Kelam – İslam İnanç Esasları – Test 10

Oluşturma tarihi Tarafından Arif_Arslaner

Kelam

Kelam – İslam İnanç Esasları – Test 10

1 / 50

Kategori: Kelam

I. Fettâh (hayır kapılarını açan)
II. Kayyum (güçlü, kuvvetli)
III. Gaffâr (günahları örtücü, mağfireti bol)
IV. Hakem (hükmedici, iyiyi kötüden ayırt edici)
V. Halîm (yumuşaklık sahibi)
Yukarıda verilen Allah’ın isimlerinden hangisinin anlamı yanlıştır?

Allah’ın “Kayyûm” isminin anlamı her şeyi ayakta tutandır.

2 / 50

Kategori: Kelam

Mucize dışındaki olağanüstülükler, peygamber olmayan kişilerde görülür. Bu tip olaylarda meydan okuma da söz konusu değildir. Ayrıca mucize taklit edilemezken, diğer olağanüstülükler taklit edilebilir. Bunlardan biri de kâfir ve günahkar kişilerden, arzu ve isteklerine aykırı olarak meydana gelen olaydır. Mesela, peygamberlik taslayan inkârcılardan Müseylime, tek gözü kör olan bir adama, iyi olsun diye dua etmiş, bunun üzerine adamın öbür gözü de kör olmuştur.
Parçada bahsedilen mucize dışında kalan olağanüstü durum aşağıdakilerden hangisidir?

İhanet: Kâfir ve günahkâr kişilerden, arzu ve isteklerine aykırı olarak meydana gelen olaydır.

3 / 50

Kategori: Kelam

Aşağıda Zebur ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Zebur Hz. Dâvûd’a indirilmiş olan ilâhî kitabın adıdır.

4 / 50

Kategori: Kelam

Mabed, İbadet mahalli, ibadete mahsus bina, cami, mescid bir dine bağlı olanların belirli zamanlarda toplu olarak veya tek başlarına ibadet etmeleri için yapılmış özel bina, ibadethâne, ibadetgâha denir. Aşağıdakilerden hangisi yedinci semada melekler için inşa edilmiş mabede verilen isimdir?

5 / 50

Kategori: Kelam

İş yerini su basmıştı. Çalışanlar üzülmüş, bu kadar zararın altından nasıl kalkacaklarını düşünüyorlardı. Ahmet Bey “Üzülmeyin! Rızkı veren Allah, nasıl olsa
bir çaresi bulunur” demişti. Ahmet Bey Allah’ın hangi ismiyle çalışanlarına moral vermeye çalışmış olmaktadır?

6 / 50

Kategori: Kelam

Aşağıdakilerden hangisi “amel imandan bir cüzdür” diyen mezheplerden biri değildir?

Amel imandan bir cüzdür diyen mezhepler;
• Selefiyye
• Mu’tezile
• Şia
• Zeydiyye
• Hariciyye

7 / 50

Kategori: Kelam

İspat-ı vacip; İslam’da Allah’ın varlığını ispatlamak için yapılan tüm faaliyetlere denir. Buna göre;
I. Fıtrat delili
II. Hudus delili
III. İmkân delili
IV. Nizam delili
Verilenlerden hangisi Allah’ın varlığının delilleri arasında sayılabilir?

8 / 50

Kategori: Kelam

Kur’an’daki “Yakında o (müşrik) topluluğu bozulacak ve onlar arkalarını dönüp kaçacaklardır” (Kamer/45) ayeti Mekke’de inmiş, ayetin haber verdiği husus, Bedir Savaşı’nda gerçekleşmiştir. Buna göre Hz. Peygamber’in göstermiş olduğu bu mucize çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

Haber Şeklindeki Mucizeler: Bu tür bir mucize, Hz. Peygamber’in herhangi bir eğitim ve öğretimden geçmediği halde geçmiş ve geleceğe dair vermiş olduğu haberleri ifade eder.

9 / 50

Kategori: Kelam

Sözlükte “kalkmak, dikilmek, ayaklanmak” anlamlarına gelir, bir terim olarak, evrenin düzeninin bozulması, her şeyin alt üst edilerek yok olması, yok olan ve ölen şeylerin yeniden yaratılıp diriltilerek ayağa kalkması ve mahşere doğru yönelmesi demektir. Metinde tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

10 / 50

Kategori: Kelam

Peygamberler hayatlarının hiçbir döneminde şirk ve küfür sayılan bir günahı işlemedikleri gibi özellikle peygamberlikten sonra kasten günah işlememişlerdir. İnsan olmaları sebebiyle günah derecesinde olmayan birtakım ufak tefek hataları bulunabilir. Ancak onların bu hatası yüce Allah’ın kendilerini uyarmasıyla derhal düzeltilir.
Peygamberlerin bu tip küçük hatalarına ne ad verilmektedir?

Zelle: peygamberler günah işlemezler ancak ufak tefek hataları olabilir. Allah hemen uyarır. Bu tür ufak
hatalara “zelle’’ denir.

11 / 50

Kategori: Kelam

Hz. Peygamber için Kur’an-ı Kerim’de kullanılan Hatemü’n-Nebiyyin ifadesi aşağıdaki surelerden hangisinde geçmektedir?

12 / 50

Kategori: Kelam

Melekleri diğer varlıklardan ayıran birtakım özellikler vardır. Buna göre;
I. Nûrdan yaratılmışlardır.
II. İradeleri bulunmaktadır.
III. Son derece süratli, güçlü ve kuvvetli varlıklardır.
IV. Allah’ın emir ve izniyle çeşitli şekil ve kılıklara bürünebilirler.
Verilenlerden hangisi ya da hangileri bu özellikler arasında sayılabilir?

13 / 50

Kategori: Kelam

“...Kim Allah’ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve âhiret gününü inkâr ederse o tam mânasıyla sapıtmıştır.” (Nisâ/136)
Yukarıdaki ayetten aşağıdaki yargıların hangisi çıkarılamaz?

14 / 50

Kategori: Kelam

Allah’ın varlığına delâlet eden ve insanı bu konuda düşünmeye ve iman etmeye çağıran Kur’an ayetlerini ve hadisleri dikkatlice inceleyip hem de dış dünyayı ve insanın yaratılışını gözlemleyen âlimler bazı deliller ortaya koymuştur. Bunlardan âlemin ve âlemdeki varlıkların sonradan yaratılmış olup bir yaratıcıya muhtaç olduğu deliline denir. Parçada hakkında bilgi verilen delil çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

Hudûs delili; âlemin ve âlemdeki varlıkların sonradan yaratılmış olup bir yaratıcıya muhtaç olduğu düşüncesine dayanır.

15 / 50

Kategori: Kelam

Kur’an’da âhiret ve âhiret hayatı ile ilgili verilmiş olan pek çok isim vardır. Aşağıdakilerden hangisi ahiret hayatı ile ilgili
Kur’an’ı Kerim’de geçen isimlerden değildir?

Kur’an’da ahiret ve ahiret hayatı ile ilgili verilmiş olan diğer isimlerden bazıları şunlardır:
• Yevmü’l-Ba‘s (Diriliş Günü),
• Yevmü’l-Kıyame (Kıyamet Günü),
• Yevmü’d-Din(Ceza Ve Mükâfat Günü),
• Yevmü’l-Hisab (Hesap Günü),
• Yevmü’t-Telak (Kavuşma Günü),
• Yevmü’l-Hasre (Hasret Ve Pişmanlık Günü).

16 / 50

Kategori: Kelam

I. “Güvenilir olmak” demektir.
II. “Akıllı, zeki ve uyanık olmaları” demektir.
III. “Allah’tan aldıkları buyrukları ve yasakları ümmetlerine eksiksiz iletmeleri” demektir.
Peygamberlere ait bu sıfatlar sırasıyla aşağıdakilerden hangileridir?

17 / 50

Kategori: Kelam

Ulü’l-Azm peygamberler, aldıkları ağır görev ve yüklendikleri sorumluluk karşısında herhangi bir yılgınlık göstermeden dini insanlara tebliğ görevini yerine getiren, bütün zorluklara göğüs germede azim ve sebat gösteren peygamberler demektir. Metine göre aşağıdakilerden hangisi bu peygamberlerden biri değildir?

Ulü’l Azm Peygamberleri: Hz. Muhammed, Hz. Nuh, Hz. İbrahim, Hz. Musa, Hz. İsa’dır.

18 / 50

Kategori: Kelam

Mucize dışındaki olağanüstülükler, peygamber olmayan kişilerde görülür. Bu tip olaylarda meydan okuma da söz konusu değildir. Ayrıca mucize taklit edilemezken, diğer olağanüstülükler taklit edilebilir.
Buna göre;
• Peygamber olacak şahsın, henüz peygamber olmadan önce gösterdiği olağanüstü durumlardır.
• Peygamberine gönülden bağlı olan ve ona titizlikle uyan veli kulların gösterdikleri olağan üstü hallerdir.
• Yüce Allah’ın veli olmayan bir Müslüman kulunu, darda kaldığı veya sıkıntıya düştüğü zaman, olağan üstü bir şekilde bu darlık ve sıkıntıdan kurtarmasıdır.

Yukarıda tanımı verilen olağanüstü haller sırasıyla hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

19 / 50

Kategori: Kelam

• Allah’ın yaratıcı olmasıdır.
• Allah’ın her şeye gücü yeter.
• Allah’ın her şeyi işitmesidir.
• Allah’ın diri ve canlı olmasıdır.
Buna göre aşağıdaki Allah’ın sıfatlarından hangisinin açıklaması verilmemiştir?

İrade; Allah’ın irade sahibi olmasıdır. O, bir şeyi yapmayı istediğinde ona sadece ‘’Ol.’’ der ve o da oluverir.

20 / 50

Kategori: Kelam

Allah’ın emir ve yasaklarını insanlara haber veren, fakat yeni bir kitap ve yeni bir şeriatla gönderilmeyip, önceki bir peygamberin kitap ve şeriatını ümmetine bildirmeye görevli olan peygamberdir. Parçada anlatılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Nebi; Allah’ın emir ve yasaklarını insanlara haber veren, fakat yeni bir kitap ve yeni bir şeriatla gönderilmeyip, önceki bir peygamberin kitap ve şeriatını ümmetine bildirmeye görevli olan peygamberdir.
Çoğulu “enbiya”dır. Risalet ve nübüvvet kelimeleri mastar olup, peygamberlik anlamına gelmektedir.

21 / 50

Kategori: Kelam

Diğer dinlerde Mucize;
I. Zerdüştîliğin kutsal kitabı Gathalar’da mûcize yer almaz.
II. Konfüçyüs, tabiatüstü hadiselerle fazla ilgilenmemiştir.
III. Taoizm, her türlü mûcizeye karşıdır.
Buna göre verilenlerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

22 / 50

Kategori: Kelam

Melekler ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

23 / 50

Kategori: Kelam

Sözlükte “haberci, elçi, güç ve kuvvet” anlamlarına gelmekle beraber Allah’ın emriyle çeşitli görevleri yerine getiren, gözle görülmeyen nurani ve ruhani varlıktır.
Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

24 / 50

Kategori: Kelam

Kıyamet genel bir ölümden sonra genel bir dirilişi kapsamaktadır. Kıyamet alametleri iki başlık altında incelenir. Bunlardan büyük alametler, kıyametin kopmasının hemen öncesinde meydana gelecek ve birbirini izleyecek olan olaylardır. Büyük alametler, tabiat kanunlarını aşan ve insan iradesinin dışında gerçekleşen olaylardır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi kıyametin büyük alametlerinden değildir?

Adam öldürme olaylarının artması kıyametin küçük alâmetleri arasındadır.

25 / 50

Kategori: Kelam

Mümin ya da Müslüman olan bir kimsenin sonradan inkâra sapması, dinden çıkması, İslam’dan ayrılmasına denir. Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

İrtidat / Ridde: Mümin ya da Müslüman olan bir kimsenin sonradan inkâra sapması, dinden çıkması, İslam’dan ayrılmasına denir.

26 / 50

Kategori: Kelam

“İbrahim, Güneş’i doğarken görünce de “İşte benim Rabbim! Bu daha büyük” dedi. O da batınca (kavmine dönüp) “Ey kavmim! Ben sizin Allah’a ortak koştuğunuz şeylerden uzağım.” dedi. “Ben, hakka yönelen birisi olarak yüzümü, gökleri ve yeri yaratana döndürdüm...” (Enam, 6:78-79)

Yukarıdaki ayet iman çeşitlerinden hangisine örnek gösterilebilir?

27 / 50

Kategori: Kelam

Kıyamet; Evrenin düzeninin bozulması, yok olması, ölen şeylerin yeniden yaratılıp diriltilerek ayağa kalkması ve mahşere doğru yönelmesi demektir. Kur’an’da çeşitli isimlerle anılırlar. Aşağıdakilerden hangisi bu isimlerden biri değildir?

Kur’an’da kıyamet, saat, vakra, et tammetül kubra (layık felaket), hakka (gerçek olma) ğaşiye (şiddetiyle … halkı saran), karia (kapıyı çalacak gerçek) gibi isimlerle anılır.

28 / 50

Kategori: Kelam

Gözle görülmeyen fakat varlığı kesin olan, azgınlık ve kötülükte çok ileri giden, kibirli, asi, insanları saptırmaya çalışan varlıklara denir. Kur’an-ı Kerim’de İblis diye söz edilir, İblis, azmış ve Rabbinin  buyruğuna isyan ederek sapıklığa düşmüştür. Duyu organlarıyla algılanamayan fakat varlığı Kur’an-ı Kerim ve sahih hadislerde kesin biçimde haber verilen bu varlıklar ateşten yaratılmıştır. Parçada bahsedilen varlıklar aşağıdakilerden hangisidir?

29 / 50

Kategori: Kelam

A’raf; “Dağ ve tepenin yüksek kısımları” anlamına gelen a‘raf, cennetle cehennemin arasında bulunan surun ve yüksek kısmın adıdır. Bilginler, a’raf ve a’raflıkların kimler olacağı konusunda farklı görüşlere sahip olmuşlardır.
Buna göre;
I. Herhangi bir peygamberin tebliğini duymamış olarak ölen insanlar
II. Küçükken ölen müşrik çocukları
III. İyi ve kötü amelleri eşit olan müminler
verilenlerden hangileri bu kimseler arasında sayılabilir?

Bilginler, a’raf ve a’raflıkların kimler olacağı konusunda farklı iki görüşe sahip olmuşlardır:
1. Herhangi bir peygamberin tebliğini duymamış olarak ölen insanlarla, küçükken ölen müşrik
çocukları a‘rafta kalacaklardır.
2. A‘raflıklar, iyi ve kötü amelleri eşit olan müminlerdir. Bunlar cennete girmeden önce cennetle cehennem arasında bir süre bekletilecekler, sonra Allah’ın lütfuyla cennete gireceklerdir.

30 / 50

Kategori: Kelam

Hristiyan ve Yahudilere ilâhî kitap olarak İncil ve Tevrat verildiğinden dolayı İslam literatüründe bu iki kesim özel bir isimle isimlendirilmiştir.
Bu isim aşağıdakilerden hangisidir?

Hristiyan ve Yahudilere ilâhî kitap olarak İncil ve Tevrat verildiğinden onlara “Ehl-i kitap” denilmiştir.

31 / 50

Kategori: Kelam

“Derece derece yükseltmek, yavaş yavaş sonuca ulaştırmak” anlamındadır. Zalim, kâfir ve azgın kişilerin tedricî olarak felâkete yaklaştırılması ve bu esnada kendilerine bazı geçici imkân ve başarıların sağlanmasını ifade eder. Parçada tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

İstidrâc: “Derece derece yükseltmek, yavaş yavaş sonuca ulaştırmak” anlamındadır. Zalim, kâfir ve azgın kişilerin tedrîcî olarak felâkete yaklaştırılması ve bu esnada kendilerine bazı geçici imkân ve başarıların sağlanmasını ifade eder. istidrac, küfrü veya fâsıklığı açıkça görülen kimsenin elinde, isteğine uygun olarak zuhur eden harikalıklardır. (Firavun örneği)

32 / 50

Kategori: Kelam

Allah’ı tespih ve anmakla görevli olup, Allah’a çok yakın ve O’nun katında şerefli mevkii bulunan meleklerdir. (en-Nisâ 4/172) Metinde bahsedilen melekler aşağıdakilerden
hangisidir?

Mukarrebun ve İlliyyun adıyla anılan melekler, Allah’ı tesbih ve anmakla görevli olup, Allah’a çok yakın ve O’nun katında şerefli mevkii bulunan meleklerdir.

33 / 50

Kategori: Kelam

Dar bir çevrede, küçük topluluklara, ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde indirilen birkaç sayfadan oluşmuş küçük hacimli sayfalara denir. Kur’ân-ı Kerîm’de Hz. İbrâhim ve Mûsâ’ya indirilen sayfalardan bahseden iki âyet vardır. Bunun dışında Kur’an’da ve mütevâtir hadislerde bu sayfalar ile ilgili bir bilgi bulunmamaktadır.
Parçada anlatılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Suhuf: Sahife kelimesinin çoğulu olan suhuf, dar bir çevrede, küçük topluluklara, ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde indirilen birkaç sayfadan oluşmuş küçük kitap ve risâlelere denilir.

34 / 50

Kategori: Kelam

• Çeşitli şekillere girebilecek ve insanların yapamayacağı bazı işlerin üstesinden gelebilecek yetenekte Yaratılmıştır.
• Mutlak gayba dair bilgileri yoktur.
• Ateşten yaratılmıştır.
• Duyu organlarıyla algılanamayan varlıklardır.
• Bir kısmı müslümandır. Bir kısmı da kafirdir.
• İnsanlar gibi iman ve ilahi emirlere itaat etmekle yükümlüdürler.
Özellikleri verilen varlıklar aşağıdakilerden hangisidir?

35 / 50

Kategori: Kelam

I. Tevrat: Kanun, şeriat ve öğreti
II. Zebur: Yazılı şey ve kitap
III. İncil: Müjde, iyi haber
IV. Kur’an: Toplamak, okumak, bir araya getirmek
Bu İlahi kitaplardan hangisinin kelime anlamı doğru olarak verilmiştir?

İlahi kitapların kelime anlamları;
• Tevrat: Kanun, şeriat ve öğreti
• Zebur: Yazılı şey ve kitap
• İncil: Müjde, iyi haber
• Kur’an: Toplamak, okumak, bir araya getirmek

36 / 50

Kategori: Kelam

Aşağıdaki sıfatlardan hangisi Allah Teâlâ’nın ezelî olduğu, başlangıcının olmadığı anlamına gelmektedir?

37 / 50

Kategori: Kelam

Aşağıdakilerden hangisi Hz. İsa’ya nispet edilen mucizelerden biri değildir?

38 / 50

Kategori: Kelam

Aşağıdaki küfür çeşitlerinden hangisinin açıklaması yanlış verilmiştir?

Küfr-i İnadi: Kişinin kalpten Allah’ı ve gerçeği bilip dil ile de bildiğini açıklamasına rağmen, makam şan şöhret yüzünden inkâr etmesidir.

39 / 50

Kategori: Kelam

Meleklerin en üstünü ve en büyüğü, Allah’a en yakını olduğu için kendisine “meleklerin efendisi” anlamında “seyyidü’l- melâike” de denilen melek
aşağıdakilerden hangisidir?

40 / 50

Kategori: Kelam

Ölümle başlayıp yeniden dirilmeye kadar devam edecek hayata kabir İnsanın ölümüyle âhiret hayatı başlar. Bu durumda âhiret, kabir (berzah) hayatı, kıyamet, ba‘s (yeniden dirilme), haşir ve mahşer, defterlerin dağıtılması, hesap, mîzan, sırat, şefaat, cennet ve cehennem gibi devreleri kapsamaktadır.
Metine göre aşağıdaki mezheplerden hangisi kabir hayatın varlığını kabul etmez?

41 / 50

Kategori: Kelam

Cehennem, Kelime olarak “derin kuyu” anlamına gelen cehennem, âhirette kâfirlerin sürekli olarak, günahkâr müminlerin de günahları ölçüsünde cezalandırılmak üzere kalacakları azap yeridir. Kur’an’da cehennem için yedi isim kullanılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu isimlerden biri değildir?

Kur’an’da cehennem için yedi isim kullanılmıştır:
1. Cehennem (derin kuyu), 2. Nâr (ateş), 3. Cahîm (son derece büyük, alevleri kat kat yükselen ateş),
4. Hâviye (düşenlerin çoğunun geri dönmediği uçurum), 5. Saîr (çılgın ateş ve alev), 6. Lezâ (dumansız
ve katıksız alev), 7. Sakar (ateş), 8. Hutame (obur ve kızgın ateş).

42 / 50

Kategori: Kelam

Aşağıdaki melekler ve özellikleri hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Kiramen Kâtibin, insanın sağında ve solunda bulunan iki meleğin adıdır. Sağdaki melek iyi iş ve davranışları, soldaki ise kötü iş ve davranışları tesbit etmekle görevlidir.

43 / 50

Kategori: Kelam

Kıyametin kopuşunu belirtmek ve kıyamet koptuktan sonra bütün insanların mahşer yerinde toplanmak üzere dirilmeleri için İsrafil’in boruya üflemesidir. Fakat bu borunun mahiyeti insanlar tarafından bilinemez. Bütün ahiret hallerinde olduğu gibi dünyadaki borulara benzetilemez. Kur’an ayetlerinden anlaşıldığına göre, İsrafil boruya iki defa üfleyecektir. Parçada anlatılan olay aşağıdakilerden hangisidir?

44 / 50

Kategori: Kelam

I. Tahlik     a. Rızık
II. İnşa       b. Yaratma
III. Terzik  c. Bir araya getirme
Yukarıda verilen Allah’ın Fiili Sıfatları ve anlamlarının doğru eşleştirilmiş hali aşağıdakilerden hangisidir?

I     II     III

Allah’ın Fiili Sıfatları
• Tahlik / Yaratma
• Terzik / Rızık
• İnşa / Bir araya getirmedir.

45 / 50

Kategori: Kelam

Varlığı zorunlu olan ve kemal ifade eden sıfatlardır. Bu sıfatlar “Allah diridir, irade edendir, güç yetirendir..., hayat, irade ve kudret... sıfatları vardır” gibi müsbet (olumlu) ifadelerle Allah’ı tanıttığı için bu ismi almışlardır. Bu sıfatların zıtları olan özellikler Allah hakkında düşünülemez. Kullarınki ise sonlu, kayıtlı, sınırlı, sonradan yaratılmış, eksik ve yetersiz sıfatlardır. Yukarıda bahsedilen sıfatlar hangi seçenekte
doğru olarak verilmiştir?

46 / 50

Kategori: Kelam

I. İlâhî kitaplar konusu Allah’ın kelâm sıfatı ile ilgilidir, bu sıfatın eseridir.
II. Allah’ın peygamberlerine vahiy yoluyla bildirdiği mesajın ortaya çıkmış şeklidir.
III. Peygambere indirilen kitaplara ilâhî kitap denilmesinin sebebi, bu kitapların Allah tarafından gönderilmesi, söz ve içerik olarak onlarda hiçbir beşer katkısının bulunmamasıdır.
Yukarıda kutsal kitaplarla ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?

Allah, kelam sıfatı ile ilahi kitaplar göndermiştir. Bu kitaplara ilahi kitap denilmesinin nedeni Allah tarafından gönderilmeleridir.

47 / 50

Kategori: Kelam

İsm-i Azam; Allah’ın bütün isimlerinin anlamlarını içinde bulunduran en önemli ve en büyük isimdir.
Buna göre;
I. Hayyül
II. Kayyum
III. Rahman
IV.  Rahim
İsimlerinden hangileri İsm-i Azamın içinde yer alır?

İsm-i A’zam: Allah’ın bütün isimlerinin anlamlarını içinde bulunduran en önemli ve en büyük isimdir.
Bunlar Allah, Hayyül, Kayyum, Rahman, Rahim, Zül celal-i vel ikram isimleridir.

48 / 50

Kategori: Kelam

“Muhakkak ki Allah adaleti, iyiliği ve akrabaya yardım etmeyi emrediyor (irade ediyor)...” (Nahl/90) ayetindeki irade çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

Teşrii İrade: Teşrii (yasama ile ilgili) iradeye dini irade de denir. Yüce Allah’ın bir şeyi sevmesi ve ondan hoşnut olması, onu emretmesi demektir. Allah’ın bu manadaki bir irade ile bir şeyi dilemiş olması, o şeyin meydana gelmesini gerekli kılmaz. “Muhakkak ki Allah adaleti, iyiliği ve akrabaya yardım etmeyi emrediyor (irade ediyor)...” (Nahl/90) mealindeki ayetteki irade bu çeşit bir iradedir.

49 / 50

Kategori: Kelam

“Melekler, “Seni bütün eksikliklerden uzak tutarız. Senin bize öğrettiklerinden başka bizim hiçbir bilgimiz yoktur. Şüphesiz her şeyi hakkıyla bilen, her şeyi hikmetle yapan sensin” dediler.” (Bakara/32) Buna göre verilen ayette meleklerin hangi özelliğine vurgu yapılmıştır?

50 / 50

Kategori: Kelam

Allah’ın hiçbir şeye ihtiyaç duymaksızın bizzat var olması anlamına gelir. O’ndan başka herşey var olmak ve varlığını devam ettirebilmek için başka bir varlığa ihtiyaç duyar.
Parçada anlatılan Allah’ın zati sıfatı aşağıdakilerden hangisidir?

Skorunuz

0%