Kelam – İslam İnanç Esasları – Test 1

Kelam - İslam İnanç Esasları - Test 1

1 / 50

Kategori: Kelam

I. Akıl

II. Kur’ân

III. Felsefe

IV. Sünnet

V. Diğer dinler

Yukardakilerden hangileri Kelâm ilminde ele alınan konuların her birini bulmamızda öncelikli temel kaynaklardır?

2 / 50

Kategori: Kelam

1.   Yahudilik,

2.  Mecusîlik,

3.  Sâbiilik,

4.  Mazdekiyye,

5.  Seneviyye

6.  Zerdüştlük

7.  Hristiyanlık

Tarih boyunca yukarıdakilerden hangileri fetihlere bağlı olarak İslam aleminin etkileşim için de oldukları inançlardır?

İslâm toplumunun sınırları içine giren bu yeni ülkeler, çok farklı din, kültür, medeniyet, inanış ve düşüncelerin beşiği halinde idi. Suriye ile Mısır’da Hıristiyanlık ve Yahudilik, İran ve Irak’ta ise Mecusîlik, Sâbiilik, Mazdekiyye, Seneviyye ve Zerdüştlük yaygın idi. Hz. Ömer döneminde kurulan Kûfe şehrinde, yeni fethedilen ülkelerin insanlarının gelip yerleştiği ve kendilerine ait mahalleler kurdukları da dikkate alındığında Müslümanlar’ın erken bir dönemde çok farklı inanç, düşünce ve felsefî anlayışlara sahip kimselerle karşı karşıya geldiklerini anlarız.

3 / 50

Kategori: Kelam

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde Ehl-i sünnet olarak nitelendirilen 8 (sekiz) gruptan birine yer verilmemiştir?

Teologlar Ehl-i sünnet olarak verilen 8 (sekiz) gruptan olduğu söylenemez. Bunlar: Kelamcılar, Fakihler, Sufiyyeler, Muhaddisler, lügat ve edebiyat alimleri, kıraat alimleri, cihad ehli, memleket ahalisi.

4 / 50

Kategori: Kelam

''Mâtürîdîlere göre peygamber olmanın şartlarından biri erkek olmaktır. Eş‘arîlere göre ise, peygamber olmak için erkek olmak şart değildir, kadınlar da peygamber olabilirler.'' Bahsi geçen konuda Maturidilik ve Eş'arilik arasındaki farkın ne olduğu aşağıdaki seçeneklerin hangisinde bahsedilmektedir?

Mâtürîdîlere göre peygamber olmanın şartlarından biri erkek olmaktır. Eş‘arîlere göre ise, peygamber olmak için erkek olmak şart değildir, kadınlar da peygamber olabilirler.

5 / 50

Kategori: Kelam

Aşağıdakilerden hangisi kelam ilminin doğuşunda rol almış kişilerden değildir?

6 / 50

Kategori: Kelam

İslam dininin temelini oluşturan iki temel alan aşağıdakilerden hangisidir?

İslâm dininin konu ve muhtevasını oluşturan iki temel alan vardır. Bunlardan birincisi itikad (inanç), ikincisi ise amelî (pratik) alandır. Bir başka ifadeyle dini hükümlerin bir kısmı inançlarla alakalıdır ki bunlar dinin temelini, aslını oluşturur. Yani din, başlangıçta ve evvelemirde inanç, itikat üzerine inşa edilir. Sonra bu sağlam itikat üzerine ve ondan ayrılmaksızın, onun tabii gereği ve sonucu olarak günlük hayatta yaptığımız davranışlarımız, yani ameller (muamelât) gerçekleştirilir.

7 / 50

Kategori: Kelam

Kelâm ilminin konularındandır?
I.    Mesail
II.   Makasıd
III. Nübüvvat
IV. Semiyyat

Mesâil, makâsıd, ilâhiyât, nübüvvât ve semiyyât kelam ilminin konularıdır. mesâil “sorulan veya irdelenen şey” demektir.

8 / 50

Kategori: Kelam

Aşağıdakilerden hangisi ilmi ekollere göre büyük günah işleyen bir müminin iman bakımından dindeki konumunu açıklamaz?

9 / 50

Kategori: Kelam

Büyük İslâm bilgini Gazzâlî’ye göre dinî ilimlerin içinde küllî olan ilim aşağıdakilerden hangisidir?

10 / 50

Kategori: Kelam

Aşağıdakilerden hangisi fıkıh ilmini “Kişinin lehinde ve aleyhinde olan şeyleri bilmesidir” diye tarif etmiştir?

11 / 50

Kategori: Kelam

Bazı alimler Ma’bed’i hadîs rivayetinde güvenilir kişilerden kabul etmişlerdir. Aşağıdakilerden hangisi onu güvenilir kabul eden âlimlerden biri değildir?

12 / 50

Kategori: Kelam

Aşağıdakilerden hangisi, Hz. Peygamber döneminde kelam ilminin olmama nedenleri arasında yer almaz?

Hz. Peygamber’in ve Ashab’ın inanç konularında tartışma yapmadığı asla söylenemez. Böyle bir iddia evvela Kur’ân’ın muhtevasıyla bağdaşmaz. Dolayısı ile kelam ilminin Hz. Peygamber döneminde olmama nedeni bu sebebe bağlanamaz.

13 / 50

Kategori: Kelam

Aşağıdakilerden hangisi kelam ilminin ana konularından biri değildir?

14 / 50

Kategori: Kelam

Aşağıdakilerden hangisi ehl-i sünneti benimseyen mezheplerdendir?

15 / 50

Kategori: Kelam

Kelam ilmine, söz anlamına gelen kelâm isminin verilmesinin en önemli ve etkili nedeni hangisidir?

Bu ilme kelâm adının verilişinin en önemli ve etkili nedeni, Kur’an’ın, kelâmullah yani, Allah’ın sözü, O’nun kelâmı olduğu gerçeğinde aranmaktadır.

16 / 50

Kategori: Kelam

Kelam mezhepleri içerisinde akla en çok yer veren ekol aşağıdakilerden hangisidir?

17 / 50

Kategori: Kelam

I. Kur’an’ın ana konusunu kendine konu edinmesi ve itikadî meseleleri araştırırken insana söz söyleme gücü vermesi

II. Naklî ve aklî delillerle desteklenen kuvvetli kanıtlara dayanması

III. Kelâm ilminin maksadını, yani ana ve öncelikli konusunu teşkil eden inanç esasları bütün peygamberlerin tebliğlerinde yer almış değişmez ve evrensel gerçeklikler olduğundan kelâm ilmi bu anlamda gerçek ve evrensel bir ilimdir. Öte yandan bu ilim, diğer dinî ilimlerin esas ve dayanağı konumundadır.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri kelâm ilmine kelâm adının verilme nedenlerindendir?

18 / 50

Kategori: Kelam

Aşağıdakilerden hangisi İsferayini’ye göre Ehl-i sünnet grubuna girer?

İbn Hazm ise Ehl-i sünnet adı altında şu beş guruba yer verir. 1. Sahabe 2. Onların yolundan giden seçkin tabiun nesli 3. Ashâbü’l-hadîs 4. Onlara tabi olan fakihler. 5. Nesil nesil günümüze kadar onları takip eden, yollarını izleyen yeryüzünün doğusunda ve batısında bulunan Müslümanlar. İsferâyini de bunları Ehl-i hadîs ve Ehl-i rey olarak belirtir.

19 / 50

Kategori: Kelam

Bir grup ayet vardır ki Onların farklı anlamlara gelmeleri nedeniyle kesin anlamların verilmesi zordur. Bu ayetlere ............ ayetler denir. Bu ayetlerin, metin içerisinde hakikat, mecaz, teşbih, temsil gibi kullanımlarının olması onların anlaşılmasını güçleştirmektedir.

boşluğa gelmesi gereken kelime aşağıdakilerden hangisidir?

20 / 50

Kategori: Kelam

İbadet ve muamelat hangi ilmin konusudur?

21 / 50

Kategori: Kelam

Mu‘tezile’nin beş temel ilkesinden biri olan ve iki yer arasında bir konum biçiminde tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

22 / 50

Kategori: Kelam

Eşya hakkında düşünme ve bu yolla, henüz bilgisine ulaşılamamış şeylerin bilgisine ulaşmak amacıyla zihinde önceden var olan bilgileri düzenlemek, bir araya getirmek ve böylece bir sonuca ulaşmak çabasına ne ad verilmektedir?

23 / 50

Kategori: Kelam

Büyük günah işleyenin durumu hakkında aşağıdaki görüşlerden hangisi yanlış olarak verilmiştir?

24 / 50

Kategori: Kelam

İslam düşünce tarihinde ilâhî sıfatlar, halku’l-Kur’ân ve insanların fiilleri gibi itikadî konuları ilk defa tartışmaya açan kelâmcı kimdir?

25 / 50

Kategori: Kelam

Allah’ın sıfatları ve halku’l-Kur’ân hakkında ilk defa konuşan kimdir?

Halku’l-Kur’ân: Kur’an’ın yaratılmışlığı meselesidir. Allah’ın sıfatları ve halku’l-Kur’ân hakkında ilk defa konuşan Ca‘d b. Dirhem olmuştur.

26 / 50

Kategori: Kelam

Aşağıdakilerden hangisi kelam ilmine verilen isimlerden biri değildir?

Usul, asıl kelimesinin çoğuludur. Usûlü'l-fıkh fıkhın aslını oluşturan konularla ilgilidir. Fıkıh Fer'i ilimler içerisinde yer alır. Kelâm ise Külli ilimdir. Bu nedenle Usûlü'l-fıkh kelam ilmine verilen ad olamaz.

27 / 50

Kategori: Kelam

Mu’ tezile mezhebinde aşağıdaki ekollerden hangileri benimsenmiştir?
I.   el-va‘d ve’l-vaîd
II. el-menzile beyne’l-menzileteyn
III. tevhid
IV. itikat

Mu‘tezile mezhebi denilince her birine özel bir anlam yüklenen tevhîd, adâlet, el-va‘d ve’l-vaîd, el-menzile beyne’l-menzileteyn ve el-emru bi’lma’ruf ve’n-nehyu ani’l-münker olarak bilinen beş esası benimseyen bir ekol anlaşılır.

28 / 50

Kategori: Kelam

Aşağıdakilerden hangisi İslâm bilgini Gazzâlî’nin öncelikli ilim tasnifini göstermektedir?

Büyük İslâm bilgini Gazzâlî, ilim tasnifi yaparken onları önce aklî ve dinî olmak üzere ikiye ayırır. Sonra bunların her birinin küllî ve cüzî kısımlara ayrıldığını söyler.

29 / 50

Kategori: Kelam

I.   Kaderi kabul etme

II.  Halku’l-Kur’ân

III.  Sıfatlar

IV.  İmamet

V.  Kaderi reddetme

Ma’bed el-Cühenî yukarıdaki düşüncelerden hangisi-hangileriyle kelâm tarihinde önemli rol oynamıştır?

30 / 50

Kategori: Kelam

Kelam ilmi hangi temel bilgi kaynaklarına dayanarak yöntemini geliştirmiştir?

I. Vahiy
II.  Akıl
III. Kültür
IV.  Felsefe

Kelâm ilmi iki temel bilgi kaynağına dayanarak yöntemini geliştirmiştir. Bunlardan birincisi nakil yani vahiy ve onun eseri olan ana metin Kur’ân, diğeri de akıldır.

31 / 50

Kategori: Kelam

I. Fıkıh

II. Hadis

III. Kelam

IV. Tefsir

 

Yukarıdakilerden hangileri Gazzâlî’nin ilim tasnifine göre fer'i ilimler arasındadır?

32 / 50

Kategori: Kelam

Aşağıdakilerden hangisi Eş‘arîler ile Mâtürîdîler arasındaki örtüşen görüşlerden biri değildir?

Ehl-i sünneti oluşturan Eş‘arî ve Mâtürîdî kelâm ekollerinin birbirileriyle örtüşen görüşleri olduğu gibi farklı görüşleri de vardır. Fakat örtüşen görüşler çoğunluktadır. İmanın tanımı, bilginin kaynakları, büyük günah meselesi, imamet gibi kelâm ilminin belli başlı konularında fikir birliği içinde olmalarına rağmen, cüz’i irade, kesb, kadınların peygamberliği, Allah’ın fiillerinin hikmete dayanıp dayanmadığı, ye’s halindeki tövbenin kabulü gibi tali konularda ihtilaf etmişlerdir.

33 / 50

Kategori: Kelam

“Metinleri, bazı sosyal-siyasî etkiler sonucunda, peşin fikirlerle ve onu anlamak için değil de anladığını, önceden kararlaştırdığını Kur’ân ve Sünnet’in metnine onaylatmak isteyen” iafadesinde hangi ekolden bahsedilmektedir?

Metinleri, bazı sosyal-siyasî etkiler sonucunda, peşin fikirlerle ve onu anlamak için değil de anladığını, önceden kararlaştırdığını Kur’ân ve Sün- net’in metnine onaylatmak isteyen ve adına Cebriye denilen ekol bütün soruların etrafında oluşmuştur.

34 / 50

Kategori: Kelam

Aşağıdakilerden hangisi Ehl-i Sünnet tarafından bidat düşüncelerin öncüleri olarak kabul edilen şahsiyetlerden biri değildir?

35 / 50

Kategori: Kelam

Basra ve Bağdat ekollerini birbirinden ayıran en önemli fark aşağıdakilerden hangisidir?

Basra ve Bağdat ekollerini birbirinden ayıran en belirgin fark, Bağdat ekolünün Hz. Ali’ye olan yaklaşımıdır. Onlara göre Hz. Ali, diğer sahabeden üstündür. Onlar Hz. Ali’nin nesline yakın duran siyasi bir tavır belirlemişlerdir.

36 / 50

Kategori: Kelam

İslâm dininin konu ve muhtevasını oluşturan iki temel alandan biri aşağıdakilerden hangisidir?

İslâm dininin konu ve muhtevasını oluşturan iki temel alan vardır. Bunlardan birincisi itikad (inanç), ikincisi ise amelî (pratik) alandır.

37 / 50

Kategori: Kelam

Allah’ın varlığı, birliği, sıfatları ve fiilleri, yani yaratıp var etmesi ve tüm varlık âlemiyle ilişkisinin konu edildiği kelam konusu hangisidir?

38 / 50

Kategori: Kelam

Ehl-i sünnet ne anlama gelmektedir?

39 / 50

Kategori: Kelam

Hanefi mezhebine yakınlığı ile bilinen mezhebin ne olduğu aşağıdaki şıkların hangisinde yer almaktadır?

40 / 50

Kategori: Kelam

Aşağıdakilerden hangisi mu’tezile mezhebinin özelliklerindendir?

41 / 50

Kategori: Kelam

Kulların mutlak cebr altında olduklarını öne sürerek, İnsanın fiillerini mecburen işlediği ve hiçbir iradesinin olmadığı kabul edilirse ahiretteki durumunun ne olacağına dair getirilen izah da cebr çerçevesindedir. Allah bir kimse için iyi bir fiil takdir ettiyse, onun için sevap takdir etmiş; bir kimse için de günah takdir ettiyse o kimse için azap takdir etmiş demektir. İnsanın fiilleri ve özgürlüğü konusunda Kaderiyye’nin savunduğu görüşlerin tam aksini savunmaktadır. Buna göre;

Aşağıdaki kelamcılarından hangisi kaza-kader düşüncesini savunmuştur?

42 / 50

Kategori: Kelam

İslâm bilgini Gazzâlî’ye göre neden her beldede Kelâm ilmiyle uğraşan kimselerin bulunması gereklidir ve bu bir farz-ı kifayedir?

43 / 50

Kategori: Kelam

Mu‘tezile, kendi içinde Basra ve Bağdat ekolü olarak iki ana şubeye ayrılsa da tüm mezhep mensuplarının ittifakla kabul ettiği beş temel ilke vardır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?

44 / 50

Kategori: Kelam

Aşağıdakilerden hangisi Mu‘tezile ‘nin beş temel prensibinden biri olan va’d ve va’îd’i açıklamaktadır?

45 / 50

Kategori: Kelam

Mu‘tezile geleneği içerisinde yabancı din ve kültürlerle ilişki içerisinde olan ve onlarla mücadelelerde ilk öne çıkan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

Mu‘tezile geleneği içerisinde yabancı din ve kültürlerle ilişki içerisinde olan ve onlarla mücadelelerde ilk öne çıkan kişi Vâsıl b. Ata’dır. Vâsıl’ın Haricîler, Şia, materyalistler, tabiatçılar (natüralistler) ve Mürcie kelâmını en iyi bilen; İslam’a açıkça zıt görüşleri ve düalistleri(senevîye) en iyi susturan kişi olduğu ifade edilmektedir.

46 / 50

Kategori: Kelam

Aşağıdakilerden hangisi kelam ilminin doğuşuna tesir eden etkenlerden biri değildir?

Kelamı, ameli konularla ilgilenen bir ilim olmadığından ameli konulardaki gevşeklik, kelam ilminin doğuşuna tesir eden etkenlerden değildir.

47 / 50

Kategori: Kelam

Aşağıdakilerden hangisi Eş‘arîler ile Mâtürîdîler arasındaki örtüşen görüşlerden biridir?

48 / 50

Kategori: Kelam

Aşağıdakilerden hangisi Eş‘arî ekolünün temel görüşlerinden olan Nübüvvet ilkesini açıklamaktadır?

Eş‘arîler öncelikle Allah’ın insanlara peygamber göndermesinin aklen mümkün olduğunu ortaya koymuşlardır. Buna göre yüce Allah’ın kullarının dünya ve âhirette mutlu olmalarını sağlamak için emirler, yasaklar, öğütler içeren talimatlar göndermesi ve bunları insanlar arasından seçeceği kimseler vasıtasıyla insanlara bildirmesi aklen imkânsız değildir. Tarih de Yüce Allah’ın insanlara kendi emir ve yasaklarını ileten insanların/ peygamberlerin varlığına tanıklık etmektedir.Bu da nübüvvet (nebi kelimesinden gelir) ilkesini oluşturmaktadır.

49 / 50

Kategori: Kelam

Mu‘tezile’nin “el-usûlü’l-hamse” diye anılan beş temel prensibine temel teşkil eden görüşleri ilk önce aşağıdakilerden hangisi dile getirmiştir?

Gaylân, kelâm ilmi ve tarihi bakımından, Kaderiye ve Mu‘tezile’nin benimsediği prensipleri daha önce ortaya koyması bakımından önem arz eder. Nitekim Mu‘tezile’nin “el-usûlü’l-hamse” diye anılan beş temel prensibine temel teşkil eden görüşleri ilk önce o dile getirmiştir.

50 / 50

Kategori: Kelam

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde Ehl-i sünnet ifadesinin kim için söylendiği açık bir şekilde verilmiştir?

Ehl-i sünnet, peygamberin yolunu ve onun dini anlama ve uygulama biçimini takip edenler anlamına gelmiş olmaktadır.

Puanınız