Kelam – İslam İnanç esasları – Test 3

Kelam - İslam İnanç Esasları - Test 3

1 / 50

Kategori: Kelam

Temel itikadî meseleler bütün detaylarıyla incelenirken bunların daha doğru ve kolaylıkla anlaşılabilmelerini sağlamak için ana konuları anlamaya yardımcı olan konular aşağıdakilerden hangisidir?

İtikadî meseleler incelenirken daha doğru ve kolaylıkla anlaşılabilmelerini sağlamak için adına vesâil yani ana konuları anlamaya vesile ve yardımcı olan konular ele alınır.

2 / 50

Kategori: Kelam

Mâtürîdî ekolün önemli temsilcilerinden olan Ebü’l-Muîn en-Nesefî, kimi bu düşüncenin en büyük önderi olarak zikretmiştir?

Mâtürîdî ekolün önemli temsilcilerinden olan Ebü’l-Muîn en-Nesefî, Ebû Hanîfe’yi bu düşüncenin en büyük önderi Ebû Mansûr el-Mâtürîdî’yi de Ebû Hanîfe’nin görüşlerini en iyi bilen kişi olarak zikretmiştir.

3 / 50

Kategori: Kelam

Tarihe "mihne dönemi" olarak geçen dönem Mu'tezile'nin hangi düşüncesiyle ilişkili olarak yaşanmıştır?

Mu‘tezile mensupları, tartışma ortamlarında edindiği birikim ve güç ile Abbasî halifelerinden özellikle Me’mun, Mu’tasım ve Vâsık  zamanlarında devlet otoritesini de yanlarına alarak Kur’an’ın yaratılmış olduğu anlayışını başkalarına zorla kabul ettirmeye teşebbüs etmiş, Ahmed b. Hanbel’in de içlerinde bulunduğu pek çok alimin eziyet ve işkence görmelerine sebebiyet vermişlerdir. Bu sıkıntılı günler tarihe mihne dönemi olarak geçmiştir. Bu olaylar, ilk zamanlar gayet samimi düşüncelerle hareket eden Mu‘tezile’nin daha sonra neden görevini yapamaz hale geldiğini ve Ehl-i Sünnet kelâmının ortaya çıktığını önemli ölçüde izah etmektedir.

4 / 50

Kategori: Kelam

İslâm'ın inanç ilkelerini rakamlarla ifade edip sınırlandırmak esasen mümkün olmamakla ve bu anlamda tüm Kur’an’ın muhtevasına inanmak temel ilke olmakla beraber, bu geniş muhteva önce altı, sonra üç ilkeye indirgenerek, anlaşılması ve akılda tutulması kolaylaştırılmıştır. Hangi seçenek bu altı ilkeden biri değildir?

5 / 50

Kategori: Kelam

Bir ilk dönem kelâmcısı varlıkla ilgili aşağıdaki sorulardan hangisiyle ilgilenirdi?

Mutlak anlamda varlık ve varolan kavramları, felsefenin etkisiyle Gazzâlî’den sonra kelâmcılar arasında tartışma konusu olmaya başlamıştır. Nitekim ilk dönem kelâmcıları, “Allah var mıdır?” sorusuyla değil, “Allah nasıl varolandır?” veya “Allah’ı diğer varolanlardan ayıran temel özellikler nelerdir?” gibi sorularla meşgul olmuşlardır. Çünkü onlar soyut ve karşılığı sadece zihinde olan varlıkla değil, zihin dışında gerçekliği bulunan varlıkla yani varolan ile ilgilenmişlerdir.

6 / 50

Kategori: Kelam

Kelâmın kurucusu olan ekol hangisidir?

7 / 50

Kategori: Kelam

Ehl’i Sünete göre öldürmek gibi bir günah işleyen mümin ne olur?

8 / 50

Kategori: Kelam

Aşağıdakilerden hangisi kelam ve felsefenin ortak yanlarındandır?

9 / 50

Kategori: Kelam

Bağdat ekolüne mensup bazı alimler ile Abbasilerle sorun yaşamasına neden olarak görülebilecek ve Basra ekolü ile ayrıldığı temel nokta aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?

Basra ve Bağdat ekollerini birbirinden ayıran en belirgin fark, Bağdat ekolünün Hz. Ali’ye olan yaklaşımıdır. Onlara göre Hz. Ali, diğer sahabeden üstündür. Onlar Hz. Ali’nin nesline yakın duran siyasi bir tavır belirlemişlerdir. Nitekim Basra ekolüne mensup Mu‘tezilî âlimlerin önemli bir kısmı o günlerde iktidarda bulunan Abbasîler ile sorun yaşamazken, Bağdat ekolüne mensup bazı âlimler, Hz. Ali’nin oğullarını destekledikleri için sıkıntı yaşamışlardır.

10 / 50

Kategori: Kelam

Aşağıdakilerden hangisi Ebû Hanîfe’nin akâid konularındaki görüşlerinden Ulûhiyet’i açıklar?

11 / 50

Kategori: Kelam

Ehl-i sünnet, Râfizîleri reddederek hangi konuda konusunda kendisini ayrıştırmıştır?

12 / 50

Kategori: Kelam

Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın birliğindeki esas maksat değildir?

Allah’ın birliğinden maksat, O’nun sayı yönünden bir olması değildir. Çünkü sayı yönünden bir olmak sadece Allah’a mah- sus değildir ve bu anlamda ikincisi ve benzeri bulunmayan herhangi bir varlığa da “birdir” denebilir.

13 / 50

Kategori: Kelam

Aşağıdakilerden hangisi Ebû Hanîfe’nin akaid alanında görüşlerinden faydalandığı kişilerden değildir?

14 / 50

Kategori: Kelam

Matüridilik hangi kentte ortaya çıkmıştır?

Mâtürîdîlik, dönemin hilâfet merkezi olan Bağdat’ın nispeten uzağında Mâverâünnehir bölgesinin Semerkant kentinde ortaya çıkmıştır.

15 / 50

Kategori: Kelam

Aşağıdakilerden hangileri Mu‘tezile’nin ana şubeleridir?
I.   Basra
II. Bağdat
III. Yemen
IV. Hicaz

16 / 50

Kategori: Kelam

............................., Emevî halifesi Abdülmelik b. Mervan’a yazdığı kaza-kader içerikli mektupta, Selefin inancına aykırı olarak ortaya çıkan cebir telakkisini eleştirmektedir. Mektuba bakıldığında Mu‘tezile’nin kader konusunda muvafık kaldığı bir içeriğe sahip olduğu görülür. Yukarıdaki boşluğa hangi kelamcı gelmelidir?

17 / 50

Kategori: Kelam

Aşağıdakilerden hangi sahabe Müslümanların mallarını Allah’ın malı olarak kabul ettikleri ve bu malların tasarruf hakkının ve yönetimin kendilerine ilahî kader ile geçtiğini iddia etmeleri sebebiyle Emevîleri sert bir şekilde eleştirmiştir?

18 / 50

Kategori: Kelam

Aşağıdakilerden hangisi Kelam sözcüğünün sözlük anlamlarından biri değildir?

19 / 50

Kategori: Kelam

Mu‘tezileyle ilgili hangisi yanlıştır?

Mu‘tezile, Bağdat ve Basra gibi eski medeniyet mensuplarının bulunduğu çok kültürlü bir ortamda zuhur etmiştir.

20 / 50

Kategori: Kelam

İran topraklarında vücut bulmuş olan ve ikili Tanrı anlayışına sahip bulunan topluluk hangisidir?

21 / 50

Kategori: Kelam

Hilafet Meselesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

22 / 50

Kategori: Kelam

Ehli sünnet ile Şia’nın ne tür bir konuda birbirlerinden farklı görüş bildirdikleri aşağıdaki seçeneklerin hangisinde bulunmaktadır?

23 / 50

Kategori: Kelam

Müslümanlar hangi konuda katiyen ayrılığa düşmemişlerdir?

Kur’ân’ın tevile ihtiyaç duyulmayacak bir biçimde açık ifadelerle itikad ve iman edilmesini emrettiği ve Müslümanların Hz. Peygamber’in ağzından ifade edildiğinde ittifak edip mütevatiren ondan naklettikleri, bu konuda ayrılığa düşmedikleri şeyler iman konusudur.

24 / 50

Kategori: Kelam

Hangisi Allah'ın zati sıfatlarından biridir?

Allahı'ın zati sıfatları: Vücut, Kıdem,Beka,Vahdaniyet,Muhalefetül Havadis,Kıyam Bi Nefsihi; Subiti Sıfatları ise Hayat, İlim, Semi, Basar, İrade, Kudret, Kelam ve Tekvindir. Beka zati sıfatlarından olup Allah'ın varlığının bir başlangıcı ve sonu olmadığını ve sonu olmayacağını ifade eder.

25 / 50

Kategori: Kelam

Aşağıdakilerden hangisi kelam ilminin düşünce tarihinde geçirdiği devrelerden biri değildir?

26 / 50

Kategori: Kelam

İhtilaf konusu haline getirilmesi yasak olan şey aşağıdakilerden hangisidir?

27 / 50

Kategori: Kelam

Felsefi eserlerin hilafet kurumunun himayesinde belli bir kurumun çatısı altında ve sistemli şekilde tercüme edilmesi hangi halife zamanında olmuştur?

Felsefi anlamda ilk tercüme, halife Mansur döneminde yapılmış olsa da sistemli şekilde tercüme faaliyeti Halife Me'mun zamanında başlamıştır.

28 / 50

Kategori: Kelam

Yabancı tesirlere karşı İslâm inancını savunmak amacıyla önemli işler gören ekol hangisidir?

29 / 50

Kategori: Kelam

Aşağıdakilerden hangisi Hasan-ı Basrî’nin itikadî görüşlerinden biridir?

30 / 50

Kategori: Kelam

Bir kişiyi öldüren kişinin kafir yerine günahkar olduğunu söyleyen mezhep aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yer verilmiştir?

31 / 50

Kategori: Kelam

Hangisi imana zarar vermediği sürece hiçbir günahın imana zarar veremeyeceğini, büyük günah işleyenlerin durumlarının Allah’a havale edilmesi gerektiğini iddia etmiştir?

Mürcie, imana zarar vermediği sürece hiçbir günahın imana zarar veremeyeceğini, büyük günah işleyenlerin durumlarının Allah’a havale edilmesi gerektiğini iddia etmiştir.

32 / 50

Kategori: Kelam

İslâm düşüncesinin ilk asrında Allah’ın sıfatları meselesi anlaşılmaya çalışılırken bu çerçevede üzerinde en çok tartışma yapılan sıfat
Allah'ın hangi sıfatı olmuştur?

33 / 50

Kategori: Kelam

Aşağıdakilerden hangisi kelâm ilminin fayda ve amaçlarından değildir?

Kelam ilmin esas fayda ve gayesi, insanın dünyada mutlu yaşamasını, âhirette de ebedî kurtuluşu elde etmesini sağlamaktır.

34 / 50

Kategori: Kelam

Siyasi sorunlar hangi Halife’nin son döneminde başlamıştır?

35 / 50

Kategori: Kelam

El-Fıkhu’l-ekber'i kim yazmıştır?

36 / 50

Kategori: Kelam

Allah' ın, herkesin kaderini, kendi iradeleriyle gerçekleştirecekleri şekilde yazdığını savunan şahsiyet aşağıdakilerden hangisidir?

37 / 50

Kategori: Kelam

Maturidilere göre insanın özgürlüğü hangi yollar ile sağlanır?

Mâtürîdîler göre insan kendi eylemlerinin sahibidir. İnsanın kendi fiillerinin sahibi olduğuna akıl, duyular ve Kur’ân ayetleri delalet etmektedir. İnsana belli görev ve sorumlulukların verilmesi ve bunların karşılığı olarak ceza ve mükafatın konulması da bu esasa dayanmaktadır.

38 / 50

Kategori: Kelam

XIX. asrın sonlarından başlayarak hâlen devam etmekte olan kelam dönemi hangisidir?

39 / 50

Kategori: Kelam

Aşağıdakilerden hangisi Hasan-ı Basrî ile Ebû Hanîfe' nin ortak düşüncelerinden biri olarak gösterilebilir?

40 / 50

Kategori: Kelam

Mu’ tezile , Allah’ a ait hangi sıfatların varlığını kabul etmektedir?

Mu‘tezile, Allah’a ait masdar kalıplarıyla ifade edilen hayat, ilim, kudret, irade… gibi subutî sıfatların varlığını kabul etmemektedir. Mu‘tezile, Ehl-i Sünnet’in Allah’a izafe ettiği subutî sıfatları iki gruba ayırmaktadır. Birinci grup siga bakımından da sıfat olan hayy, alim, kadir gibi masdardan türetilen kelimelerdir. Mu'tezile bu sıfatları Allah’a izafe eder.

41 / 50

Kategori: Kelam

Hangisi kelam ilminin konusu içerisinde yer almaz?

Kelâm ilminin varlık perspektifi varlığın dünyadaki durumunun ötesindedir. Kelâm ilmi varlığı ele alırken ilk ve mutlak varlık olan ve diğer varlıkları da yaratan Allah’ın zâtını konu edindiği gibi, duyulur alemin dışında kalan gâib alanla doğrudan ilgili bir bilim dalıdır.

42 / 50

Kategori: Kelam

Hangisi Basra Mu‘tezilesinin önde gelen temsilcilerindendir?

43 / 50

Kategori: Kelam

Konusu itibariyle kelâm ilmi ile çok yakın olan ve varlığı, onun mahiyetini, nedenini ve niçinini araştıran diğer bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

44 / 50

Kategori: Kelam

Akîde kelimesi bir kişi ya da grubun iman esasları ile ilgili anlayış, yorumlayış ve kabul ediş tarzına isim olmasıdır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

İslâm akâidini oluşturan esaslar şüphesiz ki Kur’an ve Hadîsler ile belirlenmiştir. Yani kişilerin akîde esası belirleme yetkisi yoktur.

45 / 50

Kategori: Kelam

Kelâm alanında yazılmış eserlerin bir kısmına “Usûlü’d-dîn” adı verilmiştir. Aşağıdaki alimlerden hangisini bu alanda eser vermemiştir?

Abdulkahir el-Bağdâdî ile Ebu’l-Yusr Muhammed el-Pezdevî’nin Usûlü’d-dîn isimli kelâm eserleri bunun
birer örneğidirler. Ayrıca Ebu’l-Hasan el-Eş‘arî ’nin “el-İbâne an usûli’d-diyâne” adlı eserinde de bu isme vurgu
yapılmaktadır.

46 / 50

Kategori: Kelam

Mu‘tezile’nin fikir önderi ve imamı olan Vâsıl b. Atâ aşağıdakilerden hangisine davetçiler göndermemiştir?

Mu‘tezile ekolü, yabancı tesirlere karşı İslâm inancını savunmak amacıyla önemli işler gördü. Bu mezhep mensupları, bir taraftan felsefeyle ilgilenip orada İslâm akidesiyle bağdaşmayan düşünceleri cevaplandırmaya çalışırken, diğer taraftan yeni fethedilen ülkeler halkına İslâm’ı tebliğ etmek ve İslâm inancına yöneltilen eleştirileri cevaplandırmak için büyük gayretler gösterdiler. Mu‘tezile’nin fikir önderi ve imamı olan Vâsıl b. Atâ’nın Horasan, Mağrip, Yemen, Irak, Kûfe ve Ermeniyye bölgelerine davetçiler göndermesi bunun en açık delilidir.

47 / 50

Kategori: Kelam

Vahiy ve vahyi getiren melek ile tüm meleklere imanın incelendiği ilke aşağıdakilerden hangisidir?

Nübüvvât başlığı altında, vahiy ve vahyi getiren melek ile tüm meleklere iman ve vahyin toplanıp yazıldığı Kitap (Kur’an) ile tüm ilâhî kitaplara iman incelenir.

48 / 50

Kategori: Kelam

Hasan-ı Basrî, pek çok sahabeden ilim almakla birlikte en çok hangi âlimden istifade etmiştir?

49 / 50

Kategori: Kelam

Melek, cin, şeytan gibi görünmeyen varlıkların yanında bu dünya hayatının geçiciliği, ölümün bir son olmayıp, yeni bir hayatın, bir dirilişin başlangıcı olduğu, ebedî hayatın âhirette yaşanacağı, bu hayatın kıyamet denilen bir hâdise ile başlatılacağı konuların incelendiği ilke aşağıdakilerden hangisidir?

50 / 50

Kategori: Kelam

Ehl-i sünnet çerçevesinde birleşen grupların kader konusundaki ortak görüşü aşağıdaki şıkların hangisinde paylaşılmıştır?

Eş‘arî-Mâtürîdî öncesi dönemde Ehl-i sünnet şemsiyesi altında birleşen guruplar kaderin inkâr edilemeyeceği noktasında itifak içinde olmuşlardır, fakat kaderi anlama biçimleri birbirinden farklıdır, denilebilir.

Puanınız

0%