Din Felsefesi – Test 3

Şu kişi tarafından oluşturuldu Arif_Arslaner

Din Felsefesi

Din Felsefesi - Test 3

1 / 50

Kategori: Din Felsefesi

Spinoza’ya göre temel kavram “Cevher” dir. Genellikle felsefede cevher derken “kendi başına varolan” yani var olmak için öteki varlıklara bağımlı olmayan şey anlaşılır.
Bu tanıma uyan bir tek varlık vardır ki o da Tanrı’dır. Fakat, Tanrı, evrenden ayrı değildir, tam tersine evrenle bir ve aynıdır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Spinoza’nın görüşünü yansıtır?

2 / 50

Kategori: Din Felsefesi

Deizm, yani; Tanrı’nın varlığına inanmakla beraber, belli bir dinin dogmalarını ve ilkelerini benimsemeyen bir Tanrı öğretisidir. Bu anlayış, Tanrı’nın evreni yarattıktan
sonra, evreni öncelikle kendi yasalarına göre işlemek üzere kendi başına bıraktığını ileri sürer. Buna göre, deizm için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

3 / 50

Kategori: Din Felsefesi

Tanrı ile evreni bir sayan, her şeyi Tanrı olarak gören öğretidir. Buna göre Tanrı evrenin dışında, evreni aşan bir varlık değil, evrenin kendisidir. Yani, evrende her şey Tanrı’dır ve tek gerçeklik olan Tanrı de evrendeki her şeydir. Parçada aşağıdakilerden hangisinin tanımı yapılmıştır?

4 / 50

Kategori: Din Felsefesi

Tanrı’nın varlığını ve onun evrenin yaratıcısı, koruyucusu ve egemeni olduğunu kabul eden görüş. Buna göre, Tanrı öncesiz (ezelî) ve sonrasız (ebedi); bilinçli ve özgürdür. Dünyayla sürekli ilişki içindedir. Evrende olup biten her şey, onun istencinin bir ürünüdür. Parçadaki açıklamalar, aşağıdakilerden hangisiyle kavramlaştırılabilir?

5 / 50

Kategori: Din Felsefesi

“Sıddıkların Burhanı” tabirini kullanan Müslüman din felsefecisi kimdir?

İbn Sina Sıddıkların Burhanı’ndan söz eder. Bu kavramsallaştırma önemlidir. Burhânu’s-Sıddıkîn, İslam din felsefesinde delillerin parça parça değil, oldukça bütünlüklü bir şekilde düşünüldüğünün bir göstergesidir.
Bu tutum çağdaş din felsefesinde birikimsel argüman olarak bilinmektedir.

6 / 50

Kategori: Din Felsefesi

Safdillik ilkesi aşağıdakilerden hangisiyle doğrudan ilgilidir?

7 / 50

Kategori: Din Felsefesi

Ontolojik delil konusunda Kant ne düşünür?

8 / 50

Kategori: Din Felsefesi

Ontolojik delil konusunda aşağıdaki düşünürlerden hangisi farklı bir tutum benimser?

9 / 50

Kategori: Din Felsefesi

Tanrı’nın varlığı kanıtlanırken “Tanrı, kendisinden daha mükemmeli tasarlanamayan varlıktır.” düşüncesi vardır. Bu kanıt Tanrı’nın varoluşunun en yüksek varlık olarak Tanrı
tanımından çıktığını gösterir. Bu kanıtta gözlem ve deney yoktur. Mantıksal olarak akıl yoluyla ortaya konur. Buna göre Tanrı’nın varlığı aşağıdakilerden hangisiyle kanıtlanmıştır?

10 / 50

Kategori: Din Felsefesi

Hangi Müslüman din felsefecisi ontolojik delile doğrudan yer verir?

Ontolojik delili batı felsefesinde ilk dile getiren Anselmusken, doğuda İbn-i Sina tarafından daha erken bir tarihte kullanılmıştır. Descartes da tanrının varlığının ispatı için bu argümanı kullanmıştır.

11 / 50

Kategori: Din Felsefesi

Hangi Müslüman din felsefecisi ontolojik delile doğrudan yer verir?

12 / 50

Kategori: Din Felsefesi

“O, sizin için yeri bir döşek yapan, onda size yollar açan ve gökten yağmur indirendir. Böylece onunla çeşitli bitkilerden çift çift çıkardık. Yiyin ve hayvanlarınızı otlatın. Şüphesiz
bunda akıl sahipleri için işaretler vardır” [Tâhâ 53-54] Yukarıdaki ayet, en çok hangi delille ilgili görünmektedir?

13 / 50

Kategori: Din Felsefesi

Hayvanları da yarattı. Onlarda sizin için bir ısınma ve birçok faydalar vardır. Hem de onlardan yersiniz. 5-6. Onları akşamleyin getirirken, sabahleyin salıverirken de sizin için bir güzellik (ve zevk) vardır. 7. Onlar ağırlıklarınızı, sizin ancak zorlukla varabileceğiniz beldelere taşırlar. Şüphesiz Rabbiniz çok esirgeyicidir, çok merhametlidir. 8. Hem binesiniz diye, hem de süs olarak atları, katırları ve merkepleri de yarattı. Bilemeyeceğiniz daha nice şeyleri de yaratır. (Nahl Suresi) Yukarıdaki ayet, en çok hangi delille ilgili görünmektedir?

14 / 50

Kategori: Din Felsefesi

Teleolojik delilin hareket ettiği temel kavram aşağıdakilerden hangisidir?

15 / 50

Kategori: Din Felsefesi

Evrendeki düzenden hareketle Tanrı’nın varolduğu sonucuna varan delil aşağıdakilerden hangisidir?

16 / 50

Kategori: Din Felsefesi

David Hume’un teleolojik delille ilgili görüşü aşağıdakilerden hangisidir?

17 / 50

Kategori: Din Felsefesi

Teleolojik delil hangi kavramı merkeze alarak Tanrı’yı kanıtlamaya çalışır?

18 / 50

Kategori: Din Felsefesi

İnayet ve ihtira delili hangi filozof tarafından Kur’an delili olarak adlandırılıp savunulmuştur?

19 / 50

Kategori: Din Felsefesi

Zihi Vacib ki etmiş mümkinin icadını icab
Kemal-i rahmetinden eylemiş madum iken ihya
Nâbi bu beytinde aşağıdaki hangi delile işaret etmektedir?

20 / 50

Kategori: Din Felsefesi

Aşağıdaki hangi akıl ilkesinin reddi, kozmolojik delilin doğrudan işlemesine engel olur?

21 / 50

Kategori: Din Felsefesi

Aşağıdaki bilimsel gelişmelerden hangisi hudus delili için önemli bir aşama olarak görülmüştür?

Hudus bilimsel kanıt: Amerikalı astronom Edwin Hubble, uzak galaksilerden gelen ışığın sistematik bir şekilde spektrumun kırmızı sınırına kaydığını ortaya koydu. Bu kırmızıya kayma olayı, ışık kaynağının görüş hattında uzaklaştığını (geriye çekildiğini) gösteren bir Doppler etkisi olarak kabul edildi. İnanılmaz bir şekilde, Hubble’ın keşfettiği şey, Einstein’in Genel İzafiyet Teorisine dayalı olarak Friedman ve Lemaitre tarafından öngörülen evrenin genişlemesiydi. Bu, bilim tarihinde hakiki bir dönüm noktasıydı.

22 / 50

Kategori: Din Felsefesi

“Bilfiil sonsuz sayıda şeyler var olamaz” ifadesi en çok hangi delille ilgilidir?

Her hâdisin hudûs bulması için bir sebep lâzımdır. Âlem hâdistir. O halde hudûsunun bir sebebi olması lâzımdır. Âlemle, Yüce Allah’tan başka var olan diğer bütün varlıkları kasdediyoruz. Bilfiil sonsuz sayıda şeyler var olamaz.

23 / 50

Kategori: Din Felsefesi

“Evrendeki varlıklar özleri itibariyle zorunlu değildir” sözü hangi delille en çok ilişkili olabilir?

İmkan delili: Evrendeki hiçbir şey bir diğerinin varlığının veya yokluğunun açıklayıcısı olamaz. Varlık alanında mümkün olan şey, ya kendi kendisinin sebebidir, yahut onu varkılan başka sebepler vardır.  Her hangi bir mümkün şeye sebep olan varlık, ya bizatihi mümkündür, yahut o, zorunlu bir varlıktır. Öncül olan hükümlerde yer alan “mümkün”, “zorunlu”, “teselsül” v.s. gibi kelimeler, bu istidlal şeklinin ana terimlerini oluşturmaktadır.

24 / 50

Kategori: Din Felsefesi

“Evrendeki varlıklar özleri itibariyle zorunlu değildir” sözü hangi delille en çok ilişkili olabilir?

İmkan delili: Evrendeki hiçbir şey bir diğerinin varlığının veya yokluğunun açıklayıcısı olamaz.  Öncül olan hükümlerde yer alan “mümkün”, “zorunlu”, “teselsül” v.s. gibi kelimeler, bu istidlal şeklinin ana terimlerini oluşturmaktadır.

25 / 50

Kategori: Din Felsefesi

“Kelam Kozmolojik Argüman” hangi düşünür tarafından savunulmuştur?

Başlı başına Big Bang kuramı kozmolojik delilin yeniden canlanmasına kaynaklık etmiştir. Bu anlamda William Lane Craig’in akademik literatüre kazandırdığı kelam kozmolojik argümanı ayrıca anılmalıdır. Craig, bu argüman üzerinden klasik İslam din felsefesinin nasıl çağdaş din felsefesine dahil edilebileceğinin oldukça başarılı bir örneğini vermiştir.

26 / 50

Kategori: Din Felsefesi

Kozmolojik deliller akıl yürütmeye nereden hareketle başlarlar?

27 / 50

Kategori: Din Felsefesi

Aşağıdaki felsefecilerden hangisi fideisttir?

Fideist Felsefeciler: Blaise Pascal, olasılık teorisine çok önemli katkılar yapmış Fransız matematikçi ve felsefecidir. 1654’de yaşadığı ani bir dinsel deneyimin ardından matematiği ve de bilimi bırakıp bütün dikkatini dini meselelere yöneltmiştir. William James  pragmatist felsefenin öncü bir ismidir. Ludwig Wittgenstein’a göre din, spekülatif bir tavır olmadığı gibi evrenin soğuk bir tefekkürünün bir sonucu da değildir. Dolayısıyla, ona göre tanrı inancı bir hipotez gibi ele alınamaz.

28 / 50

Kategori: Din Felsefesi

Aşağıdaki felsefecilerden hangisi fideisttir?

Fideist Felsefeciler: Blaise Pascal, olasılık teorisine çok önemli katkılar yapmış Fransız matematikçi ve felsefecidir. 1654’de yaşadığı ani bir dinsel deneyimin ardından matematiği ve de bilimi bırakıp bütün dikkatini dini meselelere yöneltmiştir. William James  pragmatist felsefenin öncü bir ismidir. Wittgenstein’a göre din, spekülatif bir tavır olmadığı gibi evrenin soğuk bir tefekkürünün bir sonucu da değildir. Dolayısıyla, ona göre tanrı inancı bir hipotez gibi ele alınamaz.

29 / 50

Kategori: Din Felsefesi

“İnanma İradesi” kavramsallaştırması, aşağıdaki hangi isme aittir?

30 / 50

Kategori: Din Felsefesi

“Tanrı’nın varlığı lehine bahse girmemizi” öneren düşünür kimdir?

31 / 50

Kategori: Din Felsefesi

İdrak-i meali bu küçük akla gerekmez
Zira bu terazi bu kadar sıkleti çekmez
Ziya Paşa’nın “Terkîb-i bend” adlı şiirinde yer alan ana fikir, dini epistemolojide nasıl adlandırılır?

32 / 50

Kategori: Din Felsefesi

O, düşündü ve takdir etti! Canı çıkasıca, ne biçim karar verdi! Yine canı çıkasıca, nasıl ölçüp biçtiyse! Sonra, bakındı. Sonra yüzünü ekşitti, kaşlarını çattı. Sonra arkasını döndü ve
büyüklük taslayıp şöyle dedi: “Bu, ancak nakledilegelen bir sihirdir. Bu, ancak insan sözüdür”. (Müddessir, 74: 18-26) Yukarıda kınanan tavır hangisidir?

33 / 50

Kategori: Din Felsefesi

“İnanç ahlakı” kavramsallaştırması, aşağıdaki hangi düşünüre aittir?

Çağdaş din felsefesinde, dinî epistemoloji konusu genellikle William Clifford’ın inanç ahlakı olarak adlandırdığı aklî erdem üzerinden ele alınır. Buna göre, nasıl her şeyin ahlakî bir yönü varsa benzer bir şekilde inanca sahip olmanın da ahlaki bir yönü vardır. Onun oldukça bilindik olan cümleleri şöyledir: bir şeye yetersiz delile dayanarak inanmak, herkes için, her zaman ve her yerde yanlıştır. Yani, hangi türden olursa olsun, bir inancı yeterli delil olmadan benimsemek irrasyoneldir.

34 / 50

Kategori: Din Felsefesi

Maturudilik dini epistemolojide en çok hangi tutuma dahil edilebilir?

35 / 50

Kategori: Din Felsefesi

Mutezile dini epistemolojide en çok hangi tutuma dahil edilebilir?

36 / 50

Kategori: Din Felsefesi

Tertullianus’un, “saçma olduğu için inanıyorum” sözü dini epistemolojide hangi tutumla ilgilidir?

37 / 50

Kategori: Din Felsefesi

Dini epistemolojide fideizmi karşılayan ifade hangisidir?

38 / 50

Kategori: Din Felsefesi

Aşağıdakilerden hangisi dini epistemolojinin ilgi alanına girer?

39 / 50

Kategori: Din Felsefesi

Aşağıdakilerden hangisi “istidlal” kavramı ile doğrudan alakalıdır?

Epistomoloji: Bilgi felsefesi demektir.

40 / 50

Kategori: Din Felsefesi

Aşağıdakilerden hangisi “istidlal” kavramı ile doğrudan alakalıdır?

Epistomoloji: Bilgi felsefesi demektir.

41 / 50

Kategori: Din Felsefesi

Türkiye’de Otantik Felsefe Yapabilmenin İmkanı ve Din Felsefesi adlı kitabı okuyan bir okurun aşağıdakilerden hangisini yapmaması beklenir?

42 / 50

Kategori: Din Felsefesi

Aşağıdaki düşünürlerden hangisi doğrudan din felsefecisi değildir?

43 / 50

Kategori: Din Felsefesi

Bir inanç sistemi olan dine karşı felsefe eleştirel, genel ve mantıklı açıklamalar getirmektedir. Dine aynı zamanda akılcı bir açıdan bakmaktadır. Parçada aşağıdakilerden hangisi üzerinde durulmuştur?

44 / 50

Kategori: Din Felsefesi

Türkçe olarak yazılan ilk din felsefesi kitabı ve yayımlanma tarihi aşağıdakilerden hangisidir?

45 / 50

Kategori: Din Felsefesi

Din felsefesinin en doğru tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

46 / 50

Kategori: Din Felsefesi

Din felsefesi din karşısında nesnel ve eleştirel bir tavır ortaya koyar. İnançları sorgularken bunu güçlendirmek ya da zayıflatmak için yapmaz. İnanç karşısında akla dayalı çıkarımlarla hareket eder. Buna göre din felsefesi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

47 / 50

Kategori: Din Felsefesi

Teoloji dini temellendirmeye çalışır. Dinin temel öğelerine bağlıdır. Din felsefesinin temel özelliği özgür düşünce ve sorgulayıcı olmasıdır. Teoloji aynı zamanda inançları
güçlendirmeye çalışırken din felsefesi sorgulayıcı bir eğilimle dini sarsar. Parçada aşağıdakilerden hangisi üzerinde durulmuştur?

48 / 50

Kategori: Din Felsefesi

Din felsefesi, dini konu edinen, dinin temellerini ve öğelerini sorgulayan felsefe dalıdır. Başka bir ifade ile din felsefesi, dinin felsefi açıdan ele alınması, din hakkında bir
düşünme ve açıklamadır. Buna göre, dinle ilgili olan her şey din felsefesinin konusuna girer. Parçaya göre, aşağıda verilenlerden hangisi doğrudan din felsefesinin konuları
arasında yer almaz?

49 / 50

Kategori: Din Felsefesi

Felsefe, dini temellendirirken yine kendisine özgü yöntemleri ve araçları kullanır. Filozof sanat felsefesinde, siyaset felsefesinde, bilim felsefesinde nasıl bir bakış tarzına sahipse,
aynı bakış tarzına din felsefesinde de sahip olur. Dinin felsefi açıdan ele alınması, din hakkında bir düşünme ve açıklamadır. buna göre, aşağıdakilerden hangisi felsefenin dine bakış açısının bir niteliği olarak düşünülemez?

50 / 50

Kategori: Din Felsefesi

Din felsefesi inanç karşısında akla önem verir; dinin temel inançlarını kabul eder; fakat onları mantıksal analize tabi tutar. Din felsefesi din karşısında eleştirel ve objektif bir tavır
alır; dinin temel ilke ve inançlarını sorgular, fakat bunu inananların inançlarını güçlendirmek için yapmadığı gibi onların inançlarını zayıflatmak için de yapmaz.
Buna göre, din felsefesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Skorunuz