Menü Kapat

Yaşayan Dünya Dinleri – Ara Sınava Hazırlık – Arif Hocam Notları

– Veda metinlerinden Kurbanla ilgili uygulamaların yer aldığı metinler: Brahmanalar
– Konfüçyanizm’de Konfüçyüs’ten sonra ortya çıkan iki mezhebin kurucuları: Zu Ksi ve Vang Yangming
– Caynizmin bir inanç unsuru haline getirdiği her türden canlıya herhangi bir şekilde zarar vermeme: Ahimsa
– Şintoist mezhepler arasında yer alanlar: Jinja, şinto, Minkan, Zen Budizmi
– Cayin Manastır hayatına başlayacak (erkek ya da kadın) herkesten yerine getirilmesi istenen
ve “beş büyük yemin/mahabavrata” olarak da adlandırılan eylemler vardır. Bunlar keşişler için:
Var olan herhangi bir canlıya zarar vermeme (ahimsa), yalan, uydurma söz söylememe (satya), çalmama (asteya), bekâr bir hayat sürme (brahma-carya) ve dünyayı terk etme (aprigraha). Keşiş olmayan laikler için ise, son ikisinin yerini iffet ve kanaatin alması dışında aynıdır.
– Çoğunluğun ya da bazı durumlarda siyasal gücün doğru ve kabul edilebilir saydığı resmi öğretinin dışında kalan her türlü akımı ifade etmektedir: Heterodoksi
– Kendini çoğunluğun inancını ifade eden merkezi din anlayışıyla ve eğemen siyasal güçle özdeşleştiren dinsel yorum, asıl doğru öğretiyi savunduğu ve doğru ve kabul edilebilir inançların temsilcisi olduğu iddiasıyla nasıl tanımlanmıştır: Ortodoksi
– Şintoistlere göre baş tanrı: Amaterasu
– Modern dönemlere kadar gelen iki önemli sih grubu: Kesadhariler ve Sahajdhariler
Budist kutsal metinlerini “Doğunun Kutsal Kitapları” serisiyle ingilizce kazandıran araştırmacı: Max Müller F
– Mecusilikte yıllık olarak kutlanan 7 bayramdan en önemlisi: No Ruz (Nevruz)
– Şintoizm’de, tanrısal varlığın her yerde mevcut olan belirtilerine ne ad verilir? Kami
– Kitap, ibadetle ilgili ilahileri içerir, hiçbir
anlatı malzemesine yer vermez. Guruların yanı sıra Sih olmayan ortaçağ Hindu ve Müslüman azizlerinin (Namdev Ravidas; Kebir, Şeyh Ferid) kutsallaştırılmış olan seçkilerini de
içerir. Sihizmin kutsal metinlerini içeren bu kitap: Guru Granth Sahib (Granth=derleme, Sahib=efendi, üstat)
– Bir din olarak Budizm’in tarihi nereye kadar gider: Siddhartha (Goutoma Siddhartha)
– Cayinistlerin üç inanç esasından biri olan saygcnâna ilkesinin temel amacı nedir? Cayin dini felsefesi ilkeleri hakkındaki doğru bilgi
-Mecusiliğin kutsal kitabı Avestanın bölümleri: Yesna, Yaşt, Visperad, Videvdat, Hurda avesta.
– Hinduların kendi dinlerini ifade etmek için kullandıkları “sonsuzezeli yasa” anlamındaki ismi: Sanatana Dharma
– Sabiilikte cemaat içerisinde ilmi ve otoritesiyle ayrıcalıklı yere sahip olan kişilere ne ad verilir? Nasurayye
– Sabilerin en önemli ibadeti hangisidir? Boy abdesti almak ya da vaftiz olmak
– Cayin ibadette heykeller hangi amaca yönelik kullanılır? Bunların kurtuluşa ermeye çalışanlara örnek oluşturmaları ve kendilerine ibadet eden kimselerin zihinlerini nirvanaya hazırlama amacına yöneliktir.
– Genel kullanımı açısından belirli bir varlık ya da obje ile ilgili inançları ve ibadet anlayışlarını ifade etmede kullanılsa da özel anlamda bu terim, genellikle esoterizmi ve komün toplum/cemaat anlayışını kendilerine temel edinmiş olan akımlar için kullanılmaktadır: Kült
– Taoizm’de ölümsüzlüğü elde etmek için yardımcı olarak tatbik edilen uygulamalar: Perhiz kurallarına uymak, Büyü ve yoga yapmak, Aşırılıktan uzak sade bir hayat yaşamak, Simya.
– Erken dönem metinleri öne çıkartan, laikler için daha çok rolü ve keşişler için daha çok sosyal faaliyeti savunan Budistlere ne ad verilir? Protestan budistler
– Japonyanın etnik ve kültürel geleneklerine dair en eski kaynak olan kojiki hakkında: Mitolojik bir anlatımla tanrıların kaynağı, insanların ortaya çıkışı, imparator ailesinin ve devletin ilahi kökeni hakkında bilgiler verilmektedir.
– Tanrı yada tanrıların doğaüstü, üstün, güçler olarak algılandığı geleneklerdir: Teizm
– Dinler tarihi alanında Türkçe olarak yazılan ilk eser: Şemseddin Sami’nin Esatir’i 1878’de basılmıştır
– Milli bir din olan Taoizm’den sonra Çin’in en önemli ikinci yerli dini kabul edilen din: Konfüçyanizm
– Müslüman bir idareci olan Devlet han’ın yanında çalışıyorken kaybolduğu üç gün boyunca dini tecrübeler yaşayarak Sihiz’e ilhamını veren dini lider kimdir? Guru Nanak
Mecusilikte Ahura Mazda ve Angra Mainyu düalizmi hangi dönemde ortaya çıktı: Sasaniler
– Öğretilerine metafizik ve içinde yaşanılan evren düzleminde kabul edilen bir düalizm eğemendir. Bu düalizme göre bir tarafta ışık ve nur alemi, diğer taraftaise karanlık alemi bulunur: Sâbiîlik
– Taoizm’de ahirete ilişkin anlatımlar hangi dinin etkisinde gelişmiştir: Budizm
– Şrutiye göre ikincil bir öneme sahip olsa da bir Hindu’nun hayatını belirleme açısından çok daha önemli olan kutsal metinleri oluşturanlar, smriti kategorisi içerisinde yer alanlardır. Bu metinler: Mahabharata, Ramayana, Puranalar, Dharma-şastralar
– Hinduizm’de ezeli hakikatler ya da yasalar ve bu hakikatleri ya da yasalar ve bu hakikatleri ya da yasaları gerçekleştirme yollarını ifşa eden, söz konusu hakikatleri içeren kutsal ilahileri ya da ifadeleri “gördükleri” söylenen grup: Rşi
– Dinler tarihi üzerine yapılan çalışmalarda başvurulan ikincil kaynaklar arasında yer alır: Reddiye literatürü
– Buddha’nın İsipatana’da bulunan Geyik Parkındaki ilk vaazında dharmanın özü olarak ortaya koyduğu “Dört seçkin hakikat”: Samudaya, Dukkha,Nirodha, Maggha.
– Mecusi geleneğinin günümüzde İran’da yaşayan temsilcileri: Gabarlar
Mecusi geleneğinin günümüzde Hindistan ve dünyanın çeşitli bölgelerinde varlıklarını sürdüren temsilcileri: Parsiler

ÖNCEKİ YILLARDA ÇIKMIŞ ARA SINAV SORULARI

– Zerdüşt’e göre bütün varlıkların zuhur ettiği ilahi varlık: Ahura Mazda

– Mecusiliğin kutsal kitabı Avesta’nın Zerdüşt’e atfedilen bölümü : Gathalar

– Maniheizm’in yayıldığı bölgelerden biri: Suriye

– Taoizm’den sonra Çin’in en önemli ikinci yerli dini kabul edilen : Konfüçyanizm

– Taoizm’de ölümsüzlüğü elde etmek için yapılan yardımcı uygulamalardan biri: Perhiz kurallarına uymak

– Şintoizm’de Güneş tanrıçası ve aynı zamanda diğer tanrıların başkanı kabul edilen tanrı: Amaterasu

– Konfüçyanizm’de ibadet şekli olmayan: Amaterasu’ya ibadet

– Budizm’in başlangıcını oluşturan ilk vaaz: Dharma

– Budizm’in nihai hedefi olan kurtuluşu ifade etmek için kullanılan bir kelime olup “sönme” “sakinleşme” anlamına gelir: Nirvana

– Mahayana: Boddhisattva inancı, herkesin bir buddha haline gelmesi, trikaya (Buddhanın üç farklı bedene sahip olduğu anlayışı), merhamet ve hikmet, ibadet, laik kişlerin önemli oluşu, felsefedeki yeni düşünceler, nirvana ve samsara ilişkisi ve yeni sutralar. Mahayana, Budist mezhebinin özellikleridir.

– Budist cemaatini oluşturan gruplardan biri: Erkek keşişler

– Hinduizm’de hakikatı görme sürecinin safhaları olan “sessizlik, derin düşünme ve vizyon” ne ile adlandırılır: Tapas

– Caynizm’in kurucularıyla ilgili yanlış olan: Her bir cina geçmişteki geleneği yeni bir şekilde yorumlar.

– Caynizm’in kurucusu Vardhamana’nın mutlak bilgiye ulaşmak ve evrensel acıdan kurtulmanın
evrensel metodunu keşfetmek için kökünü kazıdığı unsurlardan olmayan: Hüzün

– islam alimleri tarafından ilk “Milel ve Nihal” başlığı altında yazılan ilk eser kime ait:
Abdulkadir el-Bağdadi

– Dinlere yönelik saha araştırmalarında ele alınan yöntem olmayan: Tebliğ

– Halk arasında yaygın olarak dinin Allah’tan kaynaklanan ilahi yapı yada kurum olduğu ve çeşitli kutsal değerlerin ifadesi olduğu düşünülmektedir.

– Dinlerin sınıflandırılmasında dikkate alınan özelliklerden olmayan: Melek düşüncesi

– İnsanlığın erken dönem tarihinde büyü ve sihir gücüyle insanlığın doğayı kontrol altına alabileceğinin düşünüldüğü bir zaman diliminin varlığından söz eden Batılı bilim adamı: Frazer

– Cayinizm’in iki büyük mezhebinden biridir. Dünyayı mutlak terkin bir ifadesi olarak çıplaklığı
uygular. Kadınların bu şekilde davranamayacağından kurtuluşu gerçekleştirmeye muktedir olmadığını kabul edern Cayinist mezhep: Digambaralar

– Hangisi tanrıyla doğanın birbiriyle içkinliğini içerir: Panteizm

– Bayramlar, kast yükümlülükleri ve hac yerleri gibi konuları içeren Hint kutsal metinleri: Puranalar

– XX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren yapılan araştırma ve incelemeler, dinle ilgili teorilerden hangisinin gerçekte masabaşı değerlendirmeler olduğunu ortaya koymuştur: Pozitivist

– Dünyada bozulan ahlaki ve tabii düzeni yeniden düzeltmek maksadıyla on farklı bedende (avatar) dünyaya inmeye başlayan varlığa ne ad verilir: Vişnu

– “Milel ve Nihal” geleneği bağlamında yazılan eserlerin Hıristiyan tarihinde yazılan apolojetik eserlerden farkı: Farklı inanç sistemlerini ele alırken elden geldiğince onların kaynaklarına yer vermesi ve objektif tanımlama yapmaya çalışması.

– Hinduizmin ibadet ile ilgili ilkelerinden olmayan: İbadet anlayışında yeknesaklık olması

– Dinler tarihiyle ilgili Türkçe olarak yazılan en eski eser ve yazarı: Şemseddin Sami, Esatir

– Hinduizmde cenaze anlayışı ile ilgili yanlış olan: Çocuklar dahil tüm cesetler yakılır.

– Erken dönem metinleri öne çıkartan, laikler için daha çok rolü ve keşişler için daha çok
sosyal faaliyeti savunan Budistlere ne ad verilir: Protestan budistler

– Ahirete ilişkin anlatımları Budizmin etkisi ile gelişen ve insanların bu dünyada yaptıkları
iyi veya kötü işlerin karşılığını hem bu dünyada hem de gelecek dünyada göreceğini
savunan din: Konfüçyanizm

– Japon kültüründe, özellikle de muharip güçler olan samurayların terbiyesinde ve ahlaklarında önemli tesirleri olan mezhep : Zen Budizmi

– Sih ibadeti ile ilgili yanlış olan: Sihizmde “kutsal gün anlayışı” vardır ve önem arz etmektedir.

– Konfüçyanizmin ibadet anlayışı ile yanlış olan: Ferdî ibadet ve dua şartı vardır

– Buddha her ne kadar aşkın bir tanrıya yönelik herhangi bir atıfta bulunmamış olsa da,
ölümünden sonra gelişen Budist anlayış onu, insani yapısını aşan bir şekle dönüştürmüştür.
Buddha’nın yukarıdaki niteliğini ifade etmek için kullanılan kavram: Dharmakaya

– Budist dünya görüşünün ve düşüncesinin temelini oluşturan, varlığın üç özelliğinden biri: Anicca (geçicilik )
– Çin ve Japon dinlerinden olmayan: Cayinizm

– Günümüzde, Japonya’da halk arasında yaygın olarak yaşanan ve “popüler din” ya da
“halk dini” olarak bilinen şintoist anlayış: Minkan Şinko

– Karma inancı ile ilgili yanlış olan: İnsanların bu dünyaya tekrar tekrar gelmelerine verilen addır

– Hindistan’da “dinlerin aynı ağacın dalları” olduğu benzetmesini kullanan kişi: Mahatma Gandhi
– Halk arasındaki yaygın kullanımda din kavramının birlikte kullanıldığı terim: Kutsal

– Tanrı ya da tanrıların doğaüstü, üstün güçler olarak algılandığı görüş: Teizm

– Din kavramının Kur’an’da yer alan anlamı olmayan: Hasene

– Cayinist hayatın hedefi: Karma’dan kurtulmak

– Mezheplerin yapıları itibarıyla incelendiği ana kategoriler: İtikâdî-fıkhî-siyasi

– Tüm inanç sistemlerinde inanç esasları yanında önemli olarak kabul edilen ilke: Ahlak

– Ruhun, bedendeyken yaptığı işlerin sonucuna uygun olarak yeni bir bedende dünyaya gelmesi: Reenkarnasyon

– Budizm’de keşişler cemaatinin hayatını düzenleyen kutsal metin: Vinaya Pitaka

– Hinduizm’in kast sınıflarından olmayan: Aryanlar

– Taoizm’in en önemli dört ekolünden olmayan: Kabalist ekol

– Kurucusu Guru Nanak olan din: Sihizm

– Konfüçyanizmin en önemli dini metinlerinden olmayan: Ortayol Kitabı

– Budizm’deki dört seçkin hakikatten olmayan: Anatman

– Şintoizm’de genel olarak tanrısal varlığın her yerde mevcut olan belirtilerine ne ad verilir: Kami
– “Beş Budist Emir”den olmayan: Oruç tutmak

– İmparatorluk ailesinin emriyle kaleme alınan ve Şintoizm’in birinci dereceden en önemli
iki kutsal kitabı kabul edilen kitaplar : Kojiki ve Nihongi

– “Gök Tanrı” olarak tercüme edilen ve göklerde ikamet ettiğine inanılan Konfüçyanizm Tanrısı: Tien
– Buddha öğretisinin ana kaynağı oluşturan derlemelerden olmayan: Vinaya-Nikaya

– Hinduizm’de ayinler ve bu ayinlerin yerine getiriliş tarzını ele alan metinlere ne denir: Brahmanalar

Vedaların en eski olanı hangisidir?
CEVAP —–> RİG-VEDA

Hangisi Hint dinleri arasında yer almaz?
CEVAP —–> TEİZM

Satanizm hangi yüzyılda ortaya çıkmıştır?
CEVAP —–> 20. Yüzyılda

Taoizm kurucusu Lao-Tse’nin ismin anlamı nedir?
CEVAP —–> İHTİYAR BİLGE

Cayin inancının hedefi aşağıdakilerden hangisidir ?
CEVAP —–> KARMADAN KURTULMAK

Aşağıdakilerden hangisi hint dinlerinden biri değildir ?
CEVAP —–> KONFÜÇYANIZM

Aşağıdakilerden hangisi Şintoislere göre baş tanrı’dır ?
CEVAP —–> AMATERASU

Sabilerin en önemli ibadeti aşağıdakilerden hangisidir ?
CEVAP —–> BOY ABDESTİ ALMAK YA DA VAFİZ OLMAK

Aşağıdakilerden hangisi zerdüşt’ün yaptığı işlerden biridir ?
CEVAP —–> ÇİFTÇİLİK

Aşağıdakilerden hangisi Şintoist mezhepler arasında yer alır?
CEVAP —–> JİNJA

Bugün dünyada varlığını devam ettiren en eski din hangisidir?
CEVAP —–> HİNDUİZM

Pacceka Buddha kimdir?
CEVAP —–> HAKİKATE ULAŞAN ANCAK İNSANLARA ÖĞRETMEYEN

Sabiilerin kutsal metinleri aşağıdaki dillerden hangisiyle yazılmıştır ?
CEVAP —–> MANDENCE

Aşağıdakilerden hangisi zen Budizmi’nin prensiplerinden biri değildir?
CEVAP —–> MEDİTASYONU ÖN PLANA ÇIKARMAZ

Taoizm ‘de ahirete ilişkin anlatımlar hangi dinin etkisinde gelişmiştir ?
CEVAP —–> BUDİZM

Aşağıdakilerden hangisi Hinduizmde ‘ezeli hikmet’ anlamında kullanılır?
CEVAP —–> SANATANA DHARMA

Caynizm’in iki mezhebinden biri olan ‘svetambaralar’ ne anlama gelir ?
CEVAP —–> BEYAZ GİYİNENLER

Aşağıdakilerden hangisi budist cemaatini oluşturan guruplardan biridir ?
CEVAP —–> ERKEK KEŞİŞLER

Mecusi geleneğinin günümüzde iran’da yaşayan temsilcilerine ne ad verilir ?
CEVAP —–> GABARLAR

Aşağıdakilerden hangisi dinler tarihi alanında Türkçe olarak yazılan ilk eserdir ?
CEVAP —–> ŞEMSEDDİN SAMİ ,ESATİR

Cayinistlerin üç inanç esasından biri olan ‘saygcnana’ ilkesinin temel amacı nedir?
CEVAP —–> CAYİN DİNİ VE FELSEFİ İLKELERİ HAKKINDAKİ DOĞRU BİLGİ

Zerdüşt’e göre bütün varlıkların zuhur ettiği ilahi varlık aşağıdakilerden hangisidir ?
CEVAP —–> AHURA MAZDA

Mecusilikte yıllık olarak kutlanan 7 bayramdan en önemlisi aşağıdakilerden hangisidir ?
CEVAP —–> NEVRUZ

Aşağıdakilerden hangisi Mecusiliğin kutsal kitabı Avestanın bölümlerinden biri değildir ?
CEVAP —–> VİŞTASPA

Mecusilikte din adamları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır ?
CEVAP —–> PARSİLERDE EN YÜKSEK DERECELİ RAHİPLER ERBAD OLARAK ADLANDIRILIR

Modern dönemlere kadar gelen iki önemli sih grubu hangisinde doğru olarak verilmiştir ?
CEVAP —–> KESADHARİLER VE SAHAJDHARİLER

İnsanlık tarihinde din çağı öncesi bir “sihir ve büyü” dönemi olduğu üzerine duran kimdir?
CEVAP —–> HEGEL

Aşağıdakilerden hangisi Hinduizm’i diğer dinlerden ayıran temel özelliklerden biri değildir?
CEVAP —–> VAHİY ALAN BİR PEYGAMBERE İNANILMASI

Şintoizm’de genel olarak tanrısal varlığın her yerde mevcut olan belirtilerine ne ad verilir ?
CEVAP —–> KAMİ

Cayin ibasette heykeller hangi amaca yönelik kullanılır ?
CEVAP —–> KENDİLERİNE İBADET EDEN KİMSELERİN ZİHİNLERİNİ NİRVANAYA HAZIRLAMA

Budizm’de keşişler cemaatinin hayatını düzenliyen kutsal metin aşağıdakilerden hangisidir ?
CEVAP —–> VİNAYA PİTAKA

Aşağıdakilerden hangisi dinlerin sınıflandırılmasında dikkate alınan özelliklerden biri değildir ?
CEVAP —–> MELEK DÜŞÜNCESİ

Sabiilikte cemaat içerisinde ilmi ve otoritesiyle ayrıcalıklı yere sahip olan kişilere ne ad verilir ?
CEVAP —–> NASURAYYE

Tanrıyla doğanın birbirine içkinliği düşüncesini temel alan düşünce aşağıdakilerden hangisidir ?
CEVAP —–> PANTEİZM

Sih inancına sahip, ancak Khalsaya girmek için gerekli beş şarta sahip olmayan kişilere ne denir?
CEVAP —–> SAHAJDHARİLER

“Henoteizm” ne anlama gelmektedir?
CEVAP —–> ÇOKTANRICILIKLA BİRLİKTE BİR TANRININ ÜSTÜN GÜÇ OLARAK KABUL EDİLDİĞİ DİN

Mecusiliğin , sasaniler dönemindeki tarihsel gelişimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır ?
CEVAP —–> MECUSİLİK , İRAN TOPRAKLARI İLE SINIRLI KALMAYA DEVAM ETMİŞTİR

Konfüçyüs’ün ahlak siyaset ve eğitime dair görüşlerini ihtiva eden kitap aşağıdakilerden hangisidir ?
CEVAP —–> TA HSİAH

Hindulerın kendi dinlerini ifade etmek için kullandıkları ‘sonsuz/ezeli yasa’ anlamındaki isim hangisidir ?
CEVAP —–> SANATANA DHARMA

Hindistan dışındaki Budizm’in tarihi, Kuzey, Güney ve Doğu Budizm’i şeklinde ele alınmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi Kuzey Budizm’in içerisinde yer alan ülkelerdendir?
CEVAP —–> TİBET

Mecusiliğin inanç esasları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır ?
CEVAP —–> MECUSİLİK TARİHİN HER DÖNEMİNDE TEK TANRICILIK ÖZELLİKLERİ GÖSTEREN BİR DİN OLMUŞTUR .

Aşağıdakilerden hangisinin Budizm’in inanç esaslarından biri değildir ?
CEVAP —–> GAUTAMA BUDDHA’NIN KENDİSİNDEN ÖNCE BUDDHALAR OLMADIĞI GİBİ KENDİSİNDEN SONRA DA BUDDHALAR OLMAYACAKTIR

Aşağıdakilerden hangisi Budist dünya görüşünün ve düşüncesinin temelini oluşturan varlığın üç özelliğinden biridir ?
CEVAP —–> ANATMAN ( RUHUN YOKLUĞU)

Aşağıdakilerden hangisi dinler tarihi üzerine yapılan çalışmalarda başvurulan ikinci kaynaklar arasında yer alır ?
CEVAP —–> REDDİYE LİTERATÜRÜ

Çoğunluğun ya da bazı durumlarda siyasal gücün doğru ve kabul edilebilir saydığı resmi öğretinin dışında her türlü akıma ne ad verilir
CEVAP —–> HETERODOKSİ

Aşağıdakilerden hangisi teoizm’de ölümsüzlüğü elde etmek için yardımcı olarak tatbik edilen uygulamalardan biri değildir ?
CEVAP —–> MABETLERDE FALCILIK YAPMAK

Konfüçyanizm’de konfüçyüs’ten sonra ortaya çıkan iki mezhebin kurucuları aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir ?
CEVAP —–> ZU KSİ VANG YANGMİNG

Erken dönem metinleri öne çıkartan laikler için daha çok rolü ve keşişler için daha çok sosyal faliyeti savunan budistlere ne ad verilir ?

CEVAP —–> PROTESTAN BUDİSTLER

Günümüzde Japonya’da halk arasında yaygın olarak yaşanan ve ‘ popüler din ‘ ya da ‘ halk dini ‘ olarak bilinen şintoist anlayış aşağıdakilerden hangisidir ?
CEVAP —–> MİNKA ŞİNKO

Genel kullanımı açısından belirli bir varlık ya da obje ile ilgili inanç ve ibadet anlayışlarını ifade eden dini terim aşağıdakilerden hangisidir?
CEVAP —–> KÜLT

Dini hayatın yaşanması veya ibadet anlayışlarıyla ilgili farklı değerlendirmelerden kaynaklan mezhepler aşağıdakilerden hangisidir ?
CEVAP —–> İTİKADİ MEZHEPLER

Budist kutsal metinlerini ‘doğunun kutsal kitapları ‘(sacred books of east ) serisiyle ingilizceyle kazandıran araştırmacı kimdir ?
CEVAP —–> MAX MÜLLER

İyi ve kötü ayrımı çevresinde bir iyilik bir de kötülük tanrısının şerrinden sakınmak amacıyla iyilik tanrısına tapınmayı esas alan dinlere ne ad verilir?
CEVAP —–> DÜALİST DİNLER

Hint kökenli dinlerin hepsinde olmakla birlikte cayinizm ‘in bir inanç unusuru haline getirdiği her türden canlıya.. zarar vermeme durumunu ifade eden kavram hangisidir
CEVAP —–> AHİMSA

Hinduizm’de ezeli hakikatlar ya da yasalar ve bu hakikatları ya da yasaları gerçekleştirme yollarını ifşa eden söz konusu hakikatları içeren kutsal ilahileri ya da ifadeleri ‘ gördükleri ‘ söylenen grup hangi adla anılır?
CEVAP —–> RŞİ

Japonya’nın etnik ve kültürel geleneklerine dair en eski kaynak olan kojiki hakkında hangisi söylenebilir?
CEVAP —–> MİTOLOJİK BİR ANLATIMLA TANRILARIN KAYNAĞI İNSANLARIN ORTAYA ÇIKIŞI İMPARATOR AİLESİNİN VE DEVLETİN İLAHİ KÖKENLİ HAKKINDA BİLGİLER VERİR

Aşağıdakilerden hangisi cayin manasıdır hayatına başlıyacak (erkek ya da kadın ) herkesten yerine getirilmesi istenen ve ‘beş büyük yemin/mahabavrata ‘olarak da adlandırılan eylemlerden biridir?
CEVAP —–> BEKAR BİR HAYAT SÜRME

Japon kültüründe , özellikle de muharip güçler olan samurayların terbiyesinde ve ahlaklarında önemli tesisleri olan mezhep aşağıdakilerden hangisidir ?
CEVAP —–> ZEN BUDİZMİ

Müslüman bir idareci olan devlet han’ın yanında çalışıyorken kaybolduğu üç gün boyunca dini tecrübeler yaşayarak sihizm’e ilhamını veren dini lider kimdir ?
CEVAP —–> GURU NANAK

Aşağıdakilerden hangisi Buddha’nın ısipatana’da bulunan geyik parkındaki ilk vaazında dharmanın özü olarak ortaya koyduğu ‘dört seçkin hakikat’ten ‘ biridir?
CEVAP —–> SAMUDAYA

Kitap ibadetle ilgili ilahileri içerir hiçbir anlatı malzemesine yer vermez. Guruların yanı sıra sih olmayan ortaçağ hindu ve müslüman azizlerinin kutsallaştırılmış olan seçkilerini de içerir
Yukarıdaki pragrafta verilen bilgiye göre Sihlerin kutsal metinlerini içeren kitap aşağıdakilerden hangisidir
CEVAP —–> GURU GRANTH SAHİB

Öğretilerine metafizik ve içinde yaşanılan evren düzleminde kabul edilen bir düalizm egemendir. Bu dualizm göre bir tarafta ışık ve nur alemi, diğer tarafta ise karanlık alemi bulunur
Yukarıda temel inanç esasları ile ilgili bilgiler verilen din aşağıdakilerden hangisidir?
CEVAP —–> SABİİLİK

Milli bir din olan ,,,,,,,,,,,,,,,Taoizm’den sonra Çin’in en önemli ikinci yerli dini kabul edilir
yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri hangisi doğru şekilde tamamlar ?
CEVAP —–> KONFÜÇYANİZM

Şrutiye göre ikincil bir öneme sahip olsa da , bir Hindu’nun hayatını belirleme açısından çok daha önemli olan kutsal metinleri oluşturanlar , smriti kategorisi içeresinde yer alanlardır .
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu metinlerden biri değildir ?
CEVAP —–> PAİNGALA UPANİŞAD

Kurbanla ilgili uygulamaya yönelik yorumlar ve mitolojik ayrıntıları içeren metinlerdir. Burada
Ritüalizm hakimdir. Yani artık insanın refahı ve kozmosun düzenini sağlayan deva’ların insanın duasına cevabı değil bizatihi kurbanların doğru bir takdimidir .
Yukarıdaki pragrafta veda metinlerinden hangisi hakkında bilgi verilmiştir ?
CEVAP —–> BRAHMANALAR

Siddhartha’nın ölümünün ardından talebeleri ‘aydınlanmış olanın sözlerini’ bir araya getirdiler ve bunlardan bir yüzyıl boyunca pali konon’un bütünü ve farklı yorumlarla yoğun ,,,,,,,,,,,,,,,,, külliyatı ortaya çıktı
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri hangisi doğru şekilde tamamlar ?
CEVAP —–> MAHAYANA SUTRALAR

Kendini çoğunluğun inancını ifade eden merkezi din anlayışıyla ve egemen siyasal güçle özdeştirilen dinsel yorum asıl doğru öğretiyi savunduğu ve doğru ve kabul edilebilir inançların temsilcisi olduğu İddiasıyla .,,,,,,,,,,,,,,,,, olarak tanımlanmıştır
Boş bırakılan yeri hangisi doğru şekilde tamamlar ?
CEVAP —–> ORTODOKSİ

Budizm’in nihai hedefi olan kurtuluşu ifade etmek için kullanılan ,,,,,,,,,,,,,,,,,’ sönme , sakinleşme anlam gelir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar
CEVAP —–> NİRVANA

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, tanrı ya da tanrıların doğaüstü ,üstün güçler olarak algılandığı geleneklerdir .
Yukarıdaki boş bırakılan yeri hangisi doğru şekilde tamamlar ?
CEVAP —–> TEİZM

Bir din olarak Budizm ‘in tarihi ,,,,,,,,,,,,,,,,, kadar gider. o, 35 yaşında bodhi ağacının altında, dört soylu gerçeği keşfeder .(soru uzundu kısalttık) Budizm’in kurtuluşun anlatıldığı yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar ?
CEVAP —–> SİDDHARTHA

 

Değerlendirmek için tıklayın!
[Total: 0 Average: 0]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!