İslam Hukuku – Test 8

Şu kişi tarafından oluşturuldu Arif_Arslaner

İslam Hukuku - Test 8

1 / 50

Aşağıdakilerden hangisi muâmelât alanının temel başlıklarından biri değildir?

2 / 50

Aşağıdaki suç türleri bakımından kanunîlik ilkesi kendiliğinden sağlanmaktadır?

3 / 50

Seçeneklerden hangisi günah kavramı yerine geçen ifadelerden biri değildir?

4 / 50

I.    Had
II.   Kısas
III. Ta’zîr
Verilen suç türlerinin hangisinde cezalar tek olup, hâkimin takdir yetkisini kullanacağı bir alt ve üst sınır aralığı söz konusu değildir?

5 / 50

İslam hukuku kuralları yoluyla korunan haklar, Allah hakkının ya da kul hakkının ağırlık derecesine göre, dört kısma ayrılmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?

6 / 50

Klasik İslam hukuku doktrininde had suçları (cerâimu’l-hudûd) terimi daha çok dar anlamında kullanılır. Buna göre aşağıdaki suçlardan hangisi bu suçlardan birisi değildir?

7 / 50

Kavâid türü eserlerin konusu aşağıdakilerden hangisidir?

8 / 50

Bir hekimin hastanın vücuduna tıbbî müdahelesi, ceza kuralında tanımlanmış adam yaralama suçuna uymakla birlikte, hukuk düzenindeki başka bir kural tarafından bir hukuka uygunluk sebebi olarak öngörülmüştür. Bu durum İslam ceza hukukunda hukuka uygunluk sebeplerinden hangisine örnek verilebilir?

Görevin yerine getirilmesi (îfâ), hukuk kuralının hükmünü ya da yetkili merciin emrini icrâ etmek biçiminde açığa çıkar. Hükmün ya da emrin yerine getirilmesi, ceza hukuku kuralındaki tanımına uysa bile, suç olarak kabul edilmez. Mesela bir hekimin hastanın vücuduna tıbbî müdahelesi, ceza kuralında tanımlanmış adam yaralama suçuna uymakla birlikte, hukuk düzenindeki başka bir kural tarafından bir hukuka uygunluk sebebi olarak öngörülmüştür.

9 / 50

Aşağıdakilerden hangisi “muhasemat” konusu kapsamında yer almaz?

10 / 50

İslam ceza hukuku kapsamında, hangi suçların yargılanması kapsamında devlet ya da mağdur konumundaki kişilerin suçluyu affetmeleri hukukî sonuç bakımından geçerli bir etkiye sahip değildir?

Affın mümkün olup olmaması: Had suçlarında devlet ya da mağdur konumundaki kişilerin suçluyu affetmeleri hukukî sonuç bakımından geçerli bir etkiye sahip değildir. Kısâs suçlarında ise af etkilidir.

11 / 50

Hanefilere göre vacibi, farzdan ayıran temel özellik aşağıdakilerden hangisidir?

12 / 50

Aşağıdakilerden hangisi evlenme akdinin in'ikad (kuruluş) şartları arasında yer almaz?

13 / 50

Bazı usulcüler, icmâın gerçekleşmesi için icmâa katılan müctehidlerin hepsinin ölmesini şart görürler. Literatürde bu şart aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?

14 / 50

Zina suçu ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

Evli kimselerin işledikleri zina suçunun cezası recm, yani taşlanarak öldürülmedir. Bekâr kimselerin zina suçunu işlemeleri halinde ise onlara yüz celde (sopa) vurulur (Nûr 24/2). Hanefîler dışındaki çoğunluğa göre zina suçunu işleyen bekâr kimseye ayrıca bir yıl sürgün cezası verilir.

15 / 50

Zina suçu, suçu işleyen kimsenin ikrarı ya şahitle kanıtlanabilmektedir. İslam Ceza Hukukuna göre şahit sayısının en az kaç olması gerekmektedir?

16 / 50

Kişinin iradesinin suç teşkil eden davranışa yönelmesi İslam Ceza Hukukunda nasıl adlandırılmaktadır?

17 / 50

Aşağıdakilerden hangisi İslam ceza hukukunda had, kısâs ve ta’zîr suçlarının kanunîlik ilkesi açısından değerlendirildiğinde doğru bir ifade olarak değerlendirilebilir?

Ta’zîr suçları yargılama faaliyeti kapsamında devlet başkanı ya da hâkim tarafından somut olay özelinde belirlenebileceği gibi, devlet başkanının yasama yetkisine dayalı olarak çıkaracağı kanunlar yoluyla toplu olarak da düzenlenebilir. Nitekim tarihsel süreçte ta’zîr suçları çoğunlukla kanunla düzenlenmiştir. Kanunlaştırma, ta’zîr suçları bakımından da kanunîlik ilkesinin tam anlamıyla geçerli hale
gelmesi demektir. Ceza hukukunda kıyas yasağı, kanunîlik ilkesinin bir sonucudur.

18 / 50

Klasik islam ceza hukukunda, ilahî irade tarafından yasaklanan her davranışı içine alan ifade seçeneklerden hangisidir?

Klasik İslam ceza hukuku doktrininde suç, “Allah’ın had ya da ta’zîr türünde yaptırım (ceza) öngördüğü şer’î yasaklar” (el- Mâverdî) biçiminde tanımlanmıştır. Şer’î yasaklar ifadesi, aslında ilahî irade tarafından yasaklanan her davranışı içine alacak genişliktedir.

19 / 50

Aslî cezaların hukukî bir sebeple uygulanamadığı durumlarda onların yerine geçen cezalar hangisi ile ifade edilir?

İslam ceza hukukunda cezalar aralarındaki ilişkiye göre aslî, bedelî, tâbi ve tamamlayıcı olmak üzere dört kısma ayrılmaktadır. Aslî cezalar, suç için asıl olarak kararlaştırılan kısâs, el kesme ve recm gibi cezalardır. Aslî cezaların hukukî bir sebeple uygulanamadığı durumlarda onların yerine geçen cezalar bedelî cezalardır.

20 / 50

'Bir davranışın (fiil) kanunda suç olarak tanımlanmış olması' olarak tanımlanan unsur aşağıdakilerden hangisidir?

21 / 50

Had ve ........ suçlarında cezalar tek olup, hâkimin takdir yetkisini kullanacağı bir alt ve üst sınır aralığı söz konusu değildir. Hâlbuki ...... suçlarında hâkim cezayı suçu ve suçluyu dikkate alarak takdir edebilir. Kanun koyucu bu tür suçlar için alt ve üst sınır belirleyebilir. Yukarıdaki boşluğa sırasıyla hangisi gelmelidir?

Had ve kısâs suçlarında cezalar tek olup, hâkimin takdir yetkisini kullanacağı bir alt ve üst sınır aralığı söz konusu değildir. Hâlbuki ta’zîr suçlarında hâkim cezayı suçu ve suçluyu dikkate alarak takdir edebilir. Kanun koyucu bu tür suçlar için alt ve üst sınır belirleyebilir.

22 / 50

Klasik İslam Hukuku kaynaklarında aile hukukuyla ilgili hükümlerin incelendiği bölüm aşağıdakilerden hangisidir?

 

23 / 50

I.    Kısas
II.   Zina
III. Müessir fiiller
IV. Hırabe
Yukarıdakilerden hangileri had suçları kapsamında yer almaz?

24 / 50

İslam ceza hukukunda "Allah hakkı" olarak ifade edilen haklar aşağıdakilerden hangisidir?

25 / 50

Klasik İslam kaynaklarına göre suç geniş anlamıyla kullanıldığında aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ilişkili değildir?

Geniş anlamında suçun kapsamına, dünyevî ya da uhrevî yaptırım öngörülen bütün davranışlar girmektedir. Suç, geniş anlamda kullanıldığında zenb, ism, hatîe, ma’siyet, isyan, cerîme gibi kelimelerle ifade edilen günah kavramına denk düşmektedir.

26 / 50

Zina, kazf, şürb-sükr, bağy, irtidâd, hırâbe gibi suçlar İslam ceza hukukunda hangi suçlar kapsamına girmektedir?

İslam ceza hukukunda suçlar, had kavramını geniş kapsamlı olarak tanımlayan hukukçular tarafından had ve ta’zîr biçiminde ikili; dar kapsamlı olarak tanımlayan hukukçular tarafından ise had, kısâs ve ta’zîr biçiminde üçlü bir tasnif içinde ele alınmaktadır. Klasik doktrinde had suçları (cerâimu’l-hudûd) teriminin daha çok dar anlamında kullanıldığını da belirtmemiz gerekir. Buna göre had suçları terimi dar anlamında zina, zina iftirası (kazf), içki içme (şürb-sükr), hırsızlık (sirkat), yol kesme (hırâbe/kat’-i tarîk), isyan (bağy) ve dinden dönme (irtidâd) suçlarını ifade etmektedir.

27 / 50

Kişinin suçu işlemeye başladıktan sonra, kendi iradesiyle onu tamamlamaktan vazgeçmesi hali, İslam ceza hukukunda hangi kavramla alınmıştır?

Kişinin suçu işlemeye başladıktan sonra, kendi iradesiyle onu tamamlamaktan vazgeçmesi hali, İslam ceza hukukunda tevbenin cezaya etkisi bağlamında ele alınıp incelenmiştir.

28 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Allah ve kul hakkının ortak olup, Allah hakkının daha ağırlıklı olarak ihlâl edildiği bir suçtur?

Zina iftirası, kişilik hakkına yönelik bir suçtur. O nedenle, İslam ceza hukuku doktrinindeki çoğunluk yaklaşımına göre, kişisel hakların saldırıya uğradığı açıktır. Fakat toplumun genel ahlâk ve güvenliğine yönelik saldırı, daha büyük bir zarar içermektedir.

29 / 50

Aşağıdakilerden hangisi sırf Allah hakkını ihlâl eden suçlardandır?

30 / 50

I.     El-Ahkâmu’s-Sultâniyye
II.   Es-Siyâsetu’ş-Şer’iyye
III. Kitâbu’l-Emvâl
verilen İslam Hukuku kitaplarından hangisi esas itibariyle genel kamu, anayasa ve idare hukuku meselelerini incelemiştir?

Esas itibariyle genel kamu, anayasa ve idare hukuku meselelerini inceleyen el-Ahkâmu’s-Sultâniyye ve es-Siyâsetu’ş-Şer’iyye türü kitaplar ile mâlî hukuka ilişkin meseleleri ele alan Kitâbu’l-Harâc ve Kitâbu’l-Emvâl türü kitaplarda da İslam ceza hukukunun kimi konuları yer almaktadır

31 / 50

Aşağıdakilerden hangisi tek taraflı irade ile tamamlanan akitlere örnektir?

32 / 50

İslam ceza hukuku kapsamında, hangi suçların yargılanması kapsamında devlet ya da mağdur konumundaki kişilerin suçluyu affetmeleri hukukî sonuç bakımından geçerli bir etkiye sahiptir?

33 / 50

Aslî cezaların hukukî bir sebeple uygulanamadığı durumlarda onların yerine geçen cezalar hangisi ile ifade edilir?

34 / 50

"Ukûbât" terimi hangi kavramı ifade etmek için kullanılır?

35 / 50

İslam ceza hukukunda had suçlarında devlet ya da mağdur konumundaki kişilerin suçluyu affetmeleri hukukîsonuç bakımından geçerli bir etkiye sahip olmaması, suçun hangi özelliği ile ilgilidir?

36 / 50

Aşağıdakilerden hangisi İslam hukukunda cezaları düşüren sebeplerden biri değildir?

37 / 50

Ukûbât alanıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

38 / 50

Ceza hukuku kurallarınca düzenlenmeyen hiçbir cezanın verilemeyeceği anlamına gelen ceza ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

Cezalarda kanunîlik ilkesi, ceza hukuku kurallarınca düzenlenmeyen hiçbir cezanın verilemeyeceği anlamındadır. İlke, kanunsuz ceza olmaz biçiminde ifade edilir. Bir davranışın suç sayılabilmesi için ceza hukuku kuralında tanımlanmış olması gerektiği gibi, bir yaptırımın ceza olarak nitelenebilmesi için de aynı şekilde tanımlanmış olması gerekmektedir.

39 / 50

Koca, talak hakkını bir başkasına devredebileceği gibi kendi karısına da devredebilir. Bu şekilde talak yetkisinin devredilmesine fıkıh literatüründe ne ad verilir?

40 / 50

I.    Zina
II.  İçki içme
III. Hırsızlık
IV. Rüşvet
Verilenlerden hangisi/hangileri dar anlamda düşünüldüğünde had suçları kapsamındadır?

Klasik doktrinde had suçları (cerâimu’l-hudûd) teriminin daha çok dar anlamında kullanıldığını da belirtmemiz gerekir. Buna göre had suçları terimi dar anlamında zina, zina iftirası (kazf), içki içme (şürb-sükr), hırsızlık (sirkat), yol kesme (hırâbe/kat’-i tarîk), isyan (bağy) ve dinden dönme (irtidâd) suçlarını ifade etmektedir.

41 / 50

Seçeneklerden hangisi İslam ceza hukukunda cezalar uygulanma biçimi kategorilerinden biri değildir?

İslam ceza hukukunda cezalar uygulanma biçimine göre de bedenî , ruhî, hürriyeti bağlayıcı ve mâlîolmak üzere dört kısımda tasnif edilmektedir.

42 / 50

Usul-i fıkıhta kelamcı ve fukaha metodundan sonra her iki metodun baskın tarafları birleştirilerek yeni bir metot ortaya çıkmıştır. Bu metot aşağıdakilerden hangisidir?

43 / 50

İslâm hukuku içerisinde "İslâm ceza hukuku" aşağıdaki terimlerden hangisi ile ifade edilmektedir?

44 / 50

Allah’ın emrettiği davranışları yerine getirmemek ya da yasakladığı davranışları yapmak biçiminde tanımlandığında dinî, ahlâkî ve hukukî kurallara dönük her türlü ihlâli içine alan bir kavramı göstermektedir. Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

45 / 50

Cezanın ancak suçu işleyen kimseye verilebileceğini öngören ilke aşağıdakilerden hangisidir?

46 / 50

Hakkında kesin delil bulunmadığı için ictihada açık olan ve hükmü ictihad yoluyla beyan edilen meseleye ne ad verilir?

47 / 50

İslam hukukunda insanın canına ve vücut bütünlüğüne yönelik saldırı niteliği taşıyan yasaklanmış davranışlar için hangi terim kullanılmaktadır?

48 / 50

Aşağıdakilerden hangisi, İslam ceza hukukunda suçlar çeşidi tasnifinden Kısâs suçlarından birisi değildir?

Kısâs suçları (cinâyât/cerâimu’l-kısâs) denildiğinde, insanın canına ve vücut bütünlüğüne yönelik saldırı niteliği taşıyan yasaklanmış davranışlar kastedilmektedir. Cana ve vücut bütünlüğüne yönelik suçlar, adam öldürme suçu ile darp, yaralama gibi müessir fiilleri kapsamaktadır.

49 / 50

Aşağıdakilerden hangisi, sırf kul haklarını ihlal eden suçlardan birisidir?

Sırf kul haklarını ihlâl eden suçlar: İslam ceza hukuk doktrininde özellikle Şâfiî hukukçularca kabul edilen ve azınlıkta kalan bir yaklaşıma göre, mesela zina iftirası suçu yalnızca kul hakkını ihlâl edici niteliktedir. Bu yaklaşımda zina iftirası suçunun Allah hakkını hiç ihlâl etmediği ileri sürülmemekte; çok dolaylı olması nedeniyle Allah hakkına yönelik ihlâl dikkate alınmamaktadır.

50 / 50

) İslam ceza hukuku kapsamında, aşağıdaki suçlardan hangisi meydana geldiğinde, suç veya suçlarla ilgili koğuşturma (takip) yapılması için herhangi bir şikâyet ve talep gerekmemektedir?

Şikâyete bağlı olup olmama: Allah haklarını, yani kamusal hakları ihlâl eden had suçlarında koğuşturma (takip) şikâyete bağlı değildir. Kısâs suçlarında ağırlıklı olarak kul hakları ihlâl edildiği için, onların koğuşturulması şikâyetin bulunmasına bağlanmıştır. Ancak kısâs suçlarında şikâyet edecek kimsenin ya da şikâyet imkânının bulunmaması durumlarında, koğuşturma devlet tarafından kendiliğinden yapılmaktadır.

Skorunuz