Kelam – İslam İnanç Esasları – Test 2

Şu kişi tarafından oluşturuldu Arif_Arslaner

Kelam - İslam İnanç Esasları - Test 2

1 / 50

Kategori: Kelam

Aşağıdakilerden hangisi Ca‘d b. Dirhem’in temel kelami görüşlerinden birisidir?

2 / 50

Kategori: Kelam

Aşağıdakilerden hasngisi Hz.Osman’ın şehadeti, Cemel ve Sıffîn olayları sonucunda ortaya çıkan kelâmî problemlerden değildir?

3 / 50

Kategori: Kelam

Aşağıdakilerden hangisi lügat açısından bir şeyin bir olduğuna hükmetmek, birlemek, bir kılmak anlamlarına gelmektedir?

4 / 50

Kategori: Kelam

Aşağıdakilerden hangisi Müslüman âlimlerin Hıristiyanlık ve diğer inanç sahiplerine karşı yazdığı reddiyelerden değildir?

Müslüman âlimler de Hıristiyanlık ve diğer inanç sahiplerine karşı “er-Red ala’n-nasârâ”, “er-Red ale’l-mecûs”, “er-Red ale’s-sümeniyye”, “er- Red ale’d-dehriyyîn” ve “er-Red ale’t-tabîiyyîn” adlarıyla reddiyeler yazdılar.

5 / 50

Kategori: Kelam

İrade hürriyeti konusundaki fikirleriyle ilk Kaderiyye fırkasının doğuşunu hazırlayan tabiûn dönemi âlimlerinden biridir, Emevîlerin parasal politikalarını eleştirmiştir, Emevî halifeliğini tanımadığını ilan etmiştir. İmâmet konusunda liyakat ve vasıf ilkelerine ağırlık vermiştir. Yukarıda bahsedilen alim aşağıdakilerden hangisidir?

6 / 50

Kategori: Kelam

Aşağıdakilerden hangisi İslam akaidini savunmada naklin yanında aklî ve felsefî delillerin kullanılmasını da gerekli gören hatta nakli, aklî prensipler ışığında yorumlama ilkesini öne alarak selefin metodundan farklı bir yol izleyen Mu‘tezile’nin kullandığı metoddur?

7 / 50

Kategori: Kelam

Felsefî anlamda ilk tercüme kimin döneminde yapılmıştır?

Eski Yunan ilimlerini Arapçaya tercüme faaliyeti Emevîlerin son dönemlerinde başlamış, Abbasî halifelerinden Mansûr, Hârun Reşid ve Memûn döneminde devam etmiştir. Aslında ilk tercümelerin daha önce hicretin birinci asrında Halid b. Yezid b. Muaviye b. Ebî Süfyan döneminde başladığı söylenmektedir. Bu ilk dönemde daha çok tıp, kimya ve astronomiye ilgi duyulmuş ve bu tür eserler tercüme edilmiştir. Felsefî anlamda ilk tercüme, halife Mansûr döneminde yapılmıştır. Mansûr zamanında önce Mantık ilmi Arapça’ ya tercüme edilmiştir. Mantığı Arapça’ya ilk tercüme edenin İbn el-Mukaffa olduğu söylenir.

8 / 50

Kategori: Kelam

Duyular aleminin dışında kalan alana ne ad verilir?

Kelâm ilmi varlığı ele alırken ilk ve mutlak varlık olan ve diğer varlıkları da yaratan Allah’ın zâtını konu edindiği gibi, duyulur alemin dışında kalan gâib alanla doğrudan ilgili bir bilim dalıdır.

9 / 50

Kategori: Kelam

Aşağıdakilerden hangisi dinin aslını, esasını oluşturan, dinin amel, ahlâk gibi unsurlarının kendisi üzerine bina edildiği temel
anlamına gelmektedir?

10 / 50

Kategori: Kelam

Ebu Hanefi'ye göre bir kimsenin tekfir edilmesi için aşağıdakilerden hangisini yapmış olması gerekir?

11 / 50

Kategori: Kelam

Aşağıdakilerden hangi bilimler varlığı yalnız dünyadaki durumuyla ele alır?

Tabiat bilimleri varlığı yalnız bu dünyadaki durumuyla ele alır. Bir yaratanın bulunup bulunmadığıyla uğraşmadığı gibi, duyular alemin dışıyla da ilgilenmez.

12 / 50

Kategori: Kelam

Aşağıdakilerden hangisi Hasan-ı Basrî ile Ebû Hanîfe' nin ortak düşüncelerinden biri olarak gösterilebilir?

13 / 50

Kategori: Kelam

“Kadınlardan peygamber gönderilmemiştir. Hz. Peygam- ber’in isrâ ve mi’racı bedenen değil ruhen gerçekleşmiştir.” Görüşüne sahip kelamcı hangisidir?

14 / 50

Kategori: Kelam

Anlamı kesin olmakla birlikte herkes üstünde uygulama ve inançta bağlayıcılığı olup ihtilaf etmeye kapalı olan ayetlere ne denir?

15 / 50

Kategori: Kelam

Seçeneklerde verilen kader yorumlarından hangisi Mabed el Cüheni'ye ait olabilir?

16 / 50

Kategori: Kelam

Cehm B. Safvan'ın kaza ve kaderle ilgili görüşü seçeneklerden hangisinde doğru şekilde verilmiştir?

Kaza Kader: Cehm, kulların mutlak cebr altında olduklarını öne sürmektedir. O, insanın hiç bir gücünün olmadığını, fiillerinde mecbur olduğunu, fiillerini icra ederken hiçbir iradesinin bulunmadığını, onları Allah’ın yarattığını ileri sürmüş, fiillerin insana izafe edilmesinin mecazi olduğunu iddia etmiştir. Zira insanın fiilleri Allah tarafından takdir edilmekte ve yaratılmaktadır. İnsanın yaptığı fiiller, suyun akması, havanın cereyan etmesi, taşın ve yaprağın düşmesi gibidir.

17 / 50

Kategori: Kelam

“Mu‘tezile” kelimesi, sözlük anlamı itibariyle aşağıdaki şıklardan hangisi anlamına gelmez?

“Mu‘tezile” kelimesi, sözlük anlamı itibariyle “ayrılanlar”, “uzaklaşanlar”, “bir köşeye çekilenler” gibi anlamlara gelmektedir. Esasen i‘tizâl ve mu‘tezile kelimelerinin kullanılışı daha eskidir. Hz. Ali ile Hz. Aişe ve Hz. Muaviye arasındaki olaylarda hiçbir tarafa katılmayan ve çekimser bir yol takip edenlere Mu‘tezile deniliyordu. İlk devirlerdeki kelime anlamıyla “ayrı duranlar” manasındadır.

18 / 50

Kategori: Kelam

Kelamın konuları hangi başlıklar altında toplanmıştır?

19 / 50

Kategori: Kelam

Konusu sadece Allah’ın sıfatları olmak üzere yazılmış eserlere örnek olarak gösterilen "Kitâbu’t-tevhîd ve İsbâtu sıfâtı’r-rab" isimli eserin yazarı kimdir?

Kitâbu't-tevhid ve İsbâtu sıfâtu'r-rab adlı eserin yazarı İbn Huzeyme'dir

20 / 50

Kategori: Kelam

Hristiyan kelamcılarla İsa (a.s)'ın durumu ile ilgili tartışmalarından dolayı İslam kelamında birçok mevzuyu gündeme taşıyan mezhep aşağıdakilerden hangisidir?

21 / 50

Kategori: Kelam

Aşağıdakilerden hangisi Maturidilik mezhebinin temel görüşlerinden birisi değildir?

22 / 50

Kategori: Kelam

Kelamın işlediği inanç kaynaklarından semiyyat aşağıdaki meselelerden hangisinden bahsetmez?

23 / 50

Kategori: Kelam

Hangi alime göre Allah, ahirette görülemeyecektir, kabir azabı, sırat ve mizân da yoktur?

24 / 50

Kategori: Kelam

Mu‘tezile’nin “el-usûlü’l-hamse” diye anılan beş temel prensibine temel teşkil eden görüşleri, ilâhî sıfatların zatın aynı olduğu ve
Kur’ân’ın yaratılmış olduğu şeklindeki görüşleri Mu‘tezile’nin tevhid prensibinin temelini oluşturduğu alim aşağıdakilerden hangisidir?

25 / 50

Kategori: Kelam

İrade hürriyeti konusundaki fikirleriyle Ma’bed el-Cühenî ile birlikte ilk Kaderiyye fırkasının doğuşunu hazırlayan tabiûn dönemi âlimlerinden biridir, ancak hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. Başlangıçta Emevî halifeleriyle yakın ilişkisi vardı. Ancak sonraları kaderi inkâr düşüncesine gitti. Bu fikrini halka açıklayıp onları yönetime karşı kışkırttı, Emevîlerin parasal politikalarını eleştirdi. Daha da ileri giderek Emevî halifeliğini tanımadığını ilan etti. Bu da onun idamını getirdi. Yukarıdaki paragrafta kimden bahsedilmektedir?

26 / 50

Kategori: Kelam

Aşağıdaki şıklardan hangisi Mâtürîdîliğin temel görüşlerinden biri değildir?

27 / 50

Kategori: Kelam

‘’Ehl-i sünne ve’l _________________’’. Boşluğa gelmesi gereken uygun ifade aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?

28 / 50

Kategori: Kelam

“Mu‘tezile’nin beş temel esası” dışında kalan “diğer görüşleri” düşünüldüğünde aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

29 / 50

Kategori: Kelam

Ma’bed el-Cühenî'nin kader yorumu ve inandığı düşünceleri açıkça söyleme tavrı hangi mezhep üzerinde etkili olmuştur?

30 / 50

Kategori: Kelam

Ebû Hanîfe’ye bir insanda imanın gerçekleşmesi için onun şüpheden arınmış kesin bilgiye sahip olmasının yanı sıra bu bilginin doğruluğunu kesin olarak tasdik etmesi ve bu kararını sözlü olarak açıklaması gerekir. Ebû Hanîfe'nin bu düşüncesinin kavramsal karşılığı hangisidir?

31 / 50

Kategori: Kelam

İlk dönem Kelami şahsiyetlerden olan;

  • Kur!an'da geçen ebedilik ifadesi mecazi anlamda yorumlayan,
  •  Cehmiyye fırkasının kurucusu,

alim aşağıdakilerden hangisidir?

32 / 50

Kategori: Kelam

Hangi alime göre;

Allah’a inandığı halde Hz. Peygamber’in nübüvvetini benimsemeyen kimse Allah’a da iman etmiş sayılmaz. Çünkü ona iman etmek Allah’ın emirlerinden biridir (bk. en-Nisâ 4/65). Dolayısıyla Allah’a iman eden herkesin Hz. Muhammed’in nübüvvetini de kabul etmesi gerekir?

33 / 50

Kategori: Kelam

Vahiy ve vahyi getiren melek ile tüm meleklere imanın incelendiği ilke aşağıdakilerden hangisidir?

İlâhiyât denince bu başlık altında öncelikle Allah’ın varlığı, birliği, sıfatları ve fiilleri, yani yaratıp var etmesi ve tüm varlık âlemiyle ilişkisi konu edinilir. İkinci temel konu olan nübüvvât başlığı altında, vahiy ve vahyi getiren melek ile tüm meleklere iman ve vahyin toplanıp yazıldığı Kitap (Kur’an) ile tüm ilâhî kitaplara iman incelenir.

34 / 50

Kategori: Kelam

Kelâm ilmi; Allah’ın zatından ve sıfatlarından bahseden ilimdir diye tarif edilmiştir. Bu tarife Allah'ın sıfatlarından maksat nedir?

Bu tarifte yer alan Allah’ın zatından maksat, O’nun başka hiçbir varlığa benzemeyen, hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, varlığı zatından olan, ezelîve ebedîmutlak varlığıdır. Allah’ın sıfatlarından maksat ise bu mutlak varlığa ait olan, dolayısıyla benzerleri hiçbir varlıkta bulunmayan vasıflarıdır.

35 / 50

Kategori: Kelam

Usulu’d din ile ilgili yazılan “El-İbâne an usûli’d-diyâne” adlı eser kime aittir?

36 / 50

Kategori: Kelam

Gazali "her beldede kelam öğrenen birilerinin olması gereklidir. bu sebeple kelam öğrenmenin hükmü .............." der.

yukarıda boşluk hangi kelime ile doldurulmalıdır?

37 / 50

Kategori: Kelam

Aşağıdakilerden hangisi Ma’bed el-Cühenî ve Gaylân ed Dımaşkî'nin görüşlerinde ki ortak noktalarından birisidir?

İslam coğrafyasının genişlemesine paralel olarak bir takım fikrî gelişmeler meydana gelmiştir. Bu gelişmeler içerisinde kaza ve kader meselesi de vardır. Kaderin olmadığı, ezelde kulların fillerinin belirlenmediği fikrini toplumda yüksek sesle ilk ortaya atanın Ma’bed el- Cühenî’dir. Gaylân edDımaşkî de bu konuda benzer fikirleri savunmuştur. Bu konuda önemli olan husus, iki şahsın kader konusunda müslümanlar arasında ilk defa konuşanlar olmaları, kaderi inkâr ederek insanı fillerinde hür kabul etmeleri ve insanı kudret sahibi olarak görmeleridir. Bu iki zatın kader ile ilgili görüşleri Kaderiyye mezhebinin aslını teşkil etmiş, bu görüşü benimseyenlere kaderî denilmiştir.

38 / 50

Kategori: Kelam

Aşağıdakilerden hangisi Ebû Hanîfe’nin bahsettiği Allah' ın zati sıfatlarından biridir?

39 / 50

Kategori: Kelam

İrade hürriyeti konusundaki fikirleriyle Ma’bed el-Cühenî ile birlikte ilk Kaderiyye fırkasının doğuşunu hazırlayan tabiûn dönemi âlimlerinden biri kimdir?

40 / 50

Kategori: Kelam

İman konusunda ''Allah’ı bilmek, küfür ise bilmemektir. Diğer bir deyişle iman kalbin marifetidir, bilgisidir; tasdik olmaksızın Allah’ı ve Hz. Peygamberin haber verdiği şeyleri kalben bilmek demektir. Kim Allah’ı hakkıyla bilir ve tanır, daha sonra diliyle inkâr ederse, küfre düşmüş olmaz. Çünkü ilim ve marifet, inkâr ile yok olmaz.'' fikrini ortaya atan alim aşağıdakilerden hangisidir?

41 / 50

Kategori: Kelam

Hz. İsa, kıyametin kopmasından önce canlı olarak bulunduğu gökten inecek ve herkes ona iman edecektir. Kalbinde iman bulunup da günahlarının cezasını çekmek üzere cehenneme giren kimseler ilâhî şefaat sayesinde oradan çıkacaklardır. Ergenlik çağına girmeden ölen kâfir çocukları cehenneme girmeyecektir. Yukarıdaki ahiret düşüncesi hangi kelamcıya aittir?

42 / 50

Kategori: Kelam

I.  Hz. Osman'ın şehit edilmesi

II.  Cemel vakası

III. Sıffin savaşı

IV. Kerbela olayı

yukarıda sayılan tarihi olayların hangileri kelam tartışmalara sebep olmuştur?

43 / 50

Kategori: Kelam

Aşağıdaki şıklardan hangisinde kelamcı-savunduğu düşünce doğru olarak verilmiştir?

44 / 50

Kategori: Kelam

Tevhîd esası Mu‘tezile’nin en önemli prensiplerinden biri olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi Mu‘tezile’nin bu konudaki görüşlerinden değildir?

Mu‘tezile, Ehl-i Sünnet’in Allah’a izafe ettiği subutî sıfatları iki gruba ayırmaktadır. Birinci grup siga bakımından da sıfat olan hayy, alim, kadir gibi masdardan türetilen kelimelerdir. Mu'tezile bu sıfatları Allah’a izafe eder. İkinci grup ise hayat, ilim, kudret… gibi masdar sigasındaki kelimelerdir. Mu‘tezile, işte bu grubu Allah’a izafe etmez. Buna göre Mu‘tezile, Allah âlimdir, kâdirdir gibi hükümleri kabul etmekle birlikte Allah’ın ilmi vardır, kudreti vardır gibi hükümleri kabul etmez.

45 / 50

Kategori: Kelam

Aşağıdakilerden hangisi Ca‘d b. Dirhem’in kelami görüşlerinden değildir?

“Allah’a subutî ve haberî sıfatlar nisbet edilemez.” yorumu Cehm b. Safvân’a aittir.

46 / 50

Kategori: Kelam

Ehl-i sünnet büyük günah meselesinde aşağıdakilerden hangisini reddederek kendisini o gruptan ayırmıştır?

Ehl-i sünnet, Râfizîleri reddetmekle imamet konusunda, Kaderîleri reddetmekle kader ve insan fiilleri konusunda, Hâricîleri reddetmekle de büyük günah meselesinde bu gruplardan kendisini ayrıştırmıştır.

47 / 50

Kategori: Kelam

Kader; Allah, herkesin kaderini, kendi iradeleriyle gerçekleştirecekleri şekilde yazmıştır. Ahiret; İnsanların ölümden sonra diriltilmeleri ve amellerinin tartılması haktır. Uluhiyet; Yetişkin ve akıllı her insan, Allah’a inanmakla mükelleftir. Yukarıda verilen görüşler hangi kelamcıya aittir?

48 / 50

Kategori: Kelam

Dinin inançalanıyla ilgili hüküm ve delilleri kaynaklarından, yani Kur’an ve Sünnet’ten elde eden ilme ne ad verilir?

49 / 50

Kategori: Kelam

Hilâfet meselesinde halifenin nasla belirlendiği İslami görüş aşağıdakilerden hangisidir?

50 / 50

Kategori: Kelam

Manaları muhkem ayetler kadar anlaşılır olamayan kesin anlamlar verilmesinin zor olduğu ayetlere ne denir?

Skorunuz

The average score is 67%