Menü Kapat

Tefsir Tarihi ve Usulü – Ara Sınav Notları – Arif Hocam

Tefsir Tarihi ve Usulü
  • 1. Resûlullah’ın zamanında Kur’ân’ın tamamını toplayan sahabeler:
   – Ali b. Ebî Tâlib
   – Mu’âz b. Cebel
   – Zeyd b. Sâbit
   – Übey b.Ka’b
  • “Ruhu’l-Küdüs kalbime şöyle üfledi: Hiçbir nefis ecelini ve rızkını tüketmeden ölmeyecektir.
   O halde Allah’tan korkunuz ve rızkınızı aramakta güzel bir yol tutunuz.”
   haberi, tefsir usûlü açısından neyi ifade etmektedir?
   Resûlullah’a vahyin geliş şekillerinden birini
  • Kur’ân’a ilk defa hareke görevi yapacak noktaları koyan kişi : Ebû’l-Esved ed-Dü’elî
  • Sahâbeyi Kur’ân’ı ezberlemeye sevk eden sebepler:
   – Namazda belli bir miktarda Kur’ân okumanın farz/vâcip oluşu
   – Güçlü bir hâfızaya sahip olmaları
   – Resûlullah’ın, Kur’ân eğitimi ve öğretimi ile bizzat ilgilenmesi
   – Kur’ân okuyanlara verilecek sevap ve mükâfâtın büyük olması
  • Her yıl Ramazan ayında Cebrâil Resûlullah’a gelerek o zamana kadar nâzil olan tüm âyetleri
   ona okur; Resûlullah da Cebrâil’e okurdu. Rasulullah ve Cabrail’in bu şekilde Kur’an’ı karşılıklı okumasına ne ad verilir? Arz
  • Senedi sahîh olup ya Arapça kaidelere ya da Hz. Osman döneminde çoğaltılan
   nüshalardan birinin hattına uygun olmayan kıraata ne ad verilir? Âhâd kıraat
  • Kur’ân ayetlerinin sayıları hakkında farklı rakamların ortaya çıkmasının sebeplerinden biridir? Surelerin başlarında bulunan besmelelerin bir ayet olarak kabul edilip edilmemesinde ihtilaf olması
  • Kur’ân’ın muhtevasının tespitini zorlaştıran sebeplerden biridir?
   Ayet ve surelerin konu bütünlüğü oluşturacak şekilde sıralanmaması
  • Medenî surelerin muhtevasıyla ilgili: İbadât ve muamelât konuları ağırlık kazanmıştır.
  • Bazı sûre yahut âyetlerin şifalı olduğunu bildiren hadisleri içeren literatür:
   Fezâilu’l-Kur’ân

<!–nextpage–>

 • Âyetin lafzî tahlilinden sonra ortaya çıkan manasını, makul ve kuvvetli delillerle
  desteklenmiş olmak şartıyla muhtemel manalarından bağlamına en uygun olana
  çevirmeye ne ad verilir? Te’vil
 • Asıl dildeki kelimelerin tertibine ve nazmına bağlı kalmaksızın herhangi bir sözün
  anlamını bazı şerh ve izahlarla başka bir dile nakletmeye ne ad verilir?
  Tefsîrî tercüme
 • Te’vîllerinin yapılması zorunlu olan âyet türleri hangisidir? Müşkil ve müteşâbih âyetler
 • ” i’n” sözcüğünü “ilim ve basiret” ; “fûk” sıfatını “kuvvet ve kudret” ; “el-veche” kelimesinide “varlık” şeklinde yorumlayan ta’vil türü hangisidir? Beyânî
 • “Tefsir” ve “tercüme” arasındaki farklar:
  Tercümeyle asıl metinden müstağni olma kastedilir, tefsir ise aslın yerine geçemez.
 • Tedvin dönemi müfessirleri:
  – Abdurrezzak b. Hemmam
  – Süfyanu’s-Sevri
  – Yahya b. Sellam
  – Ebû Ubeyde
 • Bakara, 283 ayyetinin “Orta Namaz İkindi namazıdır.” Hadisiyle açıklanması hangisini ifade eder: Mübhemin tafsili
 • İctihâdın mümkün olmadığı alana ait sahâbî açıklamalarına ne ad verilir?
  – Hükmen merfû haber
 • Tefsirde temayüz etmiş sahabeler:
  – Abdullah b. Mes’ûd
  – Ebû Mûsâ el-Eşari
  – Abdullab b. Abbâs
  – Ubeyy b. Ka’b
 • “Fatihasız Namaz Olmaz” Hadisi Namazda farz olan kıraatin Fatiha Suresi olduğunu göstermektedir. Buna göre yukarıdaki ayet ve onu açıklayan hadis arasındaki anlam ilişkisi hangisidir? Mutlakın takyidi
Değerlendirmek için tıklayın!
[Total: 1 Average: 5]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!