Tecvid – Test 2

Tarafından oluşturuldu Arif_Arslaner

Tecvid - Test 2

1 / 50

Ayet-i kerimesinde vakıf halinde hangi tecvidler oluşur?

2 / 50

- ayetindeki sekte hangi surededir?

3 / 50

- lafzındaki lam harfinden önceki harf fethalı ise lam harfi nasıl okunur?

4 / 50

Aşağıdakilerin hangisi İdğam mütecaniseyn harflerinden değildir?

5 / 50

Kelimesindeki Ra harfi vakıf halinde nasıl okunur?

6 / 50

İklabın hükmü nedir?

7 / 50

Kelimesinde hangi tecvid vardır?

8 / 50

Ra harfinin kalın okunduğu durumlara ne ad verilir?

9 / 50

‘İlmi kıraate’ kaynak olan en-Neşr gibi eserlerde ‘Tenvinli kelimelerde revm ve işmam yapılır’ ifadesi geçmektedir. Bu ifadeyi en güzel açıklayan cümle hangisidir?

10 / 50

kelimesinde ki ikinci hemzeye ait bir özelliktir. Kelime anlamı kolaylaştırmak demek olup, hemzenin şiddet sıfatı giderilip, ‘hemzeyi’ hemze ile elif veya (he) arası bir sesle okumaktır ki bu ses tam elif değildir tam (he) de değildir. Burada anlatılmak istenen konu hangisidir?

11 / 50

Verilen kelimelerden hangisinde teshil ile okuma şekli yoktur?

12 / 50

Kelimesinde sırası ile hangi tecvid kuralları vardır?

13 / 50

Teshil ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

14 / 50

İklab yapıldığında iklab uygulamasında hangisi yoktur?

15 / 50

Kelimesindeki lam ve ra arasındaki tecvid hangisidir?

16 / 50

örneğinde hangi tecvid kuralları vardır?

17 / 50

‘ iklap, izhar, ihfa, isti’la, kalkale’ harflerinin sayıları hangi şıkta doğru verilmiştir?

18 / 50

- Aşağıdakilerin hangisi İdğam bileğunne için doğru değildir?

19 / 50

İhfa olunan nun harfine hangi isim verilir?

20 / 50

Şuara suresinin 1. ayetinde vakıf halinde hangi tecvidler oluşur?

21 / 50

Kasr etmek tecvidde hangi anlamlarda kullanılmamaktadır?

22 / 50

örneklerinin ortak özellikli tecvid kuralı hangisidir?

23 / 50

Vakıf halinde kelimesinde hangi tecvidler vardır?

24 / 50

Yukarıdakilerden hangisi İdğam meal ğunnenin nakıs olanlarındandır?

25 / 50

Asım ve rivayeti hafsa göre örneğindeki lam - ra arasındaki tecvid için hangisi söylenemez?

26 / 50

kelimesinde vakıf halinde hangisi söylenemez?

iskân: harekeli harfi sakin olarak okumak.

27 / 50

Aşağıdakilerin hangisi izhar çeşidi değildir?

28 / 50

Aşağıdakilerden hangisi idğamın şartlarından değildir?

29 / 50

İmam-ı Asım ve rivayeti hafs kıraatinde kaç tane sekte vardır?

30 / 50

Meryem suresinin birinci ayet-i kerimesinde sırasıyla hangi tecvidler vardır?

31 / 50

- kelimesinde vakıf halinde hem kalkale hem İşmam birlikte yapılırmı? Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

32 / 50

Sakin mim yine harekeli bir mim e uğrarsa ne olur?

33 / 50

Aşağıdaki tecvidlerin hangisinde ğunne yoktur?

34 / 50

Kelimesindeki Ra harfi nasıl okunur?

35 / 50

ayetinde hangi tecvidler vardır?

36 / 50

Kelimesindeki ‘mim ile ba’ arasındaki tecvide ne ad verilir?

37 / 50

Kelimesindeki (Ra) harfi vakıf halinde nasıl okunur?

38 / 50

Kelimesindeki Ra harfi nasıl okunur?

39 / 50

örneğinde hangi tecvid kuralı vardır?

40 / 50

örneğinde hangi tecvid kuralları vardır?

41 / 50

Kelimesindeki ‘nun’lar arasında hangi tecvid kuralı vardır?

42 / 50

örneğinde sırayla hangi tecvid vardır?

43 / 50

Kalkale sıfatı,sıfatı lazımedendir. Bu ifadeye göre Namazda Zammu sure okurken kalkale yapılması gereken yerde kalkale yapılmasa namaz bozulurmu?

44 / 50

Kelimesindeki Ra harfi nasıl okunur?

  • Ra harfi sakin olup kendinden önceki harf esreli olursa ve ra’dan sonra isti’lâ harfleri denilen kalın harflerden kelimelerinde geçen harflerden birisi gelirse ra kalın okunur.

45 / 50

kelimelerin hangisinde kalkale en şidetli olarak telaffuz edilir?

46 / 50

Kelimesinde ki tecvid aşağıdakilerden hangisi değildir?

47 / 50

Kur’an-ı Kerimdeki bazı harflerin altında bulunan kasr قصر işareti neden konmuştur?

48 / 50

İhfa uygulamasında Ğunne miktarı yani (ğunneyi tutma ölçüsü) ne kadardır?

49 / 50

İzhar yapmanın hikmeti ile ilgili hangi cümle söylenebilir?

50 / 50

Aşağıdakilerden hangisi İzhar-ı kelime-i vahide için doğru değildir?

Puanınız