2014 – ÖABT / DKAB – Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği

Şu kişi tarafından oluşturuldu Arif_Arslaner

2014 - ÖABT / DKAB

1 / 50

Aşağıdakilerden hangisi değer eğitimi açısından, çocuğunda “Sorumluluk duygusunu” geliştirmek isteyen bir anne-babanın yapması gerekenler içerisinde yer almaz?

2 / 50

Ailesi tarafından sürekli “Sen hep böyle düşüncesizsin, kendinden başkasını düşünmezsin.” gibi ifadelerle eleştirilen bir bireyin değer eğitiminde, aşağıdaki yanlışlardan öncelikli olarak hangisinin yapıldığı
söylenebilir?

3 / 50

I. Öğrencileri gruplara ayırarak, belirlenen peygamber hikâyeleri ile ilgili “Siz olsaydınız ne yapardınız?” etkinliğini yaptırma
II. “Habercide aradığım nitelikler” konulu bir kavram haritası oluşturmalarını isteme
III. “Peygamber kimdir?” konulu bir bilgi notu oluşturmalarını isteme
IV. Peygamberlere gönderilen kitaplar ve bu kitapların özellikleri konulu bir proje ödevi hazırlamalarını isteme

6. sınıf “inanç” öğrenme alanındaki “peygamberlere ve ilahi kitaplara inanç” ünitesindeki “Peygamberlerin insanlardan seçilmesinin nedenlerini irdeler.” kazanımını gerçekleştirmek isteyen bir öğretmenin yukarıdaki etkinliklerden hangilerini yapması beklenir?

4 / 50

Hudeybiye Antlaşması imzalandıktan sonra Kureyş heyetinin başkanı Süheyl b. Amr'ın oğlu Ebu Cendel, Müslüman olduğu için atıldığı hapisten kaçar ve ayaklarındaki zincirleri sürüyerek Müslümanlara sığınır. Hz. Muhammed, Kureyşlilerle yaptığı antlaşmaya sadık kalacağına dair Allah adına söz verdiğini belirtip kendisine sabır tavsiye ederek onu babasına iade eder. Verilen örnek olayı kullanan bir öğretmenin aşağıdaki kazanımlardan hangisini gerçekleştirmeye çalıştığı söylenebilir?

5 / 50

“Çevremi temiz tutarım.” konusunu işleyen Kadir Öğretmen, öğrencilere “Çevre temizliğini nasıl sağlayabiliriz?” sorusunu yöneltmiştir. Bu soru çerçevesinde herkesin, aklına gelen ilk düşünceyi söylemesini istemiş, gelen cevapları da hiçbir değerlendirme yapmadan aynen tahtaya yazmıştır. Bütün görüşleri aldıktan sonra, kendisi verilen cevaplar üzerine değerlendirmeler yapmıştır. Verilen örnekte Kadir Öğretmen’in uyguladığı teknik aşağıdakilerden hangisidir?

6 / 50

Belirli bir öğretim konusuyla ilgilidir. Konuyla ilgili otorite sahibi bir kişi tarafından yönetilir. 5-30 kişiden oluşan grup çalışmalarıdır. Seçilen konu, proje ya da araştırma yoluyla hazırlanır. En belirgin özelliği, sunuluncaya kadar ciddi olarak araştırılması, incelenmesi ve hazırlanmasıdır. Amacı, bir konunun incelenmesi için imkân vermektir. Öğretmenin belirlediği bir konu araştırılıp, elde edilen sonuçlar, çözüm yolları ve görüşler grupça çeşitli tekniklerle sunulur. Daha sonra sunulan rapor tartışılarak genel sonuca ulaşılır. Burada sorumluluk daha çok öğrenciye düşer. Din öğretiminde de kullanılan bu yöntem
aşağıdakilerden hangisidir?

7 / 50

Din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde özellikle yardımlaşma, dayanışma, kişisel sorumluluk ve grup sorumluluğu gibi tutum ve becerilerin kazandırılması amacıyla tercih edilen bir yaklaşımdır. Çok eskiden beri farklı şekillerde uygulanmaktadır. Bu yaklaşımda öğrenciler genellikle grupla çalışma, tartışma, proje yapma ve aynı düzeydeki akran öğrencilerin oluşturdukları ve gelişigüzel teşkil edilen gruplar hâlinde
çalışırlar. Son yıllarda yaygınlaşarak uygulanmakta olan bu öğrenme yaklaşımının temel ilkeleri olumlu bağımlılık, yüz yüze etkileşim, bireysel değerlendirebilirlik ve kişisel sorumluluk, kişiler arası beceriler, grup becerileri ve grup süreci olarak belirlenmiştir. Din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinde de kullanılan bu öğrenme yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

8 / 50

I.    Gerçekte hepimiz aynı şeyi söylüyoruz.
II.   Bir dine mensup olsun veya olmasın herkes kurtuluşa erebilir.
III. Diğer dinler hakikat içerseler de kurtuluş ancak bir dinde vardır.
IV. Dinler, kurtuluşa ermenin farklı yollarını içerirler.
Bu görüşlerin ait olduğu yaklaşımlar aşağıdakilerden hangisinde doğru sırayla verilmiştir?

9 / 50

Günümüz eğitim sistemlerinin; bireyi kültürleme, toplumsallaştırma, dolayısıyla onu hayata hazırlama ve toplumu dönüştürme gibi işlevleri bulunmaktadır. Meseleye din eğitimi ve öğretimi açısından bakacak olursak din eğitim ve öğretimi, eğitimin sayılan bu işlevlerine katkı sağlayabilecek önemli verilere sahiptir. Nitekim kutsal kitaplar incelendiğinde örneklerin yerel, mesajların ise daha genel olduğu görülecektir. Bu mesajlar arasında barış, iyilik, sevgi ve saygı gibi bütün insanlığı kuşatan önemli değerler bulunmaktadır. Bu metinde din eğitim ve öğretiminin hangi temeline vurgu yapılmaktadır?

10 / 50

Medreseden mezun olan talebeler “Matlab” adı verilen deftere isimlerini kaydettirir ve atanmak için sıra beklerlerdi. Bu talebeler bekledikleri süre boyunca görevleri ile ilgili staj yaparlardı. Daha sonra, sırası
gelenler önce aşağı dereceli medreselere atanır, zamanla terfi ederek daha ileri seviyede eğitim veren medreselerde görev yaparlardı. Medrese mezunu talebelerin göreve atanma süreçleriyle ilgili bu usule verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

11 / 50

Tanrı’nın en temel vasfı; maddi olmayan, biricik, eşsiz bir varlık olmasıdır. O, dış dünyadaki herhangi bir varlık gibi maddi olarak düşünülemez ve biçimlendirilemez. Tanrı zamanın ve mekânın dışında olan aşkın bir faildir. O, etkin bir neden olarak fiillerinin sonuçları ile her yerde ve her şeyde hazırdır. Bu parçada anlatılan Tanrı tasavvuru aşağıdakilerden hangisiyle nitelenebilir?

12 / 50

Spinoza, aralarında hiçbir ortaklık olmayan iki şey arasında nedensellik ilişkisinden söz edilemeyeceğini ileri sürmüştür. Ona göre Tanrı, özünden kaynaklanan bir zorunlulukla eylemde bulunmaktadır; bu durumda her şeyin Tanrı’dan zorunlu olarak çıktığı, Tanrı ile evrenin özdeş olduğu ortaya çıkmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu yaklaşıma yöneltilen eleştirilerden değildir?

13 / 50

Konfüçyüs, toplumda yaşanan sosyal düzensizliği ve kargaşayı düzeltmek için beşli bir insani ilişkiler sistemine vurgu yapmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu ilişkiler sisteminde yer almaz?

14 / 50

 İran'dan Çin'e kadar İpekyolu üzerinde tüm Asya kıtasında yayılmış, XIII. yüzyıldan sonra bölgede etkisini kaybetmiştir.
 Tanrı anlayışının temelinde ışık-karanlık düalizmi bulunmaktadır.
 Zerdüştilik, Budizm ve Hristiyanlıkla ilgili inançları senkretik bir tarzda birleştirmiştir.
Özellikleri verilen bu din aşağıdakilerden hangisidir?

15 / 50

Hristiyan anlayışına göre; Hz. Âdem’in işlediği asli suç nedeniyle insanoğlu ile Tanrı arasındaki ahit bozulmuş, Hz. İsa’nın fidye olarak çarmıhta kanının dökülmesiyle de bu ahit yeniden tesis edilmiştir.
Bu parçada Hristiyanlığın hangi öğretisinden bahsedilmektedir?

16 / 50

Orta yaş döneminde dinî hayatı olağan seyreden bir kişinin yaşlılık dönemi dinî yaşayışında genellikle bir yükseliş, ileri yaşlılık döneminde ise bazı dinî pratiklerinde bir düşüş gözlemlenir. Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?

17 / 50

Bazı insanlar için din, bütün benliği kuşatan ve her konuda tek referans kaynağı olan belirleyici bir olgudur. Din, kişiliğin merkezinde yer alır ve bütün davranışlara yön veren bir denetim odağı işlevi görür. Bu tür insanlar benliklerini dinin isteklerine göre şekillendirme, Allah rızası için her türlü şahsi istek ve arzulardan vazgeçme eğilimindedirler. Bu parçada ne tür bir dindarlık yöneliminden söz edilmektedir?

18 / 50

Hz. Muhammed’in hicreti sonrasında Medine’de yeni bir toplumun temelleri atılmış; aile, ahlak, hukuk, siyaset ve ekonomi gibi alanlarda gerçekleştirilen uygulamalar köklü değişimlerin yaşanmasını da beraberinde getirmiştir. Bu gelişmelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

19 / 50

Küreselleşme ve din ilişkisi söz konusu olduğunda, öncelikle dikkat çekmemiz gereken husus, hemen her dinin küresel iddialara sahip olduğudur. Öyle ki, dinlerin neredeyse tamamının evrensel tezlere sahip olduğu, bütün insanları bu tezleri kabul etmeye çağırdıkları, genel kabul gören bir hakikat durumundadır. Bu açıdan dinler, kendi değerlerini insanların tamamına duyurma yolunda, küreselleşmenin olgusal imkânlarından yararlanabilirler. Böylece küreselleşme, “din yayma” faaliyetinin şeklini değiştirerek, hızını ve etkisini artırma işlevi görebilir. Bu parçadan yola çıkarak aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?

20 / 50

Son dönemin meşhur din bilimcilerinden biri olan Joseph Cantwell Smith'e “Sen iyi bir Hristiyan mısın?” diye sorulduğunda “Bunu komşuma sorman gerekir.” cevabını vermiştir. Bu parçada dinî tecrübenin hangi boyutu vurgulanmaktadır?

21 / 50

Dürzilere göre ölüm, sadece insanın bedeni için söz konusudur. Buna karşın insanın ruhu hiçbir zaman ölmez; bir bedeni terk ettiğinde hemen yeni bir beden edinir. Ancak ruhun, insan dışındaki varlıkların bedenine geçmesi kesinlikle söz konusu değildir. Bu geçiş, aynı cinsler arasında gerçekleşir. Erkek ruhu erkek bedenine, kadın ruhu ise kadın bedenine geçer. Bu parçada anlatılan Dürzi inancı, aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?

22 / 50

mamiyye Şiası’nın “imamet konusunda kendileri gibi düşünmeyenlerle ilişkiyi kesmeleri, kendileri gibi düşünenlerle de dostluk kurmaları” anlamındaki temel prensibi aşağıdakilerden hangisidir?

23 / 50

Bir tevhit ilanı ve namaza çağrı olan ezan, okunuşundaki müzikalite ile de başlı başına estetik bir olaydır. Dinî musikinin cami musikisi formlarından biri olan ezan, namaz vakitlerine göre seçilmiş bir makam anlayışı içinde kendine has bir icra tarzı ve üslup çerçevesinde okunur. Bu çerçevede genellikle, sabah ezanı için saba, öğle ezanı için rast ve hicaz, ikindi ezanı için hicaz, uşşak ve bayati, akşam ezanı için hicaz, rast ve segâh, yatsı ezanı için de hicaz, uşşak, neva ve rast makamları tercih edilir. Bu parçadan hareketle ezanla ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi söylenemez?

24 / 50

İslam mimarisinde, özgün şekliyle günümüze kadar gelen en eski yapı aşağıdakilerden hangisidir?

25 / 50

İlimsiz şiir, temeli olmayan bir duvar gibidir; kaldı ki temelsiz duvar da son derece değersizdir. Bu yüzden şiirimin ilimden ayrı olmasını bir ihanet saydım ve ilimsiz şiirden nefret ettim. Fuzuli’nin bu sözlerinden aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz?

26 / 50

İslam felsefesinin gelişim sürecinde tercüme hareketinin önemli bir yeri bulunmakla birlikte, her şey bu hareketin ürünü değildir. Bilimsel ve felsefi eserlerin İslam dünyasına çeviriler yoluyla taşınması ancak İslam düşüncesinin belirli bir olgunluğa erişmesiyle gerçekleşmiştir. Bu yüzden tercüme faaliyetini İslam dünyasında zaten mevcut olan felsefi-entelektüel tartışmaların bir uzantısı ve bu yönde gerçekleştirilen araştırma süreçlerinin bir parçası olarak değerlendirmek gerekir. Buna göre, İslam felsefe tarihindeki tercüme hareketiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

27 / 50

Gazali’ye göre kelamcıların hatası yalnızca kitaplarda okudukları ve duydukları bilgilerle yetinmeleridir. Kelamcılar kıyaslarını kesin delile, kabul edilmesi zorunlu öncüllere dayandırmak yerine, şöhreti ve
yaygınlığı nedeniyle doğru sayılan kıyaslara öncelik verdikleri için çelişkiye düşmüşlerdir. Gazali’nin bu tür hataları ortadan kaldırmak için gerekli gördüğü ilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

28 / 50

Kendine dön ve düşün! Kendi varlığının farkında olmadığını ve bunu ispat edemeyeceğini hiç düşünebilir misin? Aklı başında bir kimse için bunlar söz konusu olamaz. Dahası insanın, uyku hâlindeyken bile kendi varlığından habersiz olduğu düşünülemez. Her ne kadar uyuyan bir kimsenin hafızasında kendi varlığına ilişkin belirgin bir imaj kalmasa da bu böyledir. İbn Sina’ya ait bu parçada aşağıdakilerden hangisi anlatılmaktadır?

29 / 50

İslam hukukunda Şâri’in, varlığını hükmün varlığı, yokluğunu da hükmün yokluğu için alamet kıldığı birtakım durumlar vardır. Örneğin, ramazan ayının girmesi orucun, malın nisab miktarına ulaşması da
zekâtın varlığı için alamet kılınmıştır. Bu durum aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?

30 / 50

Hac ve umrenin sahih olabilmesinin şartlarından birisi hac veya umre yapmak niyetiyle ihrama girmektir. İhram, hac veya umreye niyet eden kimsenin diğer zamanlarda yapması helal olan bazı davranışları, hac ve umrenin rükünlerini veya bütün adabını tamamlayıncaya kadar kendisine haram kılması demektir. Buna göre, aşağıdaki fiillerden hangisi ihram yasakları arasında yer almaz?

31 / 50

Beş vakit farz namaz, günün belirli zaman dilimlerinde ifa edilmesi gereken bir ibadettir. Bu sebeple de söz konusu namazlar için vakit şarttır. Ancak Hz. Peygamber’in çeşitli mazeretler sebebiyle bazen bu namazları birleştirdiği olmuştur. Fakihler, birbirini takip eden iki namazın (öğle ile ikindinin veya akşam ile yatsının) ikisinden birinin vaktinde, birlikte ve peşi peşine kılınmasına “namazın cem’i” adını vermişler ve bunun yapılabilmesi için birtakım şartlar aramışlardır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi namazların birleştirilmesi konusunda fakihlerin, üzerinde ittifak ettiği şartlardandır?

32 / 50

Neden ile sonuç arasında zorunlu bir ilişki yoktur. Örneğin ateşin pamuğu yakması, bizzat yaratıcının ateş ile pamuğun yan yana getirilmeleri durumunda meydana getirdiği fiziksel bir hadisedir. Bu, âlemdeki bütün olgu ve olaylar için geçerli olan ilahi bir yasadır. Bu yaklaşım aşağıdaki kelam nazariyelerinden hangisiyle açıklanmıştır?

33 / 50

Ebu Hanife, aşağıdaki görüşlerden hangisi dolayısıyla “ircâ” fikrini benimseyenler arasında gösterilmiştir?

34 / 50

Maturidilere göre bir fiilin Allah’a ve insana bakan iki yönü vardır: Allah’a ait olanı yaratmak (halk), insana ait olanı ise yapmak (kesb)tır. Bir fiilin Allah tarafından yaratılmış olması, tercihlerin belirlenmesinde Allah’ın sevk edici ve zorlayıcı olduğu anlamına gelmez. Maturidilerin insan fiilleriyle ilgili bu görüşü aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilmiştir?

35 / 50

“Eğer harikulade şeyler (mucize) göstermek peygamberlik delili olsaydı, bu durumda kendi döneminde yaptığı şeyin benzeri meydana getirilemeyen her kişinin peygamber olarak kabul edilmesi gerekirdi.”
Bu düşünceden hareket edildiğinde aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

36 / 50

“O’nun benzeri bir şey yoktur…” (Şûrâ, 42:11) “O, doğurmamış ve doğmamıştır. O’nun hiçbir dengi yoktur.” (İhlas, 112:3-4) Bu ayetlerde Yüce Allah’ın aşağıdaki hangi sıfatından söz edilmektedir?

37 / 50

Müslümanların Batı karşısında niçin geri kaldıkları sorusu 19. yüzyıldan itibaren İslam âlimlerini meşgul etmiştir. Muhammed Abduh ve Reşit Rıza gibi isimler bu durumu, Müslüman toplumların Kur’an’dan
uzaklaşmasıyla ilişkilendirmişler ve çıkış yolu olarak yeniden Kur’an’a dönülmesi gerektiğini savunmuşlardır. Bu parçada anlatılan çağdaş tefsir ekolü aşağıdakilerden hangisidir?

38 / 50

Kur’an’da tek bir lafız hâlinde kullanılan ancak bağlamına göre birden çok anlama gelen kelimeler, “lafz-ı müşterek” olarak nitelenir. Kur’an’da geçen aşağıdaki kelimelerden hangisi, bu tanıma uygun düşmektedir?

39 / 50

Ulumu'l-Kuran’a dair kaynaklarda Kur’an ayetlerinin Hz. Muhammed’e vahyediliş zamanı veya mekânı dikkate alınarak bazı ayetler farklı kavramlarla nitelendirilmiştir. Buna göre, aşağıdaki kavramlardan hangisi yukarıda belirtilen konu ile ilgili kavramlar arasında yer almaz?

40 / 50

Hz. Peygamber Dönemi’nde yapılan gazveler ve söz konusu edildiği sureler ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

41 / 50

Kur’an’da mesajların sunumunda mesellere geniş yer verilir, meseller sayesinde mesaj daha çarpıcı bir nitelik kazanır. Örneğin Kehf Suresi’nin 45. ayetinde yer alan bir meselde, yağmur suyundan ve bu su sayesinde toprağın yemyeşil bir bitki örtüsüne bürünmesinden, fakat daha sonra yakıcı bir rüzgârla birlikte çer çöp hâline gelmesinden söz edilmiştir. Bu parçada sözü edilen meselde aşağıdakilerden hangisi anlatılmaktadır?

42 / 50

Kur’an-ı Kerim’de Müslümanların diğer inanç gruplarıyla ilişkileri konusunda, ilk bakışta birbiriyle çelişik gibi duran farklı tutumlar önerilmiştir. Örneğin, Kâfirûn Suresi’nin 6.
ayetinde müminlere, kâfirlere karşı “Sizin dininiz size, benim dinim bana.” demeleri tembihlenirken Bakara Suresi’nin 256. ayetinde dinde zorlama olmadığı ve hak ile batılın birbirinden ayrıldığı bildirilmiştir. Bazı ayetlerde, iman edip etmemenin insanın kendi tercihine bağlı olduğu vurgulanırken bazılarında ise inkârcıların ele geçirildikleri yerde öldürülmeleri veya müminlerin inancına ve hayat tarzına yönelik baskı ve zulüm (fitne) ortadan kalkıncaya kadar onlarla savaşılması emredilmiştir. Bu türden ayetlerin doğru anlaşılabilmesi hususunda aşağıdakilerden hangisine başvurulması beklenemez?

43 / 50

Sahih hadisleri derleyen bazı muhaddisler, aradıkları şartlara uyduğu hâlde bazı hadislere ulaşamamışlar veya başka sebeplerle bunları kitaplarına alamamışlardır. Ancak daha sonraki dönemlerde bazı hadis âlimleri onların sıhhat şartlarına uyan hadisleri bir araya getiren eserler kaleme almışlardır. Bu türden hadis kitapları aşağıdakilerden hangisidir?

44 / 50

Hadis âlimleri, hadislerin nasıl öğrenileceği ve öğretileceği ile ilgili sekiz farklı yöntem geliştirmişler, bunları da üstünlük açısından kendi içinde derecelendirmeye tabi tutmuşlardır. Bir talebenin hocasının dersini, daha önce istinsah ettiği bir kitaptan takip etmeyip onun söylediği hadisleri huzurunda yazmak suretiyle öğrenmesi en güçlü rivayet şekillerinden biri kabul edilmiştir. Bu hadis öğrenme şekli aşağıdakilerden hangisidir?

45 / 50

Çeşitli nedenlerden dolayı, rivayetler arasında sened ve metin açısından bazı çelişkiler söz konusu olabilmektedir. Hadis âlimleri bu çelişkileri gidermek için pek çok yöntem geliştirmiş ve uygulamışlardır. Ancak her şeye rağmen çok az da olsa uzlaştıramadıkları veya birini diğerine tercih edemedikleri hadisler olmuştur. Bu türden hadisler aşağıdakilerin hangisiyle adlandırılır?

46 / 50

Hz. Muhammed, Kureyş’in ileri gelenlerine tebliğde bulunurken görme engelli bir kişi ona geldi ve ısrarla sorular sormaya başladı. Bu durum karşısında sözünü kestiği için yüzünü hafifçe ekşiten Hz. Muhammed, Abese Suresi’nde ifade edilen ilahi ikaza maruz kaldı. Bu parçada sözü edilen ve Hz. Muhammed’i ilahi ikaza maruz bırakan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

47 / 50

Hz. Muhammed, hicretin altıncı yılında 1500 kadar sahabi ile birlikte umre yapmak üzere Medine’den Mekke’ye hareket etti. Sadece umre ibadeti amacıyla çıkılan bu seferde Müslümanlar yanlarına silahlarını almadılar. Mekke’ye yakın bir yere gelindiğinde Hz. Muhammed konaklama emri verdi ve Mekkelilere ibadet amacıyla geldiklerini bildirmesi için Hz. Osman’ı elçi olarak gönderdi. Hz. Osman’ın Mekkeliler tarafından öldürüldüğü yönünde bir haber ulaşması üzerine Hz. Muhammed, sahabeyi topladı ve müşriklerle savaşmadan oradan ayrılmayacaklarına dair onlardan biat (bağlılık yemini) aldı.
Hz. Muhammed’in sahabeden aldığı bu biat, aşağıdakilerden hangisidir?

48 / 50

İslam öncesi Arap toplumu, kabile esası üzerine kuruluydu. Kabileler; aynı soydan gelen, kan ve nesep yoluyla birbirine bağlı şahıslardan oluşmaktaydı. Bir kimsenin; baba tarafından akrabalarını ve kabilesini, ne pahasına olursa olsun savunmaya hazır olması beklenmekteydi. Kabileden herhangi birisi, dışarıdan bir tehdit hissettiğinde diğer tüm üyeler harekete geçmek ve gerekirse birlikte savaşmak durumundaydı. Bu parçada anlatılan kabilecilik dayanışması, aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?

49 / 50

Din öğretiminde kullanılan en temel yöntemlerden biri de tartışma yöntemidir. Bu yöntemde amaç, öğrenciyi ders konuları üzerinde daha önceden belirlenen şartlar dâhilinde tartışmaya sevk ederek ona bazı temel bilgileri kazandırmaktır. Ancak bu yöntemin din öğretiminde kullanılması birtakım sorunları da beraberinde getirmektedir. Aşağıdakilerden hangisi, bu yöntemin kullanılmasında doğabilecek sorunlardandır?

50 / 50

Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’de ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretiminde benimsenen yaklaşım için söylenebilecek bir yargı değildir?

Skorunuz

0%