MenüKapat

Türk İslam Edebiyatı – Dönem Sonu Notları – Arif Hocam

– XVIII. yüzyılda Nedim’in öncülüğünde başlayan akım aşağıdakilerden hangisidir?
CEVAP: Mahallileşme

– Hz. Ali ve oğlu Muhammed Hanefiyye’nin katıldığı savaşları anlatan dini destani mesnevilere ne ad verilir?
CEVAP: Cenkname

– Belâgatte bir düşüncenin gereğinden fazla sözle ifade edilmesine ————— denir.
CEVAP: Itnâb

– Türk edebiyatında ilk mesnevi örneği aşağıdakilerden hangisidir?
CEVAP: Kutadgu Bilig

– Tarikatın usul ve erkanının öğretildiği, dervişlerin ruhen ve ahlâken eğitilip olgun ve yetkin kişiler hâline geldikleri yere ne ad verilir?
CEVAP: Tekke

– Türk süfliliğinin en önemli temsilcisi kimdir ?
CEVAP: Hoca Ahned Yesevi

– “Muhibbi” mahlasıyla şiirler yazan Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir?
CEVAP : Kanuni (I. Süleyman)

– Genelde bir veya daha fazla yazar yahut şaire ait çeşitli sekil ve hacimlerdeki dini, din dişi, nesir ya da şiirlerden oluşan derleme kitaplara ne ad verilir?
CEVAP: Mecmua

– Hz. Peygamber (s.a..v)’in doğumunu anlatan manzum eserlere ne ad verilir ?
CEVAP: Mevlid

– Kelime olarak “fısıldamak, kulağa söylemek, iki kişi arasında geçen gizli konuşma” anlamlarını taşır. Bir kimsenin ellerini semaya kaldırarak dilediği şeyi Allah’tan gizlice istemesine denilmekle birlikte, edebiyatımızda, bağışlayıcı olan Yüce Allah’tan bir dilekte bulunmak için yazılan manzumelere verilen isimdir.
tanımı yapıan tür hangisidir?
CEVAP: Münacat

– Sözlükte bir kişinin sıfatlarını saymak, bir kişiyi vasıflandırmak anlamına gelen, Hz. Peygamber için Yazılan medih şiirleri aşağıdakilerden hangisidir?
CEVAP: Na’t

XIV. Yüzyılın önde gelen mutasavvıf şairlerinden biridir?
CEVAP: Yunus Emre

– Lamii Çelebi ‘nin (ö.1492) Nefahatül-üns çevirisi hangi tür eserlere bir örnektir
CEVAP: Tezkiretü’l-Necat

– Süleyman Çelebi’nin Mevlid olarak meşhur olan eseri aşağıdakilerden hangisidir?
CEVAP: Vesiletün-Necat

– Türk illerinde, Hoca Ahmet Yesevi’nin tasavvuf anlayışıyla kurumsallaşarak bir tarikat hüviyeti kazanan
CEVAP: yesevilik

– Türk İslam Edebiyatının aşağıdakilerden hangisiyle başladığı kabul edilir?
CEVAP: Kutadgu Bilig

– hhangisi Türkçe ilk manzum Esma-i Hüsna örneklerinden biridir?
CEVAP: İSA SARUHANİ ŞERHÜL ESMA’L HÜSNA

– XVIII. Yüzyıl sairlerindendir?
CEVAP: Nedim

– XX. yüzylda aruz veznini kullanarak geleneğe uygun şiirler kaleme alan ve Divan teşkil eden mutasavvıf (mutasavvıf) şairlerden biri değildir?
CEVAP: FİRUZABADİ

Türklerin Divan şiirine kazandırdığı nazım şekillerden biridir?
CEVAP: TUYUĞ

– Profane (dini- tasavvufi içerikli olmayan) şiirleri ile meşhur değildirr?
CEVAP: AHMET YESEVİ

– Hayattan, talihten şikâyet; felsefi düşünceler, dini, tasavvufi konular ve toplumsal yergilerin işlendiği, en az beş en fazla on bentten oluşan Birimi nazım aşağıdakilerden hangisidir?
CEVAP: TERKİB-İ BEND

– Hoca Ahmed Yesevi’nin halifeleri arasında yer almaz?
CEVAP: Niyazi Mısri

Değerlendirmek için tıklayın!
[Total: 0 Average: 0]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!