığı ve bir yönde bulunmadığı için görülemez. Öte yandan kabir azabı, sırat ve mizân da yoktur. Allah’a subutî ve haberî sıfatlar nisbet edilemez. Kur’ân mahlûktur. Zira kelâm yapılan, edilen, sonradan olma bir fiildir. kelâmı vardır, ancak bu, hâdistir yani yaratılmıştır.
yukarıda görüşleri verilen alim aşağıdakilerden hangisidir?

31 / 75

Kategori: İslam Mezhepleri Tarihi

Dini hiyerarşi bakımından Müritler ve Ruhaniler olmak üzere ikiye ayrılır. Müritler genellikle çiftçilikle uğraşan toplumun alt ve en kalabalık kesimini teşkil eder. Ruhaniler ise şu kesimlerden oluşur: Mirler veya Emirler: Dini ve dünyevi gücü elinde tutan en yüksek sınıftır. Şeyhler: Toplumu dini bakımdan aydınlatmakla yükümlüdürler.
Pirler: Şeyhlere yardım eden kesimdir. Fakirler: Vaaz, nasihat ve telkinlerin yanında aileler arasındaki anlaşmazlıkları çözmekle yükümlüdürler. Peşimamlar: En önemli görevleri nikah kıymaktır. Kavallar: Emir ve şeyhlere hizmet eder, bayramlarda ilahi söylerler. Köçekler: Kavallara yardımcı olan ve okunan ilahilere uygun olarak
oynayıp toplumu aynı zamanda eğlendiren kimselerdir.
Aşağıdakilerden hangisi, bu parçada belirtilen özellikte bir mezheptir?

32 / 75

Kategori: Tefsir

Tefsîr ilminin genel yorumlama yöntemlerinin (dirâyet ve rivâyet) dışında Kur’ân âyetlerinin belli bir kısmıyla alakalı olarak özel açıklama biçimlerine sahip ekoller ortaya çıkmıştır. Bu açıklama biçimlerinin birçoğu, tefsîr tarihinin başlangıcına kadar uzanır. Çağdaş döneme kadar gelişen bu akımlar, klasik tefsîr ekolleri olarak
adlandırılır.
I. Mezhebî (kelâmî) tefsîr ekolleri
II. İşârî tefsîr ekolü
III. Fıkhî tefsîr ekolü
IV. İçtimai tefsir ekolü
Verilenlerden hangileri klasik tefsir ekollerindendir?

33 / 75

Kategori: İslam Tarihi

Câhiliyye döneminde Mâhiye adında bir kadınla evlendiği, ondan Amr adında bir çocuğunun olduğu ve bu çocuğu dolayısıyla Ebû Amr künyesini aldığından bahsedilmektedir. Müslüman olduktan kısa bir süre sonra Mekke müşriklerinin, müslümanlara yaptıkları baskı ve işkenceleri artırmaları üzerine, peygamberliğin beşinci yılında
eşiyle birlikte ilk kafilede Habeşistan’a hicret etti.
Yukarıda hakkında bilgi verilen sahabi aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

34 / 75

Kategori: İslam Hukuku

İslam hukukunda vacip çeşitlerinden;
I.   Yapılması için belirli bir vakit tayin edilmeyen vâcibtir.
II.  Yapılması için belirli bir vakit tayin edilen vâcib
III. Miktarı belli olan vâcib
Vâcipler aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?

35 / 75

Kategori: İslam Kültür ve medeniyeti

Osmanlı sosyal yapısında her millette olduğu gibi çeşitli ihtiyaca cevap veren çok çeşitli yapı türleri mevcuttur. Namaz vakitlerini tesbit eden son derece basit ve küçük yapılar
aşağıdakilerden hangisidir?

36 / 75

Kategori: Tecvid

İdgam, sakin bir harfi kendisinden sonra gelen harekeli harfe katarak şeddeli okumak anlamına
gelir. Aşağıdakilerden hangisi idgam çeşitlerinden biri değildir?

37 / 75

Kategori: Dinler Tarihi

Günümüzde herhangi bir kiliseye mensup olan
bir kişi, diğer bir kilisede ayin yapmaz. Örneğin
Katolik olan bir kişi, Protestanlara ait bir kilisede
ayin yapmaz. Bu açılardan mezhep kavramı, Hıristiyanlıkta İslam’dakinden daha farklı bir anlam
taşımaktadır. Protestanlığın ortaya çıkmasıyla
birlikte Batı Hıristiyan alemi çeşitli kiliselere bölünmüştür. Evrensel Kilise’nin yerini ulusal kiliseler almıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu kiliselerden biri
değildir?

38 / 75

Kategori: İslam Tarihi

Kâdisiye Savaşı İslâm tarihinin en önemli zaferlerinden biridir. Kisrâ III. Yezdicerd, saraylarını İslam ordusuna terk ederek doğuya kaçmak zorunda kalmıştır. Çünkü, Sa’d b. Ebû Vakkâs Kâdisiye savaşından sonra başşehir Medâin’i hedef almış ve orayı ele geçirmiştir.
Kâdisiye Savaşı’nın İslâm tarihinin en önemli zaferlerinden biri olmasının en önemli sebebi nedir?

39 / 75

Kategori: Tefsir

Sahabi müfessirler arasında;
• Kur’ân konusundaki bilgisi sebebiyle Hz. Ömer tarafından saygı gören,
• Tercümânu’l-Kur’ân olarak anılan,
• Hz. Osman’ın hilâfeti döneminde hac emiri olan,
• Hz. Ali zamanında Basra valisi olarak görev yapan,
müfessir aşağıdakilerden hangisidir?

40 / 75

Kategori: Alan Eğitimi

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni, Ashâb-ı Kehf ile ilgili kıssayı ana hatlarıyla anlatmıştır. Sonra hikâyede geçen durumu ve kişileri öğrencilerin canlandırmalarına rehberlik etmiştir. Bu öğretmenin yaptığı uygulama aşağıda verilenlerden hangisine daha uygun örnek
oluşturur?

41 / 75

Kategori: Alan Eğitimi

“Peygamberlere iman” ünitesini işleyen bir öğretmen, peygamberlerin isimleri ve meslekleriyle ilgili olarak öğrencilere bir eşleştirme testi uygulamıştır. Bu testte öğretmen, öğrencilerin hangi alan ve düzeydeki öğrenmelerini ölçmeyi amaçlamıştır?

42 / 75

Kategori: Kelam

İslam alimlerinin;
I.   Fıtrat
II.  Tafra
III. Hudus
IV. Kesbi
Allah’ın varlığı ve birliği ile ortaya koyduğu akli delillerden biri değildir?

43 / 75

Kategori: Alan Eğitimi

Öğretim yöntemlerini kullanma yatkınlıkları bakımından öğretmenler arasında farklılıklar vardır. Tıpkı futbolcuların her birinin, sahada farklı alanlarda yeteneklerini daha iyi sergileyebildikleri
gibi. Ancak bilinmelidir ki, eğitim durumunun gerektirdiği bütün öğretim metotlarını en iyi şekilde kullanabildikleri ölçüde öğretmenlerin başarıları artacaktır.
Verilen parçada yöntem Seçimini etkileyen faktörlerden hangisine değilmektedir?

44 / 75

Kategori: Hadis

Hadis ve sünneti sahîh haliyle koruyup nakletme sorumluluğunun gereği olarak bilimsel amaçlı bir tenkid yöntemi olan cerh-ta’dîl, hem Allah, hem
de kul hakkını ilgilendirmesi sebebiyle çok dikkat gerektiren zor bir iştir. Münekkidler, tenkid ettikleri râvî sayısına ve tenkid tarzına göre sınıflandırma yapmışlardır. Meselâ Şu’be ve İmam Mâlik râvîlerin çoğunu; İbn Uyeyne ve Şâfiî de bazı râvîleri tenkid süzgecinden geçiren münekkidlerdir. Aşağıdakilerden hangisi râvîlerin genelini
tenkid eden münekkitlerden biridir?

45 / 75

Kategori: Hadis

Hadisleri güvenilirlik ve sahihlik gibi özelliklerine göre değerlendirdiğimizde en üst düzey hadislerden en alt düzey hadislere doğru sıralama yapılmıştır aşağıdakilerden hangisinde bu sıralama doğru olarak verilmiştir?

46 / 75

Kategori: Din Sosyolojisi

İnsanlar, Allah’ın emrini yerine getirmek ve huzur hissetmek için bir araya gelip topluca ibadet ederler. Burada ibadet için bir araya
gelmenin görünen işlevi huzur hissi iken, görünmeyen işlevi ise aşağıdakilerden hangisidir?

47 / 75

Kategori: İslam Kültür ve medeniyeti

İslam sanatları tarihinde öğretmen bir hafta sonra işlenecek konu hakkında bir ödev vermiştir. Anadolu Selçukluları’nın Sultanı Alâeddin Keykubad tarafından yaptırılan bir saray hakkında bilgi toplamalarını istemiştir. Ders günü geldiğinde öğrencilerden Ali: “Saray, zengin figürlü çinilerle bezenmiştir. Buradaki çinilerde “Türk
oturuşu” diye adlandırılan bağdaş kurmuş insan figürlerinin yanı sıra çift kartal, çift ejder, balık,  tavus kuşu, insan hayvan karışımı mitolojik yaratıklardan oluşan ve sembolik anlamlar ifade eden motifler de bulunmaktadır.” Şeklinde sınıfa bilgi vermiştir.
Ali’nin sınıfta bahsettiği saray aşağıdakilerden hangisidir?

48 / 75

Kategori: Kelam

İyi işler yapanların ahirette mükâfatlandırılması; kötü amelde bulunanların ahirette cezalandırılması anlamlarına gelmektedir. Allah Teâlâ va‘dinden de va‘îdinden de asla caymaz. Bu sebeple Mu‘tezile’y göre büyük günah işleyenler tevbe etmeden ölürlerse bunlar bağışlanmazlar ve bunlara peygamberlerin şefaati söz konusu olmaz.
Bu görüş mu’tezilenin temel ilkelerinden hangisiyle ilgilidir?

49 / 75

Kategori: Fıkıh

Yemin çeşitleri arasında;
• Keffâret sorumluluğu doğuran,
• Gelecekte gerçekleşmesi mümkün olan bir eylem üzerine yapılan,
• Yerine getirilmesi kesin olarak kararlaştırılmış yemin anlamına gelen, yemin aşağıdakilerden hangisidir?

 

50 / 75

Kategori: Kelam

Gazzâlî, kelâm ilminin avama değil, havâssa ait entelektüel bir bilgi olduğunu söyler. O, bununla kelâmın özel ve dakîk (ince) bir ilim olduğunu, dolayısıyla belli bir donanıma sahip olmayan insanların bu ilimle uğraşmalarının doğru olmayacağına dikkat çeker. Gazzâlî ilim tasnifi yaparken onları önce aklî ve dinî olmak üzere ikiye ayırır. Sonra bunların her birinin küllî ve cüzî kısımlara ayrıldığını söyler. Ona göre dinî ilimlerin içinde küllî olan ilim aşağıdakilerden hangisidir?

51 / 75

Kategori: Tefsir

Kur’ân’ı nüzûl sırasına göre yorumlayan tefsîrler arasında;
I.   Muhammed İzzet Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs,
II.  Abdülkadir el-Furâtî, el-Beyânü’l-Meânî’i
III. Cevherî, el-Cevâhir fi Tefsîri’l-Kur’ân;
Verilenlerden hangileri yer alır?

52 / 75

Kategori: İslam Mezhepleri Tarihi

İslâm âlemindeki ihya hareketlerini doğuran hazırlayıcı nedenler arasında:
I.   Batı hayranlığı
II.  Aşağılık duygusu
III. Pozitivizme ayak direme
IV. Oryantalizm ve misyonerlik kaynaklı tehditler
hangileri bu nedenlerden biri değildir?

53 / 75

Kategori: Hadis

Merdud (zayıf) hadislerden;
I. Senedinde sahabeden sonra bir veya peşpeşe olmayarak, birkaç râvî atlanmış olan hadîs,
II. Tâbiînin doğrudan Hz. Peygamber(s.a.v.)’den naklettiği hadis,
III. Senedinde peş peşe iki veya daha fazla râvî atlanmış olan hadîs
Şeklinde açıklamaları verilen kavramlar sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

54 / 75

Kategori: İslam Mezhepleri Tarihi

Hz. Ali’nin “zâhirde imam, bâtında ilah” olduğuna inanılır. Melek inancına göre ise Zuhal yıldızı melek olarak Mikail’dir ve bunun yeryüzündeki
karşılığı beş yetimden ilki olan Mikdâd b. Esved’dir. Hz Alinin çocukları Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin gerçekte birer temiz melekten başka bir
şey değildir. Fırkaya göre, ölümden sonra ruh bedenden ayrılınca bir başka bedene girerek yeniden dünyaya gelir.
Yukarıda özellikleri verilen inanış aşağıdakilerden hangisidir?

55 / 75

Kategori: Kelam

Aşağıdakilerden hangisi Ebû Hanîfe’nin akâid konularındaki görüşlerinden değildir?

56 / 75

Kategori: İslam Tarihi

Hz. Peygamber (s.a.v.)’in 632 yılında tamamladığı hac ibadetini niteleyen sıfatlardan;
I.   İlk ve tek haccı olması - Haccetü’l-İslâm
II.  Ashâbıyla vedalaştığı için - Vedâ Haccı
III. Hac ibâdetinin bütün hükümlerini ve rükünlerini açıklamış ve uygulamış olması bakımından - Haccetü’l-kemal ve’t-tamam
Şeklinde açıklanan eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?

57 / 75

Kategori: Din Psikolojisi

“İnsanın bir ihtiyacını, istek ya da arzusunu karşılamak üzere harekete geçtiği sırada gerek kendi içinden, gerekse dışardan kaynaklanan çeşitli nedenlerden dolayı hedefine ulaşamaması” olarak tanımlanan kavram aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?

58 / 75

Kategori: Alan Eğitimi

Mehmet Öğretmen; dersinde öğrencilerinin, din dersinin gerekliliğiyle ilgili anlaşmazlıkları olduğunu hisseder ve bu konuya yönelik
planladığı etkinliği yaptırmak için öğrencileri iki gruba ayırır. Gruplardan birine soru sorma diğerine ise cevaplama rolleri verir. Gruplara
hazırlanmaları için 15 dakika süre verdikten sonra tartışmayı başlatır. Mehmet Öğretmen’in kullandığı bu öğretim yöntem veya
tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

59 / 75

Kategori: Alan Eğitimi

Okulda öğretmenlerin, iş ortamında usta ve yöneticilerin, gözlem ve inceleme gezilerinde rehberlerin, konferansçıların, vaizlerin, panelistlerin
muhataplarına bilgi verme çabaları bu kapsamdaki iletişimlerdir. Aslında bütün öğretici çabalar, iletişim eylemlerinden başka bir şey değildir.
İletişim bilimi açısından okulun dışındaki faaliyetleri de içine alan bütün öğretici etkinlikler aşağıdaki hangi iletişim kapsamında
değerlendirilir?

60 / 75

Kategori: İslam Tarihi

Alevîlik diye anılan yapı temelde, 10. yüzyıldan itibaren İslam’a girmeye başlayan göçebe Türkmen oymaklarının, bu yeni dinle, önceki bazı
inanç ve geleneklerini bir şekilde bağdaştırdıkları anlayışın adıdır. Bu yapı çeşitli mekan ve zaman dilimlerinde birçok farklı isimle adlandırılmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu yapı için kullanılan isimlerden biri değildir?

61 / 75

Kategori: Fıkıh

Kurbanlık hayvanlar yaş olarak da belli bir olgunluğa erişmiş olmalıdır. Koyun ve keçiler bir yaşını, sığır ve mandalar iki yaşını, develer ise kaç yaşını doldurduktan sonra kurban
edilebilirler?

62 / 75

Kategori: İslam Tarihi

Kazaî işleri kadılar, malî işleri haraç âmilleri yürütüyordu. Bu görevliler, halife tarafından tayin ve azledilirdi. Vilayetlere ilk kadı tayinini Hz.Ömer yaptı. Bazen vali de kadı tayin ederdi. Bu sistem dört halife dönemi sonuna kadar böyle devam etti.
Hz. Ömerin tayin ettiği kadılar ve il isimleri hangisi seçenekte yanlış eşleştirilmiştir?

63 / 75

Kategori: Kelam

İslam düşünce akımları içerisinde;
• Marifatullah’ın aklen değil naklen vacip olduğu savunulur.
• Allah insanı güç yetiremiyeceği şeyle sorumlu tutabilir.
• Bakıllani ve Cüveyni önde gelen alimleridir.
Özellikleri verilen anlayış aşağıdakilerden hangisidir?

64 / 75

Kategori: İslam Kültür ve medeniyeti

Büyük bir hayranlıkla seyrine doymadığımız, İstanbul Süleymaniye, Edirne Selimiye, Sultan Ahmed gibi toprağı vatan yapan mâbedler toplumun süreklilik şuurunu ayakta tutan, dinî hayatı daha içten ve daha feyizli yaşamamıza sebep olan birer sanat şaheserleridir.
Buna göre; toprağı taşı işleyen insanoğlunda hangi kavram gelişmiştir?

65 / 75

Kategori: Hadis

Hadis öğrenmede öğrencilerin uyması gerekenlerden;
I. İhlâs ve İyi Niyet
II. Öğrendiğiyle Amel Etmek
III. Hadisi Ehlinden Almaya Çalışmak
IV. Kendisinden üstün olanlara öncelik vermek
Verilenlerden hangileri yer almaz?

66 / 75

Kategori: Hadis

Birden çok alt konu barındıran tek bir ana konuda yazılmış hadis kitaplardan olan;
– Belli davranışların, şahısların, mekânların,
zamanların faziletleri yani değerli oluşları ve
üstünlükleri ile ilgili hadisler bir araya getirildiği,
– Belirli zamanların faziletine dair Nesaî’nin
Kitâbü’l-cum’a’sı, amellerin faziletlerine dair
yine Nesaî’nin Amelü’l-yevm ve’l-leyle’si,
Kur’an ve surelerin faziletlerine dair Muhammed b. Eyyûb el-Becelî’nin Fedâilü’l-Kur’ân’ı,
bu tür kitaplara örnek olarak verilerilebilir.
Parçada hangi tür kitaplardan bahsedilmektedir?

67 / 75

Kategori: Hadis

Hadis öğrenmede öğrencilerin uyması gerekenlerden;
I. İhlâs ve İyi Niyet
II. Öğrendiğiyle Amel Etmek
III. Hadisi Ehlinden Almaya Çalışmak
IV. Kendisinden üstün olanlara öncelik vermek
Verilenlerden hangileri yer almaz?

68 / 75

Kategori: İslam Hukuku

İslam hukukundaki deyimlerden olan;
• En-nefyu’l-aslî,
• İbâha-i asliyye,
• Berâet-i asliyye
delil ve yöntemlerden hangisi için kullanılır?

69 / 75

Kategori: Alan Eğitimi

Hz.Adem, Allah Teâlâ’nın kendisine tüm isimleri öğretmesi, bilgiyle donatması, yönlendirmesiyle meleklere karşı üstünlük sağlamıştır. İşlediği ilk hatadan sonra, yine Allah Teâlâ’nın, kendisine yol göstermesi sayesinde hatasının farkına varmayı başarmıştır. Bizzat Allah’ın kendisine öğrettiği kelimelerle af dileyerek O’nun hoşnutluğunu tekrar kazanmaya muvaffak olması da dikkat çekicidir.
Bu parçadan hareketle aşağıdaki, yargılardan hangisine ulaşılabilir?

70 / 75

Kategori: İslam Kültür ve medeniyeti

Çini sanatında asıl heyecan verici gelişmeler XVI. yüzyılın ikinci yarısında çok renkli (elvan) sıraltı tekniğinin geliştirilmesiyle, İznik çinilerinde yaşanmıştır. Bu tarihten itibaren
renkli sır tekniğinin yerini “çok renkli sır altı” tekniği almış ve bu teknik dışındaki bütün teknikler terkedilmiştir. Türk çini sanatının zirvesine ilk defa hangi camide görülen İznik
kâşîleriyle ulaşılmıştır?

71 / 75

Kategori: Alan Eğitimi

“Güzel Ahlak” konusunu işleyen Ahmet Öğretmen, öğrencilere “Nasıl güzel ahlaklı oluruz?” sorusunu yöneltmiştir. Bu soru çerçevesinde
herkesin, aklına gelen ilk düşünceyi söylemesini istemiş, gelen cevapları da hiçbir değerlendirme yapmadan aynen tahtaya yazmıştır. Bütün görüşleri aldıktan sonra, kendisi verilen cevaplar üzerine değerlendirmeler yapmıştır.
Verilen örnekte Ahmet Öğretmen’in uyguladığı teknik aşağıdakilerden hangisidir?

72 / 75

Kategori: Din Sosyolojisi

Gündelik kullanımda “kamu” kelimesi, yoğun bir şekilde sosyal, kültürel ve politik tartışmaların içinde sıklıkla geçmektedir. Türkiye’de “kamusal” kelimesi özellikle 1980’li yıllardan sonra, kamu borçları, kamu kurumları gibi kullanımlar üzerinden anahtar kavramlar üzerinden tanımlanmıştır. Kamu”nun en az ilgili olduğu kavram hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

73 / 75

Kategori: Dinler Tarihi

Dinler ve Tanrı Düşüncesiyle ilgili;
I.   Konfüçyanizm - Tien (Gök Tanrı)
II.  Budizm – Tanrı’dan bahsedilmez
III. Hinduizm - Kvan-Ti
IV. Sihizm – Tek tanrı inancı
verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

74 / 75

Kategori: İslam Tarihi

Medineliler Hicretten sonra Medine’de hakemi Hz.Muhammed (sav) olan toplumu yeniden düzenleyen bir yapıyı oluşturmaya karar verdiler.
Bu belgede müslümanların ve islamın hukuki ve sosyal varlığı müşrik Araplar ve Yahudiler tarafından tanınmaktadır. Bu belge ile Medine’de
bağımsız bir İslâm devleti kurulmuş oldu.
Bu belge zamanımızda çeşitli isimlerle anılmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu isimlerden biri değildir?

75 / 75

Kategori: Din Eğitimi

Bir kimsenin ya da grubun, nelere önem verdiğini, o duruma ilişkin ne düşündüğünü ve ne hissettiğini saptamaya yarayan araçlardır.
Dinî inanç ve davranışların yönünü (olumlu-olumsuz) ve şiddet derecesini (güçlü, zayıf, kararsız) anlamak için geliştirilen ölçme
aracı aşağıdakilerden hangisidir?

Puanınız

Ortalama puan şöyledir 22%

0%

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir