2022 Türkiye Geneli – DKAB Deneme Sınavı – 1

Online Dersler

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (KPSS) – ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ (ÖABT)
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ (DKAB) – 2022-ÖABT/DKAB – 1

 

Tarafından oluşturuldu Arif_Arslaner

DKAB Deneme

TG - DKAB Deneme Sınavı - 1

1 / 75

Kur’ân, Sünnet ve İcmâ’ın İslam hukukundaki hükümlerin dayandığı en temel esaslar olduğu konusunda bütün ekollerin görüş birliği vardır. Bunlar “aslî deliller” olarak adlandırılır. Aşağıdakilerden hangisi asli deliller arasında kesinlikle yer almaz?

2 / 75

-İslâm Aristoculuğu” anlamına gelir.
-Mantık konusunda Aristoyu takip etmişlerdir.
-Allah’ın ilminin sadece tümelleri kapsadığı yahut O’nun bütün eşyayı ancak küllî bilgiyle bildiği ve âhiret hayatının sadece ruhanî bir hayat olduğunu savunurlar.
Yukarıda hakkında bilgi verilen felsefi hareket aşağıdakilerden hangisidir?

3 / 75

Taoizm, Tao kavramı üzerine kuruludur. Tao, ezeli ve ebedîdir. O, kendiliğinden vardır. Her şeyin başlangıcıdır. Sadece tek bir gerçek vardır o da Tao’dur. Tao görünmez, tam anlamıyla bilinemezdir. O, ancak düşünce yoluyla kavranabilir. Buna göre, Taoizm’in tanrı anlayışı;
I. İslam,
II. Hinduizm,
III. Hristiyanlık
dinlerinden hangileriyle benzerlik göstermektedir?

4 / 75

Kelâm ilmi; Allah’ın zatından ve sıfatlarından bahseden ilimdir. Bu tarifte Allah’ın sıfatlarından maksat nedir?

5 / 75

“Şahit, nikâhın sıhhat şartıdır.” Bu hüküm hangi konu için örnek olabilir?

6 / 75

Kast sistemini oluşturan sınıflarla ilgili;
I.Vaisyalar - Çiftçiler ve esnaflar,
II.Paryalar - Nirvana’ya ulaşmış olanlar,
III.Kşatriyalar - Hükümdar ailesi ve savaşçılar
eşleştirmelerden hangileri doğrudur?

7 / 75

Muttasıl, Arapça’da bağlı, bitişik, devamlı, kopuk olmayan anlamlarına gelir. Hadis ilminde ise, senedinde başından sonuna kadar râvî düşmesi bulunmayan, isnad zinciri kesintisiz olarak devam eden hadîs demektir. Buna göre;
I. merfû,
II. mevkuf
III. maktû
verilen hadis çeşitlerinden hangileri muttasıl olabilir?

8 / 75

İsyanın ardından Mekke’de yaralı olarak ele geçirildiğinde Hasan-ı Basrî’nin tavsiyelerine uymadığından dolayı pişmanlığını dile getirdi.
Buna rağmen Haccâc’ın kader ve kaza konusundaki alaycı soruları karşısında fikrinin arkasında durdu ve yılgınlık göstermedi. Siyasî düşünce ve faaliyetleri sebebiyle idama mahkûm edildi. Öyle görünüyor ki, onun kaderi yok saymasının ardında yatan neden Emevîlerin keyfî yönetim şekli ve haksız uygulamalarıdır.
Yukarıdaki paragrafta kimden bahsedilmektedir?

9 / 75

Allah’ın Kulun menfaatine en uygun olanı yapmasının vacip oluşu meselesi kelâm ilminde salah-aslah meselesi olarak bilinir. Allah’ın fiillerindeki hikmet ve maslahatı aklî bir gayeye değil hür iradesine bağlı bir ikram ve ihsan olarak kabul eden Ehl-i sünnet, aslah ve salâh kelimeleri yerine aşağıdakilerden hangisini kullanmıştır?

10 / 75

Aşağıdaki sure adı ve bu adın anlamı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

11 / 75

I.   İmamın camide hutbe okuması – İşlemsel
II.  Öğretmenin sınıfta ders anlatması – Dairesel
III. İki öğrencinin sohbet etmesi - Doğrusal
Olaylar ve iletişim eşleştirmelerinden hangisi doğru eşleştirilmiştir?

12 / 75

Hz. Hatice’nin Hz. Muhammed (s.a.v.) ile evlenmek istemesinin nedenleri arasında;
I.Ahlakı ve güvenilirliği için
II.Akrabası olduğu için
III.Evlilik yaşı geldiği için
IV.Akrabaları münasip gördüğü için
V.Beraber ticaretle uğraştıkları için
Verilenlerden hangileri sayılabilir?

13 / 75

Ortaçağ İslam ülkelerinde, Kur’an öğretilen ve hâfız yetiştirilen medrese bölümüdür. Bir tek kubbesi olan, iki göz revaklı, fevkâni bir yapı olup kubbesi medrese kubbelesiyle aynı düzeydedir.
Özellikleri verilen eğitim kurumu aşağıdakilerden hangisidir?

14 / 75

Ashâb-ı kirâmdan Amr b. Hâris’e göre Peygamberimiz’in terekesiyle ilgili olarak;
I.Silahı
II.Beyaz katırı
III.Kuran-ı Kerim
IV.Fedek hurmalıkları
V.Birkaç arazi parçası
verilenlerden hangisi yanlıştır?

15 / 75

Zübeyd kabilesinden bir tâcir mallarını satmak için Mekke’ye geldi. Ebû Cehil diğer tüccarların ondan alışveriş yapmasına engel oldu ve malına düşük bir fiyat biçti. Kimsenin daha fazla fiyat vermemesi üzerine sıkıntıya düşen tâcirin durumunu öğrenen Hz. Peygamber (s.a.v.) üç deve yükü malı onun istediği fiyattan satın aldı.
Peygamberimiz (s.a.v.)Ebû Cehil yanına gelince de aynı şeyi bir daha yapmaması için kendisini hangi gerekçe ile uyarmıştır?

16 / 75

Aşağıdaki uygulamalardan hangisi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretim Programı’nın temel yaklaşımına uygun düşmemektedir?

17 / 75

Hadis öğreten kimse (şeyh) rivâyet ettiği hadisi öğretirken onu hocasından hangi metotla aldığını kullandığı edâ siğası veya hangi lafızla ifade ederdi?

18 / 75

“Felsefenin en değerlisi ve mertebe bakımından en yücesi; “ilk felsefe”dir.Bununla her gerçeğin sebebi olan ‘‘İlk Gerçek (Hakikat) hakkındaki bilgi’’ kastedilir. Çünkü
sebebin bilgisi, sebeplinin bilgisinden daha değerlidir. Varlık; varlığa ve varoluşa sebep olan İlk Sebebi bilmektir. Sebebin bilgisi de Kindî’ye göre, ilk felsefedir.
Kindî’ye göre ilk felsefe aşağıdakilerden hangisidir?

19 / 75

Fatih Öğretmen Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde, öğrencilerinin bazı duyguları anlayabilme ve başkalarının görüşlerine saygı duyabilme özelliklerini geliştirmek için, sınıf başkanı seçimini kaybeden bir öğrencinin yaşadıklarını anlatan bir hikâyeyi öğrencilerine anlatır ve canlandırmalarını ister. Daha sonra öğrencilerinden,hikâyede geçen arakterin yerine kendilerini koymalarını ve böyle bir durumda neler hissedeceklerini ve nasıl davranacaklarını paylaşmalarını ister. Fatih Öğretmen, bu etkinlikte aşağıdaki yöntem veya tekniklerden hangisini uygulamıştır?

 

20 / 75

I.İnananlarına bir zihniyet ve ideoloji kazandırma,
II.Bütünleştirme,
III.Parçalama
IV.Çatıştırma
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri dinin sosyal işlevlerindendir?

21 / 75

Öğretmen, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde öğrencilerin dini öğrenimlerini geliştirmek için metinleri araç olarak kullanıyor. Önce metni anlama, yorumlama, yerine göre eleştirme,çıkarım yapma gibi etkinlikler yapıyor, ardından metindeki bilgilerle günlük hayat arasında ilişkiler kurma, araştırma ve sorunlara çözüm üretme etkinliklerine ağırlık veriyor.
Bu uygulama aşağıdakilerden hangisine uygundur?

 

 

22 / 75

Ortaçağ’da hâkim olan kilise egemenliğinin sona ererek, insanın Tanrı’ya müracaat etmeden yeni bir dünya kurma teşebbüsünü anlatan, Küreselleşme sürecini tetikleyen, tarihte
bir kırılma noktası olarak ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

23 / 75

Rivayet tefsirrini, “Kur’ân’ı Kur’ân, Hz. Peygamber’in sünneti ve selefin açıklamaları ile tefsîr etmek” diye tanımlamak mümkündür. Buna göre; Aşağıdakilerden hangisi rivayet tefsirinin zaaf noktalarından biridir?

24 / 75

Arif Öğretmen “öğrencilerin bir şeyler yapmasını ve yaptıkları şeyler hakkında düşünmelerini” istediğinden bu amaçla derslerinde rol oynama,münazara, örnek olay incelemesi yöntemlerini kullanarak öğrencilerinin derse katılmalarını sağlamaktadır. Özellikle düşün-paylaş etkinliği öğrencilerinin çok ilgisini çekmiştir. Ayrıca derste kısa süreli sınavlar yaparak öğrencilerin ne kadar öğrendiklerini belirlemeye çalışmıştır.
Arif Öğretmen’in derslerinde yaptığı çalışmalar aşağıdakilerden hangisine göre düzenlenmiştir?

 

 

25 / 75

İslam hukuku açısından suç kabul edilen fiilleri, bunlara verilecek cezaları ve bu cezaların nasıl uygulanacağı ukûbât alanı içinde incelenir.
Aşağıdakilerden hangisi ukubat ana başlıkları arasında yer almaz?

26 / 75

Abbasiler döneminde;
I.Nizamiye medreselerinin kurulması,
II.Celali takvimi hazırlanması
III.İlk rasathanenin inşa edilmesi
IV.Beytü’l-Hikme’nin açılması
Verilen faaliyetlerden hangileri gerçekleşmiştir?

27 / 75

Din Eğitimi konusuna farklı yaklaşımlar bağlamında;
I.Ateistler Tanrı konusunu dert edinmez.
II.Teolojik din eğitimi yaklaşımında, anlatılan dine inanmak ve savunmak esastır.
III.Eğitimin tanımları toplumun inançlarına göre değişir.
Verilen ifadelerden hangisi doğrudur?

28 / 75

Din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde konuların işleniş zamanı belirlenirken öncelikle aşağıdakilerden hangisi göz önünde tutulmalıdır?

 

 

29 / 75

İslâm’da adam öldürme Kur’ân’ın açık beyanıyla büyük bir günahtır. Bununla ilgili ceşitli ekollerin görüşleri şunlardır:
I. Mutezile - Adam öldürmek gibi bir büyük günah işleyen dinden çıkar ve kâfir olur. Ölünce ebedî olarak Cehennem’de kalır. Azabı kâfirlerinkinden farklı olmaz.
II. Hâricîler: Büyük günah işleyen dinden çıkar ise de kâfir olmaz,iman ile küfür arasında kalır. Ne mümin ne kafir sayılır. Ölünceye
kadar tevbe etmesi beklenir. Tevbe etmeden ölürse ebedî olarak Cehennem’de kalır, fakat azabı inkârcılarınkinden hafif olur.
III. Mürcie: Hakkında hüküm vermemek ve sorunu âhirete ertelemek uygundur.
IV. Ehl-i sünnet: Günahlar helal sayılarak işlenmediği müddetçe kişiyi dinden çıkarmaz. Fakat günahlar imana zarar verir
ve sahibi ahirette cezalandırılır. Ne var ki, Allah dilerse onları af edebilir.
Açıklamaları verilen görüşlerden hangileri doğrudur?

30 / 75

Hz. Ömer’in görüşlerine uygun inen, onun kanaatlerini onaylayan ayetlerin sayısı az değildir. İfk hadisesinde kendisi ile istişare eden Hz. Peygamber (s.a.v.)’e bunun bir iftira
olduğunu söylemesi ve aynı ifadelerle ayetin nüzulünü (Nur, 24/16) buna örnek olarak verebiliriz. Hz. Ömer’e bazı görüşlerinin ayetler ile teyit edilmesinden dolayı kendisine
aşağıdaki isimlerden hangisi verilmiştir?

31 / 75

Tabiûn döneminde İslam Hukuku açısından başvurulan kaynakların doğru sıralaması, aşağıdakilerden hangisidir?

32 / 75

Ridde olaylarının bastırılmasından sonra Hz.Ebu Bekir’in ilk fetih hareketleri nereye olmuştur?

33 / 75

“O (azap) gerçek midir?” diye senden haber soruyorlar. De ki: “Evet, Rabbime andolsun ki o elbette gerçektir. Siz (bu konuda Allah’ı) aciz kılacak değilsiniz.” (Yunus, 53:1-2) Ayetinde olduğu gibi Allah kendi zatına yedi yerde yemin etmiştir. Ayrıca peygamberlere, Kur’an’a, meleklere, kıyamet gününe, kâinata ve kâinattaki bazı olay ve varlıklara yemin etmiştir. Kur’an ilminde bu konuyu ele alan müstakil bir literatür oluşmuştur.
Bu literatür aşağıdakilerden hangidir?

34 / 75

İslam’da. Mucize, İslami literatürde sadece peygamberlere atfedilen olağanüstü hallere denir.
Allah dilediği peygambere diledği mucizeyi vermiştir. Kur’an’da geçen Peygamber - mucize eşleştirmelerinden;
I. Hz. İsa - Evlerinde biriktirilen yiyecekleri haber vermesi
II. Hz. Musa - Elinin bembeyaz olması
III. Hz. Şuayb - kavmine dişi deve getirmesi
IV. Hz. Muhammed (s.a.v.) - Ay’ı ikiye bölmesi
Hangisi yanlış verilmiştir?

35 / 75

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Tecvid dersinde öğretmen Öğrenci ürün dosyasına ilişkin; Öğretmen, öğrenme sürecinin her aşamasında öğrencilerin iletişim becerilerinin gelişmesi için grup çalışmaları planlar.Öğretmen, öğrenme sürecinde mahreç becerilerini geliştirebilmeleri için aynı alıştırmaları sürekli tekrar etmelerini ister.
- Öğrencinin tecvitli okuyuşundaki gelişimini verilere dayanarak izleme
- Aile ile iletişimi sağlama
- Süreci değerlendirmek için bilgi toplama
- Programın amaçlarını değerlendirme
- Öğrencinin öğrenme etkinliklerine yön verme
Buna göre aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

36 / 75

Aslen Yahudi olan bu filozof, orta veya ileri yaşında Müslüman olmuştur.Bağdâd çevresinde yetişen en önemli felsefî eserinin ismi “Mu’teber fi’l-Hikme”dir.
Hakkında bilgi verilen kişi aşağıdakilerden hangisidir?

37 / 75

Misyonerlik anlayışı çerçevesinde Hıristiyanlar, tarih boyu gittikleri yörelerde hitap ettikleri insanlara Hıristiyan mesajını duyurmayı değil, onları Hıristiyanlaştırmayı hedeflemişlerdir. İsa’nın kendisine yüklediği dinsel bir görev addederek ilk misyonerlik faaliyetlerini başlatan kişi hangisidir?

38 / 75

Abbasilerde Halife Mutasım’dan sonra devlet yönetiminde Türklerin etkisi giderek artmış, Türk komutanlar istediklerini halife yapmaya, istemediklerini indirmeye başlamış ve bu komutanlar bazı eyaletleri de kendi aralarında paylaşmıştır.
Bu durumun aşağıdakilerden hangisini gösterdiği savunulabilir?

39 / 75

Orucu bozan şeyler en başta yemektir, içmektir, cinsel yaklaşımlarda bulunmaktır. Bu üç hususa çok dikkat etmek gerekir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi orucu bozar?

40 / 75

Çocukluğunu köyde Köyün imamı olan babasıyla, cami içinde geçiren Ali, liseden sonra ilahiyat fakültesinde öğrenim görmeye başlamıştır. Ali bazı derslerde, diğer öğrencilerden daha çabuk ve daha iyi öğrenmektedir. Ali’nin diğer öğrencilerden daha iyi öğrenmesine temel oluşturan etken aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

41 / 75

Kelimelerin dizilişinin mana ile uyum sağlaması ve dilin fesahat ve belağatı hakkıyla gözetilerek ruhi ve manevi bir olgunlukla, yerine göre şeddeli, yerine göre yumuşak, yerine göre uzun, yerine göre kısa okuma, yerine göre ğunne, yerine göre izhar, yerine göre ihva, yerine göre iklâb, yerine göre vakıf; kısacası bütün maksat, manayı duymak ve mümkün olduğu duyurmak olmak üzere Kur’ân’ı, acele etmeden, dura dura, anlaya anlaya tecvid ile tefekkür ve istinbat için okuma işidir.
Bu parçada bahsedilen okuyuş şekli aşağıdakilerden hangisidir?

42 / 75

Kalkale: Lugatta, “hareket etmek, kımıldamak” demektir. Tecvid ilminde ise: “Kuvvetli bir ses işitilinceye kadar mahrecin kımıldaması, deprenmesi” demektir. Buna göre kalkale ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?

43 / 75

Eser el-Müsned diye de anılır. Kaynaklarda el-Müsnedü’l-câmi, el-Câmi u’s-sahîh adlarıyla geçen eserler de bu olmalıdır. Bab başlıklarında fıkhî görüşlerini belirtmesi, bir hadisi ihtiva ettiği konulara göre çeşitli bölümlerde tekrarlaması gibi özellikleriyle Sahîh-i Buhârî’yi andıran eserin Müellifi Dârimi’dir. Bazı âlimler dört sünen içine (es-Sünenü’l-Erbea) İbn Mâce’nin Sünen’i yerine Dârimî’nin eserini alırlar.
Bu eser aşağıdakilerden hangisidir?

44 / 75

6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde “Zararlı Alışkanlıklar” konusunu işleyen Hatice Öğretmen, Öğrencilerinden sigaraya başlamanın sebepleri, yayılması, tedavisi ve sigaradan korunma yolları hakkında araştırma yapmalarını, bulgularına eleştirel düşüncelerini de katarak bir senaryo çerçevesinde sınıfta paylaşmalarını ister.
Hatice Öğretmen’in, öğrencilerden yapmasını istediği çalışma aşağıdakilerden hangisine örnektir?

 

45 / 75

Din kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni dersinde kitapta yer alan okuma metnini sınıfta okutmak istiyor.
- Bu metni niçin okuyoruz?
- Bu metni okumak size ne kazandırır?
- Bu metinden neler öğreneceğinizi düşünüyorsunuz?
Öğretmen okuma öncesinde sorduğu bu sorularla aşağıdakilerden hangisini gerçekleştiremez?

 

46 / 75

Saint Anselm’e göre; Tanrı, kendisinden daha büyük/mükemmel hiçbir şeyin düşünülemediği varlıktır. Tanrı’yı inkar eden de Tanrı kavramının anlamını bu şekilde kabul eder ve anlar. Fakat Tanrı kavramını bu şekilde anlayıp Tanrı yoktur demek bir çelişki doğurmaktadır. Tanrı yoktur diyen kişi “kendisinden daha mükemmeli düşünülemeyen varlık’ın en azından zihinde var olduğunu kabul edecektir. Fakat böyle bir varlığın sadece zihinde var olup gerçekte var olmadığını düşünmek çelişki doğuracaktır.Çünkü hem zihinde hem zihin dışında var olan bir varlık, sadece zihinde var olan bir varlıktan daha mükemmeldir.
Bu parçada Tanrının varlığı, aşağıdaki delillerden hangisiyle temellendirilmiştir?

47 / 75

Eş‘arîlere göre Yüce Allah insanın güç yetiremeyeceği bir şeyi yapmasını isteyebilir ve onunla mükellef kılabilir, Mâtürîdîlere göre ise böyle bir sorumluluk yüklemek caiz değildir, zira bunda herhangi bir hikmet yoktur. Bu parçada bahsedilen konu kelamcılar tarafından aşağıdakilerden hangisiyle isimlendirilmektedir?

48 / 75

Din psikolojisinin araştırma konuları arasında;
I.Sosyal dini hareketler
II.Dindarlığın kaynakları
III.Dini gelişim
IV.İman, şüphe ve inançsızlık
V.Din ve ruh sağlığı
hangileri sayılamaz?

49 / 75

İnsanları kim olursa olsun, hangi dine ırka veya Zümreye ait olursa olsun sevmek gerektiğini savunan Mevlana, bu görüşünü,Gel, gel, nerede olursan ol yine gel Kafir de olsan, hoşgörülü de olsan, puta da tapsan, gel! Bizim bu dergahımız ümitsizlik dergahı değildir.Yüz defa tövbeni bozmuş olsan da yine gel!Dizeleriyle dile getirmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi, bu görüşe temel oluşturan düşüncelerden biridir?

50 / 75

Aşağıdaki yapılardan hangisi Anadolu Selçukluları ve Beylikler Dönemine ait değildir?

51 / 75

Bir öğrenci hadis tarihi ve usulü dersine çalışırken özet çıkarma ve kavram haritaları hazırlamanın, etkili öğrenme yolları olduğunun farkına vararak bunları uygular.
Öğrencinin bu uygulaması aşağıdaki bilgi türlerinden hangisine daha uygun bir örnektir?

52 / 75

“Sınav esnasında öğrenciler, görevlilerin her türlü uyarısını dikkate almak durumundadır.” emri, usûl-ü fıkıhta nasıl tanımlanır?

53 / 75

Hz. Peygamber(s.a.v.)’in Kur’ân’a karşı iki temel görevi vardır. Gelen vahyi noksansız olarak insanlara ulaştırmış ve onu ihtiyaç durumuna göre açıklamıştır. Bu görevleri
sırasıyla nasıl isimlendirilir?

54 / 75

Neyi, niçin ve nasıl anlatmak gerektiği üzerinde düşünmeden konuşmak ve yazmak tutarlı olmaz. Kişi hem konuşurken hem de yazarken düşünerek hareket etmek zorundadır.
Buna göre;
Bir Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni,öğrencilerin yazılı anlatımını değerlendirmek için bir form veya ölçek hazırlamak isterse aşağıdakilerden hangisini öncelikli olarak
değerlendirmeye almalıdır?

55 / 75

Abbasiler devrinde, ordunun ikinci büyük muharip gücü olan, içlerinde bedevilerin,köy, kasaba ve şehir halkının, ulema ve sûfilerin yer aldığı, gönüllü grupların Yemen ve
Türkistan gibi çok uzak yerlerden geldikleri oluyordu. Gönüllü olarak savaşan kişilere ne ad verilirdi?

56 / 75

Çocuk her ihtiyacı olduğunda annesini yanında bulur. Dinin ve Tanrı tasavvurunun kökleri bu duyguda gizlidir. Tanrı tasavvuru, bu dönem boyunca anneyle yaşanan ilişkinin bütün
niteliklerini taşır. Bu, belki de çoğu insanın niçin Tanrı’ya gerçek bir güven duyduğunu ve önemli imtihan ve sıkıntı anlarında ondan yardım dilediğini açıklayabilir Buna göre;
Aşağıdakilerden hangisi anne ve baba imajlarında, Tanrı tasavvuruna aktarımı söz konusu olan bir özelliktir?

57 / 75

Tefsir dersinde bir öğretmenin Kur’an’ın, sahip bulunduğu edebî üstünlük ve muhteva zenginliği sebebiyle benzerinin meydana getirilememesinden, bahsettiğinde Kur’an’ın hangi özelliğini vurguladığı söylenebilir?

58 / 75

İslâm düşüncesinin itikadî, ideolojik ve politik geçmişini ve bugüne yansımasını mezhepler ve akımlar üzerinden incelemek isteyen bir Mezhepler Tarihi araştırmacısının ele
alacağı belli başlı meseleler arasında aşağıdakilerden hangisi sayılamaz?

59 / 75

Kulların bütün fiilleri Allah’ın mahluku (yaratığı)olmakla beraber bir kısmı mecburi ve ıztırarî,diğer bir kısmı da ihtiyari fiillerdir. Kadın veya erkek olarak doğmak, mavi ve siyah gözlü olmak, şu veya bu kavme mensup bulunmak ıztırarı (isteğe bağlı olmayan, zorunlu) hallerdir.Kulun bunlarda ihtiyarı (seçimi) bahis konusu değildir. O bu hallerden dolayı mes’ul de değildir.Ama kula cüz’i (sınırlı) bir irade ve ihtiyar verilmiştir. Onun bazı hususlarda seçim hakkı vardır. İman veya küfrü seçmek, namazı kılmak veya kılmamak, içki içmek veya içmemek…Bunlarda ona hürriyet verilmiştir ve dolayısıyla sorumludur.İrade hürriyetine vurgu yapan “Kul kendi fiilinin yaratıcısıdır” diyen akım sapıktır.
Parçada sapıklıkla itham edilen akım aşağıdakilerden hangisidir?

60 / 75

Bazı vakitler vardır ki, bu vakitlerde namaz kılmak yasaklanmıştır. Bu vakitlere “mekruh vakitler” veya “kerâhet vakti” denir. Bazı vakitlerde sadece nâfile (buna sünnetler dahil) namaz kılmak mekruhtur. Buna göre;
Aşağıdaki vakitlerin hangisinde nafile namaz kılmak mekruh değildir?

61 / 75

Emile Durkheim ile ilgili olarak;
I.İntihar adlı bir esere sahiptir.
II.Felsefe ve bilimin dinden doğduğuna inanır.
III.Pozitivist felsefenin etkisi altında kalmıştır.
IV.Dinin insanları bir arada tutma özelliğini vurgular.
V.Çalışmaları din sosyolojisi içinde değerlendirilemez.
İfadelerinden hangisi yanlıştır?

62 / 75

Kadîm ve hâdis terimlerinin kelâm sistemine ve zihniyetine uyum göstermesinin veya ontolojik anlamdaki vâcib ve mümkin terimlerinin bu sisteme yabancı kalmasının nedeni, yaratma düşüncesidir. Buna göre Kelam literatüründe “Allah’ın dışındaki her şey” anlamına gelen kelime aşağıdakilerden hangisidir?

63 / 75

Öğretmenin, öğrencilerden “namaz, oruç,hac, umre, sadaka, zekat, melekere iman, kitaplara iman” gibi sözcükleri çeşitli ölçütlere göre gruplandırmalarını istemesi, aşağıdakilerden hangisine uygundur?

64 / 75

I. Büyük günah sahiplerine saygı gösterilemez; bunlar sevilemez ve dost tutulamaz.
II. Büyük günah işleyen insanlarla evlenmek, mirasçı olmak ve bunların cenaze namazını kılmak gibi davranışlar caiz değildir.
III. Mu’tezile için akıl nakilden önce gelir.
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Mu’tezile’nin görüşleri arasında yer alır?

65 / 75

İslam Tarihi dersinde kullanılan “Buhran”kavramını anlamadığını fark eden 9. sınıf öğrencisi Zeynep, ders çıkışı kütüphaneye gider ve bu kavramın anlamını araştırarak öğrenir.
Zeynep’in bu davranışı, aktif öğrenmenin hangi ögesine daha uygundur?

 

66 / 75

Din psikolojisi alanında;
- Psikoloji-din ilişkisini “Bilinçdışı Tanrı” isimli kitabında ele alan,
- Dini nihai anlam arayışı olarak değerlendiren,
-Tedavi ekolünün adı “Logoterapi” olan,
düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

67 / 75

Osmanlı İlmiye sınıfının görevleri arasında;
I.eğitim
II.fetva vermek
III.davalara bakmak
hangilerinin bulunduğu söylenebilir?

 

68 / 75

Kelam ilminde; benzerlerin, aynı nitelikteki cevher ve arazların yenilenmesi, ardarda devam etmesi demektir. Damlacıklardan oluşan suyun
yukarıdan aşağı inerken kesintisiz bir görüntü vermesi gibi. Kelâm ilminde âlimler, cennet ve cehennem ehliyle bunların kalacağı yerlerin sürekliliğini bununla açıklar. Bu durumda kıdem söz konusu olmadığı gibi bekā ve ebediyet de sürekli biçimde yeniden vücut bulmakla gerçekleşir. Bu parçada bahsedilen kelami konu aşağıdakilerden hangisidir?

69 / 75

Hz. Muhammed (s.a.v.) döneminde, İslamiyeti yeni kabul etmiş, puta tapmaktan henüz ayrılmış kişilerin anılarını canlandırmamak için resim ve heykel yasaklanmış; bu yasağa rağmen Emeviler döneminde Kasr-ül Hayr Sarayı, Abbasiler döneminde ise Balkuvara Sarayı resim, kabartma ve heykellerle süslenmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi, İslam Devleti’nin kuruluşundan Abbasiler dönemine kadar geçen zaman içinde sanat anlayışındaki bu değişikliğin nedenlerinden biridir?

70 / 75

“Okuyucu metinlerle (yazarlarla) tartışarak okumaktadır. Hac ve Umre” temasındaki bir metnin aynı temadaki başka bir metinle konu
ve ana fikir yönünden karşılaştırılarak okunması işlemi aşağıdakilerden hangisidir?

71 / 75

Hadis ilminde;
- Sened ve metinlerinde çözülemeyen ihtilâflar barındıran,
- birbirlerine zıt olmakla beraber birini diğerine tercih imkânı bulunmayan,
hadîslerden her birine ne isim verilir?

72 / 75

Türklerin İslamiyeti kabulünden sonra artan el yazması kitap üretimine paralel olarak aşağıdaki sanat dallarının hangisinde artış olduğu söylenemez?

73 / 75

İlâhiyat eksenli yaklaşımdır. Bu anlayışa göre,kim hangi dini anlatıyorsa, o dine inanarak ve tüm görüşlerini savunarak anlatması gerekir.
Bu parçada öne çıkan din eğitimi yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

74 / 75

Allah beş olayı zikretmek suretiyle bunların bilgisine ulaşılamayacağını ayette açıklamıştır. Bu beş hususu, “Kıyametin ilmi, Yağmurun yağışı, Ceninin keyfiyeti, Kişinin yarın ne kazanacağı,
Kişinin nerede öleceği” şeklinde özetleyebiliriz. (Lokman, 31:34)
Bu parçada bahsedilen husus aşağıdaki kavramlardan hangisi ile adlandırılır?

75 / 75

Yaşayan dinlerin KUTSAL mekanları ile ilgili olarak;
I.  Tanrı şivanın evi olarak bilinir.
II. Budist hac merkezidir
III.Taoizm’de kutsal kabul edilen beş dağ vardır ve içlerinde en kutsal olan dağıdır.
Verilen kavramlar ısırasıyla doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

I          II            III

Puanınız

0%