Dinler Tarihi – Test 3

Şu kişi tarafından oluşturuldu Arif_Arslaner

Dinler Tarihi - Test 3

1 / 50

Buddha’nın vefatından sonra yapılan konsillerden ikincisinin sonunda hangisi yapılmıştır?

Kral Kalasoka’nin hâkimiyeti sırasında Vesali’de ikinci konsil gerçekleştirildi. Keşişlerin en yaşlısı olan Sabbakami’nin başkanlık ettiği bu konsilde, ayrılıklar giderilerek vinaya ve dhammanın sahihliği onaylandı. Bu konsilde üzerinde uzlaşılan vinaya ve dhamma Budizm’deki bütün okullardaki öğretinin temeli kabul edildi.

2 / 50

Budizm ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Sekiz seçkin yol’ öğretisinden dolayı bir din olduğu hususunda bugün genel bir uzlaşı vardır. Fakat bu onun diğer dinlerle aynı kategoride değerlendirildiği anlamına gelmez. Budizm bir kurtuluş yoludur; tanrıyla ya da dünyayla değil, özellikle akıllı varlıklar olan beşerin hayatıyla ve onun maruz kaldığı doğumun yol açtığı acının/ıstırabın kaldırılmasıyla ilgilenir.

3 / 50

Aşağıdaki terimlerden hangileri Budist amentüsü olarak kabul edilmektedir?

Triratna (üç mücevher). Budistlerin her eyleme kendileriyle başladıkları üç mücevher, “Buddha’ya (aydınlanmış olana) sığınırım, Dharma’ya (öğretiye) sığınırım ve Sangha’ya (cemaate) sığınırım” şeklinde dile getirilen, Buddha, dharma ve sanghadan oluşur. Bunlar aynı zamanda bir kimseyi Budist yapan esaslardır ve bu yüzden de Budist âmentüsü olarak kabul etmek mümkündür.

4 / 50

Sihizm’in ilk şehidi kimdir?

5 / 50

Aşağıda verilen ülke – ibadethane eşleşmelerinden hangisi yanlıştır?

İbadet için gidilen mabetlere gelince, M.Ö. üçüncü yüzyılda ortaya çıkan Budist mabetlerini ifade etmek için kullanılan ilk kelime stupadır. Buralar, özellikle Buddha’nınkiler olmak üzere, kutsal şahsiyetlerin kalıntılarının bulunduğu çan şeklindeki tepeciklerdi. Bunlara verilen isimler Budizm’in yayıldığı yerlerde farklılaştı. Çin ve Burma’da onlara pagoda, Seylan’da dagoba Tayland’da wat, Tibet’te chorten denilmektedir.

6 / 50

Taoizm dininin kökeni olan Tao kelimesinin Çince anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

7 / 50

Bu ekolün temsilcisi, M.Ö. 4.yy.’da yaşamışolan Yang-Tzu’dur. Bu ekole göre, her şey belli bir kadere bağlı olarak hareket etmektedir. Bu nedenle, kaderin belirlediği şeyin dışında hiçbir şey olmaz. Yukarıdaki tanım Taoizmin hangi ekolünü tanımlamaktadır?

8 / 50

Yin ve yang inancı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

9 / 50

I.   Tibet, Vietnam, Filipinler , Japonya ve Tayvan
II.  Vietnam, Kore, Japonya, Çin ve Hindistan
III. Çin, Vietnam, Kore, Japonya ve Tayvan
IV. Vietnam, Tibet , Japonya ve Tayvan
V.  Filipinler , Bangladeş, Çin, Japonya ve Kore
Konfüçyanizm’in, günümüzde yoğun olarak taraftarlarının bulunduğu ülkeler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

10 / 50

Konfüçyanizm dinine göre “Tai Çi” hangi anlama gelmektedir?

11 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Taoizm’den sonra Çin’in ikinci en önemli ve yerli dini olarak kabul edilir?

12 / 50

Ch’an ekolünde, öznenin kendisini bilmesi için hangi yöntem uygulanmaktadır?

13 / 50

Sihir ve büyüye dayalı bu ekolün en önemli temsilcisi Chiang Tao Lin’dir (M.S. 34). Sihirbazlığın ön planda olduğu bu ekolde dini ve felsefi yorumlar çok zayıftır. Yukarıdaki tanım Taoizmin hangi ekolünü tanımlamaktadır?

14 / 50

Tao-Te-King nedir?

15 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Sihizm’in kutsal kitabında yasaklanmıştır?

Guru Granth Sahib’te tek tanrıya ibadet, aile hayatı, beşeri varlıkların eşitliği; putlara tapınmanın, dünyayı terk etmenin ve kehanetlere ve mucizelere inancın reddi; şekilciliği, taassubu, manastır hayatından caydıran, bira, şarap ve uyuşturucu kullanımını mahkûm eden; karmayı, ruh göçünü ve tanrının inayetine inancı kabul, öne çıkan düşünceler yer alır.

16 / 50

Hayatı hakkında çok az şey bilinen Lao-Tse, kim sayesinde görüşlerini geniş halk kitlelerine ulaştırabilmiştir?

Lao-Tse, ‘Tao-Te-King’ sayesinde görüşlerini geniş halk kitlelerine ulaştırabilmiştir.

17 / 50

Taoizm’in kabul edilen temel kitabının adı nedir?

18 / 50

Konfüçyanizm kim tarafından kurulmuştur?

19 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Konfüçyüs’ün altmış sekiz yaşında Çin’e ait eski metinlerden derleyerek ortaya koyduğu beş kitaptan biri değildir?

Tarih Kitabı, Değişiklikler Kitabı, Şiirler Kitabı,  lkbahar ve Sonbahar Yıllıklar, Törenler Kitabı.

20 / 50

Bu ekole göre, herşeyin bir kuralı vardır. Gökteki yıldızlar nasıl belli bir kurala göre hareket ediyorsa, insanların saadeti de kurallara uyarak hayatlarını sürmeleri ile mümkündür. Bu nedenle devlet, halkının huzuru ve saadeti için kanunlara uymalarını sağlamalıdır. Yukarıdaki tanım Taoizmin hangi ekolünü tanımlamaktadır?

21 / 50

Hangisi konfüçyanizmdeki inanç esasları arasında yer almamaktadır?

Konfüçyanizmdeki inanç esasları arasında tanrı inancı, yin ve yang inancı, ahiret inancı, beş klasik yer almaktadır. Mistik ekol ise taoizmin ekolleri arasında yer almaktadır.

22 / 50

Konfüçyanizm’in kutsal metinlerinden hangisinde insanda, tabiatta ve kainatın tamamında var olan ahenk anlatılmıştır?

İnsanda, tabiatta ve kainatın tamamında var olan ahengin anlatıldığı Orta Yol Doktrini (Şung Yung ) adlı kitapta, Gök ve insan ilişkileri, insanın diğer insanlarla ilişkisi, insanın iç ahengi için sahip olması gerektiği ahlaki erdemler, kader ve tabiat konuları ele alınmaktadır.

23 / 50

Hinduizm’in ikinci safhasını/dönemini yanlışlıkla Brahmanizm olarak da adlandırılan hangi din oluşturmaktadır?

24 / 50

Hangisi konfüçyanizmdeki ibadet şekillerinden biri değildir?

Konfüçyanizmde İbadet esnasında toplu halde dualar edilir. Konfüçyanizm’de ferdi ibadet ve dua şartı yoktur.

25 / 50

Konfüçyus’un hangi kitabında İnsanda, tabiatta ve kainatın tamamında var olan ahenk, gök ve insan ilişkileri, insanın diğer insanlarla ilişkisi, insanın iç ahengi için sahip olması gerektiği ahlaki erdemler, kader ve tabiat konuları ele alınmaktadır?

26 / 50

Taoizm’de çeşitli mezhepler bulunmaktadır. Aşağıdaki mezheplerden hangisi her şeyin bir kuralı olduğunu ve insanların bu kurallara uyarak mutlu olacaklarını savunmaktadır?

27 / 50

Aşağıdakilerden hangisi hindizm’in haç merkezlerinden olup aynı zamanda şivacılığın merkezi olan yerdir?

28 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Sihizm’in kutsal kitabı olarak kabul edilir?

29 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Sİhlerin inançları arasında yer almaz?

Hinduizm’deki gibi manevi rehber ve öğretmen anlamında ve bu özelliğe sahip olduğu düşünülen herkes için kullanılan guru sıfatı Sihizm’de yalnızca on Guru için kullanılır.

30 / 50

Farklı inanç sistemlerinin bir arada yaşaması ve bilinçli ya da bilinçsiz şekilde birbirinden etkilenmesi nedeniyle oluşan yeni dini yorumlara ne ad verilir?

31 / 50

Dinler tarihine ilişkin eser veren İslâm âlimlerinin çalışmalarında insanın düşünce ve inanç sistemini ve her türlü tavır ve davranış kalıplarını belirleyen tüm yaşam modelleri birer dinsel gelenek olarak ele alınıp inceleyen El-fark beyne’l-fırâk başlıklı çalışma kime aittir?

32 / 50

Hinduizm’de kurban gibi ayinlerin uygulama esaslarının yer aldığı ve mitolojik ayrıntıları içeren metinler aşağıdakilerden hangisidir?

33 / 50

Mahayana Budizmi’nin Taoizm ile birleşmesinden oluşan mezhep aşağıdakilerden hangisidir?

34 / 50

İnsanın tanrı, metafizik âlem ya da kutsala yönelik duygu, düşünce ve davranışlarını ifade eden sistem aşağıdakilerden hangisidir?

35 / 50

Hinduizm inançlarından “mokşa” ne anlama gelmektedir?

36 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Çin’deki Ch’an mezhebinin Japonya’daki devamı olarak kabul edilmektedir?

37 / 50

Çin’in en eski kutsal metni olup içerisinde metafizik olaylar, sembolik anlatımlar ve şekiller bulunduran kitap aşağıdakilerden hangisidir?

Eski Çin imparatorlarından Fu-Hsi’ye ait olduğu kabul edilen Değişiklikler Kitabı Çin’in en eski kutsal metnidir. İçerisinde metafizik olaylar, sembolik anlatımlar ve şekiller yer almaktadır. Kitapta, Yin-Yang kutuplarının anlamı ve bunların insan ve tabiat üzerindeki etkileri açıklanmaktadır.

38 / 50

Dinler inanç ve öğretilerinin merkezinde yer alan ana kavram veya değer açısından da tanımlandığında aşağıdaki eşleşmelerden hangisi doğrudur?

39 / 50

Gurdwara ne demektir?

40 / 50

“Din çağı” öncesi bir “sihir ve büyü dönemi” olması gerektiği üzerinde duran kişi kimdir?

41 / 50

Taoizm’de Ying ve Yang hangi kavramı temsil etmektedir?

42 / 50

Budizmde aydınlanmış uyanmış kimseye ne denir?

43 / 50

Taoizm’in kurucusu kimdir?

44 / 50

Yin ve Yang ilkesinde birbirine zıt olan iki kutup hangi renklerden oluşmaktadır?

45 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Hinduizm inancında bireyin yaptığı eylemler ve aynı zamanda yasa anlamına gelmektedir?

46 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Taoist ekollerden bir tanesi değildir?

47 / 50

Ch’an ekolünde, öznenin kendisini bilmesi için hangi yöntem uygulanmaktadır?

48 / 50

Aşağıdakilerden hangisinde sih mezhepleri verilmiştir?

49 / 50

Guru Grant Sahib ne demektir?

Sihlerin kutsal metinleri, Guru Grant Sahib olarak bilinen kitaptır. Guruların öğretileri yüzyıl kadar şifahi olarak dolaştıktan sonra dördüncü Guru olan Arjan tarafından 1604 yılında bir araya getirildi.

50 / 50

Budizmin başlangıcını oluşturan ilk vaaz aşağıdakilerden hangisidir?

Buddha Daha önce çile hayatını bıraktığı için kendisini terk eden beş müridini Varanasi/Benares’deki geyik parkında bulur ve onlara dört soylu gerçek ve çilecilikle dünyevi zevkler arasındaki orta yoldan bahseder. “Dharma/yasanın çarkını döndürmek” olarak bilinen bu ilk vaaz aynı zamanda, bugün Batı literatüründe Budizm, kendileri tarafından ise Buddha-sasana (Buddha talebeliği) olarak adlandırılan dinin tarihinin de başlangıcını oluşturur.

Skorunuz

0%