Din Psikolojisi – Test 2

Şu kişi tarafından oluşturuldu Arif_Arslaner

Din Psikolojisi

Din Psikolojisi - Test 2

1 / 50

Kategori: Din Psikolojisi

Gözlemleme, taklit, özdeşleşme ve içselleştirme kavramlarının ilgili olduğu dindarlık kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

2 / 50

Kategori: Din Psikolojisi

İslam literatüründe “Fıtrat” kavramının en uygun karşılığı olan terim aşağıdakilerden hangisidir?

3 / 50

Kategori: Din Psikolojisi

Aşağıdakilerden hangisi dindarlığın etki boyutu çerçevesinde araştırılan konulardan biri değildir?

4 / 50

Kategori: Din Psikolojisi

Aşkınla ilgili eksiksiz bir farkında oluş tecrübesi veya bireyin olgun bir var olma tarzına ne ad verilir?

5 / 50

Kategori: Din Psikolojisi

Kendilerini dinî değerlere değil, dinî değerleri kendilerine uyarlarlar. Din onlar için benliğin hizmetinde, benlik savunmasında kullanılan bir araçtır. Yukarıdaki parçada söz edilen dindarlık yönelimi türü aşağıdakilerden hangisidir?

6 / 50

Kategori: Din Psikolojisi

“Dindarlık” veya “dinî hayat” kavramlarına karşılık gelen dinî yönelim aşağıdakilerden hangisidir?

7 / 50

Kategori: Din Psikolojisi

Aşağıdakilerden hangisi dinin insan psikolojisini olumsuz yönde etkilediğini ileri süren psikologlardan biridir?

8 / 50

Kategori: Din Psikolojisi

“Aşkın'la ilgili eksiksiz bir farkında oluş tecrübesi veya bireyin olgun bir var olma tarzı” şeklinde tanımlanan olgu aşağıdakilerden hangisidir?

9 / 50

Kategori: Din Psikolojisi

Aşağıdakilerden hangisi öznel bir gerçeklik olarak dini meydana getiren unsurlardan biri değildir?

10 / 50

Kategori: Din Psikolojisi

Dinin hem özsel hem de işlevsel yönünün en iyi ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

11 / 50

Kategori: Din Psikolojisi

Dindarlıkla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

12 / 50

Kategori: Din Psikolojisi

Dinin nesnel bir gerçeklik olduğunu ifade eden en iyi cümle aşağıdakilerden hangisidir?

13 / 50

Kategori: Din Psikolojisi

Daha çok din ile zihinsel düzeyde ilgilenen bilim adamı ve entelektüeller arasında görülen dinî yönelim aşağıdakilerden hangisidir?

14 / 50

Kategori: Din Psikolojisi

Aşağıdakilerden hangisi dindarlığın sosyal öğrenme kaynakları arasında yer almaz?

15 / 50

Kategori: Din Psikolojisi

Aşağıdaki kavramlardan hangisi “bireyin belirli bir toplumsal çevrede kişilik kazanması, toplumla bütünleşmesi” tanımına karşılık kullanılır?

16 / 50

Kategori: Din Psikolojisi

Dua, namaz, hac, kurban, kutsal kitabı okuma gibi dinî uygulamalar dindarlığın hangi boyutunu oluşturur?

17 / 50

Kategori: Din Psikolojisi

"Tabiatüstü, ilahi ve kutsal bir varlıkla ilişkili olan inançların, tasavvurların, tecrübelerin, duyguların, işaretlerin, dilin ve davranışların bütünü" şeklindeki din tanımı aşağıdakilerden hangisine aittir?

18 / 50

Kategori: Din Psikolojisi

Allah, tanrı, peygamber; helal-haram, günah-sevap; vahiy, mucize, keramet; kutsal/mübarek; mümin-münafık-kâfir(gâvur); kıyametahiret, cennet, cehennem; şeytan, melek; ibadet, namaz, oruç, hac, zekat, sadaka, cihad; “Allah razı olsun”, “Allah’a emanet” vb. din alanını niteleyen kavram ve ifadeler aşağıdaki kavramlardan hangisinin tanımıdır?

19 / 50

Kategori: Din Psikolojisi

“ Tabiat üstü (aşkın; müteâl) ilahi ve kutsal bir varlık (Tanrı, Allah, ilah..) ile ilişkili olan inançların, tasavvurların, tecrübelerin, duyguların, işaretlerin, dilin ve davranışların bütünü” olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

20 / 50

Kategori: Din Psikolojisi

Dindarlığı içgüdümlü/dışgüdümlü olarak iki farklı yönelim şeklinde tanımlayan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

21 / 50

Kategori: Din Psikolojisi

Aşağıdakilerden hangisi, Glock ve Stark’ın ortaklaşa ve Stark’ın kendisinin yalnız olarak yaptığı araştırmalar sonucunda ortaya koydukları dindarlığın boyutları arasında değildir?

Glock ve Stark’ın ortaklaşa ve Stark’ın kendisinin yaptığı araştırmalarda ortaya koydukları dindarlığın, beş boyutu vardır. Bunlar: ideolojik(inanç) boyutu, törensel (İbadet ve uygulama) boyut, tecrübe(duygusal) boyutu, zihinsel(bilgi) boyutu, etki boyutudur.

22 / 50

Kategori: Din Psikolojisi

Aşağıdakilerden hangisi, Glock ve Stark’ın ortaklaşa ve Stark’ın kendisinin yalnız olarak yaptığı araştırmalar sonucunda ortaya koydukları dindarlığın boyutları arasında değildir?

23 / 50

Kategori: Din Psikolojisi

Aşağıdakilerden hangisi öznel bir gerçeklik olarak dini meydana getiren unsurlardan biridir?

24 / 50

Kategori: Din Psikolojisi

Aşağıdakilerden hangisi dinin öznel unsurlarından biridir?

25 / 50

Kategori: Din Psikolojisi

Dini hayatın ana konusu olan "Allah" hakkındaki aşağıdaki yargılardan hangisi, din psikolojisi araştırmaları bakımından temel hareket noktasıdır?

26 / 50

Kategori: Din Psikolojisi

Dini sembollerle etkileşime giren bireyler öznel bir gerçeklik olarak kişisel dindarlıklarını oluşturur. Bununla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi uygun bir ifade değildir?

27 / 50

Kategori: Din Psikolojisi

Dindarlığın özellikleri ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

28 / 50

Kategori: Din Psikolojisi

Aşağıdakilerden hangisi Dinî Toplulukdan değildir?

29 / 50

Kategori: Din Psikolojisi

I.    Din her durumda gözetilmesi gereken aşkın ve evrensel bir değerdir
II.   Din kendisinden yararlanılan bir kaynaktır
III. Dua ve ibadet, Allah’a karşı sorumluluk ve tapınma görevinin bir gereğidir
IV. Din benliğin hizmetinde, benlik savunmasında kullanılan bir araçtır

V. Dini inançlarına sıkı sıkıya sarılarak, katı ve hoşgörüsüz bir taraftarlık sergileyebilirler Dindarlık yaşantısındaki samimiyet ve içtenlik farklılığına dayalı olarak dışgüdümlü ve iç güdümlü dindarlık tanımlanmıştır.

Yukarıdaki ifadelerden hangisi dış güdümlü dindarlığa uygundur?

30 / 50

Kategori: Din Psikolojisi

“Aşkın ile ilgili eksiksiz bir farkında oluş tecrübesi veya bireyin olgun bir var olma tarzıdır” şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

31 / 50

Kategori: Din Psikolojisi

Dindarlığı içgüdümlü/dışgüdümlü olarak iki farklı yönelim şeklinde tanımlayan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

32 / 50

Kategori: Din Psikolojisi

Dinî duygu ve heyecanlar dindarlığın hangi boyutunu oluşturur?

33 / 50

Kategori: Din Psikolojisi

Belli bir dinin inanç ve öğretilerinin belli bir zaman ve şartlarda belli bir kişi, grup ya da toplum tarafından yaşanmasına ne ad verilir?

34 / 50

Kategori: Din Psikolojisi

Aşağıdakilerden hangisi dinin öznel unsurlarından biridir?

35 / 50

Kategori: Din Psikolojisi

I.    Kutsal
II.  Aşkın
III.  Tabiatüstü
IV. İlahi
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri özsel olarak dini tanımlayan en önemli kavramdır?

36 / 50

Kategori: Din Psikolojisi

Belli bir dinin inanç ve öğretilerinin belli bir zaman ve şartlarda belli bir kişi, grup ya da toplum tarafından yaşanmasını ifade eden tanım aşağıdaki seçeneklerden hangi kavrama aittir?

37 / 50

Kategori: Din Psikolojisi

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bir dini nesnedir?

38 / 50

Kategori: Din Psikolojisi

Dinin tanımlarından hangisi dinin bireye ve topluma yönelik faydalarını merkeze almaktadır?

39 / 50

Kategori: Din Psikolojisi

Aşağıdakilerden hangisi iç güdümlü dindarlığı ifade etmez?

40 / 50

Kategori: Din Psikolojisi

“Aşkın ile ilgili eksiksiz bir farkında oluş tecrübesi veya bireyin olgun bir var olma tarzıdır” şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

41 / 50

Kategori: Din Psikolojisi

Dindarlığın beşboyutlu tanımlaması yaygın kabul görmüştür. Dindarlığın, kişilik, ahlak ve karakter gelişimi, benlik algısı ve benlik saygısı, toplumsal ilgiler, tercihler ve tutumlar ile yakından ilişkili olması aşağıdaki boyutlardan hangisini temsil etmektedir?

42 / 50

Kategori: Din Psikolojisi

Dinin, genel bir varoluşdüzenine ilişkin kavramlaştırmalar formüle ederek insanlarda güçlü, yaygın ve uzun süreli ruh halleri ve güdüler yaratan ve bu kavramlaştırmaları bir gerçeklik halesine bürüyerek söz konusu hallerin ve güdülerin eşsiz bir şekilde gerçekmiş gibi görünmesine yol açan bir semboller sistemi biçiminde tanımlanması aşağıdaki tanımlama biçimlerinden hangisini yansıtmaktadır?

43 / 50

Kategori: Din Psikolojisi

Geertz’e göre özü itibariyle dini inançların kaç işlevi vardır?

: Geertz’e göre özü itibariyle dini inançların üçlü bir işlevi vardır:
1. Sıra dışı, akıl ötesi olay ve deneyimler için açıklamalar getirme, 2. İnsanın acı ve sefaletini anlama ve duygusal destek verme;
3. Şeylerin nasıl olduğu ile nasıl olmaları gerektiği arasındaki süreksizliği(kopukluğu) açıklamak için işe yarar ahlaki ölçütler sağlama yolunda anlam üretme.

44 / 50

Kategori: Din Psikolojisi

Aşağıdakilerden hangisi dindarlığın boyutları ile ilgili değildir?

45 / 50

Kategori: Din Psikolojisi

Hangi dinlerde dindarlık, ancak bir dinî kurum ve otoriteye resmi bağlılıkla mümkündür?

46 / 50

Kategori: Din Psikolojisi

Aşkınlık ne anlama gelmektedir?

47 / 50

Kategori: Din Psikolojisi

I.   Bilimsel açıdan incelenmesinin mümkün olmaması

II. Dinin çok yönlü, çok boyutlu bir gerçeklik olması ve basit hiçbir unsura indirgenmeye imkân vermemesi

III. Dinin kişisel anlayış ve eğilimler doğrultusunda bir sınırlılık içerisinde görülmüş olması

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri din kavramının tanımlanmasındaki zorluğun nedenlerindendir?

48 / 50

Kategori: Din Psikolojisi

Aşağıdakilerden hangisi öznel bir gerçeklik olarak dini meydana getiren unsurlardan biridir?

49 / 50

Kategori: Din Psikolojisi

Aşağıdakilerden hangisi dinin işlevlerinden biridir?

50 / 50

Kategori: Din Psikolojisi

Aşağısakilerden hangisi din psikolojisinin amaçları arasında yer almaz? 

Skorunuz

0%