İslam Kültür ve Medeniyeti – Test 7

Tarafından oluşturuldu Arif_Arslaner

İslam Kültür ve Medeniyeti - Test 7

1 / 50

Emeviler, Hz. Ömer devrindeki askerî sistemde bir değişiklik yapmadı. Düzenli, dâimî ve paralı askerlik sistemini devam ettirdi. Orduyu, II. Mervan’a kadar hamîs adı verilen beş bölüm halinde düzenledi.
Aşağıdakilerden hangisi bu bölümlerden biri değildir?

Orduyu, II. Mervan’a kadar hamîs adı verilen beş bölüm halinde düzenledi: Buna göre ordu, ortada başkumandanın emrinde savaşan merkez birlikleri (kalbü’l-ceyş), sağ kanat (meymene), sol kanat (meysere), süvarilerden oluşan öncü birlikler (talîa veya mukaddeme)
ve artçı birliklerden (sâkatü’l-ceyş) meydana geliyordu.

2 / 50

Şehir ve kalelerin kuşatılması esnasında düşman üzerine ağır taş gülleler, yaralayıcı metal parçaları, nefte (petrole) bulanmış ve tutuşturulmuş paçavralar, içi yılan ve akrep gibi panik çıkarıcı zehirli hayvanlarla doldurulmuş çömlekler atmak için kullanılan mancınık İslam tarihinde ilk defa ne zaman kullanılmıştır?

Mancınık, İslâm tarihinde ilk defa Hz. Peygamber zamanında kullanılmıştır. Selman-ı Farisî, Taif muhasarasında bu silâhın nasıl kullanılacağını Müslümanlara öğretmişti.

3 / 50

Hz Peygamber tarafından getirilen 'birbirileriyle kardeşleştirilen Müslümanlardan birinin harbe katılıp diğerinin geride kalarak hem kendi hem de kardeşinin işlerini yapması' kuralı hangi durum için geçerlidir?

4 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Yeniçeri Ocağı bozulunca III. Selim devrinde kurulan ordudur?

5 / 50

Türk, Arap, Ermeni, Rum, Gürcü, İranlı vb. gibi çeşitli milletlerden, küçük yaşta saraya alınan ve özel yetiştirilen gençlerden meydana gelen Selçuklu ordusu aşağıdakilerden hangisidir?

Gulâmân-ı Saray (saray köleleri): Türk, Arap, Ermeni, Rum, Gürcü, İranlı vb. gibi çeşitli milletlerden, küçük yaşta saraya alınan ve özel yetiştirilen gençlerden meydana geliyordu. Köle olarak satın alınan bu çocuklar önce saraydaki Gulamhane adı verilen okullarda
eğitimden geçirilirdi. Bu okulda yetişenler kabiliyetlerine göre çeşitli devlet memuriyetlerine getirilirlerdi. Çok zeki ve becerikli olanlar vali ve komutan olurlardı. Gulamhane, Osmanlı sarayındaki Enderun Mektebi’ne benzerdi. Bunlardan iyi yetişmiş müfredan denilen 200 asker, sultanın hizmetine memurdu. İsim ve görevleri divan defterinde kayıtlı bulunan Gulâmân-ı saray, ordunun diğer sınıflarından farklı olarak ikta sahibi değillerdi. Yılda dört defa hazineden bistgânî denilen maaş alırlardı.

6 / 50

Aşağıdakilerden hangisi II. Mahmut tarafından 1826 yılında Yeniçeri Ocağı ortadan kaldırılmasıyla yerine kurulan ordudur?

7 / 50

Emeviler Dönemi’nde ordu II. Mervan’a kadar hamîs adı verilen beş bölümden düzenlendi. Aşağıdakilerden hangisi bu bölümlerden biri değildir?

8 / 50

İslam öncesi Arap topluluklarında askeri kurumları oluşmamasının sebepleri aşağıdaki şıklardan hangisinde verilmiştir?

9 / 50

Müsellem nedir?

10 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Akıncı ocağına yardımcı kuvvetlerden biri değildir?

Osmanlı ordusunun önemli askeri kuruluşlarından biri de Akıncı Ocağı’dır. Yardımcı kuvvetler arasında azablar, deliler, yörükler, leventler, sekban ve sarıcalar, gönüllü ve beşliler de yer alırdı.

11 / 50

Ciddi anlamda denizcilik aşağıdakilerden hangisinin devrinde başlamıştır?

Ciddi anlamda denizcilik Emeviler devrinde başladı ve ilk donanma kuruldu. Abbasiler bunu devam ettirdiler. Pek çok tersane kurdular. Donanma Komutanına Emîru’l-bahr veya Emîru’l-mâ deniliyordu. Türk devletlerinde ise ilk donanma I. Kılıçarslan
zamanında Çaka Bey tarafından kuruldu. Anadolu Selçukluları’nın Karadeniz’de ve Akdeniz’de iki ayrı donanmaları vardı. Ancak asıl gelişme Osmanlılar devrinde yaşandı. Kanuni devrinde Türk denizciliği zirveye ulaştı.

12 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı döneminde görev alan yardımcı kuvvetlerden biri değildir?

13 / 50

“Keşif, yağma veya tahrip maksadıyla düşman topraklarında yapılan askerî faaliyette görevli askerlerin bulunduğu ordudur.” Açıklaması verilen askeri birlik aşağıdakilerden hangisidir?

14 / 50

İslâm dini bakımından asıl olan barıştır. Savaş, ancak barışı gerçekleştirmenin mümkün olmadığı durumlarda söz konusu olabilir. Bununla birlikte ülkenin ve halkın zarar görmemesi için düşmana karşı
daima hazırlıklı olmak ve savaşmak gerekebilir. Müslümanlara savaş izninin verildiği ayet aşağıdakilerden hangisidir?

15 / 50

Gazneliler döneminde (936-1030) devletin resmî dili aşağıdakilerden hangisidir?

Gazneliler döneminde (936-1187) devletin resmî dili Farsça idi. Buna karşılık Arapça, eğitim dili olarak kullanılıyor; saray, ordu ve halk arasında ise Türkçe konuşuluyordu.

16 / 50

Hz. Peygamber’in bizzat katılmayıp bir sahabinin komutası altında gönderdiği askerî birliklerin hareketine ne denir?

17 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı döneminde tımarlı sipahilere maaş yerine verilirdi?

Osmanlı ordusunun en eski ve en önemli askeri teşkilâtı Tımarlı sipahilerdir. Tımarlı sipahilerin temeli tımar sistemine ve toprak idaresine dayanırdı. Kendilerine devletçe maaş ödenmez buna karşılık dirlik verilirdi.

18 / 50

Aşağıdakilerden hangisine Selçuklularda sipahilere, yaptıkları askerî hizmetlerin karşılığı olarak maaş yerine verilirdi?

19 / 50

Türklerin uyguladığı onlu askerî sisteme göre Ârif kaç askere komuta ediyordu?

20 / 50

Emevi ordusunu oluşturan nizami ve daimi statüdeki muvazzaf ücretli askerlere verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

21 / 50

Türklerin uyguladığı onlu askerî sisteme göre nâkib kaç askere komuta ediyordu?

Abbasiler, Türklerin onlu askerî sistemini uygulamaya başladılar. Buna göre arîf 10 askere, halîfe 50 askere, nakîb 100 askere, kâid 1.000 askere, emîr 10.000 askere komuta ediyordu. Yüz neferin oluşturduğu askerî birlik bölüğü, çok sayıda bölükler de taburu (kurdûs) meydana getirirdi.

22 / 50

Hz. Peygamber’in düşmana karşı bizzat komuta ettiği orduların hereketine ne denir?

23 / 50

Hz. Peygamber’in Medine Çarşısı’nda görevlendirdiği ilk muhtesib hanım aşağıdakilerden hangisidir?

24 / 50

Yeniçeri Ocağı hangi padişah döneminde kurulmuştur?

25 / 50

Yeniçerilerin aldığı maaşın adı nedir?

26 / 50

Hulefâ-İ Râşidîn Devri’nde maaşlı dâimî askerlik uygulaması ilk kim zamanında uygulanmaya başlanmıştır?

27 / 50

İslam Dünyasında ilk askeri divan hangi halife döneminde ortaya çıkmıştır?

28 / 50

Osmanlı’da ilk düzenli askeri birlikler ne zaman oluşturulmuştur?

Orhan Bey zamanında fetih hareketleri genişleyip devlet gelişme gösterince askerî, malî ve idarî düzenlemelerin yapılması gerekti. Orhan Bey, öncelikle orduyla ilgili düzenlemeler yaptı. İlk düzenli askerî birlikler, İznik’in fethinden önce Bursa Kadısı Çandarlı Kara Halil’in teklifleri doğrultusunda oluşturuldu. Yaya ve Müsellem denilen bu askerlerden meydana gelen birliklere Türk gençleri alınmıştı. Müsellemler atlı askerlerdi.

29 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Abbasiler döneminde ordularda özel yetiştirilmiş okçu birliklerine verilen addır?

Müşât veya reccâle: kılıç, kalkan ve mızrakla donatılmış yaya birlikleri idiler. Fürsân: Atlı birlikler miğferli ve zırhlı olup mızrak ve savaş baltaları taşırlardı. Rumât: Özel yetiştirilmiş okçu birlikleri vardı. Neffâtün: neft yani petrole bulaştırılmış paçavraları düşman üzerine atan askerî birliğin adıydı.

30 / 50

Emeviler döneminde orduyu oluşturan bölümlerden hangisi süvari birliklere verilen addır?

31 / 50

Fethedilen topraklardan elde edilen cizye ve haraç vergileri hazine gelirlerinin artmasına ve devletin zenginleşmesine sebep olunması durumu aşağıdaki hangi halife döneminde yaşanmıştır?

32 / 50

Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

Tımarlı sipahilerin önemli illerdeki komutanlarına sipahi değil subaşı denir.

33 / 50

“Neffatün” aşağıdakilerden hangisine karşılık gelmektedir?

34 / 50

Abbasilerde aşağıdakilerden hangisi 1.000 askeri komuta etmiştir?

35 / 50

Anadolu’da ilk Türk donanmasını kim kurmuştur?

36 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Abbasîlerin ordusunda bulunan beş temel gruptan biridir?

37 / 50

Kadı adına keşif yapan veya mahkemenin yetki alanındaki davalara bakan kişiye ne ad verilir?

38 / 50

Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet’ten önce kullanılan silahlardan birisi değildir?

39 / 50

Abbasiler devrinde, içlerinde bedevilerin, köy, kasaba ve şehir halkının, ulema ve sûfilerin yer aldığı gönüllü olarak savaşan kişilere ne ad verilirdi?

40 / 50

Semerkant’ta imal edilmeye başlanan kâğıdın daha sonra tüm İslâm dünyasına yayılması aşağıdaki hangi olaydan sonra olmuştur?

41 / 50

Büyük Selçuklularda ve Anadolu Selçuklularında sivil idarenin en üst memuriyeti aşağıdaki sembollerden hangisi ile temsil edilir?

42 / 50

Aşağıdaki devletlerden hangisi tuğ kullanmıştır?

43 / 50

zerinde hilâl ve yıldız işareti bulunan kırmızı (al) sancak Osmanlı Devleti’nin millî bayrağı hangi yüzyılın ilk yarısında olmuştur?

44 / 50

Aşağıdakilerden hangisi II. Mahmut tarafından 1826 yılında Yeniçeri Ocağı ortadan kaldırılmasıyla yerine kurulan ordudur?

II. Mahmud zamanında kurulan Asâkir-i Mansûre-i Muhammediyye hassa ve mansûre adlarıyla iki sınıfa ayrıldı.

45 / 50

Gönüllü askerlik sisteminin yanında düzenli ve daimi ordu kurulması hangi yöneticinin zamanında olmuştur?

46 / 50

Baruta bağlı ateşli silâhlar hangi yüzyılda etkin hâle gelmiştir?

İlk defa Çin’de keşfedildiği bilinen barut, XIII. yüzyılın ortalarından itibaren Çin, Endülüs ve Ortadoğu İslâm devletlerinde kullanılıyordu. Selçuklu ordusunda barutçular, nakkab denilen kale delicileri vardı. Baruta bağlı ateşli silâhların etkin hâle gelmesi ise ancak XIV. yüzyılda oldu. Top kullanımı hızla yayıldı. Özellikle Fatih Sultan Mehmet zamanında Osmanlı topçuluğu ciddi bir
ilerleme gösterdi.

47 / 50

Talîa veya mukaddeme’nin anlamı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

48 / 50

Kılıç, kalkan ve mızrakla donatılmış yaya birliklerine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

49 / 50

İslam tarihinde ilk deniz seferi kim tarafından gerçekleştirilmiştir?

50 / 50

Devşirmeden gelen Yeniçerilerin aldıkları maaşın adı aşağıdakilerden hangisidir?

Puanınız