Tecvid – Test 2

Tecvid - Test 2

1 / 50

‘İlmi kıraate’ kaynak olan en-Neşr gibi eserlerde ‘Tenvinli kelimelerde revm ve işmam yapılır’ ifadesi geçmektedir. Bu ifadeyi en güzel açıklayan cümle hangisidir?

2 / 50

- lafzındaki lam harfinden önceki harf fethalı ise lam harfi nasıl okunur?

3 / 50

Aşağıdakilerden hangisi idğamın şartlarından değildir?

4 / 50

İhfa uygulamasında Ğunne miktarı yani (ğunneyi tutma ölçüsü) ne kadardır?

5 / 50

örneğinde hangi tecvid kuralı vardır?

6 / 50

‘ iklap, izhar, ihfa, isti’la, kalkale’ harflerinin sayıları hangi şıkta doğru verilmiştir?

7 / 50

İmam-ı Asım ve rivayeti hafs kıraatinde kaç tane sekte vardır?

8 / 50

Teshil ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

9 / 50

Kasr etmek tecvidde hangi anlamlarda kullanılmamaktadır?

10 / 50

Kelimesindeki Ra harfi nasıl okunur?

  • Ra harfi sakin olup kendinden önceki harf esreli olursa ve ra’dan sonra isti’lâ harfleri denilen kalın harflerden kelimelerinde geçen harflerden birisi gelirse ra kalın okunur.

11 / 50

Ayet-i kerimesinde vakıf halinde hangi tecvidler oluşur?

12 / 50

İhfa olunan nun harfine hangi isim verilir?

13 / 50

Kelimesinde ki tecvid aşağıdakilerden hangisi değildir?

14 / 50

kelimesinde vakıf halinde hangisi söylenemez?

iskân: harekeli harfi sakin olarak okumak.

15 / 50

Vakıf halinde kelimesinde hangi tecvidler vardır?

16 / 50

Kelimesindeki (Ra) harfi vakıf halinde nasıl okunur?

17 / 50

- Aşağıdakilerin hangisi İdğam bileğunne için doğru değildir?

18 / 50

Kelimesindeki Ra harfi nasıl okunur?

19 / 50

Ra harfinin kalın okunduğu durumlara ne ad verilir?

20 / 50

İzhar yapmanın hikmeti ile ilgili hangi cümle söylenebilir?

21 / 50

örneğinde hangi tecvid kuralları vardır?

22 / 50

Sakin mim yine harekeli bir mim e uğrarsa ne olur?

23 / 50

Asım ve rivayeti hafsa göre örneğindeki lam - ra arasındaki tecvid için hangisi söylenemez?

24 / 50

Kur’an-ı Kerimdeki bazı harflerin altında bulunan kasr قصر işareti neden konmuştur?

25 / 50

- ayetindeki sekte hangi surededir?

26 / 50

ayetinde hangi tecvidler vardır?

27 / 50

Şuara suresinin 1. ayetinde vakıf halinde hangi tecvidler oluşur?

28 / 50

Aşağıdaki tecvidlerin hangisinde ğunne yoktur?

29 / 50

kelimelerin hangisinde kalkale en şidetli olarak telaffuz edilir?

30 / 50

Aşağıdakilerden hangisi İzhar-ı kelime-i vahide için doğru değildir?

31 / 50

Kelimesindeki ‘nun’lar arasında hangi tecvid kuralı vardır?

32 / 50

İklab yapıldığında iklab uygulamasında hangisi yoktur?

33 / 50

İklabın hükmü nedir?

34 / 50

Kelimesindeki lam ve ra arasındaki tecvid hangisidir?

35 / 50

Aşağıdakilerin hangisi izhar çeşidi değildir?

36 / 50

Kelimesindeki Ra harfi vakıf halinde nasıl okunur?

37 / 50

Yukarıdakilerden hangisi İdğam meal ğunnenin nakıs olanlarındandır?

38 / 50

Kelimesinde sırası ile hangi tecvid kuralları vardır?

39 / 50

kelimesinde ki ikinci hemzeye ait bir özelliktir. Kelime anlamı kolaylaştırmak demek olup, hemzenin şiddet sıfatı giderilip, ‘hemzeyi’ hemze ile elif veya (he) arası bir sesle okumaktır ki bu ses tam elif değildir tam (he) de değildir. Burada anlatılmak istenen konu hangisidir?

40 / 50

Aşağıdakilerin hangisi İdğam mütecaniseyn harflerinden değildir?

41 / 50

örneklerinin ortak özellikli tecvid kuralı hangisidir?

42 / 50

Kelimesindeki Ra harfi nasıl okunur?

43 / 50

Verilen kelimelerden hangisinde teshil ile okuma şekli yoktur?

44 / 50

Meryem suresinin birinci ayet-i kerimesinde sırasıyla hangi tecvidler vardır?

45 / 50

örneğinde sırayla hangi tecvid vardır?

46 / 50

örneğinde hangi tecvid kuralları vardır?

47 / 50

Kelimesinde hangi tecvid vardır?

48 / 50

- kelimesinde vakıf halinde hem kalkale hem İşmam birlikte yapılırmı? Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

49 / 50

Kalkale sıfatı,sıfatı lazımedendir. Bu ifadeye göre Namazda Zammu sure okurken kalkale yapılması gereken yerde kalkale yapılmasa namaz bozulurmu?

50 / 50

Kelimesindeki ‘mim ile ba’ arasındaki tecvide ne ad verilir?

Skorunuz