MenüKapat

Tefsir Tarihi ve usulü – Dönem Sonu Notları – Arif hocam

– “Kur’an kendi kendini tefsir eder” görüşü rivayet tefsir yöntemlerinin hangi kısmıyla alakalıdır?
CEVAP: Kur’an’ın Kur’an ile tefsiri

– Doğu-Batı kaynaklarını-herhangi bir ayırım yapmadan kullanarak Kur’an’ı kırk yılda tercüme eden mütercim ve Kur’an meali hangisidir?
CEVAP: Ömer Rıza Doğrul – Tanrı Buyruğu

– Tefsir ekolünün ortaya çıkmasını sağlayan en önemli etken hangisidir?
CEVAP: temsilcilerinin interdisipliner (değişik ilimlerde ihtisas sahibi) şahıslar olmasıdır.

– Tefsirin kendilerine malzeme sağladığı İslami ilimler hangisidir?
CEVAP: Kelam ve Fıkıh

– Süheylî’nin, etTa’rîf ve’l-İ’lâm fîmâ Übhime mine’l-Esmâ ve’l-E’lâm mine’l-Kur’ân adlı eseri hangi konuya aittir?
CEVAP: Mübhemâtü’l-Kur’ân

– “et-Tibyân fi Tefsîri’l-Kur’ân” adlı tefsiri aşağıdaki müfessirlerden hangisi kaleme almıştır?
CEVAP: Ebû Cafer et-Tûsî

– Seyyid Kutub’un kaleme aldığı “et-Tasvîru’l-Fennî fi’l-Kur’ân” hangi konuya aittir?
CEVAP: İ’cazu’l-Kur’an

– Allah hikmeti diledigine verir, Kime hikmet verilirse, ona pek çok hayır verilmiş demektir” ayetinde yer alan hikmetin
bir kısmını, “Kuran’daki nasih-mensüh ayetleri bilmek” şeklinde yorumlayan müfessir aşağıdakilerden hangisidir?
CEVAP: ibn Abbas

– Ayetlerin, herhangi bir meselenin dini hükmünü beyan etmek için inmesi hangi Kur’an ilminin çeşidine dairdir?
CEVAP: Sebeb-i nüzûl

– “Tercümanu’l-Kur’an” tabiri aşağıdaki sahabelerden hangisi için kullanılmıştır?
CEVAP: Abdullah b. Abbas

– Tefsir mekteplerinin üçüncüsü olarak kabul edilen Küfe Rey Mektebi’nin kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?
CEVAP: Abdullah b. Mesud

– Kuran ayetlerine tarihçi gözüyle yaklaşan modernist düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
CEVAP: Muhammed Arkoun

– Abdülkadir el-Furâtî’nin kaleme aldığı
el-Beyânü’l-Meânî adlı eseri hangi tür bir tefsirdir?
CEVAP: Nüzûl sıralamasına göre yazılan tefsir

– “Te’vîlâtu’l-Kur’ân” adlı tefsir hangi müfessir tarafından kaleme alınmıştır?
CEVAP: Maturidi

– Bazı sure yahut ayetlerin şifalı olduğunu bildiren Hadisleri aşağıdakilerden hangisidir?
CEVAP: Fezâilü’l-Kur’ân

– Kur’an’daki bilimsel hakikatleri içeren ayetlere _______ adı verilir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
CEVAP: Kevni Ayetler

– “Kur’an’ın benzerinin rahatlıkla ortaya konabileceğini, ancak Allah tarafından buna engel olunduğunu r (sarfu’l-himem ani’l-muârada)” iddia eden görüş hangi mezhebe aittir?
CEVAP: Mutazile

– Tefsir faaliyetlerini tevhid ve adalet prensiplerine dayandıran, akla büyük önem veren, sağlam akıl ile sahih naklin çelişmediğini; akıl ile nakil arasında çelişki varsa naklin tevil edileceğini benimseyen tefsir ekolü aşağıdakilerden hangisidir?
CEVAP: Mutezili Tefsir Ekolü

– “İnsanları sarhoş gibi görürsün, halbuki onlar sarhoş değillerdir” ayetine Müşkilu’l-Kur’an Açısından bakıldığında onda ne tür bir çelişki vehmi vardır?
CEVAP: Hakikat ve mecaz ayırımına dikkat edilmemesinden doğan çelişki vehmi

– Aşağıdaki konuların hangisi tevkifi olup alimler arasında bir görüş ayrılığı yoktur?
CEVAP: Kur’ân’ın sûrelere ayrılması

– Aksamu’l-Kur’an hakkında yazılmış olan “et-Tibyân fî Aksâmi’l-Kur’ân” adlı eseri kaleme alan kimdir?
CEVAP: İbn Kayyim

– Hz. Aişe’nin, “Hz. Peygamber, Cebrail’in kendisine öğrettiği belirli ayetlerden başka, Kur’an’dan birşey Tefsir usulü açısından tefsir etmedi.“ sözü, aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
CEVAP: Hz. peygamberin kur’an’ın tamamını değil bir kısmını tefsir ettiğini

– Mealcilik hareketi kapsamında “Ehl-ü’z-Zikr ve’l-Kur’ân” adlı hareketin kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?
CEVAP: Abdullah Çekrâlevî

– Burhani te’vilin islam düşüncesindeki Meşhur kuramcısı aşağıdakilerden hangisidir?
CEVAP: İbn Rüşd

– Aşağıdakilerden hangisi Medeni sürelerin özelliklerinden biri değildir?
CEVAP: Secde ayeti ihtiva etmesi

– Aşağıdakilerden hangisi bilimsel tefsire dair kaleme alınmış bir eserdir?
CEVAP: el-Cevahir fi Tefsîri’l-Kur’ân

– “Hz. Peygamber ve mü’minleri teselli etmek ve önceki Tüm peygamberlerle ümmetlerinden misaller vererek tüm peygamberlerin tebliğ yaptığını, her ümmetin benzer sıkıntılardan geçtiğini anlatmak “ hangi ilmin hedeflerinden
biridir?
CEVAP: Kıssasü’l-Kur’an

– Kur’an lafızlarının yaşadığı toplumda az kullanıldığı veya yabancı kaynaklı olduğu için anlaşılması zor olan kapalı lafızlara ne ad verilir?
CEVAP: Garib

– Kur’an’daki süre düzeni dikkate alınarak kaleme alınan fıkhi tefsir aşağıdakilerden hangisidir?
CEVAP: İbnü’l-Arabî’nin Ahkâmü’l-Kur’ân’ı

– Hz. Ebu Bekir’in “Her Kitabının Bir Sırrı Vardır, Bu Kitabının Sırrı Da Bazı Süre Başlarıdır “ sözü hangi konuya dahildir?
CEVAP: Hurûf-ı mukatta

– Mutezile mezhebine mensup olan Şerif Murteza’nın eseri aşağıdakilerden hangisidir?
CEVAP: Ğureru’l-Fevâid ve Dureru’l-Kalâid

– Kur’án’in icazı fikrini, -bu konudaki eserlerin daha sonraki dönemlerde görülmeye başladığını öne sürerek Hint ve İran kökenli dini etkiye dayandıran düşünce tarzı kim tarafından savunulmaktadır?
CEVAP: Câbirî

– İsraili haberlerin birinci dereceden kaynakları aşağıdakilerden hangisidir?
CEVAP: Miladî 70. yılda Romalı Titus’un zulmünden kaçarak Hicaz bölgesine yerleşen ve dinî eğitimlerine kendi medreselerinde devam eden Yahudiler.

– Hz. Peygamber (s.a.v) Seferde ve misafirlikte bulunmadığı zamanlarda inen vahiylere ne ad verilir?
CEVAP: El-Hadari

– “ed-Dürrü’l-Mensûr fi Tefsiri’1-Me’sûr” adlı tefsir hangi müfessire aittir?
CEVAP: Celâleddîn esSuyûtî

– Kur’an’in icazından söz edebilmek için bütün Kur’an’n Olması gerektiğini devrede öne süren mezhep aşağıdakilerden
hangisidir?
CEVAP: Mutezile

– Es-süfeha’ü – (sefiller/cahiller) kelimesi) Kur’an’a hangi Lehçeden geçmiştir?
CEVAP: Kinane

– Bir kelime ve nitelemenin Kur’an’da açık değil de ism-i işaretler, ism-i mevsuller, zamirler, cins isimleri, belirsiz
zaman zarfları ve belirsiz mekan isimleriyle zikredilmesine ne ad verilir?
CEVAP: Mübhem

– Aşağıdakilerden hangisi “es-sebu’t-tuvel” surelerden biri değildir?
CEVAP: Yasin

– Kuran’ın bir cilt halinde toplanmasının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
CEVAP: Yemame Savaşı

– Kuran kendi kendisini tefsir eder, görüşü rivayet tefsir yönetimin hangi kısmıyla alakalıdır?
CEVAP: Kur’an’ın Kur’an ile tefsiri

– İslam hukukunun kaynakları, genel olarak deliller ile birtakım yöntemlerinden oluşmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bir yöntemdir?
CEVAP: Kıyas

Değerlendirmek için tıklayın!
[Total: 2 Average: 5]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!