Din Felsefesi – Test 1

Tarafından oluşturuldu Arif_Arslaner

Din Felsefesi - Test 1

1 / 50

Varlık, hem bilimin hem de felsefenin inceleme alanını oluşturur. Ancak bilimin ve felsefenin varlığa bakış açıları arasında fark vardır. Aşağıdaki yargılardan hangisi, bilimin varlığa bakış açısını yansıtmaz?

 

 

2 / 50

Evrendeki varlık ve olaylar bir neden-sonuç ilişkisi içinde ortaya çıkar. Meydana gelen her şeyin açıklayıcı bir nedeni vardır ve hiçbir şey, neden olmaksızın ortaya çıkmaz. Her şeyin ilk nedeni de Tanrı'dan başkası olamaz. Bu parçaya dayanarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

3 / 50

İnsan zihninde mükemmellik ve sonsuzluk gibi düşünceler vardır. Bunları mükemmel olmayan insan meydana getirmiş olamaz. O hâlde, bu sıfatların ait olduğu, mükemmel ve sonsuz olan Tanrı vardır. Bu açıklama, Tanrı'nın varlığını kanıtlamak için kullanılan hangi delile örnektir?

4 / 50

Din felsefesinin temel problemlerinden birisi Tanrı'nın peygamberlerle nasıl iletişim kurduğu problemidir. Dine inanan bir kişi ise bunu problem olarak görmeyip, bu duruma iman eder. Bu parçadan hareketle aşağıdakilerin hangisine ulaşılabilir?

5 / 50

Sartre'a göre ahlaki eylem, özgür bir eylemdir. Bundan dolayı bireyin uymak zorunda olduğu bir yasa, bir gelenek, bir kural koyucu yoktur. Bu görüşüyle Sartre'ın aşağıdakilerden hangisine karşı olduğu söylenebilir?

6 / 50

Dini ele alan filozoflar, herhangi bir dinin yanında ya da karşısında bulunmazlar. Buna göre, din felsefesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

7 / 50

İnsanların yasalara uymayacağından endişe duyduğu için, onları korkutmak ve suç işlemekten alıkoymak amacıyla din, bilge kişiler tarafından uydurulan bir kavramdır. Bu parçadaki görüş, dinin ortaya çıkışını aşağıdakilerden hangisine bağlamıştır?

8 / 50

Tanrılar üzerine bilgi edinmede çaresiz kalıyorum. Nasıl var oldukları, ne şekilde oldukları üzerine kesin bir yargıya sahip değilim. Duyularım ve aklım bu konuda yetersiz kalıyor. Bu görüşten hareketle aşağıdakilerin hangisine ulaşılabilir?

9 / 50

Dini inançların kendi içinde bir bütünlük ve tutarlılık oluşturup oluşturmadıklarını, bu inançların doğurduğu sonuçlar ile ne gibi bir açıklama gücüne sahip olduklarını eleştirel bir açıdan irdelemeye ve değerlendirmeye çalışan ilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

10 / 50

Din felsefesi, din üzerine düşünmektir. Dinin temel savlarını ve temel kavramlarını felsefi olarak ele almaktır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi din felsefesinin tutumu olamaz?

11 / 50

. Tanrı, evreni yarattıktan sonra dünya ve insanlarla ilişkisini sürdürmektedir. Onlara bir kader tayin etmekte, peygamber, kutsal kitap, din göndermektedir. O'nun izni olmadan dalından bir yaprak bile kopmamaktadır. Bu parçaya dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

12 / 50

Teoloji, dini ve Tanrı'yı konu alan, bu konuları, inanılan kutsal kitap, peygamber ve din âlimlerinin görüşleri çerçevesinde temellendirmeye çalışan bir alandır. Buna göre, teoloji için aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

13 / 50

Evrende var olan her şey belli bir nedenden kaynaklanarak var olur ve her şey, yine bu kaynağa yönelik hareket eder. Bu da her şeyin bir ilk nedeninin olduğu fikrini ortaya koyar, ki o da Tanrı'dan başkası olamaz. Bu parçadan ulaşılabilecek yargı, aşağıdakilerden hangisidir?

14 / 50

Felsefe, dinî temellendirirken aşağıdakilerden hangisini yapmaktan kaçınır?

15 / 50

Her şeyin bir nedeni vardır, nedenin de bir nedeni vardır. Bu nedenler zinciri geriye doğru ilerletildiğinde sonsuzluğa kadar gidemez. Bu nedenle her şeyin ilk nedeni Tanrı'dır. Bu parçaya dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

16 / 50

  • Alemin zamansal bir başlangıcı vardır. O halde aleme varlık veren, onun zamansal başlangıcını nedenleyen bir varlık vardır. O da Allah (c.c.).
  • Kindi, Gazâli ve diğer kelamcılar tarafından savunulmuştur.
  • Çağdaş din felsefesi literatüründe bu kanıta «Kelam Kozmolojik Kanıt» denilir.Hakkında bilgi verilen delil aşağıdakilerden hangisidir?

17 / 50

Evrenin temel maddesi nedir? sorusuna Thales "su" cevabını vermiştir. Anaksimandros "apeiron", Anaksimenes "hava", Herakleitos "ateş" şeklinde cevap vermişlerdir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

18 / 50

İnsanoğlu önceleri varlıkla ilgili açıklamalarını mitolojiye dayandırırken, daha sonra doğa olaylarını yine doğal nedenlerle açıklamaya başladı. Bu durum felsefeyi ortaya çıkaran temel etken olmuştur. İnsanoğlunun varlığa hangi bakış açısı, felsefeyi başlatan unsur olmuştur?

19 / 50

Dinin temel iddialarını, inançlarını ve kavramlarını ele alan disipline din felsefesi denir. Aşağıdakilerden hangisi din felsefesinin doğrudan ele aldığı kavramlardan biri değildir?

20 / 50

İslâm felsefesinin en önemli temsilcileri olan Fârâbî ve İbn Sînâ ilâhiyyât, nübüvvet ve meâd (ahiret) gibi temel meseleleri de konu edinmiş olmakla birlikte görüşleri büyük ölçüde Aristotelesçi-Yeni platoncu gelenek çerçevesinde şekillenmiştir.

Bu doğrultuda onlar âlemin meydana gelişini yaratma ile değil, hangi nazariye ile açıklama yoluna gittiler?

 

21 / 50

Her din, Tanrı tarafından ifade edilen belli doğrulardan oluşur. O dine mensup olan insanlar, bu doğruları sorgulamadan benimserler. Din doğrularının sorgulanmadan benimsenmesi aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

22 / 50

“Din Felsefesi “kavramını ilk defa kullanan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

 

23 / 50

Metafizik kavramını ilk kez, Aristoteles'in ölümünden sonra, Aristoteles'in eserlerini sınıflandırırken Rodoslu Andronikos kullanmıştır. Metafizik, doğa ötesi sorunlarla ilgili ussal açıklamaları içeren bir felsefe disiplinidir. Buna göre, aşağıdaki sorulardan hangisi metafiziğin alanına girmez?

24 / 50

Din felsefesi; dinin temel ilkelerini, özünü, doğasını, kapsamını anlamaya ve açıklamaya çalışan felsefenin alt dalıdır. Aşağıdakilerden hangisi din felsefesinin kapsamına girmez?

25 / 50

Tasavvuf düşüncesine göre insan, kendi iç tecrübeleriyle Tanrı'nın varlığını dolaysız ve apaçık bir biçimde yaşayabilir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

26 / 50

En ilkel din olan fetişizmden başlayarak monoteizme kadar tüm dinler, inanç temelinden hareketle olayları dogmatik olarak açıklar. Bu parçada dinin hangi özelliği açıklanmıştır?

27 / 50

Din felsefesinin amacı; dini, inanca değil, akla dayanarak açıklamak ve sorgulamaktır. Bu cümleye göre; din felsefesinin dine bakış açısı için, aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

28 / 50

İlk filozoflar doğal olarak önce çevrelerinde olan biteni merak etmişlerdir. Değişen şeylerin içinde değişmeden kalan bir şeyin olup olmadığını sorgulamışlardır. Bu parçada anlatılanlar, felsefenin hangi alanına ilişkindir?

29 / 50

Mevlana'ya göre belli kuralları yerine getiren ve belli uygulamalarda bulunan herkes, Tanrı'nın varlığını, herhangi bir kanıt gerektirmeyecek bir açıklık ve yoğunlukta kendi içinde hissedecektir. Bu parçaya dayanarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

30 / 50

Teoloji de tıpkı din felsefesi gibi dini ve Tanrı'yı konu edinir. Ancak teoloji, din felsefesinden farklı olarak insanların inançlarını kuvvetlendirmeye çalışır. Buna göre teolojinin hangi açıdan din felsefesinden farklı olduğu söylenebilir?

31 / 50

Teoloji, din felsefesinden farklı olarak dinin ve dinsel inanışların yanında olur ve dinsel yargıları hiçbir şekilde sorgulamaz. Buna göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

32 / 50

Farabi"ye göre Tanrı zorunlu varlıktır. Diğer varlıkların ise zorunluluğu yoktur. Buna göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? 

33 / 50

Din felsefesi’nin  bir bilim dalı olmasını sağlayan kişi kimdir?

 

34 / 50

Aşağıdakilerden hangisi ahlak felsefesinin kavramlarından değildir?

35 / 50

Din felsefesiyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğru değildir? 

36 / 50

Aşağıdakilerden hangisi, din psikolojisi araştırmalarında bilgiyi düzenleme ve yorumlama yaklaşımlarından değildir?

37 / 50

Her yoktan var olanın var olması için bir neden gereklidir. Evren, yokken var olmuştur. Evrenin var oluş nedeni Tanrı'dır. Gazali'nin bu görüşü aşağıdaki kanıtlamalardan hangisine örnektir?

38 / 50

Din felsefesini, teoloji ile karıştırmamak gerekir. Çünkü;  teoloji dogmatik bir özellik taşır. Ancak din felsefesi dine eleştirel yaklaşır. Teolojinin dogmatik olmasının anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

39 / 50

Aşağıdaki yargılardan hangisi, felsefenin varlığa yaklaşımını yansıtmaz? 

40 / 50

Din felsefesi, dinin temel savlarını ve kavramlarını kendine özgü bakış açısıyla ele alıp inceler. Aşağıdakilerden hangisi din felsefesinin sorduğu sorulardan biri değildir?

41 / 50

İbn Rüşd Tanrı'nın varlığına dair hangi delili ile meşhurdur?

42 / 50

Descartes, Tanrı'nın her sağlıklı insan aklı tarafından kabul edilmesi gereken bir varlık olduğunu ve bu anlamda da Tanrı'nın var olduğunu savunur. Bu görüşten hareketle aşağıdakilerin hangisine ulaşılabilir?

43 / 50

Evren denen bu mükemmel yapının bir yapıcısı, bir mimarı vardır ki o da Tanrı'dır. Bu cümle, Tanrı'nın varlığını kanıtlama yollarından hangisine uygundur?

44 / 50

• Zaman ve mekânda yer kaplar.

• Değişime ve oluşa tabidir.

• İnsandan bağımsız olarak vardır.

Bu açıklamalar, aşağıdaki varlık alanlarından hangisine aittir?

45 / 50

Aşağıdakilerden hangisi din felsefesinin sorunlarından biri değildir?

 

46 / 50

Varlık felsefesi; varlığın özünü, ilk nedenlerini ve ilkelerini araştırarak, varlığın gerçekte ne olduğunu ortaya koymaya çalışır. Aşağıdakilerden hangisi, varlık felsefesinin cevap aradığı sorulardan biri olamaz?

47 / 50

Orta Çağ Hristiyanlık dünyasına göre, her şey İncil'- de mevcuttur. İncil'in dışında hakkikat ve hayat tarzı arayanlar cezalandırılmıştır. Hristiyanlığın bu anlayışı aşağıdakilerden hangisine ters düşer?

48 / 50

Din felsefesi, herhangi bir dinî inancı baştan doğru kabul edip savunmacı bir tutum içine girmez. Bunun yerine farklı dinler tarafından ileri sürülen değişik hakikat iddialarının felsefi dayanaklarını araştırır. Buna göre, din felsefesiyle ilgili aşağıdakilerin hangisi söylenebilir?

49 / 50

İnsanın evrendeki durumu, bir kedinin kitaplıktaki durumu gibidir. Görür, işitir; ama hiçbir zaman anlayamaz. James, bu sözüyle aşağıdakilerden hangisini vurgulamıştır?

50 / 50

İnsan elinden çıkan bir nesne düzen, plan ve amaç bakımından ne kadar mükemmelse, biz o nesnenin o ölçüde zeki, bilinçli, plan yapan bir varlığın ürünü olduğunu düşünürüz. Aynı şekilde evrendeki düzen, bize bir yaratıcının var olduğunu göstermektedir. Bu parçaya dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

Puanınız

0%