İslam Hukuku – Test 6

Şu kişi tarafından oluşturuldu Arif_Arslaner

İslam Hukuku - Test 6

1 / 50

Fıkıh mezhepleri arasındaki görüş farklılıklarını, bu farklılıkların dayanaklarını ele alan, bir mezhebin görüşünü savunup, karşı görüşü çürütmeye çalışan fıkıh edebiyatı türü aşağıdakilerden hangisidir?

2 / 50

Muamelat, günümüz hukuk sisteminde aşağıdakilerden hangisi ile benzerlik gösterir?

3 / 50

Kitâbu’l-vesâyâ (vasiyetler bölümü) ile Kitâbu’l-ferâiz (mirascılar ve hisseleri bölümü) aşağıdaki başlıkların hangisinin altında yer alır?

Terikât, Türkçeye tereke olarak geçen terike kelimesinin çoğuludur. Bu başlık günümüzdeki miras hukuku branşı ile ortak ve benzer konuları inceler. Fıkıh kitaplarındaki Kitâbu’l-vesâyâ (vasiyetler bölümü) ile Kitâbu’l-ferâiz (mirascılar ve hisseleri bölümü) bu başlığa dahildir.

4 / 50

Kiracının kiralamış olduğu bir evde bir ayıp ortaya çıktığında kira akdini tek taraflı olarak sonlandırıp feshedebilir. Ancak kiraya veren fesih öncesi bu ayıbı ortadan kaldırırsa artık kiralayanın fesih hakkının kalmaması hangi ilke ile ilgilidir?

İnsanların içine düştüğü bir zorluk ya da dinen özür kabul edilen bir durum sebebiyle getirilen kolaylık hükümleri özrün ve zorluğun kalkmasıyla ortadan kalkar.

5 / 50

Devletin mali düzeni, gelirleri ve vergilerinin incelendiği fıkıh eserleri, aşağıdaki türlerden hangisinin kapsamında yer alır?

6 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Hanefi mezhebindeki en meşhur fürû kitaplarındandır?

Hanefi mezhebindeki en meşhur fürû kitaplarından bazıları şunlardır: Oldukça geniş hacmi ile Serahsî’nin el-Mebsût’u; Merğînânî’nin mezhebin temel muhtasar metinlerinden biri olan Bidâyetü’l-mübtedî üzerine yazdığı kısa şerhi elHidaye, Hidaye’nin pek çok şerhi arasında İbnu’l-Hümâm’ın Fethu’l-kadîr adlı eseri, İbn Abidin’in Reddü’l-muhtar adlı şerhi. Diğer sayılanlar Şafii mezhebinin en meşhur eserlerindendir.

7 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Fıkıh kitaplarında Muhâsemat konu başlığı altında yer alan bölümlerden biri değildir?

Fıkıh kitaplarında Muhâsemat konu başlığı altına dahil edebileceğimiz bölümlerin bazıları şunlardır:

 • Kitâbu edebi’l-kâdî (hakimlerin takip edeceği yargılama usûlü bölümü),
 • Kitâbu’ş-şehâdât (şahitlikler bölümü),
 • Kitâbu’l-vekâle (Vekalet bölümü ve özellikle “davaya vekalet” bâbı),
 • Kitâbu’d-da’vâ (dava bölümü),
 • Kitâbu’l-ikrâr (ikrar/itiraf bölümü),
 • Kitâbu’s- sulh (sulh bölümü).

8 / 50

İbnu’s-Sââtî’nin Bedîu’n-nizâm, Sadruşşeriâ’nın Tenkihu’l-usûl adlı usûl eserlerinde kullanılan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

9 / 50

Aşağıdakilerden hangisi İslam hukuk alanına giren literatür türlerinden biri değildir?

10 / 50

Modern hukuk dalları arasında yer alan aşağıdaki dallardan hangisi özel hukuk dalları arasında yer alır?

Özel hukuk şu dallara ayrılır: 1. Medeni Hukuk, 2. Ticaret Hukuku 3. Devletlerarası Özel Hukuk, 4. Fikri hukuk. Medeni hukuk da kendi içinde beş temel branş içerir. a. Şahsın hukuku, b. Eşya hukuku, c. Borçlar hukuku, d. Aile hukuku, e. Miras hukuku.

11 / 50

İmam Şafiî’nin er Risale’si hangi tür kitaplardandır?

12 / 50

Özel hukuk içerisindeki dalların aslında hangi hukuk dalından türeyen ve daha sonra müstakil bir hukuk dalı haline geldiği görülmektedir?

13 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Muâmelât alanının temel başlıkları arasında yer almaz?

:Muâmelât alanının bu temel başlıkları orijinal ifadeleriyle şunlardır: 1. Münâkehât. 2. Malî muâmelât: Konusu doğrudan mal olan akitler. 3. Muhâsemât. 4. Terikât.

14 / 50

İslam hukukunun genel prensipleri ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Iztırar gayrin hakkını iptal etmez. Zaruret (ıztırar) hali kişinin bazı uhrevi ve hukuki sorumluluklarını kaldırsa da başkasına ait
kul haklarını düşürmez.

15 / 50

Aşağıdakilerden hangisi İbâdât içinde yer almaz?

Kitâbu’r- radâ Muamelat içinde yer alır.

16 / 50

En çok eser yazılan literatür türü olan, doğrudan mezheplere ait fıkhi hükümlerin derlendiği literatür türü aşağıdakilerden hangisidir?

17 / 50

İslam kültüründe özellikle devlet kavramı, devlet başkanı, devletin sistemi, teşkilatı, idari, mali ve kazâî yapısı, başka devletlerle olan ilişkileri, devlete yönelik suçlar gibi kamu hukuku konuları üzerinde yoğunlaşan tür aşağıdakilerden hangisidir?

18 / 50

Fıkhi bir hükme varmak için, örf ve adet hakem kılınması hangi prensip ile ilgilidir?

Fıkhi bir hükme varmak için, örf ve adet hakem kılınması, adet muhakkemdir ilkesi ile ilgilidir.

19 / 50

Eşya hukuku konuları fıkıh kitaplarında daha çok hangi bölümde yer alır?

Eşya hukuku konuları fıkıh kitaplarında çoğu defa muâmelât alanında yer alır.

20 / 50

Fakîhlerin pratik hukuki meselelere ilişkin çıkardıkları hükümleri belirleyip bunları sistematik ve düzenli bir şekilde ortaya koymayı amaçlayan bir ilim branşı aşağıdakilerden hangisidir?

Fürû-i fıkıh alanı, fakîhlerin pratik hukuki meselelere ilişkin çıkardıkları hükümleri belirleyip bunları sistematik ve düzenli bir şekilde ortaya koymayı amaçlayan bir ilim branşıdır

21 / 50

Aşağıdakilerden hangisi ukubat ana başlıkları arasında yer almaz?

22 / 50

Genel olarak fıkıh kitaplarında bulunan yeminler bölümü hangi isim adı altında yer almaktadır?

23 / 50

Nesh konusu bir kısım alimlerce kabul edilmese bile pek çok alim tarafından kabul gören ve varlığı inkar edilmeyen bir konudur. Ancak bu alimlerin de pek çoğu her alanda neshin yoğunlukla olduğunu söylememiştir. Kabul gören görüşe göre nesh özellikle bazı alanlarda görülebilirken bazı alanlarda nesh vuku bulmamıştır. Buna göre İslam dininde nesh olayı en çok hangi alanda görülmüştür?

İslam dininde nesh olayı en çok muamelat konularında meydana gelmiş olup gayb konularında olmamıştır.

24 / 50

Hükümleri delillendirerek bu delillerden hüküm çıkaran yol ve yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

Usûl-i fıkıh: hükümlerin delillendirerek bu delillerden hüküm çıkaran yol ve yöntemdir. Fıkhın temelini oluşturan ilke ve yöntemlerdir. Fürû‘ fıkıh, Fıkıh usulüyle elde edilen hükümleri konu edinir. Fürû‘ fıkıh, bazen en genel biçimiyle ibâdât ve muâmelât şeklinde ikili, bazen de çoklu ayırımlara tâbi tutulmuştur. Ayrım sayısı arttıkça kapsamı etkilenen hep muâmelât olmuştur.

25 / 50

Fürû-i fıkıh eserlerinde muâmelât alanında işlenen konular modern hukukta hangi alana karşılık gelir?

Muâmelât kavramının alanı fıkhın İbadetler ve ukûbât alanı dışındaki tüm konularıdır denilebilir. Bu konular modern hukuk açısından medeni hukuk ya da özel hukuka karşılık gelmektedir.

26 / 50

I.    Hüküm
II.  Hükümlerin delilleri
III. Hüküm çıkarma yöntemleri
IV. Hükmü çıkaran müçtehit ile ilgili bölümler
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri usûl-i fıkıh türünün ele aldığı temel konulardandır?

27 / 50

Bir grup öğrenci çeşitli konu başlıklarını inceliyordu. İnceledikleri arasında Av ve avcılık, kurban, helal veya haram içecek ve yiyecekler ile yeminler konuları vardı.
Buna göre öğrenciler aşağıdakilerden hangisini incelememiştir?

Kitâbu’z-zebâih: Şer’î yöntemlerle hayvan kesimi

28 / 50

Aşağıdakilerden hangisi evliliğin sona ermesiyle ilgili konuları ifade eder?

29 / 50

Köleyle yapılan özgürlük sözleşmesi bölümü aşağıdakilerden hangisidir?

Kitâbu’l-mukâteb (köleyle yapılan özgürlük sözleşmesi bölümü)

30 / 50

Akitlerde tarafların kullandıkları lafızlar ve bu lafızların sıyga ve kipleri değil, bu lafızlardan kastettikleri anlam ve niyetlere önem veren ilke aşağıdakilerden hangisidir?

Ukûd’da itibar makâsıd ve meâniyedir, elfâz ve mebâniye değildir. (Mecelle, md. 3) Yani, akitlerde esas alınıp itibar edilecek husus, tarafların kullandıkları lafızlar ve bu lafızların sıyga ve kipleri değil, bu lafızlardan kastettikleri anlam ve niyetlerdir.

31 / 50

Genel olarak fıkıh kitaplarında Şer’î yöntemlerle hayvan kesimini içeren bölüm hangi isim altında yer almaktadır?

Genel olarak fıkıh kitapların her zaman baş kısmında bulunmayıp ortalara ve sonlara dağılmış bu bölümleri ve kısaca içeriklerini şöylece belirtebiliriz:

 • Kitâbu’l-eymân: Yeminler bölümü;
 • Kitâbu’z-zebâih: Şer’î yöntemlerle hayvan kesimi;
 • Kitâbu’l- udhiye: kurban bölümü;
 • Kitâbu’l-eşribe ve’l-et’ıme: İçilmesi ve yenilmesi helal ya da haram olan şeyler bölümü;
 • Kitâbu’s- sayd: av ve avcılık bölümü;
 • Kitâbu’l-hazr ve’l-ibâha: bazen Kitâbu’l-kerâhiyye ve’l-istihsân adıyla da geçen bu başlık, çoğunlukla yukarıdaki bölümlerde ele alınmayan helal veya haram olan şeyleri ele alır.

32 / 50

Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

İslam hukukçuları fıkhın tüm alanlarıyla ilgili çözümlerini oluşturup bunları erken dönemlerden itibaren yazıya geçirmişlerdir. Bu sebeple fıkıh eserlerinin daha ilk dönemde oluşmuş bu yazım dilinin etkisini modern döneme kadar devam ettirdiği söylenebilir. Bu metotta gündemde sürekli olarak tikel diyebileceğimiz ferdi meseleler vardır ve her mesele benzerleri ile bir araya getirilip ortak taraflar üzerinde genel cümlelerle ifade edilmek yerine müstakil olarak ele alınır. Bu metoda meseleci (kazuistik) metot denilmektedir.

33 / 50

Fıkıh usulünde “İbâha-i Asliyye İstishabı”nın tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

İbâha-i Asliyye İstishabı “eşyada asıl olan mübahlıktır” şeklinde tanımlanabilir. Hakkında haramlığına kesin bir delil olmayan her şey asıl olarak mübah kabul edilir.

34 / 50

Şahısların yaşamlarındaki normal ihtiyaçlarını gideren ve onlara fayda temin eden ilişkileri düzenleyen hükümler hangi kavram ile açıklanmaktadır?

35 / 50

Bütün fıkıh kitapları ibâdât ana bölümü altındaki konularla başlar ve genellikle ilk olarak hangi bölüm incelenir?

Bütün fıkıh kitapları ibâdât ana bölümü altındaki konularla başlar ve genellikle ilk olarak temizlik bölümü (kitâbu’ttahâre) incelenir.

36 / 50

I.   Bir işten maksat ne ise hüküm ona göredir.
II.  Şek ile yakin zail olur.
III. Meşakkat teysiri celbeder.
IV. Zarar izâle olunur. Yukarıdaki külli kaidelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

37 / 50

Aşağıdakilerden hangisi özel hukuk alanıdır?

Kamu hukuku şu dallara ayrılır: 1. Anayasa hukuku, 2. İdare Hukuku, 3. Ceza Hukuku ve Ceza Yargılama Hukuku, 4. Mâlî Hukuk, 5. Devletler Umumi Hukuku, 6. İş Hukuku

38 / 50

Fıkhi bir hükme varmak için, örf ve adet hakem kılınması hangi prensip ile ilgilidir?

Fıkhi bir hükme varmak için, örf ve adet hakem kılınması, adet muhakkemdir ilkesi ile ilgilidir.

39 / 50

Fakîh denilen fıkıh bilginlerinin pratik hukuki meselelere ilişkin hüküm çıkarma yöntemlerini belirlemeyi hedefleyen ilim dalına ne denir?

Usûl-i fıkıh, fakîh denilen fıkıh bilginlerinin pratik hukuki meselelere ilişkin hüküm çıkarma yöntemlerini belirlemeyi hedefleyen bir ilim dalıdır

40 / 50

"Zarar, zararla ortadan kaldırılamaz” şeklinde de ifade edilen İslam hukuku kaidesi aşağıdakilerden hangisidir?

Zararın zararla ortadan kaldırılamaması, Zarar ve Mukabele Bi’z-Zarar Yoktur kaidesiyle açıklanır.

41 / 50

Günümüzde kamu hukuku alanında yer almasına rağmen, İslam hukukunda muamelat içinde yer alan konu aşağıdakilerden hangisidir?

42 / 50

Aşağıdakilerden hangisinde Şek ile Yakin Zâil Olmaz kaidesi doğru bir şekilde açıklanmıştır?

43 / 50

1868-1878 yılları arasında Ahmet Cevdet Paşa başkanlığında ilmi bir heyet tarafından İslam hukukuna bağlı kalınarak hazırlanan ve şer’i mahkemelerde hukuki kaynak olarak kullanılan eser aşağıdakilerden hangisidir?

44 / 50

Tasarrufları kısıtlanmış kişilere akit yapma hakkının verilmesi veya hacr altına alınmış kişinin hacrini kaldırma bölümü aşağıdakilerden hangisidir?

:Kitâbu’l-me’zûn, tasarruflar kısıtlanmış kişilere akit yapma hakkının verilmesi veya hacr altına alınmış kişinin hacrini kaldırma bölümüdür.

45 / 50

Aşağıdakilerden hangisi ukubat ana başlıkları arasında yer almaz?

Kitâbu’l-hacr muamelat alanını ilgilendiren bir kişinin sözlü tasarruflarını kısıtlama bölümüdür.

46 / 50

Kısas konusu, ukûbât alanı içinde aşağıdaki alt başlıklardan hangisinde esas olarak ele alınmaktadır?

47 / 50

Allah size, çocuklarınız hakkında erkeğe, iki kadın payı kadar (vermenizi) emreder. İkiden fazla kadın iseler bıraktığının üçte ikisi onlarındır. Eğer yalnız bir kadınsa yarısı onundur. Ölenin çocuğu varsa,
ana-babasından her birinin mirastan altıda bir hissesi vardır. …” (Nisa/11) Ayette anlatılanlar fıkhın hangi konusuna aittir?

Nisa suresi 11 ve 12. Ayetleri miras taksimi ile ilgilidir. Miras ile ilgili konular fıkhın Feraiz ile ilgili bölümünde ele alınmaktadır

48 / 50

Genel olarak fıkıh kitaplarında av ve avcılık bölümü hangi isim altında yer almaktadır?

49 / 50

I. İbadat
II. Ahlak
III. Muamelat
IV. İnanç
V. Ukubat
yukarıdaki konulardan hangilerini Fıkıh kitapları kapsamına almaz?

50 / 50

“Sizden kim hasta olur veya yolculuk halinde bulunursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutsun” (Bakara/184) Ayette anlatılan durum Hanefi müçtehitlerine
göre aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

Ayette anlatılan durum ruhsata örnektir. Bu ruhsat Hanefilerce terfih (genişlik) ruhsatı olarak adlandırılır.

Skorunuz