Menü Kapat

Tefsir – Dönem Sonu Notları – Arif Hocam

 • “Muhsin” kelimesinin anlamı: Allah’a kulluk görevini içtenlikle yerine getiren
 • ——- kalbin tasdiki, dilin ikrarı ve İslam’ın esası olan davranışları yerine getirmek olarak tanımlanan kavramdır: İman
 • Hz. Peygamber, En’âm suresinin 82. ayetindeki “İman eden ve imanlarına zulüm bulaştırmayanlar…” zulüm kavramı hangisiyle açıklanmıştır: Şirk
 • Nûh suresinde bahsedilen konular:
  – Nûh (as)’un daveti
  – İnsanın yaratılışı
  – Nûh kavminin helâki
  – Nûh kavminin ilahları
 • Nûh suresi 10. ayete göre Nuh(a.s.)’un kavmine yaptığı tavsiyelerden biri: Allah’tan bağışlanma dilemek.
 • Kur’an-ı kerim’in inişiyle ilgili olan “müneccemen” ifadesinin anlamı: Parça parça
 • Cehennemliklerin cezalandırılması ve cennetliklerin ödüllendirilmesiyle görevli olan meleklere ne ad verilir: Hazene
 • Hucurât suresiyle ilgili birçok nüzul sebebinin bulunmasının en önemli nedeni: Surenin Medeni olması ve son dönemde inmesi
 • Hucurat Suresinin ana konusu nedir: Temel ahlaki değerler ve davranışlar
 • Hucurat suresinin 1. ayetinde görülen sanat: Mecaz
 • Hucurat suresinin ilk ayetlerinin nüzulüne sebep olan tartışma, hangi sahabeler arasında yaşanmıştır. Hz. Ebubekir – Hz. Ömer
 • Hucurât suresinin ana kavramları:
  – Minnet
  – Zan
  – Nebe’
  – Kıst
 • Al-i İmran suresi 110. ayette görülen anlam ilişkisi: Maruf-münker-iman ilişkisi
 • Nisa Suresi 114. ayette görülen anlam ilişkisi: Maruf-sadaka-ıslah ilişkisi
 • Al-i İmran suresi 31. ayette yer alan “hubb” kelimesinin anlamı: Bir davaya bağlı olmak
 • Ahzap Suresi 72. ayette emr-i bil ma’ruf ve nehy an’il-münker ile ilişkili olan kavram: Emanet ve Sorumluluk
 • Kalem Sûresi 6. ayette geçen “el-meftûn” kelimesinin ifade ettiği anlam: Delilik
 • Mülk Sûresi 8. ayette bahsedilen ve peygamberlerin “uyarıcı” sıfatını ifade eden kavram: Nezir
 • Mülk Suresi 13.-14. ayetlere göre hangisi Allah’ın ilim ile ilgili
  sıfatlarından biridir: Latif
 • Haşr Sûresinde ehl-i kitaptan olan Nadiroğulları’nın “inkarcılar” olarak nitelendirilmesinin sebebi: Allah ve Resulune karşı cephe almaları
 • Haşr suresinde bahsedilen muhacirlerin özelliklerinden biridir: Yurtlarından ve mallarından uzaklaştırılmış olmaları
 • Haşr suresindeki bilgilere göre sürgünü hak eden Nadîroğulları yurtlarını hangi yönlerden mahvetmişlerdir? Vatandaşlık hakları-topraklarındaki mülkiyet hakları
 • Lokman suresi 22. ayetine göre “içten bir kulluk sergileyerek Allah’a yönelme”
  anlamına gelen kavram: Muhsin
 • Lokman suresi 2. ayette Kur’an’ın niteliği olarak zikredilen, aynı zamanda Allah’ın sıfatlarından biri olan kelime: Hakîm
 • Zâriyât sûresi 13- 14. ayetlerden geçen fitne kelimesinin anlamı: Azab
 • “el-Cebbar” sıfatının anlamı: Sınırsız ve karşı konulamaz bir irade sahibi olan
 • Mülk suresinin isimlerinden biri: Münciye
 • Salah kavramının zıddı: Fesad
 • Bir müfessir ayetlerde geçen bir kelimenin anlamını tespit ederken dikkat ettiği en önemli unsur: İlgili kelimenin ilkel anlamını öne almak.
 • İman kavramının anlamları:
  – Nefsin mutmain olması
  – Korkunun giderilmesi
  – Bir şeyi tasdik etmek
  – Kişinin güven içinde olması
 • Kur’ân’da inançsızlar, münafıklar ve kâfirlerin hissedecekleri korku olarak zikredilen kavram: Feza’
 • Takvâ kavramı:
  – Allah’ın emirlerini harfiyyen yerine getirmektir.
  – Allah’a karşı derin saygı şuuru içinde bulunmaktır.
  – Allah bilincini sürekli zihninde canlı tutmaktır.
  – Haramlardan sakınmaktır.
 • “Takvâ” kelimesinin semantik tanımında geçenler:
  – Allâh’a saygı duymak
  – Allâh’a karşı gelmemek
  – Allâh bilincini zihinde canlı tutmak
  – Allâh’ın azâbından korunmak
 • “Takvâ”nın Kur’ân’da geçen anlamları:
  – Tevhîd
  – Havf
  – Haşyet
  – İhlâs
 • Maruf sözcüğünün kök anlamları:
  – Atın yelesini kırkmak
  – Çok koku sürünmek
  – İşleri düzenlemek
  – Kavmin başkanı olmak
 • “Maruf” kelimesinin ayetlerde yer alan anlamları:
  – Peygamberlere tabi olma
  – Tevhid
  – Karz-ı hasen
  – Hayırla dua etme
 • İnanç, hüküm, zulmün terki, insaflı olma, emanetin yerine getirilmesi, hak sahiplerine hakkını verme, şahitlikte, ticarette, barışta, sözde, hulasa hangi sınıftan olursa olsun insanlar arasındaki işlem ve ilişkilerde doğruluktan, haktan ayrılmamaktır: Adalet
 • Fitne kelimesinin Kur’ân’da en çok kullanıldığı anlamı: Sınama
 • Kur’an’da “Fitne” kavramının anlamını karşılayan kelime: İğva, İdlâl
 • Kur’ân’da fitne kavramının anlamını karşılayan kelimeler:
  – Belâ
  – İbtilâ
  – Fesat
  – Dalâlet
 • Arapçada fitnenin kökü olan f-t-n nin ilk temel anlamı: Yakmak
 • Kur’ân siyâkında “sevgi” anlamına gelen: Ğarâm, Şevk
 • Kur’an’da geçen sevgi kavramlarından biri: Alâka
 • Kur’ân siyâkına göre “hubb” kelimesinin anlamları:
  – Mahabbet
  – Sevgi
  – Tane
  – Tohum
  – Bağlılık
  – Bir davaya bağlılık
  – Tercih etmek
  – Tutkuyla bağlılık
 • Kur’an bütünlüğünde “muttaki” anlamına gelen: Zâhid mü’min
 • “Hiçbir zulüm ve fitne kalmayıncaya ve Din yalnızca Allah’ın oluncaya kadar onlarla savaşın” ayetindeki fitne‘nin anlamı: Baskı, zulüm
 • Kur’an bütünlüğünde dolaylı olarak sevgi kavramıyla ilgili olan kelime: Rahmet
 • “Hubb” sözcüğünün semantik tanımları:
  – Bir şeyi gönülde yer etmek
  – Bir şeyi çok istemek
  – Bir şeye bağlı olmak
  – Bir şeyden hiç ayrılmamak
 • Allah’ın “Azîz” sıfatının anlamı: Kudret, izzet ve şeref sahibi, mutlak üstün ve yüce olan
 • Allah’ın ilim ile ilgili sıfatlarından biridir? Habir
Değerlendirmek için tıklayın!
[Total: 1 Average: 5]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!