Menü Kapat

Kelam’a Giriş – Ara Sınava Hazırlık – Arif Hocam Notları

Usûl-i selâseyi oluşturan esaslar aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir:
Allah’a, peygamberlere ve ahirete iman

Kelam ilminin gayelerinden biri değildir: Namaz, zekât gibi fıkhî meselelerde
derinleşmek

Felsefe ve kelam ilmi arasındaki farklar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur Kelam, inanç esaslarını müdafaayı hedefleyip felsefe bu kaygıyı taşımaz.

Aşağıdakilerden hangisi kelam ilmine bu ismin verilmesinin muhtemel sebeplerinden
biri değildir: Bu ilimde aklî delillerden çok naklî delillerin kullanılması

Aşağıdakilerden hangisi felsefî eserlerin tercümesinin kelam üzerindeki etkilerinden
biri değildir? Kelamın nasstan ziyade aklî ve felsefî ilimlere dayalı hale gelmesi

Mu‘tezile’nin fikir önderi Vâsıl b. Atâ, İslâm’ı tebliğ etmek amacıyla öğrencilerini, Horasan Mağrip,
Yemen, Irak, Kûfe ve Ermeniyye gibi farklı bölgelere davetçiler olarak göndermiştir.
Mu‘tezile, bu sorumluluğu yerine getirirken mezhebin hangi temel ilkesinden güç almıştır: Emr bi’l-ma’rûf ve nehy ani’l-münker

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber (s.a.v) döneminde kelam ilminin teşekkül
etmemesinin sebeplerinden biri değildir: O dönemdeki Arap toplumunun ilmî ve
düşünsel seviyesinin yetersizliği

Kelama konu olan ihtilaflar arasında ilk ortaya çıkan aşağıdakilerden hangisidir?
Hilafet meselesi

Ebû Hanîfe’nin itikadi görüşleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Haberî sıfatlar zahiri üzere anlaşılmamalı ve tevil edilmelidir.

Emevî halifesi Abdülmelik b. Mervan’a karşı insanın fiillerinde özgür olmadığı (cebr)
düşüncesini eleştiren mektubu (Kader Risâlesi) yazan İslâm düşünürü: Hasan el-Basrî

Halku’l-Kur’ân görüşünü Ca’d b. Dirhem’den alarak sistemleştiren kişi : Cehm b. Safvân

İslâm’da kaderi inkâr görüşünü ortaya atan ilk isim: Ma’bed el-Cühenî

Mu’tezile isimlendirmesinin muhtemel anlamlarından biri olmayan: Ehl-i sünnet kelamcılarından ayrılanlar

Basra Mu’tezilesi’nin temsilcilerindendir: Ebü’l-Hüseyin el-Hayyât

Mu‘tezile’ye göre kullara ait fiiller Allah tarafından yaratılmamıştır. Şayet fiiller, kullar tarafından
yaratılmasaydı, bizzat Allah kulların fiillerini yaratmış olurdu. Hâliyle Allah insanların fiillerini
yaratmış olsaydı, onlara sorumluluk yüklemeyip, cezalandırmaması gerekirdi.
Yukarıdaki paragraf Mu‘tezile’nin temel ilkelerinden hangisiyle ilişkilidir: Adalet

Mu’tezile’nin doğuşunu hazırlayan sebepler arasında gösterilemez: Kindî ve Fârâbî gibi İslâm filozoflarının görüşlerinin reddi

Eş‘arîler’e göre Allah’ın kudret sıfatı yaratmayı da kapsar. Fakat Mâtürîdîler yaratmanın farklı bir
sıfat ile gerçekleştiğini söyler. Mâtürîdîler’in müstakil olarak yaratmayı ifade
ettiğini savunduğu sübûtî sıfat aşağıdakilerden hangisidir: Tekvîn

Ehl-i sünnet’i Râfızîler, Havâric ve Kaderiyye’den ayıran meselelerden biri değildir: Sıfatullah

Kelâm ilmine Aristo mantığını dahil eden Eş‘arî âlim: Gazzâlî

Erken dönemde ehl-i rey, Mürcie ve zühd eğilimli yapıların sönük kalıp, ashâbü’l-hadîsin Ehl-i sünnet’in tek temsilcisi olarak görülmesinin temel sebebi: Ahmed b. Hanbel’in mihne uygulamasına karşı gösterdiği mukavemet

“Kırtas Hadisesi”ni Hz. Ali’nin hilafetine delil olarak gösteren fırka : Şia

Kelam ilmini felsefeden ayıran temel özellik: İslâmî ilke ve esaslara göre konuların incelenmesi

kelam ilmi için kullanılan isimlerden biri değildir: Usûlü’l-fıkh

nübüvvâtın konularından biridir: Meleklere iman

Sıffîn Savaşı sonucunda ortaya çıkan ilk fırka: Hariciyye

Mutezile ekolünün ilk fikir önderi ve imamı: Vâsıl b. Atâ

Gazzalî’nin ilim tasnifine göre aşağıdakilerden hangisi küllî ilimdir: Kelâm

Hz. Peygamber (s.a.v) dönemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır:
Hz. Peygamber hayattayken hiçbir fikrî ayrılık ve itikadi tartışma ortaya çıkmamıştır

Kelâm ilmine bu ismin verilmesinin sebeplerinden biri değildir: Bu ilimde akli delillerden çok naklî deliller kullanılması

Emevilerin icraatlarını kaderle ilişkilendirmesine karşı çıkan, Emevilere karşı yapılan bir isyanda yakalanıp idam edilen, Kaderiye mezhebinin kurucuları arasında da yer alan kişi : Mabed el-Cühenî

Fetihler ve tercümelerin kelâm ilmine etkisi ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır? Gerçekleştirilen tercüme faaliyetleri sadece felsefi eserlerle sınırlı kalmıştır.

Ğaylan ed-Dımaşkî’nin görüşlerinden biri değildir: İmamın Kureyş’ten olması zorunludur

Mutezile’nin “tevhid” ilkesiyle ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır: Allah’a kadîm sıfatların isnadı caizdir.

Ebu Hanife’nin itikadi görüşlerinden biridir: Kur’an mahlûk değildir.

Mutezile’nin ortaya çıkış sebeplerinden biri değildir: Ğadir-i hum olayı

Hasan-ı Basrî’nin itikadî görüşleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Büyük günah işleyen kimse kafirdir.

Mutezile ekolü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Tarih boyunca en etkili fırka olmuştur.

Mutezile’nin Bağdat ekolü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur:
Mezhep görüşlerinin devlet eliyle yayılması taraftarı olmuştur

“Kul, fiilinin hâlıkıdır (yaratıcısıdır) ve kader diye bir şey yoktur.” görüşü Mutezile’nin
ilkelerinin hangisinde yer alır: Adalet

Ebu Hanife’ye ait eserlerden biri değildir: Makâlâtü’l-İslâmiyyîn

Hilafetin seçimle değil tayinle olduğu görüşünü savunan fırka: Şîa

Tercüme hareketleri sonucunda felsefî düşünceden en çok etkilenen ve yararlanan
kelâm mektebi: Mutezile

semiyat konularından biri değildir: Vacibü’l-vücud

Kelâm ilminde vahiy ve vahyi getiren melek ile tüm meleklere iman ve vahyin toplanıp
yazıldığı Kitap ile tüm ilâhî kitaplara iman konularının ele alındığı bölüm: Nübüvvât

Gayesine göre kelâm ilminin tarifi: Aklî ve naklî delillere dayanarak İslâm inançları ile ilgili ortaya çıkabilecek şüpheleri ortadan kaldırmak suretiyle dinî akideyi ispat ve müdafaaya çalışan bir ilimdir.
Cemel ve Sıffîn olayları sonucunda ortaya çıkan kelâmî problemlerden biridir: Kader ve irade hürriyeti sorunu

Kelâm ilminin gayelerinden biri değildir: Fıkhî meselelerde derinleşmek

kelâm ilminin dayandığı nakli delillerden biridir: Sünnet

Büyük günah işleyen kişi hakkında “hüküm vermemek ve sorunu ahirete ertelemek”
görüşünü benimseyen ekol : Mürcie

kelâm ilminin doğuşuna etki eden sebeplerden biri değildir: Fetih hareketleriyle birlikte dünyevileşme ve dinden uzaklaşma

Ebu Hanife’nin ilahî sıfatlarla ilgili görüşü hangisidir: Akıl yürüterek Allah’a isim ve sıfat verilemez
ilk dönem kelamî şahsiyetlerden biri değildir: Ebu Mansur el-Matüridî

Mu’tezile ekolüne göre, va’d ve va’id başlığı altında incelenen konulardan biri değildir: Allah’ın subuti sıfatları

Mu’tezile’nin ilk defa bu ismi almasında rol oynayan problem hangisidir:
Büyük günah işleyenin durumu meselesi

Mu’tezile’nin insan hürriyeti konusundaki yaklaşımı ile ilgili ifadelerden hangisi doğrudur?
Kul, kendi fiilini kendisi yaratır

Gaylân ed-Dımaşkî’nin görüşlerinden biri değildir: Kur’ân, mahlûk değildir.

Ca’d b. Dirhem’in görüşlerinden biridir: Allah’ın zatı dışında kadîm sıfat yoktur

Ebu Hanife’nin Halku’l-Kur’an görüşü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Kur’an değil, onu telaffuz edişimiz ve yazmamız mahlûktur.

Mu’tezile’nin iyiliği emretmek, kötülükten alıkoymak ilkesiyle ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?
Bu ilkenin Mu’tezile tarafından sıkı takibiyle İslam toplumu en iyi ve huzurlu günlerini
yaşamıştır.

Mu’tezile’nin Bağdat ekolünün temsilcilerinden biri değildir: Vâsıl b. Ata

kelam ilminin üç temel alanından (usûl-i selâse) biri olan nübüvvet konusu içindedir?
Vahiy ve kitap

kelâm ilmini tabiat bilimlerinden ayıran temel farktır: Varlıkların yaratıcısından bahsetmesi

kelam ilminin konusudur: Evrenin başlangıcı ve sonu

Cemel ve Sıffîn olayları sonucunda ortaya çıkan kelâmî problemlerden biridir:
Kader ve irade hürriyeti sorunu

Manaları açık olmadığından herkesin kolayca anlam veremediği ve bu yüzden
çeşitli mezheplerin oluşmasına zemin hazırlayan ayet türlerine ne ad verilir:
Müteşâbih

İlk dört halifenin tarihî hiyerarşik sıralaması : Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz.Ali

İslam medeniyetinin temel ilimlerinden biri olan kelam ilmi temelde hangi kaynaklara
dayanır? Kur’ân ve sünnete

Hangi mezhep halifenin seçimle değil, tayinle olduğu görüşündedir: Şîa

Gaylân edDımaşkî’nin görüşlerinden biri değildir: Kur’an, mahlûk değildir

İlk defa Ca’d b. Dirhem tarafından ortaya atıldığı iddia edilen kelam problemi
hangisidir: Halku’l-Kur’an problemi

Görüşleri ile Mu’tezile mezhebine tesir eden ilk dönem kelamcılardandır:
Ma’bed el-Cühenî

Görüşlerden hangisi Hasan-ı Basrî’ye aittir: İsra ve Mirac ruhen gerçekleşmiştir.

Hangisi Mu’tezile’nin tevhid prensibi içinde yer alır: Teaddüd-i kudema

Hangisi Mu’tezile mensuplarının kendilerine verdiği isimdir: Adalet ve Tevhid Ehli

Mu’tezile mezhebinin ilk ortaya çıktığı şehir : Basra

İyi işler yapanların ahirette mükâfatlandırılmasını, kötü amelde bulunanların ahirette cezalandırılmasını ifade eden Mutezile’nin prensibi: Va’d ve vaîd

Mu’tezile’nin insan hürriyeti konusundaki yaklaşımı ile ilgili ifadelerden hangisi doğrudur?
Kul, kendi fiilini kendisi yaratır

Metodik anlamda kelâm ilmi felsefeden hangi yönüyle ayrılır?
Akıl-Nakil metodunu kullanması

hangisi Gazzali’nin yaptığı tasnife göre dinî ilimlerden biri değildir: Metafizik

kelam ilminin diğer isimlerinden biri değildir: Ahlak-ı Alâî

hangisi kelamın doğuş döneminde İslam toplumu içinde bulunan Ehl-i Kitap dinlerindendir?
Yahudilik -Hıristiyanlık

hangisinin inkârı kişiyi dinden çıkarmaz: Allah’ın ahirette görülmesi

Büyük günah helal sayılmadığı müddetçe işlenmesiyle kişiyi dinden çıkarmaz diyen
mezhep: Ehl-iSünnet

Hilafet konusu gerçekte aşağıdaki ilimlerden hangisinin konusudur: İslamHukuku

Kırtas hadisesinde ismi geçen sahabe: Hz. Ömer

Hangisi Ebû Hanife’nin eserlerinden biridir: el-Alim ve’l-müteallim

Emevi Halifesi Abdulmelik b. Mervan’a kader konusunda mektup yazan alim :
Hasan-ı Basrî

hangisi Kur’an’ın yaratılmış/hâdis olduğunu savunan ilk dönem kelamî şahsiyetlerdendir?
Ca’d b. Dirhem

hangisi ilk dönem kelâmcılarını tanımanın yararlarından biri değildir?
İlk kelâmcıların özel hayatlarıyla ilgili bilgilere sahip olmak

hangisi Ebu Hanife’nin akait alanında yararlandığı kişilerin başında gelen: Hz. Ali

Bağdat Mu’tezilesinin en belirgin özelliğidir: Hz. Ali’ye yaklaşımları

hangisi Mu’tezilenin büyük günah işleyen hakkındaki görüşüdür?
Dünyada ne mümin ne kâfir, ahirette kafir.

Mu’tezile, İslami çağrının yayılması ve dalalette olanların hidayete ermesi için
aşağıdaki ilkelerden hangisini ortaya koymuştur:
Emr bi’l-ma’ruf nehiy ani’l-münker

Basra Mu’tezilesi içinde yer almaz: Bişr b. Mu’temir

Hangisi gayesine göre kelâm ilminin tarifidir: Aklî ve naklî delillere dayanarak İslâm
inançları ile ilgili ortaya çıkabilecek şüpheleri ortadan kaldırmak suretiyle dinî akideyi ispat
ve müdafaaya çalışan bir ilimdir.

Ebu Hanîfe’nin akaide dair yazdığı eser : el-Fıkhu’l-Ekber

Mantık ilminin kelâm ilminin konuları arasına dâhil edilmesi hangi âlim ile olmuştur?
Gazzali

*** *** ***

Kelâm ilminde vahiy ve vahyi getiren melek ile tüm meleklere iman ve vahyin toplanıp
yazıldığı Kitap (Kur’an) ile tüm ilâhî kitaplara iman konularının ele alındığı ve
kelâm ilminin üç temel (usûl-i selâs) konusundan biri olan bölüm: Nübüvvât

Her iki ilim de konuları itibariyle sıkı bir münasebet içindedirler. Her ikisi de başlangıcı
ve sonucu itibariyle varlığı, onun mahiyetini ve nedenini araştırırlar. Ancak, bu iki ilim, metotları itibariyle farklılık arz ederler. Diğeri, kelâm ilminden farklı olarak salt akla dayanır.
Yukarıdaki bilgilere göre, kelâm ilmi ile ilişkili olan diğer ilim: Felsefe

1- HASAN EL BASRİNİN BÜYÜK GÜNAN MESELESİ HAKKINDA GÖRÜŞÜ AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİDİR
CEVAP – BÜYÜK GÜNAH İŞLEYEN KİŞİ MÜNAFIKTIR

2- AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ MÜSLÜMANLAR ARASINDA CEREYAN EDEN CEMEL VE SIFFIN
SAVAŞLARINDAN SONRA ORTAYA ÇIKAN KELAMİ KONULARDAN BİRİ DEĞİLDİR
CEVAP- HALKU”L KUR”AN

3- GÜNAHLARIN İMANA ZARAR VERMEYECEĞİNİ VE BÜYÜK GÜNAH İŞLEYEN KİMSENİN DURUMUNUN ALLAH “A HAVALE EDİLECEĞİNİ SÖYLEYEN İTİKADİ MEZHEP HANGİSİDİR
CEVAP –MÜRCİE

4- AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ KÖTÜ AMELDE BULUNANLARIN AHİRETTE CEZALANDIRILMASI ANLAMINA GELMEKTEDİR
CEVAP- VA”İD

5- AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ MATURİDİ ALİMLERİNDEN BİRİ DEĞİLDİR
CEVAP – KADİ ABDÜLCEBBAR

6- I- ALLAH IN VARLIĞINA ANCAK AKIL YÜRÜTMEKLE İLE ULAŞABİLİNİR
II- ALLAH VARDIR ,BİRDİR ,EZELİ VE EBEDİDİR;EŞİ VE BENZERİ YOKTUR
III-ALLAH AHİRETTE GÖRÜLEMEZ
YUKARIDAKİLERDEN HANGİLERİ EŞ”ARİ EKOLÜNÜN ULUHİYET GÖRÜŞLERİ ARASINDADIR
CEVAP – 1 VE 2

7- EBÜ”L-HASAN EL-EŞARİ HANGİ KONUDA FİKİR AYRILIĞINA DÜŞEREK MU”TEZİLEDEN AYRILMIŞTIR
CEVAP – YÜCE ALLAH A BİR ŞEYİNİ VACİP OLUP OLMAMASI

8-GAZALİNİN İLİM TASNİFİNDE KELAM İLMİNİN ALDIĞI GRUP AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİDİR
CEVAP – KÜLLİ İLİMLER

9- FELSEFE VE KELAM İLMİ ARASINDAKİ FARKLAR İLE İLGİLİ AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ DOĞRUDUR
CEVAP- KELAM, İNANÇ ESASLARINI MÜDAFAYI HEDEFLEYİP FELSEFE BU KAYGIYI TAŞIMAZ

10- ”ADAM ÖLDÜRMEK GİBİ BİR BÜYÜK GÜNAH İŞLEYEN DİNDEN ÇIKAR VE KAFİR OLUR ÖLÜNCE EBEDİ OLARAK CEHENNEMDE KALIR AZABI KAFİRLERİNKİNDEN FARKLI OLMAZ “GÖRÜŞÜNÜ SAVUNAN EKOL AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİDİR
CEVAP – HARİCİLER

11- AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ CEHN.B SAFVANIN MU”TEZİLEYE TESİR EDEN GÖRÜŞLERİNDEN BİRİ DEĞİLDİR
CEVAP – KULLARIN FİİLLERİ EZELDEN TAKDİR EDİLMİŞTİR

12- ANLAMLARI VE AKTARIMLARIYLA İLGİLİ ANLAŞMAZLIĞIN OLMADIĞI VE KUR”AN DA AÇIKÇA BELİRTİLMİŞ FARKLI ANLAMLARI TAŞIMAYAN AYETLERE NE AD VERİLİR
CEVAP – MUHKEM

13-AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ MATÜRİDİLİK MEZHEBİNİN GÖRÜŞLERİNDEN BİRİ DEĞİLDİR
CEVAP – BÜYÜK GÜNAH İNSANI DİNDER ÇIKARIR

14- AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ KELAMIN DOĞUŞUNA ZEMİN HAZIRLAYAN ETKENLERDEN DEĞİLDİR
CEVAP – İSLAM FİLOZOFLARIN ETKİSİ

15- MA”BED EL-CÜHENİ İLE İLGİLİ AŞAĞIDA VERİLEN BİLGİLERDEN HANGİSİ YANLIŞTIR
CEVAP- EMEVİ HÜKÜMDARLARININ İLAHİ ADALET ADINA YAPTIKLARI ZULUMLERE KARŞI ÇIKMIŞ FAKAT BAŞLATILAN İSYAN HAREKETİNE KATILMAMIŞTIR

16- AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ KADERİYYE FIRKASININ DOĞUŞUNU HAZIRLAYAN TABİUN DÖNEMİ ALİMLERİNDEN BİRİDİR
CEVAP- ĞAYLAN ED-DIMEŞKİ

17-AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ KELAM İLMİNİN TOPLUM BİLİMLERİ İLE İLİŞKİSİNİ AÇIKLAR
CEVAP- AKAİDE DAİR MESELELER ÖZELDE İNSANA İLİŞKİNDİR

18-MUTEZİLENİN “TEVHİD “ İLKESİYLE İLGİLİ AŞAĞIDAKİ İFADELERDEN HANGİSİ YANLŞTIR
CEVAP- ALLAH A KADİM SIFATLARININ İSNADI CAİZDİR

19- AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ EN YAYGIN KANAATE GÖRE MU”TEZİLE MEZHEBİNİN İSMİNİN BELİRLENMESİNDE ETKİLİ OLAN VAKIA KABUL EDİLİR
CEVAP – VASIL B.ATANIN HASAN I BASRİNİN MECLİSİNDEN AYRILMASI

20- AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ KELAM İLMİNE “KELAM” DENİLMESİNİN SEBEBLERİNDEN BİRİSİ DEĞİLDİR
CEVAP- HZ MUSA İÇİN “KELİMULLAH ” DENİLMESİ

21- AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ KELAM İLMİNİN DOĞUŞUNA SEBEB OLAN DIŞ ETKENLERDEN BİRİ DEĞİLDİR
CEVAP- MÜSLÜMANLAR ARASI GERÇEKLEŞEN İÇ ÇATIŞMALAR

22- AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ CAD.B DİRHEM E NİSPET EDİLEN GÖRÜŞLERDEN BİRİ DEĞİLDİR
CEVAP- KUR”AN MAHLUKTUR

23- AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ KELAM İLMİNİN DİĞER İSİMLERİNDEN BİRİ DEĞİLDİR
CEVAP- AHLAK I ALAİ

24- MATÜRİDİLİK İLE İLGİLİ AŞAĞIDAKİ BİLGİLERDEN HANGİSİ YANLIŞTIR
CEVAP- EBU HANİFENİN HASIMLARI TARAFINDAN MÜRCEİ İLE İLİŞKİLENDİRİLMİŞTİR

25- I-BASRA EKOLÜ İLE KIYASLANDIĞINDA,DAHA ÇOK AMELİ YÖNÜ ÖNE ÇIKARAN İNCELEMELRDE BULUNMUŞLARDIR
II-MEZHEBİN GÖRÜŞLERİNİN DEVLET ELİYLE YAYILMASI TARAFTARI OLMUŞLAR VE YÖNETİCİLERLE İYİ İLİŞKİLER KURMUŞLARDIR
III-MU”TEZİLEYİ DİĞER MEZHEPLERDEN AYIRAN BEŞ TEMEM ESAS KONUSUNDA BASRA EKOLÜ İLE
FARKLI GÖRÜŞLERE SAHİPTİR
BAGDAT MU”TEZİSİNE İLİŞKİN OLARAK YUKARIDA VERİLEN BİLGİLERDEN HANGİLERİ DOĞRUDUR
CEVAP – YALNIZ –II

26- VASIL B.ATANIN BÜYÜK GÜNAH İŞLEYENLERLE İLGİLİ OLARAK BEN BÜYÜK GÜNAH İŞLEYEN
KİMSEYE NE GERÇEK MÜ”MİN NE GERÇEK KAFİR DİYEBİLİRİM BÖYLE BİR KİMSE İKİ MERTEBE
ARASINDA BİR MERTEBEDEDİR İFADESİ HANGİ MU”TEZİLE ESASIYLA İLİŞKİLİDİR
CEVAP- EMR-İ BİL MA’RUF NEHYİ ANİL MÜNKER

27- ALLAHIN ZATINDAN SIFATLARINDAN PEYGAMBERLİĞE AİT MESELELERDEN DÜNYA VE AHİRET EBDE VE MEAD BAKIMINDA YARATILMIŞLARIN HALLERİNDEN İSLAM İLKE VE ESASLARINA GÖRE BAHSEDEN İLME NE AD VERİLİR
CEVAP- KELAM

28- KELAM İLE FELSEFE ARASINDAKİ EKTİLEŞİM VE YAKINLAŞA DURUMUNA İSLAM DÜNYASINDAN ENÇOK MEYLEDEN FIRKA AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİDİR
CEVAP- MU”TEZİLE

29- EBU HANİFENİN İTİKADİ GÖRÜŞLERİ İLE İLGİLİ AŞAĞIDADİKİ İFADELERDEN HANGİSİ YANLIŞTIR
CEVAP- HABERİ SIFATLAR ZAHİRİ ÜZERE ANLAŞILMAMALI VE TE”VİL EDİLMELİDİR

30- AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ FELSEFİ ESERLERİN TERCUMESİNİN KELAM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNDEN BİRİ DEĞİLDİR
CEVAP – KELAMIN NASDAN ZİYADE AKLI VE FELSEFİ İLİMLERE DAYALI HALE GELMESİ

31- I-MUAMMER B.ABBAD
II-CAFER B.EL MÜBEŞŞİR
III- ABBAD B.SÜLEYMAN
YUKARIDA VERİLENLERDEN HANGİLERİ BASRA MU”TEZİLESİNİN ÖNDE GELEN
TEMSİLCİLERİNDENDİR
CEVAP – 1 VE 3

32- MU”TEZİLE EKOLÜNÜN FİKİR ÖNDERİ VE İMAMI KİMDİR
CEVAP- VASIL B.ATA

33- AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ MATURİDİLERİN PEYGAMBERLİĞE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNDEN BİRİ DEĞİLDİR
CEVAP- ALLAH KADIN PEYGAMBERLER GÖNDERMİŞTİR DOLAYISIYLA KADINLAR PEYGAMBER
OLABİLİRLER

34- AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ BAGDAT MUTEZİLESİNİ TEMSİLCİLERİ ARASINDA YER ALMAZ
CEVAP- VASIL B.ATA

35- AŞAĞIKİLERDEN HANGİSİ İLK DÖNEM KELAMİ ŞAHSİYETLER ARASINDA SAYILMAZ
CEVAP- EޔAS B.KAYS

36-AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ MÜSLÜMANLARIN DOĞRUDAN YUNAN FELFESESİYLE İLİŞKİNİN BAŞLANGICINI İFADE EDER
CEVAP- ABBASİ DÖNEMİNDEKİ TERCÜME FAALİYETLERİ

37- EHLİ SÜNNE VEL-CEMAANIN MİSYONU AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİDİR
CEVAP- İSLAM TOPLUMUNUN BİRLİK VE BÜTÜNLÜĞÜNÜ KORUMAK BUNU YIKMAYA YÖNELEN OLUŞUMLARA KARŞI OLMAK

38-AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ HASAN BASRİNİN TALEBELERİ ARASINDA YER ALMAZ
CEVAP- ENES B.MALİK

39- ĞAYLAN ED-DIMAŞKİ İLE İLGİLİ AŞAĞIDAKİ İFADELERDEN HANGİSİ YANLIŞTIR
CEVAP – EMEVİ HALİFELİĞİNİ TANIMIŞTIR

40-KELAM İLMİNDE VAHİY VE VAHYİ GETİREN MELEK İLE TÜM MELEKLERE İMAN VE VAHYİN TOPLANIP YAZILDIĞI KİTAP İLE TÜM İLAHİ KİTAPLARA İMAN KONULARININ ELE ALINDIĞI BÖLÜM AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİDİR
CEVAP- NÜBÜVVAT

41-AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ CAD B .DİRHEMİN GÖRÜŞLERİNDEN BİRİDİR
CEVAP- ALLAH IN ZATI DIŞINDA KADİM SIFAT YOKTUR

42- İSLAM AKİDESİNİ KİŞİLERİN BELİRLEME YETKİSİ YOKTUR FAKAT TAHAVİ AKİDESİ ,NESEF AKİDESİ GİBİ ESERLER YAZILMIŞTIR.BU BİLGİDEN HAREKETLE AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ SÖYLENEBİLR
CEVAP – AKAİDE DAİR YAZILMIŞ ESERLER ŞAHISLARIN DİNİ İLKELERİ YORUMLAMA TARZIDIR

43- KELAMIN KONUSU HAKKINDA AŞAĞIDAKİ YARGILARDAN HANGİSİ YANLIŞTIR
CEVAP- KELAMIN KONULARININ HİÇBİRİSİNDE DEĞİŞİKLİK SÖZ KONUSU DEĞİLDİR

44- AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ ŞERH VE HAŞİYECİLİK DÖNEMİ MATÜRİDİ KELAMCILARINDAN BİRİDİR
CEVAP- DAVUD EL-KARSİ

45- MUTEZİLENİN FİKİR ÖNDERİ VASIL B.ATA,İSLAMI TEBLİĞ ETMEK AMACIYLA ÖĞRENCİLERİNİ ,HORASAN MAĞRİP ,YEMEN ,IRAK ,KÜFE VE ERMENİYYE GİBİ FARKLI BÖLGELERE DAVETÇİLER OLARAK GÖNDERMİŞTİR
MUTEZİLE BU SORUMLULUĞU YERİNE GETİRİRKEN MEZHEBİN HANGİ TEMEL İLKEİSİNDEN GÜÇ ALMIŞTIR.
CEVAP- MENZİLE BEYNEL MENZİLETEYN

46- BASRA VE BAĞDA EKOLLERİNİ BİRBİRİNDEN AYIRAN EN BELİRGİN ÖZELLİK AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİDİR
CEVAP- BAĞDAT EKOLÜNÜN HZ. ALİ’YE OLAN YAKLAŞIMI VE HZ. ALİ’Yİ DİĞER TÜM SAHABEDEN ÜSTÜN TUTMASI

47- EŞARİLİK EKOLÜNÜN EN ÖNEMLİ SİMALARINDAN BİRİDİR O KELAM İLMİNE İLİŞKİN YAZDIĞI ESERLERLE EŞARİ KELAMININ SİSTEMLEŞMESİ HUSUSUNDA ÖNEMLİ KATKILARI OLMUŞTUR NİTEKİM ET-TEMHİD ADLI ESERİNDE CEVHER ARAZ EDET GİBİ……………………………………………..
YUKARIDAKİ PARAGRAFTA EŞARİ EKOLÜNÜN HANGİ KELAMCISINDAN BAHSEDİLMEKTEDİR
CEVAP- BAKILLANİ

48- MUTEZİLENİN BAĞDAT EKOLÜ İLE İLGİLİ AŞAĞIDAKİ İFADELERDEN HANGİSİ DOĞRUDUR?
CEVAP – MEZHEP GÖRÜŞLERİNİN DEVLET ELİYLE YAYILMASI TARAFTARI OLMUŞTUR

49- AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ EŞARİLİK MEZHEBİNİN GÖRÜŞLERİNDEN BİRİ DEĞİLDİR
CEVAP – BİR KİŞİNİN PEYGAMBER OLDUĞUNUN KANITI GÖSTERDİĞİ KERAMETİDİR

50- HASAN EL BASRİNİN KADER KONUSUNDA RİSALE YAZDIĞI HALİFE AŞAĞIDAKİLERDEN
HANGİSİDİR
CEVAP- ABDULMELİK B.MERVAN

51- ÖZÜ İTİBARİYLE İTİKAT İMAN DENİLEN TEORİK ALT YAPIYA DAYALI VE DAİMA ONUN YÖNLENDİRDİĞİ İNANÇ VE PRATİK BÜTÜNLÜĞÜNE NE AD VERİLİR
CEVAP- DİN

52- AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ GAZALİNİN KELAM İLMİNE İLİŞKİN TESPİT VE
DEĞERLENDİRMELERİNDEN BİRİDİR
CEVAP- KELAM ÖZEL VE DAKİK BİR İLİMDİR

53- MATÜRİDİ İLE EŞARİ EKOLÜ NÜBÜVVETLE İLGİLİ HANGİ KONUDA GÖRÜŞ AYRILIĞINA DÜŞMÜŞTÜR?
CEVAP- NÜBÜVVETLE CİNSİYET AYRIMI OLUP OLMADIĞI

54- EŞARİLERE GÖRE ALLAHIN KUDRET SIFATI YARATMAYIDA KAPSAR FAKAT MATÜRİDİLER YARATMANIN FARKLI BİR SIFAT İLE GERÇEKLEŞTİĞİNİ SÖYLER
MATÜRİDELRİN MÜSTAKİL OLARAK YARATMAYI İFADE ETTİĞİNİ SAVUNDUĞU SÜBUTİ SIFAT AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİDİR?
CEVAP- TEKVİN

55- AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ EBU HANİFEYE AİT ESERLEDEN BİRİ DEĞİLDİR
CEVAP- MAKALATÜL İSLAMİYYİN

56- AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ MUTEZİLEYİ ORTAYA ÇIKARAN SEBEBERDEN BİRİ DEĞİLDİR?
CEVAP- HADİSLERİN TOPLANMASINA ÖNEM VERMELERİ

57- HZ PEYGAMBER VEFATI İLE NETİCELERİN SON HASTALIĞINDA SAHABEYE BANA KAĞIT KALEM GETİRİN SİZE YAZI YAZDIRAYIM Kİ BENDEN SONRA DA İÇİNDE BULUNDUĞU BİR GRUP HZ PEYGAMBERİN BU EMİR VE ARZUSUNU VAHİY OLMADIĞI GEREKÇESİ İLE YERİNE GETİRMEMİŞTİR. KIRTAS HADİSESİ OLARAK BİLİNEN BU VAKIADAN HAREKETLE ŞİANIN İLERİ SÜRMÜŞ OLDUĞU TEMEL İDDİA AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİDİR?
CEVAP- HZ ALİNİN HALİFE OLARAK TAYİN EDİLECEĞİ

58. I.MUTEZİLE, SERBEST DÜŞÜNCEYE VE İRADE ÖZĞÜRLÜĞÜNE BÜYÜK ÖNEM VERİR.
II.MUTEZİLİ ALİMLER ARAŞTIRMAYA VE DÜŞÜNMEYE HEVESLİ MERAKLI İNSANLARDIR.
III.MUTEZİLE ALİMLER İSLAM İRRASYONALİSTLERİ OLARAKDA ADLANDIRILMIŞTIR.
YUKARIDA MUTEZİLENİN ÖZELLİKLERİNE İLİŞKİN VERİLEN BİLGİLERİNDEN HANGİLERİ DOĞRUDUR.
1 VE 2

59. AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ KELAM İLMİNİN FAYDASI VE GAYESİ DEĞLDİR?
TAMAMEN DÜNYAYA YÖNELİK TEOLOJİ SİSTEMİ KURMAK

Değerlendirmek için tıklayın!
[Total: 0 Average: 0]

1 Comment

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!