2023 DKAB Türkiye Geneli – DKAB Deneme Sınavı 1

ilk 10 kişiye masa saati hediye

Şu kişi tarafından oluşturuldu Arif_Arslaner

DKAB Deneme Sınavı

2023 DKAB Türkiye Geneli - DKAB Deneme Sınavı 1

1 / 75

1. Din olgusal temelde araştırılıp analiz edilmelidir. Bu görüş daha çok Batı dünyasının bir problemi olarak ortaya çıkmıştır. Çünkü din eğitimiyle amaçladıkları şey, çocuklarını gerçek bir Hristiyan yapmaktı. Fakat olmadı. Çünkü modern dünyanın gerekleri ile dinleri uyuşmadı. Bu yüzden okulda öğrenilen din ile dışarısı birbiriyle çatışır hale geldi. Bunun yerine, inanç türleri belirtilmeden, sadece din olgusunu esas alan bir din eğitimi yaklaşımını ortaya atmış oldular.

Parçada bahsedilen anlayış aşağıdakilerden hangisidir?

 

2 / 75

2. “Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için kuluna açık açık ayetler indiren O’dur. Şüphesiz Allah size karşı çok şefkatli, çok merhametlidir.”(Hadid, 57:9)

verilen ayet eğitimde hangi ilkenin gerekliliğini destekler niteliktedir?

3 / 75

3. Gözle görülen şekil, renk ve görüntüleri algılama, zihinde canlandırma ve görsel tasarımlar kurgulama becerilerini ifade eder. Kişinin resimler ve şekillerle düşünmesi ve yeni tasarımlar oluşturmasının yanında bir haritayı anlama, yön bulma, nesnelerin yerini algılama ve zihinde imgeleme yeteneklerini de kapsar.

Parçada bahsedilen zekâ türü aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

4 / 75

4. - Karmaşık bir olayın nedenlerini ve sonuçlarını ortaya koymak için kullanılır. Kılçığın üst tarafında olaylar, alt tarafında da olayların nedenleri gösterilir. Bir bakıma olayların neden-sonuç ilişkileri kurulmuş olur.

- Öğrenilen bilgileri sistematik olarak sınıflamayı amaçlar. Bu sınıflama genelden özele doğru aşamalı bir dağılım gösterir.

- Herhangi bir kavramın aşamalarının, bir işlemin basamaklarını, olayların sırasını ve sonuçlarını açıklamak için kullanılır.

- Bir boyutunda kavram, diğer boyutunda özelliğin yer aldığı iki boyutlu tablolardır.

Parçada kavram öğretimiyle ilgili hangisinin açıklaması verilmemiştir?

5 / 75

5. Fatma öğretmen bir konu üzerinde öğrencileri düşünmeye yöneltmek, iyi anlaşılmayan noktaları açıklamak ve verilen bilgileri pekiştirmek amacıyla bir yöntem kullanır. Önemli olan belli bir öğrencinin belirli bir süre bir konu üzerinde tartışması ve sonunda varılan kararların açıklanmasıdır.

Fatma Öğretmen’in bu etkinlikte uyguladığı teknik aşağıdakilerden hangisidir?

6 / 75

6. Bloom’un yenilenen bilişsel alan taksonomisinde bilme basamağı yerine hatırlama basamağı yer almaktadır. Bu taksonomiyi benimsemiş bir din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni, Söz konusu taksonomiyi esas alarak dersini planlanlarsa, yapması gereken ilk etkinlik aşağıdakilerden hangisidir?

7 / 75

7. Buluş yoluyla öğretim stratejisi içerisinde;

I.   Anlatım

II.  Soru-cevap

III.  Örnek Olay İncelemesi

IV. Problem Çözme

V. Grup Çalışması ve Tartışma

Hangisi yer almaz?

8 / 75

8. Açıklayıcı, yorumlayıcı bir yaklaşımla kavram ve genellemelerin öğretildiği, konunun öğretmen tarafından öğrenmeye en uygun şekilde organize edilerek sunulduğu, öğretmen-öğrenci arasında yoğun bir etkileşimin yaşandığı bir öğretim stratejisidir. öğretmen öğrencilerin derse aktif bir şekilde katılımını sağlamaya çalışır. Konunun takdiminde ağırlık sözel ifadelerde olmakla birlikte çeşitli örnekler, resimler ve şemalarla farklı duyu organlarına da hitap etmeye önem verilir.

Bu parçada özelliği vurgulanan öğretim yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

9 / 75

9. Bireyin bu döneminde hastalıklardan ve felaketlerden korunma, anne-babasının ve sevdiklerinin sağlığı ve iyiliği isteklerini dile getiren dualar yer alır. Artık, yapılan duaların, sırf şahsî istekleri dile getirmenin ötesinde Allah ile kendisi arasında bir bağ kurmak gibi önemli bir işlevinin olduğu fark edilmeye başlanır.

Bu parçada, aşağıdaki dinî gelişim dönemlerinden hangisi anlatılmaktadır?

10 / 75

10. Dini danışma ve rehberlik hizmetinin fonksiyonları arasında;

I.   İyileştirme

II.  destekleme

III.  yönlendirme

Hangileri bulunur?

11 / 75

11. Din eğitiminde “hak” kavramı ve “hukuki metinler’’ çerçevesinde ele alınır. Din öğretiminin hukuki temeli Tevhîd-i Tedrisat Kanunu’na dayanır.

Buna göre hukuki düzenlemelerden hangisi yanlış verilmiştir?

12 / 75

12. 2018 yılında 4-8.sınıflar için yayımlanan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretim Programı’nda bulunan kazanımların gerçekleştirilmesiyle ilgili,

I.   yerellik, güncellik, disiplinler arası, yansıtıcı sorgulama, yakından uzağa,

II.  bugünden geçmişe doğru ve geçmiş-bugün-gelecek bağlantısı kurularak

III. Alt dallarına ayırarak

öğretimin temel ilkelerinden hangileri dikkate alınır?

13 / 75

13. Din Öğretimi, Her din veya mezhep mensupları için ayrı sınıflar oluşturulur ve ders o mezhebe mensup öğretmenler tarafından verilir. Dersin temel amacı, öğrencilerin tercih edilen din veya mezhebi sevmeleri, öğrenmeleri ve inanmalarıdır. İran‘ da Şii mezhebine, Yunanistan‘ da Ortadoks mezhebine göre yapılan din eğitimi buna örnek verilebilir.

Buna göre özellikleri verilen din öğretimi modeli aşağıdakilerden hangisidir?

14 / 75

14. Din eğitiminde ezber öğrenmeden ziyade anlamlı öğrenmenin tercih edilmesinin nedenleri arasında;

I.  Öğrenilen bilgilerin yaşantıya aktarılabilmesi

II. problem çözümünde kullanılabilmesi

III. Öğrenmeyi öğretme yönünün ağır basması

IV. Öğrenmenin kısa zamanda gerçekleşmesi

Hangisi gösterilebilir?

15 / 75

15. Bir Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni “Oruç İbadeti” ünitesini farklı yöntem ve teknikler kullanarak işlemek istemektedir. O, bu kapsamda;

öğrencilere namaz ibadetinin bireysel ve toplumsal faydaları ile ilgili çalışma yaparak gelmelerini söylemiş ve dersi öğrencilerin yaptıkları çalışmaların sunumu ve tüm öğrencilerin katılımıyla bu sunumların müzakere edilmesini sağlayarak işlemiştir.

Parçaya göre öğretmenin bu üniteyi işlerken aşağıdaki yöntemlerden hangisine başvurduğu söylenebilir?

16 / 75

16. Aklam-ı Sitte, farklı kalem ucu ve kalınlıkları ve özellikleri ile yazılan yazı çeşitleridir. Buna göre;

Aşağıdakilerden hangisi aklamsitte’den değildir?

17 / 75

17. - Osmanlı toplumunda ortaya çıkan kurumlardan biri olan,

- Başta Ahmed Cevdet Paşa olmak üzere devrin Osmanlı aydınlarının öncülüğünü yaptığı,

- Abdülmecid’in iradesiyle Fransız ilimler akademisi örneğinde oluşturulmuş Osmanlı’nın ilk ilimler akademisi

Olan kurum aşağıdakilerden hangisidir?

18 / 75

18. Son asırlarda Hristiyan dünyasında ana kiliselerin dışında, çoğu onlara eleştirel bir anlayışla bakan yeni dini hareketler ortaya çıkmıştır. Eleştirilerinin temelinde kimi zaman inanç, kimi zaman ise ibadet konuları yer almaktadır. Geleneksel mezheplerin orijinallikten uzaklaştıklarını gerekçe göstererek, Hıristiyanlığı yeniden asli haline döndürmeyi  hedeflemektedirler.

Aşağıdakilerden hangisi bu hareketlerden biri değildir?

19 / 75

19. Yahudi ibadetleri ile ilgili;

I  Yahudilik’te sabah ve akşam olmak üzere günde iki vakit ibadet vardır

II. Yahudilik’te ferdi dua olduğu gibi cemaatle ibadet de vardır.

III. Kadınlar hem ibadete iştirak edemezler hem de cemaatten sayılmazlar.

Verilenlerden hangisi doğrudur?

20 / 75

20. Pavlus öncesi dönemde yayılma konusunda en etkili isim olduğu anlaşılmaktadır. Yeni Ahid’de Pentikost gününde onun konuşmasını dinleyen 3000 kişinin Hz. İsa’ya inanıp vaftiz oldukları belirtilmektedir. Bu ihtida olayından sonra, ilk Mesih topluluğunun en büyük önderlerinden birisi olmuştur. Onun önderliğinde diğer havarilerin de gayretleriyle Mesih’e inananların sayısı yavaş yavaş artmaya başlamıştır.

Hristiyanlık’ta en önemli Havari kabul edilen bu kişi aşağıdakilerden hangisidir?

21 / 75

21. Din Psikolojisini yaklaşımlarından;

- Gessel tarafından ortaya konan teoriye göre gelişim biyolojik bir süreçtir. Çevresel faktörler ile birlikte gelişimde farklılıkları ortaya koyan etkinin genler olduğu düşünülür.

- insan davranışlarını çevresindeki uyarıcılardan seçip algılayarak bunlar işleyerek anlamlandırır ve bilinçli davranışlar ortaya kor.

- Psikoloji gözlenebilir ve davranışlar, içinde oluştuğu çevre koşulları ile açıklanır.

- Bireyin kendi duygusal ve zihinsel durumunu, kendi üzerinde etkilerini ve hislerini gözlemleyip test etme imkanı veren bir yaklaşımdır.

Parçada hangisinin açıklaması verilmemiştir?

22 / 75

22. Din psikolojisinin amaçları arasında;

I.   Dindarlık ve ruh sağlığı ilişkisini incelemek

II.  Dindar bireylerin iç dünyasını betimlemek

III. Dinlerin ortaya çıkışındaki toplumsal sebeplerin araştırılması

IV.  Din ve toplum arasındaki etkileşimin incelenmesi

Hangileri sayılabilir?

23 / 75

23. Her insan, kendisini adayabileceği bir nesnenin ve davranışlarına yön verecek düşünsel bir sistemin ihtiyacı içindedir. Tapınma aracılığı ile insan özgürlük ve tatmin kazanabilir. Fakat din, ancak yüksek insani değerleri geliştirmeye imkân veren bir biçimde verildiğinde kendi görevini yapmış dinî olguları sosyal psikolojik bir yaklaşımla ele alır. Psikanaliz ve Din adlı eserinde bu konudaki düşüncelerini bir bütün olarak tanımak mümkündür. Dini, yerine getirdiği işlevler ve etkiler açısından değerlendirir.

Parçada hakkında bilgi verilen düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

24 / 75

24. İslam filozofları içerisinde;

- psikoloji ve din psikolojinsinin çeşitli konularında en çok eser yazan,

- Telkin, hipnoz, nazar, büyü, mucize gibi olayları “ruhsal etki” kavramıyla açıklayan,

- ruhsal hallerin, çeşitli duygu ve heyecanların davranışlar ve bedensel fonksiyonlar üzerine, dolayısıyla sağlık ve hastalık üzerine olan etkisini ikna edici tarzda ortaya koyan

Filozof aşağıdakilerden hangisidir?

25 / 75

25. - Her toplum, her an değişime konu olur, toplumsal değişim her yerde mevcuttur.

- Toplum içindeki her unsur, onun değişimine katkıda bulunur.

- Her toplum, bazı üyelerinin öteki üyeleri üzerindeki zorlamalara dayanır.

Bu parçada bahsedilen sosyal değişme modeli aşağıdakilerden hangisidir?

26 / 75

26. Din sosyolojisi alanında ilk çalışma yapan düşünürlerin birçoğu, dinin ilahi olmadığını iddia ederek dinin kökeni konusunda çeşitli görüşler ileri sürmüşlerdir. Tylor dinlerin menşeini ata ruhlarına ya da ilahlaştırılmış ata ruhlarına tapmaya bağlamaktadır. Onun dinin kökenine ilişkin temellendirmesi sosyolojik değil, psikolojiktir. O dinsel inançların kaynağını ilkel insanın bilgi sisteminde aramaktadır.

Tylor’un bu görüş aşağıdakilerden hangisidir?

27 / 75

27. Sosyolojiye isim ve yön vermiş; ona pozitivist felsefenin damgasını vurmuş ve sosyolojiyi “sosyal statik” ve “sosyal dinamik” olmak üzere ikiye ayırmıştır. Sosyal statik, “concensus” (toplumsal uzlaşma) adını verdiği kavramı incelemiştir. Sosyal dinamik ise, tüm toplumların geçmek zorunda olduğu evrelerin anlatımından ibarettir.

Bu aşamaların düşüncesindeki adı “Üç Hal Yasası”dır. Bu dönemler, teolojik, metafizik ve pozitif dönemlerdir.

Bu parçada bahsedilen düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

28 / 75

28. Bu ekol, X. yüzyılda İslam dünyasında meydana gelen iç kargaşalarla oluşan otorite boşluğunun sebep olduğu birtakım düzensizlikleri ve haksızlıkları düzetme ve ortadan kaldırma amacıyla kurulmuş gizli felsefi-dinî bir cemiyettir. İlk merkezleri Basra olan bu hareket mensupları faaliyetlerini gizli olarak sürdürmüştür. düşüncelerini yayabilmek için dönemlerinin bütün ilimlerini içine alan bir risale meydana getirdiler. Bütün ilimlere yer verme gayretiyle ele alınan bu eser bir anlamda ansiklopedi niteliği taşıdığı için bunlara İslam’ın ilk ansiklopedistleri denilmiştir.

Bu özelliklere sahip İslam felsefesi ekolü aşağıdakilerden hangisidir?

29 / 75

29. İslam filozofları içerisinde;

- En büyük başarısını mantık alanında gösterdiği kabul edilir.

- dil ve mantık arasında sıkı bir ilişki olduğunu temellendirmeye çalışır.

- O’na göre dil bilgisi hatasız konuşmanın, mantık da doğru düşünmenin kurallarını vermektir.

- Dil bir dış konuşma ise mantık da bir iç konuşmadır.

- mantığı daha önce Aristo’nun yapmadığı biçimde “tasavvurat” (kavramlar) ve “tasdîkât” (hükümler) şeklinde ikiye ayırarak ele almıştır.

- Toplum tiplerini sınıflandırarak ideal toplumun filozoflar/peygamberler tarafından yönetilen erdemli toplum olduğunu dile getirmiştir.

Bu parçadaki görüşleri savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

30 / 75

30. - Bu ekole mensup filozoflar Aristoteles’in yanında Platon’dan, Yeni Eflatunculuktan ve pek çok kaynaktan istifade etmişlerdir.

- İslam dünyasında Aristoteles’in felsefesinden yaralanan ve felsefesini onun mantığıyla oluşturan filozoflara “İslam Aristoculuğu” anlamında Arapçada “yürüyenler” veya “yürüyücüler” denilmektedir.

- En belirgin özellikleri dinle felsefeyi ortak bir paydada toplayarak akılla nassı uzlaştırmaktır.

- Ruhun varlığını devam ettirmek için bedene muhtaç olmadığını düşünürler.

- Felsefe tarihinde ilk defa nübüvveti felsefi olarak temellendirmeye çalışmışlardır.

Bu özelliklere sahip İslam felsefesi ekolü aşağıdakilerden hangisidir?

31 / 75

31. Dini epistemolojide fideizmi, temel dini dogma ve öğretilerin, akıl yoluyla kanıtlanabileceğini ve yardımsız insan aklının herhangi bu nokta bir kesinliğe ulaşabileceğini kabul etmeyen;  buna karşın dinsel doğruların yalnızca iman yoluyla kabul edilmesi gerektiğini savunan felsefi disiplin olarak tanımlamak mümkündür.

Fideizmin Hristiyanlık düşüncesinde en önemli savunucusu kimdir?

32 / 75

32. ilk defa Popper tarafından ortaya atılan bu teori, çağdaş filozoflardan Antony Garrard Flew tarafından geliştirilmiş ve dinî iddialara uygulanmıştır. Flew, Teolojik iddiaların bilgi verici olmadıklarını savunur. Flew, her türlü delille uzlaşabilen dinî ifadeleri, hiçbir delilin aleyhine sayılmasına müsaade etmediği, dolayısıyla yanlışlanmasının imkânsız olduğu gerekçesiyle reddeder. Kısaca Flew ve onun gibi düşünenlere göre, bir hüküm hiçbir şeyi inkâr etmiyor, dışarıda tutmuyorsa doğruladığı bir şey de yok demektir.

Flew’in bu parçada verilen çözümleme yöntemi aşağıdakilerden hangisiyle isimlendirilmektedir?

33 / 75

33. Din felsefesi dersinde bir öğretmen tanrı anlayışlarıyla ilgili şu açıklamayı yapar: Max Müller tarafından çıkarılmış, bir tanrıya bağlanırken diğer tanrıların varlığını da kabullenmeyi tanımlar. "prensipte monoteizm, gerçekte (uygulamada) ise politeizm"dir.

Bu parçada bahsedilen tanrı anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?

34 / 75

34. . İslâm devletlerinde en yüksek idarî-adlî yargı ve denetleme kurumu mezâlimdir. Buna göre;

I.   Memurların, vergi ve diğer devlet mallarını tahsil ederken yaptıkları haksızlıkların giderilmesi.

II.  Asayiş ile ilgili işleri kontrol etmek

III. Cuma ve bayram namazları ile hac ve cihad gibi açık ibadetlerin yerine getirilmesini sağlamak.

IV.  Devletten maaş alanların maaşlarının gecikmesi veya eksik ödenmesiyle ilgili şikâyetlerin incelenmesi.

V.  Umumî ve hususî vakıfların denetlenmesi.

Mezalimin görevleri arasında hangisi sayılamaz?

35 / 75

35. - Kamu düzeniyle (asayiş) ilgili işleri kontrol etmek ve bazen da hemen halledilmesi gereken cinayetlerle ilgilenmek görevi.

- İmaret duvarlarına tebeşir, boya, kömür vs. ile yazı yazıp resim yapan çocukların karalamalarını silmekle görevli.

- Bir malı veya mülkü satılmamak kaydıyla bir hayır işine bağışlama, bırakma.

- Emeviler zamanında bir Donanma Komutanlığı kuruldu. Bu gemilerin komutanlarına verilen isim.

Aşağıdakilerden hangisi parçada tanımı verilen kavramlardan biri değildir?

36 / 75

36. İslâmiyet’ten sonra yeni silâhlar kullanılmaya başlandı. Şehir ve kalelerin kuşatılması esnasında düşman üzerine ağır taş gülleler, yaralayıcı metal parçaları, nefte (petrole) bulanmış ve tutuşturulmuş paçavralar, içi yılan ve akrep gibi panik çıkarıcı zehirli hayvanlarla doldurulmuş çömlekler atmak için kullanılan mancınık bunlardan biridir.

mancınık İslam tarihinde ilk defa ne zaman kullanılmıştır?

37 / 75

37. İslâm dünyasında, başka görevleri de olmakla birlikte en önemli vazifesi ekonomik hayatın tanzimi ile ilgili olan kurumlardan biri de hisbe veya ihtisab denilen müessesedir. Hz. Peygamber (s.a.v.)’in Medine’ye olan hicreti döneminden itibaren varlığı bilinmektedir. Buna göre;

Hisbe kim döneminde tam teşkilatlı bir müessese haline gelmiştir?

38 / 75

38. Hz. Peygamber Dönemi askerî faaliyetleri ve mücadele edilen gruplarla  ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

39 / 75

39. Hz. Peygamber'in Medineli Yahudilere karşı yaptığı askeri harekatlar arasında;

I.   Benî Müstalik

II. Benî Kaynuka

III. Benî Nadir

IV. Benî Kurayza

Hangileri sayılabilir?

40 / 75

40. Yesribliler'in "Birinci Akabe Biatını"  gerçekleştirirken verdikleri sözler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

41 / 75

41. Hz. Ömer dönemine ait aşağıda verilen savaşlardan;

I.   Köprü Savaşı

II.  Mercüssuffer Savaşı

III. Celûlâ Savaşı

hangisi ya da hangileri Müslümanların lehine sonuçlanmamıştır?

42 / 75

42. - Güney Arabistan'da kurulan en eski devletlerden birisi olan,

- Kur'an-ı Kerim'in 34. suresine adını veren,

- Başşehri Me’rib olan

devlet aşağıdakilerden hangisidir?

43 / 75

43. Mi’rac olayı hicretten bir yıl önce gerçekleşmiştir. Mi’rac, Hz. Peygamber (s.a.v.)’in maneviyatını yükseltmiş, müminlerin imanını kuvvetlendirmiş, müşriklerin ise düşmanlıklarını arttırmıştır.

Hz. Peygamber (s.a.v.)’in Mescid-i Harâm’dan Mescid-i Aksâ’ya ziyaretİ aşağıda verilen tarihlerden hangisinde gerçekleşmiştir?

44 / 75

44. Bedevilerin yerleşik hayata geçmeleri ve iskân edilmeleri, askerlerin sivillerden ayrı bir bölgede toplu olarak yaşamaları, bazı siyasi ve sosyal amaçlarla Müslümanların yeni fethedilen bölgelere yerleştirilmeleri

gibi gerekçelerle pek çok yeni şehir kurulmuştur. Buna göre;

I.  Bağdat

II.  Basra

III. Kayrevan

IV. Samerra

Bu şehirlerden hangileri Abbasiler döneminde kurulmuştur?

45 / 75

45. Ehl-i Sünnet’in sistemleşmesinde etkin olan isimler arasında aşağıdakilerden hangisi sayılamaz?

46 / 75

46. - İbn Abdulvehhab tarafından kurulan

- Müslümanların canlarını ve mallarını kendilerine helal saydığı için aynı zamanda Harici mezhep görülen,

- Osmanlı devletinden Mekke ve Medine gibi yerleri almaya çalıştığı için onlara karşı bir mücadele yürüten,

- kabirler için mezar taşı yapılmasını bidat olarak gören,

Dini grup aşağıdakilerden hangisidir?

47 / 75

47. İslam dünyasında ortaya çıkan Dürzilikle ilgili;

I.   Eşyanın ilk illeti olan ”emr”i yani Hamza b. Ali’yi bilmek

II.  Hâkim-Biemrillah’ın ilah olduğuna inanmak

III.  Muhammet (sav) peygamber olduğuna inanmak

IV. Hudud”u tanımak

inanç ve amelle ilgili esasları arasında hangileri yer alır?

48 / 75

48. Tanrı’nın ve ruhun varlığını kabul etmekle birlikte, sosyal, siyasal ve psikolojik bütün hadiselerin ve durumların doğal yasalarla açıklanabileceğini savunmaktadır. İslam düşüncesinde ampirist düşüncenin temsilciliğini de yapan bu ekol, tabiat felsefesine dayalı bir metafizik kurmaya çalışmıştır. Bu tür iddiaları kanıtlamak adına deney, müşahede ve tümevarım metodunu kullanmıştır. Bu ekolün en önemli temsilcisi Ebu Bekir Razi’dir.

Parçada hakkında bilgi verilen İslam düşünce ekolü aşağıdakilerden hangisidir?

49 / 75

49. Gazali’nin filozoflarla ilgili eleştirilerine cevap vererek din ile felsefeyi uzlaştırmaya çalışmıştır. Onun felsefesi kilise ve Hristiyan düşünürlerinin teslise inancının akılla izah edilemez olduğunu güçlendirdiği için, papalık ve din adamları onun yasaklandığına dair birçok ferman yayınlamışlardır. Aristo'nun felsefî doktrinine sadık kalarak eserlerini şerh ettiğinden İslâm âleminde “şârih”, Latin dünyasında “commentator” unvanıyla tanınır.

Bu parçada bahsedilen düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

50 / 75

50. Eşari gelenekte;

- Kelâm ilminde mütekaddimîn ve müteahhirîn şeklindeki dönemlendirmenin başladığı,

- haberî sıfatların Arap dilinin te’vile imkan sağlayan üsluplarından yararlanılarak Allah’ın zatına layık bir biçimde teşbih ve tecsime düşmeden tevil edilmeleri gerektiğini ifade eden,

- el-Munkiz mine’d-dalâl adlı eserinde hakikate ulaşmaya çalışırken takip ettiği ve edilmesini istediği şüphecilik metoduyla başta Descartes olmak üzere batılı filozofları etkileyen

kelam âlimi aşağıdakilerden hangisidir?

51 / 75

51. Ehl-i sünnet umumiyetle muhkem ayetlere dayanarak insanların bir tek eceli bulunduğunu, bunun da ölümleriyle gerçekleşen vakit olduğunu kabul etmiştir. Bazı mezhepler ise

insanların iki eceli olduğunu ve ömürlerinin uzayıp kısalabileceğini savunur. Buna göre;

İnsanların iki eceli olduğunu savunan iki ekol hangileridir?

52 / 75

52. Teklif-i mâlâ yutak,  Allah'ın kuluna kaldıramayacağı yükü yüklemesi anlamındaki kelami bir terimdir. Buna göre;

“Teklif-i mâlâ yutak” konusunda aynı görüşte olan iki ekol hangileridir?

53 / 75

53. Kıyamet alametleri, kozmolojik düzenin bozulmasından önce meydana gelecek olan ve bu sürecin jeolojik zaman ölçüsüyle yaklaştığına işaret eden belirtilerdir. Buna göre;

Aşağıdaki kıyamet alametlerinden hangisi Kur’an’da zikredilmemiştir?

54 / 75

54. “Cennet ve cehennemin henüz mevcut olmadığını, kıyametin vukuundan sonra yaratılacağını” ileri süren itikadi ekoller  arasında;

I.   Cehmiyye

II.  Mu’tezile

III. Dırâriyye

Hangileri sayılabilir?

55 / 75

55. Öşür, dini açıdan anlam olarak tarım ürünlerinden verilen zekat anlamına gelmektedir. Kova, dolap veya taşıma su ile sulanan arazilerden alınan ürünlerde harcanan işgücünün payı yüksek olduğundan oranda düşüktür. Buna göre;

Bu arazilerden elde edilen ürünün öşrü ne kadardır?

56 / 75

56. Sürekli evlenme engelleri arasında;

I.   Teyzeleri
II.  Üvey kızlarının kızları
III. Din Farkı

hangileri sayılabilir?

57 / 75

57. I.   Hayvan keserken Allah’ın adının anılmasıdır.

II.  Hayvanların dinî usule uygun olarak boğazlanmasıdır.

III. Kurban bayramı günlerinde ibadet niyetiyle kesilen kurban demektir.

Açıklaması verilen kavramlar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?

I         II         III

58 / 75

58. - Vergiler ve maliye konusunda yazılan eserler.

- Fıkhın tümü için geçerli genel kurallar.

- Mezhep imamlarından sonra ortaya çıkmış meseleler.

- Çeşitli fetvaları toplayan eserler.

Aşağıdakilerden hangisi parçada tanımı verilen kavramlardan biri değildir?

59 / 75

59. Evlilik öncesi dönem, nikah akdi ve evlilik ile başlayan döneme dair İslam aile hukukunun hükümleridir. Buna göre;

Aşağıdaki kavramlardan hangisi aile hukuku ile ilgili değildir?

60 / 75

60. İslam hukukunda erkeğin kadından bir süre istifade etmesi karşılığında ona mal vermek üzere anlaşmasına ne denir?

61 / 75

61. Ey iman edenler oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılınmıştır” (Bakara, 2:183) ayetinde önceki şeriatlerde de orucun emredildiği belirtilmekte ve bu müslümanlara da emredilmektedir.

Bu delil aşağıdakilerden hangisidir?

62 / 75

62. Hadis tarihinde görülen uydurma sebepleri arasında;

I.  İslam düşmanlığı

II.  Irk ve mezhep yanlılığı

III. Maddi yarar elde etme hırsı

IV. İslam’a hizmet arzusu

Hangileri bir sebep olarak ileri sürülebilir?

63 / 75

63. Hadisler arasındaki çelişkilerin bazıları râvîlerden kaynaklanmaktadır. Ebu Hüreyre Hz. Peygamber (s.a.v.)’den ev, kadın ve atta uğursuzluk olduğuna dair bir hadis nakletmiş, bunu duyan Hz. Âişe, Ebû Hüreyre’nin hadisi yanlış duyduğunu, Hz. Peygamber(s.a.v.)’in “Yahudiler, ev, kadın ve atta uğursuzluk olduğuna inanırlar” dediğini aktarmıştır.

Bu tür problemlerle ilgilenen hadis ilmi aşağıdakilerden hangisidir?

64 / 75

64. Ayetlerde geçen belli sayıları esas alan görüş sahipleri, özellikle dayandıkları âyetteki sayının, kesin bilgi ifade etmede yeterli sayıya delâlet ettiğini düşünmüş olmalılar. Meselâ, bir hadisin mütevâtir olması için önerilen en düşük sayı dörttür. Buna göre;

En düşük sayı neden dört olarak düşünülmüştür?

65 / 75

65. Hadis öğrenim ve öğretim metodu olan sema ile ilgili;

I.   Talebe sadece hadisi okur

II.  Talebe sadece hadisi dinler

III. İşitmek ve dinlemek anlamına gelir

IV. Terim olarak hadis hocasının hadisleri okumasıdır

Verilen özelliklerden hangisi doğrudur?

66 / 75

66. Hadis ilminde daha ileri düzeyleri ifade etmek için aşağıdaki kavramlardan hangisi kullanılmaz?

67 / 75

67. Kur’ân’da müteşâbih âyetlerin bulunma sebebi ile ilgili;

I.  Arayış içinde olmak,

II. İnsan zihnini sürekli işletmek

III. İyi davranışların yapılmasını sağlamak

IV.  Kur’ân’ın daha kolay anlaşılmasına yardımcı olmak

yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

68 / 75

68. Kur’an’ı Kerim’in;

- İçindeki harfleri, kelimeleri ve ayetleri saydıran,

- otuz cüze bölen,

- hiziplere ayırtan

Kişi aşağıdakilerden hangisidir?

69 / 75

69. Bu tefsîr ekolünün en belirgin yönü, tefsîrde donukluğu ve durgunluğu aşmak; mesajın ötesindeki faydasız gramatik polemikler ve ileri detaylardan uzaklaşarak doğrudan mesaja yoğunlaşmaktır. Bir diğeri ise yaşanan çağda ortaya çıkan problemlere Kur’ân çerçevesinde çözüm üretmektir. Dolayısıyla bu ekol, bir taraftan Kur’ân’ın mesajını insanlara iletmek, diğer taraftan da toplumda meydana gelen problemlere çözüm üretmek şeklinde çift boyutlu bir yaklaşıma sahiptir.

Bu açıklamalarda aşağıdaki tefsir çeşitlerinden hangisiyle ilgili bilgiye yer verilmiştir?

70 / 75

70. Rivayet tefsirinin önde gelen temsilcilerinden;

- Şafii mezhebine mensup olan,

- Sünnet ilminde otorite olmasından dolayı kendisine “Muhyi’s-sünne” ve “Rüknu’d-dîn” gibi lakaplar verilen,

- Meâlimu’t-Tenzîl adlı eseri ile meşhur olan

müfessir aşağıdakilerden hangisidir?

71 / 75

71. Kuran-ı Kerim'de meyve olarak aşağıdakilerden hangisi geçmez?

72 / 75

72. Kıraat-ı Seb’a arasın’da;

- Râvîleri Dûrî ve Sûsî olan,

- Günümüzde sadece Sudan’ın bir kısmında okunan,

Kıraat aşağıdakilerden hangisidir?

73 / 75

73. Kur’an okuma ve tecvit dersinde Hatice Öğretmen, Tenvin ve Nunu sakin ile yapılan tecvid kurallarını anlattıktan sonra öğrencilerin konuyu kavrayıp kavramadıklarını görmek istemiştir.

Bu maksatla Tenvin veya nunu sakinden sonra;

  • 1 harfe uğrarsa;
  • 2 harfe uğrarsa;
  • 4 harfe uğrarsa;
  • 6 harfe uğrarsa;

Şeklinde sorular sorarak tecvid kurallarının hangileri olacağını sınıfa sormuştur.

Buna göre Hatice öğretmen hangi tecvit kuralını sormuş olamaz?

74 / 75

74. Kur’an okuma ve tecvit dersinde öğretmen,

وَمَنْ يَعْمَلْ   kelimesini okurken sesi genizden getirerek nûn-i sâkinii birinci harfi ikinci harfin içine girdirmek suretiyle ikinci harfi şeddeli gibi okumuştur.

Öğretmenin bu uygulaması aşağıdakilerden hangisi olabilir?

75 / 75

75. Tenvin veya sakin nundan sonra boğaz harflerinden biri geldiğinde, iki harfin arasının birbirinden ayrılarak nun sesinin açık bir şekilde okunmasına izhar denir.

Buna göre;

I.   Nun sesi asıl mahrecinden çıkarılır, gunne yapılmaz.

II.  İzharın hükmü caizdir

III. İzhar harfleri altıdır.

IV. İzhar sözlükte “gizlemek” anlamına gelir.

 hangileri doğrudur?

Skorunuz

The average score is 51%

0%