Menü Kapat

Tefsir – Ara Sınav Notları – Arif Hocam

tefsit
 • kıyamete işaret eden bir ifade: Yevmü’d din
 • Çevrenin bozulması ile ilgili olarak kur’an’da geçen en kapsamlı kelime: Fesad
 • İslami kaynaklardaki anlamlarına göre doğru gruplandırma: Karşılık, mükafat, hüküm, hesap
 • Fatiha suresi kaç ayetten oluşmaktadır: 7
 • Fatiha suresinde, “Sırâta’l-lezîne en’amte aleyhim” denilerek arzulanan yol kimlerin yoludur: Nimet verilenlerin
 • Kur’an’a ilk inen ayetler: Alak Suresi’nin beş ayetidir.
 • Rahim kelimesi Kur’anda kaç defa geçer: 114
 • Rahman kelimesi Kur’anda kaç defa geçer: 57
 • Daha önce ‘Rabb’ kelimesi geçmekte iken, İlk defa Allah ismi hangi sure ile başlamıştır: Fatiha
 • İsimlerden hangisinin insanlara verilmesi doğru olarak kabul edilmez: Rahman
 • Fatiha Suresi: 7 ayettir. 4.ve 5. sırada inmiştir.Bir şeyi açan demektir. 12 değişik ismi vardır.
 • Fatiha kelimesinin anlamı nedir: Bir şeyi açan
 • Halik, Fatır ve Bedi kavramları Alem’in hangi özelliği ile ilgilidir: Yaratılmışlık
 • “yevmü’d-dîn” (din günü) ifadesinde yer alan “din” kelimesinin anlamsal karşılığı : ‘Dîn’ kelimesi Arapça’da ceza, hesap, hüküm, siyaset, tâat, gelenek, hal, kahır, son; bütün bunlarla ilgili ve hepsine temel ve ölçü olan ‘millet’ ve ‘şeriat’ anlamlarına gelir.
 • Lokman suresi 6. ayetinde geçen ve insanlara asılsız hikâyeler anlatanların amaçlarındandır: Dosdoğru yolu alay konusu yapmak
 • Lokman suresinin 6. ayetindeki “lehve’l hadis” deyiminin dilimize çevrilmiş şekli: Asılsız hikâye
 • Lokman suresi 2. ayette Kur’an’ın niteliği olarak zikredilen, aynı zamanda Allah’ın sıfatlarından biri olan kelime: Hakîm
 • Lokman suresinde Allah ile Kur’an’ın ortak olarak zikredilen sıfatı: Hakîm
 • Lokman sûresi 2. ayetinde geçen ve Kur’an’ın niteliği olan “Hakîm” kelimesini ifade etmektedir: İçerdiği bilgi ve hükümleri tam isabetli olup hayatı düzenlemeye yönelik olması
 • Lokman Suresi’nin 10. ayetinde geçen “zevc” kelimesinin anlamlarından biri değildir: Gök Cismi
 • Lokman Suresi’nin 10. ayetinde geçen “zevc” kelimesinin anlamlarından biri değildir: Her bir türün alt sınıfı
 • Lokman Suresi 28-29. ayetlerde Allah’ın kudretinin mükemmelliğine ve kusursuz yaratıcılığına ilişkin verilen örneklerden biri değildir: Gökleri direksiz yaratması
 • Lokman sûresi 3. ayetinde bahsedilen “ihsan” kavramının anlamlarından biri değildir: Allah’ın dinine yardım etmek
 • Lokman, insanın iyilik ya da kötülük adına yaptığı her şeyin Allah tarafından mutlaka vakıf olunduğu, bilindiği, ihata edildiği hususunu, çocuğuna Allah’ın hangi isimlerine dikkat çekerek öğretmektedir: Latîf-Habîr
 • Nûh sûresi 10. ayete göre Nûh (as)’un kavmine yaptığı tavsiyelerden biridir: Allah’tan bağışlanma dilemek
 • Nûh (as)’un kavmine söylediği sözler arasında yer alır: Rabbinizden bağışlanmanızı dileyin!
 • Nûh sûresi çerçevesinde Nûh (as)’un kavmine yaptığı tavsiyelerden biridir: Allahtan bağışlanmayı dileme
 • Nûh sûresinde yer alan konulardan biridir: İnsanın yaratılışı
 • Nûh sûresinde yer alan konulardan biridir: İman-rızık ilişkisi
 • Nûh sûresinde yer alır: Diriliş gerçeği
 • Nûh sûresinde yer alan konulardan biridir: Gizli davet
 • Nûh suresinde bahsedilen konulardan biri değildir? Nûh (as)’un ömrü
 • Nuh Suresi 21-24. ayetlerde geçen, Nuh kavminin ilahlarından biridir: Nesr
 • İlah isimlerden hangisi Nûh suresinde geçmektedir: Vedd
 • Nûh sûresinin özellikleri arasında yer alır: Nûh sûresi, konu birliği ve iç bütünlüğünün olduğu görülen sûrelerdendir.
 • Nûh (a.s.)’un muhatabı ikna için sunduğu deliller arasında yeralmaz: Kainatın genişlemesi
 • Nûh Sûresi’nin özelliklerinden biri değildir? Nûh (as)’un gemisinden söz edilmesi
 • Nûh sûresinin özellikleri arasında yer almaz: Sûrede coğrafî anlamda yer ve tarihi anlamda zamanın belirtilmesi
 • Nûh sûresinde yer alan konulardan biridir: İnsanın yaratılışı – Nûh (as)’un daveti – Nûh kavminin helâki – Nûh kavminin ilahları
 • Bir sabır abidesi olan Nûh (as)’un kavmine beddua ettiği hususlardan biridir: Yeryüzünde onların soyundan bir ferdin bırakılmaması
 • Nûh suresi çerçevesinde Nûh (as)’un kavmine söylediği hususlardan biridir: “Bana itaat edin”
 • Nûh suresinin özellikleri arasında yer almaz: Surede Nûh (as)’un oğlundan söz edilmektedir.
 • Nûh suresinde yer almaz: Nûh (as)’un ömrü
 • Nuh kavminin helaki hangisi ile gerçekleşmiştir: Suda boğulma ile helak
 • Nûh (as)’un kavmine söylediği sözler arasında yer almaz: Yeryüzünün yaratılışı iki gündedir.
 • Nûh suresinde söz edilenler: Azap, Helak, Davet, İlah
 • Nûh suresinde hangisinden söz edilmez: Gemi
 • Mülk Suresinin isimlerinden biri: Mücâdile
 • Mûlk suresinin ana konusu nedir: Allah’ın varlığı, bilgisi ve gücü
 • Yüce Yaratıcı’nın, Mülk Sûresi’nin ilk üç ayetinde bahsedilen özelliklerinden biri değildir? Peygamber göndermesi
 • Mülk Sûresi 22. ayette Kur’an ilimlerinden hangisi görülür: Emsâlü’l- Kur’ân
 • Mülk sûresi 8. ayette bahsedilen ve Peygamberlerin “uyarıcı” sıfatını ifade eden kavram: Nezîr
 • Mûlk suresinin 8. ayetinde bahsedilen Peygamberin uyarıcı/korkutucu özelliğindeki nezîr kavramı ile aynı anlamdadır: Münzir
 • Mülk Suresi 14. ayette yer alan “latif” isminin anlamlarından biri değildir: Affedici olma
 • Mûlk suresinin ilk üç ayetinde Yüce Yaratıcının hangi özelliğinden bahsedilmemektedir: Peygamber göndermesinden
 • Mûlk suresinin fâsıla harflerindendir: (ر)
 • Haşr sûresi 8. ve 10. ayetlerde bahsedilen ideal mümin tipi ve karakteriyle ilgili tasvirlerden biri değildir: Sadece kendisi için dua eden
 • Haşr sûresi 21. ayetin mesajı: Kur’an mesajının önemi ve insanın
  sorumluluğu
 • Haşr sûresi 2. ayetin sonunda geçen “fe’tebirû” ifadesinin tefsiri: Olayların hakikatini, sebep ve sonuçlarıyla birlikte kavrayıp gereğini yerine getirin.
 • Haşr sûresi 19. ayette yer alan “Allah’ı unutmak” ifadesiyle kastedilen anlam: Allah’a karşı kulluk borcunu umursamama
 • Haşr sûresi 23. ayette geçen “Aziz” sıfatının anlamı: Gerçek anlamda kudret, izzet ve şeref sahibi, mutlak üstün ve yüce olan
 • Haşr suresi 7. ayeti bağlamında Halife Hz. Ömer, kendi döneminde fethedilen Irak’taki Sevâd arazilerini mücahitlere paylaştırmak yerine, eski sahiplerine zimmetleyerek neyi hedeflemiştir: Hem toprağın işlenmesini sağlayıp gelirinden pay almayı, hem de araziler üzerinde tekel oluşmasını önlemiş olması
 • Haşr suresindeki bilgilere göre sürgünü hak eden Nadîroğulları yurtlarını hangi yönlerden mahvetmişlerdir: Vatandaşlık hakları-topraklarındaki mülkiyet hakları
 • Ehl-i kitaptan olan Nadîroğulları, Haşr suresinde niçin “inkârcılar” olarak
  nitelendirilmiştir: Hz. Peygamber’e ihanet ederek ona karşı çıktıkları için
 • Allah’ı unutan, Allah’ın da onları kendilerine unutturduğu kimseler Haşr suresinin ilgili ayetinde dini-ahlaki açıdan hangi vasıfla nitelendirilmektedirler: Fasık
 • Haşr suresinin son üç ayetinde Allah’ın zikredilmeyen isimleri: Basîr-Alîm

Değerlendirmek için tıklayın!
[Total: 1 Average: 5]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!