İslam Tarihi – Zorlayan Sorular – 1

İslam Tarihi - Zorlayan Sorular 1

1 / 20

İslam öncesi dönemde;
 • Devletin adı farklı kaynaklarda menazire olarak da geçer.
 • Bizans ve Arap kabilelerinden gelebilecek saldırılara karşı Sasanilere göre tampon bölge olarak görülmüştür.
 • Nasturi Hristiyanlığının merkezi haline gelmiştir.
 • Hz. Ebu Bekir dönemi‘nde Halid bin Velid tarafından fethedilmiştir.
devlet hangisidir?

2 / 20

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Osman dönemi uygulamaları arasında yer almaz?

3 / 20

Samimi bir Müslüman olan Abdullah b. Übey’in oğlu Abdullah, Allah Resulü’nün (s.a.v) huzuruna çıktı: “Ya Resulallah! Babamın yaptıklarını işittim. Onu öldürmek istediğinizi haber aldım. Eğer bunu yapmak gerekiyorsa bana emredin, ben yapayım! Eğer onu benden başka biri öldürürse nefsime hâkim olamam da bir kâfir sebebiyle bir mümini öldürerek cehenneme müstahak olurum!” dedi. Bunun üzerine Hz. Peygamber: “Hayır, bilakis ona lütfederiz ve bizimle beraber kaldığı müddetçe onunla iyi arkadaşlık ederiz” diyerek bir münafığın iman eden oğlunun gönlünü almıştı. Sahabiler hangi gazvede çıkardığı kargaşa sebebiyle Abdullah b. Übey’in öldürülmesini istemişti?

4 / 20

 • Sasaniler onun döneminde tamamen yıkıldı.
 • Zatü’s Savârî Deniz Savaşı‘nda İslam donanması Bizans’ı yenerek ilk zaferini kazandı.
 • Hazar Türkleri ile savaşıldı.
Yukarıda hakkında bilgi verilen dönem aşağıdakilerden hangisidir?

 

5 / 20

Gazveler arasında; “Onlar size yukarınızdan ve aşağınızdan gelmişlerdi; gözler de dönmüştü, yürekler ağızlara gelmişti; Allah için çeşitli tahminlerde bulunuyordunuz. İşte orada, inananlar denenmiş ve çok şiddetli sarsıntıya uğratılmışlardı.” Ahzâb, 10-11) ayetiyle müminlerin yaşadığı ruh hâli gözler önüne serilmişti. Müslümanların, ardı arkası kesilmeyen saldırıların yaşandığı bu savaşta namazlarını vaktinde eda edemedikleri de oldu. Resulullah(s.a.v.) namazlarının aksaması üzerine Allah’tan(c.c.) müşrikleri de evlerinden alıkoymasını istedi. Yukarıda bahsedilen gazve aşağıdakilerden hangisidir?

6 / 20

Emevi halifelerinden olan;
 • Hz. Ali’nin oğlu Hz. Hüseyin onun halifeliğini tanımayarak karşı çıktı.
 • Hz. Hüseyin’in üzerine ordu göndererek Kerbela mevkiinde şehit edilmesine neden oldu. (681)
 • Onun döneminde Ukbe B. Nafi komutasındaki Emevi orduları Kuzey Afrika’nın fethini tamamlayarak Atlas Okyanusuna ulaşmışlardır.
Yukarıda hakkında bilgi verilen halide kimdir?

7 / 20

Birinci Akabe Biatı, Bi'setin 11. yılında Akabe mevkiinde Müslüman olan altı Medineli, bir sene sonra aynı yerde buluşacaklarına dair Resûl-i Ekrem Efendimize söz vermişlerdi. Akabe denen küçük ve dar vadide, bir gece vakti gizlice Resûl-i Ekremle buluşarak görüştüler.
I.    Ahlaki prensipler üzerine yapılmış bir biattır.
II.   Cihad ve savaş esaslarını içermediğinden dolayı kadınlar biatı olarak isimlendirilmiştir.
III. . Siyasi yoğunluklu bir sözleşmedir.
IV.  Hz. Peygamber’in Medine hicretinin kapıları açılmıştır.
Buna göre; I. Akabe biatı ile ilgili hangisi doğrudur?

8 / 20

 • Ben âlemlere rahmet olarak gönderildim.
 • Güneş’i sağ elime, Ay’ı da sol elime koysalar yine de yolumdan dönmem.
 • Ey Müslümanlar, şayet birinize haksız bir muamelede bulunmuşsam onu ödemeye hazırım.
 • Kimin hakkı varsa işte şahsım, işte malım; gelsin, alsın.
 • Müslüman, insanların elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir.

Bu hadislerden Hz. Muhammed’in(sav.) kişilik özellikleri ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

 

9 / 20

Hz. Peygamber(s.a.v) farklı amaçlarla çeşitli bölgelere küçüklü büyüklü seriyyeler gönderdi. Bu seriyyelerin ilki Ramazan’da hicretin yedinci ayında görevlendirildiği ve otuz sahabenin katıldığı Seyfü’l-bahr Seriyyesi’dir. Bu seriyyenin taşıdığı beyaz renkte bir bayrak Hz. Peygamber’in edindiği ilk sancak olma özelliği taşıyordu. O, bu sancağı kim için bağlamıştı?

10 / 20

Müşriklerin baskı ve zulümleri herhangi bir himayesi bulunmayan müminler için iyice zorlaşmıştı. Allah Resulü(s.a.v) ise ashâbının daha güvende olmalarını arzu ediyordu. Bu nedenle Hz. Muhammed (s.a.v) özellikle Mekke’de baskı altında kalan müminlere Habeşistan’a hicret etmelerini isteme nedenleri arasında;
I.  Habeşistan kralı Necaşi Ashame’nin, ehl-i kitap olması.
II.  Kureyş ile Habeşistan arasında ticari antlaşmanın olması
III. İkliminin Mekke'den daha iyi olması
Yukarıdakilerden hangisileri sayılabilir?

11 / 20

Birer ay arayla meydana gelen ilk üç seriye, şunlardır:
I. Hicretin 1. Yılı ramazan ayında (Mart 623), yani hicretten yedi ay sonra yapılan Sîfülbahr seferi.
II. Yine aynı yılın şevval ayında bir süvarî birliği tarafından gerçekleştirilen Râbiğ seferi.
III. Bundan bir ay sonra Zilkade ayında düzenlenen Harrâr seferidir.
Verilen seriyyelerin kumandanları sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?
I    -    II    -   III

12 / 20

İslam tarihinde Peygamberimizin (s.a.v) Hira mağarasında inzivaya çekilmesine ne ad verilir?

13 / 20

 • Kamer (ay), Şems (güneş), Astar (çoban yıldızı) önemli tanrılarındandır.
 • Bölgenin Habeşistan hakimiyetine girdiği dönemde Yemen valisi Ebrehe Kabe’yi yıkma girişiminde bulunmuştur.
 • Sasani hakimiyet sırasında Yemen valisi Bazan İslamiyeti kabul ettiği için Sasani’nin Yemendeki son, İslam’ın ise Yemendeki ilk valisi olarak bilinir.
Hakkında bilgi verilen devlet aşağıdakilerden hangisidir?

14 / 20

Hz. Muhammed(s.a.v)’in elçiler vasıtası ile İslam’a davet mektubu gönderdiği hükümdar ve emirlerden bazıları elçilere kötü muamele etmiştir.
I.   Mısır Mukavkıs’ı ve Ummân Emirleri
II.  Bizans İmparatoru ve Bahreyn Emiri
III. İran Hükümdarı ve Gassânî Kralı
Yukarıda verilenlerden hangileri kötü muamele etmiştir?

15 / 20

I.   Bir kabilenin başka bir kabileyle dostluk kurması, akraba olması.
II.  Bedevilerdeki Kabile meclisinin şehirdeki karşılığı.
III. Kureyş kabilesinin alt kollarının ileri gelenlerinin toplantı yeri.
Yukarıda açıklamaları verilen kavramların doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
I   -   II   -   III

16 / 20

Emeviler Döneminde,
I.    İlk Arap parasının basılması,
II.   Arap olmayan Müslümanlara mevali (köle) adı verilmesi
III. Aileler arasında iktidar mücadelesi olması
olgularından hangileri, Arap milliyetçiliğinin göstergesi sayılabilir?

17 / 20

Kölelerden en ağır işkencelere maruz kalan Bilal-i Habeşî’dir.  Bilal-i Habeş-i kim tarafından öğlen saatlerinde kızgın kumların üzerine yatırılır; sonra da göğsünün üzerine büyük taşlar konularak işkenceye maruz bırakılırdı?

18 / 20

Hz. Peygamber(s.a.v), kurduğu mutlu yuvada hayatının yirmi beş yılını Hz. Hatice ile geçirmiştir. Hz. Hatice hicretten yaklaşık üç yıl kadar önce Ramazan ayının onuncu günü vefat etmiş ve Hacûn Kabristanı’na defnedilmiştir. Hacûn Kabristanı nerede bulunmaktadır?

19 / 20

 • Onun devri Abbasiler’in en parlak devridir.
 • Bermeki vezir ailesi yönetimde etkili olmuştur.
 • Binbir gece masalları onun zamanında yazılmıştır.
Yukarıda bahsedilen halife dönemi aşağıdakilerden hangisidir?

20 / 20

İslam öncesi Arap toplumuyla ilgili,
I.    Darun Nedve adlı bir meclis vardır.
II.   Bu meclise ancak kırk yaş üstü olanların katılabiliyordu.
III. Meşura denilen bir onay makamı vardı.
IV. Arapların Cahiliye dönemi çirkin davranışlarına Fedailü’l-arab denirdi.
İfadelerinden hangilerinin doğru olduğu söylenebilir?

Skorunuz

0%